Hotărârea nr. 153/2019

Hotãrârea nr. 153 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Vl^

g bșwtru

LS

0AL4TĂTE

_

: CRETAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 153 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 127/22.03.2019 a consilierilor George Sorin Niculae BOTEZ, Sanda DRAGULEA, Ștefan DĂNESCU și Andrei GHEORGHE, precum și Raportul de Specialitate nr. 1815/04.03.2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice;

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 81/01.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizele Comisiei de specialitate nr.6, pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 29.05.2019 și Comisiei de specialitate nr.l, pentru Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Poziția numărul 2 din Anexa numărul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 361/2.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

Tarife pentru folosință boxe - gra jduri în incinta Hipodromului din Ploiești

Nr. crt.

Denumire tarif/taxă

Valoare tarif/taxă

1

Tarif închiriat boxe și tarif folosință pistă

250 lei/boxă/lună

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 361/02.11.2016 se modifică corespunzător.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.PREȘEDINȚIA DE ȘEDINȚĂ,  George-Șprifl-lțficulae BOTEZ /*