Hotărârea nr. 158/2019

Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2019 la unitătile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2019 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 207/15.05.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 4724/14.05.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 139/14.05.2019 al Direcției Economice și nr. 164/16.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2019 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești;

Ținând cont de raportul favorabil din data de 14.04.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 26(2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 145/07.05.2019 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022;

în conformitate cu solicitările unităților de învățământ transmise Municipiului Ploiești în anul 2019;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a” pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă lista cu lucrările de reparații curente, prioritare, funcție de alocația bugetară, propuse a fi executate în anul 2019 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești, conform anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul care are în responsabilitate activitatea de lucrări de reparații curente la unități de învățământ să aprobe executarea de lucrări altele decât cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu respectarea bugetului alocat pentru lucrări de reparații curente la unități de învățământ.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-5 >rin-N iculae BOTEi

rin-'culae BOTEiNr. crt.

Denumire unitate de invatamant

Lucrări propuse

1

Colegiul National "I. L. Caragiale"

Reparație grupuri sanitare elevi

2

Colegiul National "Mihai Viteazul”

Hidroizolatie sala sport si terasa clădire modul termic

3

Colegiul National "Al. Ioan Cuza"

îndepărtare lambriu si igienizare

4

Colegiul "Spiru Haret"

Reparație si igienizare spatii cantina/ateliere

5

Colegiul National "Nichita Stanescu"

Reparații tencuieli săli clasa, fațada, casa scării, toalete, inlocuire gresie si faianța desprinsa si igienizare

6

Colegiul National „Jean Monnet"

Reparații instalație termica

7

Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu"

Hidroizolatie clădire scoala/igienizare săli clase (afectate de ploaie)

8

Colegiul de Arta "Carmen Sylva"

Reparație conducta alimentare apa/reparatii săli de clasa

9

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

Reparație gard/instalatie alimentare cu agent termic, instalație interioara de canalizare internat

10

Liceul Tehnologic de Transporturi

Reparație grupuri sanitare

11

Liceul Tehnologic "Elie Radu"

Hidroizolatie sala de sport/reparatie grupuri sanitare

12

Liceul Tehnologic "TomaN. Socolescu"

Reparații jgheaburi si burlane

13

Liceul Tehnologic de

Servicii

"Sf. Apostol Andrei"

Reparație teren sport

14

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii "Victor Slavescu"

îndepărtare lambriu si igienizare hol etaj II

Nr.

Denumire unitate de

Lucrări propuse

crt.

invatamant

15

Liceul Tehnologic "1 Mai"

Reparație hidroizolatie cantina

16

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

Reparație instalație electrica

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Nr. crt.

Denumire unitate de invatamant

Lucrări propuse

1

Școala Gimnaziala "Radu Stanian"

Reparație fatada/termosistem laborator de informatica

2

Școala Gimnaziala

nr. 19

Reparații si igienizare grupuri sanitare,canalizare

3

Școala Gimnaziala "Toma Caragiu"

Reparații săli de clasa (Îndepărtare lambriu, igienizare, parchet)

4

Școala Gimnaziala

"Elena Doamna"

Reparații si igienizare săli - corp A

5

Școala Gimnaziala "Candiano Popescu"

Reparații săli de clasa

6

Școala Gimnaziala nr.13

Reparații săli de clasa

7

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

Reparație hidroizolatie,cabinet stomatologic, sala clasa - etapa a II-a

8

Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

Reparație acoperiș

9

Școala Gimnaziala

"Rares Vodă"

Reparații săli de clasa (indepartare lambriu, igienizare, parchet)

10

Școala Gimnaziala

"Nicolae Titulescu"

Reparație gard - etapa a II-a/copertina intrare

11

Școala Gimnaziala

"Florin Comisei"

Reparații săli de clasa (indepartare lambriu, igienizare, parchet)

12

Școala Gimnaziala „Sf. Vasile"

Reparații săli de clasa (igienizare, parchet, sa)

Reparații grupuri sanitare(imobil din str. 8 Martie)

13

Școala Gimnaziala "Mihai Eminescu"

Reparație acoperis/hidroizolatie - zona vestiare sala de sport/scoala

14

Școala Gimnaziala

"Anton Pann"

Reparații săli clasa

15

Școala Gimnaziala "Ioan Grigorescu"

Reparație grup sanitar etajul I

16

Școala Gimnaziala "Sf. Vineri"

Reparație gard (imobil str. Poștei)

Reparații săli de clasa (indepartare lambriu, igienizare, parchet)

Nr. crt.

Denumire unitate de invatamant

Lucrări propuse    z     /X.A

17

Școala Gimnaziala

"Andrei Muresanu"

'‘““I

îndepărtare lambriu si igienizare săli clasa                         :

18

Școala Gimnaziala

"H.M. Berthelot"

Reparatie/inlocuire usi interioare intrări scoala/holuri^as^t^arji? grup sanitar elevi etaj I

19

Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu"

Reparatie/inlocuire instalație electrica, etapa a IlI-a

20

Școala Gimnaziala

"Emil Palade"

îndepărtare lambriu si igienizare/reparatie cămin canalizare

21

Școala primara nr.22

Reparatie/inlocuire usi

22

Școala Gimnaziala "Nicolae Ioga"

Reparații sala de sport (igienizare, tamplarie)

23

Școala Gimnaziala

"I.A. Bassarabescu"

Demontare lambriu si igienizare hol

24

Școala Gimnaziala "Nicolae Simache"

îndepărtare lambriu si igienizare - hol etaj I

25

Școala Gimnaziala "Ienachita Vacarescu"

Reparație gard

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Anexa II r.3
PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE l.AGRADIMTE

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Lucrare propusa

1

Grădiniță cu program normal nr.2

(nivel de invatamant al Scolii Elena Doamna)

Reparație fațada

2

Grădiniță cu program normal nr.4

Reparație scara intrare principala

3

Grădiniță cu program normal nr.5

Ignifugare material lemnos acoperiș

4

Grădiniță cu program normal nr.8

Reparație scara/usa acces beci

5

Grădiniță cu program normal

"Nichita Stanescu"

(nivel de invatamant al Scolii Sf. Vineri)

Reparație fațada

6

Grădiniță cu program normal nr. 10

Reparație, igienizare oficiu bucatarie/izolator

8

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil"

Reparație săli clasa (parchet,igienizare)

9

Grădiniță cu program normal "Cheita de Aur"

Revizie instalație de incalzire/CT

10

Grădiniță cu program prelungit "Scufița Roșie"

Reparație si igienizare cabinet medical

11

Grădiniță cu program normal "Casuta cu povesti"

Reparație scara acces pod

12

Grădiniță cu program normal nr.20

Reparație acoperiș

13

Grădiniță cu program prelungit nr.21

Reparatie/inlocuire tamplarie

14

Grădiniță cu program prelungit nr.23

Reparatie/inlocuire tamplarie usi parter

15

Grădiniță cu program normal nr.24

Reparații acoperiș si igienizarezone afectate de ploaie

16

Grădiniță cu program normal nr.26

Reparatie/inlocuire instalație sanitara

17

Grădiniță cu program prelungit nr.2 8

Igienizare grupuri sanitare/bloc alimentar

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

O;’-   ;

Lucrarepropusa

/■? 2'

18

Grădiniță cu program prelungit nr.30

ț

Igienizare săli de clase

19

Grădiniță cu program prelungit nr.32

Reparatie/placare cu gresie scara'acces

20

Grădiniță cu program prelungit nr.33

Igienizare săli de clasa

21

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Raza de Soare"

Reparatie/inlocuire tamplarie

22

Grădiniță cu program prelungit "Sfanțul Mucenic Mina"

Reparație săli de clasa, grup sanitar copii

23

Grădiniță cu program normal "Sf. Stelian"

Reparație grup sanitar copii

24

Grădiniță cu program prelungit nr.35

Igienizare bloc alimentar

25

Grădiniță cu program prelungit nr.38

Igienizare sala mese si bloc alimentar

26

Grădiniță cu program normal nr.39

Reparație foișor

27

Grădiniță cu program prelungit nr.40

Reparație sala de mese/canalizare

29

Grădiniță cu program prelungit "Crai Nou"

Reparație instalație electrica/igienizare bloc alimentar

31

Grădiniță cu program prelungit nr.47

Reparații instalație sanitara/termica

32

Grădiniță cu program prelungit "Dumbrava Minunata"

Reparație instalație de canalizare/apa

33

Grădiniță cu program normal nr.50 (nivel de invatamant)

Reparație instalație electrica (etapa a Il-a), sanitara

34

Grădiniță cu program normal nr.51

Igienizare

35

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Licurici"

Reparatie/inlocuire usi

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Nr. crt.

Centrul Crese

Lucrări propuse

1

Cresa nr.10

Igienizare

2

Cresa nr.23

Igienizare bucătărie, casa scării

3

Cresa nr.39

Reparatie/inlocuire usi intrare

i1 4

Cresa nr.40

Igienizare, reparație instalație termica

5

Cresa nr.49

Reparație instalație canalizare/apa calda

6

Cresa UPETROM

Igienizare, reparație /Înlocuire usa intrare fata

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Director Executiv,

MIHAELA.IAMANDI

F


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU


Anexa nr.2 & ftCL Hq <


probat,#" Vfceprim CristialPROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAT

GIMNAZIALE -ai Ganea


Director Executiv, MIHAELAIAMANDI


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUN
Director Executiv, MIHAELAJAMANDIDirector Executiv Adjunct

Madalina CRĂCIUN


Sef serviciu, Carmen NITU'probat, Viț:eprimar Cristia


PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII CU


Director Executiv, MIHAELAIAMANDI


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU