Hotărârea nr. 152/2019

Hotãrârea nr. 152 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 152


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 195/08.05.2019 a domnilor consilieri locali Palaș Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr. 7717 din 08.05.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 125/14.05.2019 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 174/24.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 și art. 10 alin 1 și 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic.SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2019... .HCL Ity mu lei -     /


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 - rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

11877.55

13090.00

110.21

13090.00

13090.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11869.72

T 3082.00

110.21

13082.00

13082.00

100.00

ioo766

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

77H

533

Î02.17

533

8.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

3733

0.00

6756

3733

3733

0.00

3763

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

11415.91

12580.00

110.20

12579.00

12579.00

99.99

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11347.86

12512.00

110.26

12s11.66

13611.66

99.99

ioo.6(5

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3802.19

4256.00

111.64

4166.66

4166.66

96.48

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

665.1?

6S5.00

164.4$

695.00

695.00

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6109.34

6767.00

1 10.75

6916.00

6916.00

102.20

100.63

CO

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5619.22

6142.00

109.30

6283.00

6283.00

102.30

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5205.54

5650.00

108.54

5791.00

57917'00

162750

lob.oo

C2

bonusuri

14

413.68

492.00

116.66

492.00

492.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

332.62

487.00

146.41

491.00

491.00

100.82

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

135.67

138.00

101.72

142.00

142.00

102.90

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

794.00

102.96

794.00

7§4.66

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

63735

65733

99.93

66.06

65763

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

6733

0.00

6766

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

461.64

5Î0.00

110.48

511.00

511.00

100.20

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

140.15

148.00

105.60

148.00

148.00

0.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

321.49

362.00

112.60

363.00

363.00

0.00

100.00

1

Rezerve legale

25

2T35

26 00

3763

26.00

26.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

298.41

288.00

0.00

0.004

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

fs a r A e

RȘ y

’ /

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

5.0

6.00

6735

0.00

0 77

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29

30

0.00

48.00

0.00

337.00

337.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

24.00

169.00

169.00

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

■ dividende cuvenite bugetului local

33a

o.oâ

24.00

0.00

169.00

169.00

C)

• dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartîzat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 • rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

24.00

0.00

168.00

168.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

153.06

390.00

595.00

595.00

152.56

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

153.06

556.66

555.00

595.00

152.56

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

173.00

198.00

114.45

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

163.00

178.00

109.20

i 76.66

178.00

100.00

166.66

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

2872.81

2875.47

100.09

2941.48

2941.48

102.30

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)712*1000

51

2661.32

2645.13

99.39

2711.14

2711.14

102.50

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

72.82

73.49

100.93

73.49

73.49

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

55

961.13

961.04

99.99

960.96

960.96

99.99

100.00

9

’lăți restante

56

10

Creanțe restante

57

555730

997'66

100.07

997.00

997.00

100.00

100.00DIRECTOR ECONOMIC


ING. PEPEL


« ntf. <Ț>


EC. STANCIULE


U ANGELA
ATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI lAeconomic:SC HALE SI PIEȚE SA

»sa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

e înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2019

ANEXA 2 cA itCC


MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din

care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform

HCL

606/20.12.20

18

COfl for m

Hot arar

ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12170,06

12140,00

11877,55

2850,00

6505,00

9774,00

13090,00

110,21

107,83

Venituri totale din exploatare (rd. 3+rd 8 + rd. 9+rd 12 +rd. 13+rd. 14), din care:

2

12167,62

12132,00

11869,72

2848,00

6501,00

9768,00

13082,00

110,21

107,83

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

8593,71

8723,00

8665,61

2045,00

4791,00

7298,00

9885,00

114,07

113,32

a1)

din vânzarea produselorct.703

4

8,95

16,00

16,40

6,00

8,00

12,00

17,00

103,66

106,25

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9+ ct.708.7

6

8356,62

8700,00

8635,52

2030,00

4600,00

7100,00

9682,00

112,12

111,29

a4)

alte venituri:ct.706.9+ct.758.8+ct.758.14+ct.

758.3+ ct.758.4

7

228,14

7,00

13,69

9,00

183,00

186,00

186,00

1358,66

2657,14

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din su

ovențji și transferuri de exploatare aferente cifrei de

9

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

0,00

83

83,80

0,00

8,00

8,00

15,00

17,90

18,07

,/ *"■< /

|z

V.\ V"' i\'+- '■•>_

s\ ,>6.     ___

;..'"x^ > : \ \<&.

'•'Z

ĂK H >O Wî §

i

I

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an -

2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform HCL 606/20.12.20

18

con for m

Hot arar ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20+rd. 21), din care:

14

3573,91

3326,00

3120,31

803,00

1702,00

2462,00

3182,00

101,98

95,67

f1)

din amenzi și penahtățict.758.1

15

137,74

90,00

91,4

18,00

40,00

62,00

96,00

105,03

106,67

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18+rd. 19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct 708-ct 708.7+ct.711+758.2

21

3436,17

3236,00

3028,91

785,00

1662,00

2400,00

3086,00

101,88

95,36

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd

27), din care'

22

2,44

8,00

7,83

2,00

4,00

6,00

8,00

102,17

100,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

2,44

8,00

7,83

2,00

4,00

6,00

8,00

102,17

100,00

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12023,19

11725,00

11415,91

2831

6445

9563

12580,00

110,20

107,29

III

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11963,75

11650,00

11347,86

2814

6410

9511

12512,00

110,26

107,40

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an ■

2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform

HCL

606/20.12.20

18

con for m

Hot arar

ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3668,68

4008,00

3802,19

975

2172

3343

4256,00

111,94

106,19

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 +rd. 34 +rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2072,63

2164,00

2052,28

533

1180

1788

2136,00

104,08

98,71

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

300,14

358,00

347,95

50

160

260

371,00

106,62

103,63

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

16,79

16,00

13,23

2

10

16

20,00

151,17

125,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

19,72

26,00

24,64

6

14

21

26,00

105,52

100,00

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

17,28

51,00

41,90

3

20

28

65,00

155,13

127,45

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1755,21

1755,00

1662,43

480

1000

1500

1700,00

102,26

96,87

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli pnvind serviciile executate de terț (rd. 41 + rd 42+rd. 45), din care:

40

105,21

183,00

149,70

16,00

89,00

100,00

203,00

135,60

110,93

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

34,43

62,00

33,54

5,00

30,00

50,00

85,00

253,43

137,10

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

28,56

81,00

78,90

2,00

39,00

61,00

80,00

101,39

98,77

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

17,99

71,50

70,32

0,00

35,00

55,00

71,00

100,97

99,30

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10,58

9,50

8,58

2,00

4,00

6,00

9,00

104,90

94,74

c)

prime de asigurare

45

42,22

40,00

37,26

9

20

30

38,00

101,99

95,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terț' (rd 47 + rd. 48 + rd 50+rd 57+rd.62+rd.63+rd.67+rd 68 +rd.69 + rd. 78), din care:

46

1490,84

1661,00

1600,21

426

903

1455

1917,00

119,80

115,41

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

1.24

15,00

14,83

4

8

12

15,00

101,15

100,00

b1) cheltuieli privind consultanța juridică

49

1,24

15,00

14,83

4

8

12

15,00

101,15

100,00


*

5

£rațî

J

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an ■

2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

- /

conform HCL 606/20.12.20 18

con for m

Hot arar ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

28,08

45,00

35,39

2

16

27

43,00

121,50

95,56

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,68

8,00

5,31

2

6

7

10,00

188,32

125,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

26,40

37,00

30,07

0

12

20

33,00

109,74

89,19

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 -r-rd. 61), din care:

57

0,00

0,00

2,00

2,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch, de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

0,00

0,00

2,00

2,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

3,49

6,00

4,88

1

3

4

5,00

102,46

83,33

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

4,05

11,00

8,04

1

5

8

9,00

111,94

81,82

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0,67

2,00

0,81

0

2

3

3,00

370,37

150,00

-interna

65

0,67

2,00

0,81

0

2

3

3,00

370,37

150,00

L

-externa

66Â

x _4'.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an -

2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din

care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform

HCL

606/20.12.20

18

uun for m

Hot arar

ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

62,92

55,00

47,26

15

33

45

48,00

101,57

87,27

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

15,03

17,00

14,37

4

8

12

16,00

111,34

94,12

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1333,74

1472,00

1435,44

390

780

1170

1579,00

110,00

107,27

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

663,63

910,00

881,19

224

500

825

1012,00

114,84

111,21

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

5,26

9,00

6,61

3

6

7

8,00

121,03

88,89

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2,90

15,00

5,53

1

14

24

24,00

434,00

160,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

10,00

0

0

0

10,00

100,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

6.5.

0,00

8,50

0,00

2,00

2,00

2,00

23,53

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2,33

6,00

2,85

1

2

2,5

3,00

105,26

50,00

j)

alte cheltuieli

78

42,29

40,00

40,00

9

50

175

200,00

500,00

500,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85), din care

79

529,11

666,00

665,17

171

353

550

695,00

104,48

104,35

a)

minerale

80

0,00

b)

și resursele minerale

81

60,04

64,00

62,74

16

32

49

64,00

102,01

100,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,03

1,00

0,03

1

1

1

1,00

3333,33

100,00
_z

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform HCL 606/20.12.20 18

con

for m

Hot

arar

ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați

85

469,04

601,00

602,40

154

320

500

630,00

104,58

104,83

C. Cheltuieli cu personalul (rd 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6995,79

6219,00

6109,34

1525

3385

4973

6767,00

110,76

108,81

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5283,45

5715,00

5619,22

1376

3078

4513

6142,00

109,30

107,47

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4819,59

5281,00

5205,54

1299

2880

4200

5650,00

108,54

106,99

a) salarii de bază

89

4254,73

4845,00

4801,67

1253

2611

3900

5200,00

108,30

107,33

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

255,19

136,00

125,59

37

115

130

150,00

119,44

110,29

c) alte bonificații (conform CCM)

91

309,67

300,00

278,28

9

154

170

300,00

107,81

100,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

463,86

434,00

413,68

77

198

313

492,00

118,93

113,36

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

452,26

410,00

394,68

73

186

295

467,00

118,32

113,90

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

11,60

24,00

19,00

4

12

18

25,00

131,58

104,17

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 +rd. 102 +rd. 103), din care-

100

277,70

22,00

21,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor

101

200,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


"> > —

Prevederi an precedent ■ 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

!

Aprobat

din care:

/O}

’l

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

conform

HCL

606/20.12.20

18

con for m

Hot

arar ii

C.A

Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7 = 6d/5

8 = 6d/4

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

77,37

22,00

21,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

103

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.

105 +rd 108+rd. 111 +rd. 112), din care:

104

220,54

346,00

332,64

117

234

355

487,00

146,40

140,75

a) pentru directori/directorat

105

97,02

149,00

139,98

63

122

190

271,00

193,60

181,88

-componenta fixă

106

97,02

149,00

139,98

63

122

190

271,00

193,60

181,88

-componenta variabilă

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,08

154,00

153,36

43

90

132

170,00

110,85

110,39

-componenta fixă

109

85,08

154,00

153,36

43

90

132

170,00

110,85

110,39

-componenta variabilă

110

0

c) pentru cenzori

111

25,49

31,00

29,09

8

16

24

31,00

106,57

100,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

12,95

12,00

10,21

3

6

9

15,00

146,91

125,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1214,10

136,00

135,67

32

73

105

138,00

101,72

101,47

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.

115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121 + rd.122), din care:

114

770,17

757,00

771,16

143

500

645

794,00

102,96

104,89

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd.117), din care:

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

116

0,00

- către alți creditori

117

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118
’■ A •<

\

Prevederi an precedent - 2018

f.                                   '•

—i'.

Aprobat

g S

a. \ "

c, /-■

-<> Y. . / .7;

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an -2017

conform HCL 606/20.12.20 18

TUTT for m Hot arar ii

C.A

Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

29,59

60,00

93,16

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

747,17

615,00

594,55

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

-6,59

82,00

83,45

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0,00

130,00

157,19

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fi 2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

6,59

48,00

73,74

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 +rd. 129 + rd. 130), din care:

127

6,59

48,00

73,74

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

6,59

48,00

73,74

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

59,44

75,00

68,05

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136


Propuneri an curent (2019)

%

%

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6d

7

8

15

36

40

42,00

45,08

70,00

138

450

600

740,00

124,46

120,33

-10

14

5

12,00

14,38

14,63

0

30

30

57,00

36,26

43,85

10

16

25

45,00

61,03

93,75

10

16

25

45

61,03

93,75

10

16

25

45,00

61,03

93,75

17

35

52

68,00

99,93

90,67

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an -2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform HCL 606/20.12.20 18

con for m

Hot arar ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0 1 1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

59,44

75,00

68,05

17

35

52

68,00

99,93

90,67

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

146,87

415,00

461,64

19

60

211

510,00

110,48

122,89

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

433,12

590,00

414,27

75

175

250

415,00

100,18

70,34

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

91,61

101,00

140,15

15

38

74

148,00

105,60

146,53

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:

147

5283,45

5715,00

5619,22

1376

3078

4513

6142,00

109,30

107,47

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4819,59

5281,00

5205,54

1299

2880

4200

5650,00

108,54

106,99

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

173,00

198,00

173

198

198

198

198,00

114,45

100,00

5

Nr. mediu de salariați

153

178,00

178,00

163

178

178

178

178,00

109,20

100,00

6

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

2147,77

2472,38

2661,32

X

X

X

2645,13

99,39

106,99oSl< zi-

7

I

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

conform HCL 606/20.12.20 18

con for m

Hot arar

ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b ).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd, 150-rd.93*-rd.98)/rd. 1531/12'1000

155

2354,48

2675,56

2872,81

X

X

X

2875,47

100,09

107,47

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

65,07

68,16

72,82

X

X

X

73,49

100,93

107,83

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd.2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

744,20

745,00

996,30

997,00

997,00

997,00

997,00

100,07

133,83

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

744,20

745,00

996,30

997,00

997,00

997,00

997,00

100,07

133,83

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent (2019)

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7 = 6d/5

8 = 6d/4

a

conform HCL 606/20.12.20

18

con for m

Hot arar ii

C.A

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas

171

Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

55,26

314,00

321,49

4,00

22,00

137,00

362,00

112,60

115,29

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMICAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa: Ploiești .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI C PROPUNERI AN 2019

Anexa 3 mii lei

Nr. crt.

Indicatori

An precedent 2017

% 4 = 3/2

An precedent 2018

% 7 = 6/5

PROPUNER

E AN 2019

% 9=8/6

% 10=8/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12620,00

12170,06

96,43

12140,00

11877,55

97,84

13090,00

110,21

107,83

1

Venituri din exploatare *)

12615,00

12167,62

96,45

12132,00

11869,72

97,84

13082

110,21

107,83

2

Venituri financiare

5,00

2,44

48,801

8,00

7,83l

97,86

8

102,19

100,00

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Si Pr^

r—, pL°l

M Jir

s gl

□□cn

nAJU

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960; officeiahalesinietefiloicsti.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


ISO 9001/201^

-      ,                           ,..........■■                                       \                    'ț

LL-C (Certîficatioii) , ■ \


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2019

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investiții pentru anul 2019. Necesitatea intocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata a investițiilor propuse

= 320 .00 mii lei din care:


- Surse proprii


= 320 .00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

1.Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu ( execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu , conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, se impune obținerea Autorizației de securitate la incendiu. In anul 2018 s-a intocmit documentația care a fost depusa la ISU Prahova in vederea obținerii autorizației. Aceasta documentație a fost intocmita de către SC TMG-CONPREST SRL SRL , contractul nr.20269/05.12.2018

Prin masurile impuse prin raportul de expertiza tehnica prezentat in documentația de avizare si autorizare PSI, sunt necesare realizarea de lucrări conform proiectului tehnic aprobat de către acesta instituție.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.l

Valoarea estimata este de 100 ,00 mii Iei fara TVA.

sve și Pier

, ploi

[□V-Z-L

□EPn

rnju

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesinietenloiesti.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

l.Lucrari de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des intreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproximativ 900/1000 de autovehicule in medie pe zi (insemnand tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin inlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de inlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si inlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sitemului automat pentru parcare se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.2 Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.


,ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


f - hbt iCerțificationl


CAPITOLUL C -Alte cheltuieli de investiții si dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

4.1 Achiziționare UPA APC pentru camera servere .

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea este necesara pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a serverelor din cadrul societății.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția 4.1 Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA.

4.2. Expertiza tehnica a clădirii Halelor Centrale

Sursa de finanțare: surse proprii

Clădirea Halele Centale a suferit degradări in timp, atat a elementelor structurale din zidărie sau beton armat, precum si la nivelul acoperișului, datorita infiltrațiilor care au dus la deteriorarea tavanului cupolei,fațadelor ,aticelor interioare si exterioare.Aceste infiltrații pot afecta structura de rezistenta a imobilului.

Datorita acestor probleme ,pentru preîntâmpinarea accentuării degradării imobilului, in anul 2018 au fost prevăzute in planul de investiții “Lucrări de construcții- înlocuire jgheaburi de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale” . Pentru aceasta lucrare a fost obtinut certificatul de urbanism nr.445/26.04.2018.Pentru obținerea autorizației de construire ne-a fost solicitat studiul de specialitate” Expertiza tehnica a imobilului” , conform certificatului de urbanism anexat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția 4.2 Valoarea estimata este de 200,00 mii lei fara TVA.

Director General,


Ing.Pepelea Mariana
Serviciul Investiții,

Ing.Dumitrescu Veronica 4


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțareINDICATORI

Influente

Propunere

2019

0

2

4

5

/

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

390,00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

390.00

b) - profit

0.00

2

Alocații de la buget

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

a) - interne

0,00

b) - externe

0.00

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul Iocalal Mun .Ploiești

//

I

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

390,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

2

Investiții noi, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente tmodernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu -execuție

100,00

b.2 Lucrări de modernizare sistem automat parcare Halele Centrale

14,00mii lei fara

TVA

INDICATORI

Influente

Propunere 2019

2

4

5

b.3 Reparație curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale

70,00

Total lucrări an 2019(1)

184,00

II

4.Alte cheltuieli de investiții si achiziții de imobilizări cornorale

4.1 Achizionare UPS APC pentru camera serverelor

6,00

4.2Studiu de specialitate -Expertiza tehnica a imobilului Halele Centrale

200,00

TOTAL H

206,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Serviciul Investiții Dumitrescu Veronica


NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2019

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investiții pentru anul 2019. Necesitatea intocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata a investițiilor propuse = 390 .00 mii lei din care:

- Surse proprii                            = 390.00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

l.Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu ( execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu , conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, se impune obținerea Autorizației de securitate la incendiu. In anul 2018 s-a intocmit documentația care a fost depusa la ISU Prahova in vederea obținerii autorizației. Aceasta documentație a fost intocmita de către SC TMG-CONPREST SRL SRL , contractul nr.20269/05.12.2018

Prin masurile impuse prin raportul de expertiza tehnica prezentat in documentația de avizare si autorizare PSI, sunt necesare realizarea de lucrări conform proiectului tehnic aprobat de către acesta instituție.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.l

Valoarea estimata este de 100 ,00 mii lei fara TVA.

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;


Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesti.ro

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

l.Lucrari de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des intreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproximativ 900/1000 de autovehicule in medie pe zi (insemnand tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin inlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de inlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si inlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sistemului automat pentru parcare , se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.2 Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.

2.Reparatie curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale”

Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere faptul ca au expirat Certificatul de Urbanism si Autorizația de construire pentru lucrarea “Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale” , se va demara procedura de obținere a unui nou certificat de urbanism si autorizație de construire.


iJEPrtiq


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;

officefthalesipietenloiesti.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.rooizolatie


S.C.Hale si Piețe S.A. deține proiectul tehnic pentru lucrarea “Reparație intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale” , proiectul nr. 15997/2013 , intocmit de S.C.Restitutio SRL.


Prin adresa nr.7224/19.04.2019 primita de Institutul National al Patrimoniului , se solicita documentația tehnica a proiectului, in vederea finanțării acestei lucrări.

Fata de cele prezentate , propunem includerea lucrării “Reparație curenta hidroizolatie -intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale” in planul de investiții pe anul 2019.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.3 Valoarea estimata este de 70,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL C -Alte cheltuieli de investiții si dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

4.1 Achiziționare UPA APC pentru camera servere.

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea este necesara pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a serverelor din cadrul societății.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția 4.1

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA.

ISO 9001/2015

4.2. Expertiza tehnica a clădirii Halelor Centrale Sursa de finanțare: surse proprii


LL-C (Certification)

4 B


Clădirea Halele Centale a suferit degradări in timp, atat a elementelor strupto^J,imzidarie sau beton armat, precum si la nivelul acoperișului, datorita infiltrațiilor care au dus la deteriorarea' tavanului cupolei,fațadelor,aticelor interioare si exterioare. Aceste infiltrații pot afecta structura de rezistenta a imobilului.

Datorita acestor probleme ,pentru preintampinarea accentuării degradării imobilului, in anul 2018 au fost prevăzute in planul de investiții “Lucrări de construcții- inlocuire jgheaburi de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale” . Pentru aceasta lucrare a fost obtinut certificatul de urbanism nr.445/26.04.2018.Pentru obținerea autorizației de construire ne-a fost solicitat studiul de specialitate” Expertiza tehnica a imobilului” , conform certificatului de urbanism anexat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția 4.2 Valoarea estimata este de 200,00 mii lei fara TVA.

Director General,
Serviciul Investiții,

Ing.Dumitrescu Veronica c

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economiciSC HALE SI PIEȚE SA Sediul/AdreșaiPloiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de înregistrare tR 1356295

' -• z

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante


An 2019

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

461,64

0

510

0

510

0

510

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

>

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

461,64

510

0

510

0

510

0