Hotărârea nr. 157/2019

Hotãrârea nr. 157 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 220/20.05.2019 a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 204/21.05.2019 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi la nivelul unității administrativ teritoriale, pentru Primăria Municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2019, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 29.05.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.05.2019;

luând în considerare adresa nr. 5510/15.04.2019 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 8444/23.04.2019, anexată;

având în vedere prevederile art. III, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din Ordonanța Guvernului nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, modificată și completată, coroborate cu prevederile art. VI, punctul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, actualizată care reglementează: „în cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă micșorarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești pentru anul 2019 de la 380 posturi la 379 posturi, din care 315 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 64 posturi suplimentare din care 8 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr. 63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr. 63/2010 actualizată, potrivit adresei nr. 8444/23.04.2019 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova.

Art. 2 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2019, respectiv 112 posturi din care 45 pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr. 47690.

Art. 3 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești pentru anul 2019, respectiv 16 posturi.

Art. 4 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2019, respectiv 128 posturi.

Art. 5 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru anul 2019, respectiv 149 posturi.

Art. 6 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Poliția Locală Ploiești, pentru anul 2019, respectiv 240 posturi.

Art. 7 Aprobă micșorarea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești pentru anul 2019, respectiv de la 43 de posturi la 42 de posturi conform adresei nr. 8444/23.04.2019 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova.

Art. 8 în termen de maximum 60 de zile pentru Primăria Municipiului Ploiești și Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, se va propune spre aprobare organigrama, statul de funcții, ca urmare a reorganizării structurilor și obținerii avizelor necesare funcționării potrivit prevederilor legale.

Art. 9 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și instituțiile publice locale menționate la art. 2 - art. 7 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2018 își încetează aplicabilitatea

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

/■

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Șorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR,

_______ Ioana-Geanina SERBINOV

O MȚX       ?     z '