Hotărârea nr. 151/2019

Hotãrârea nr. 151 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZ/ĂT

SECRETAR


TRU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 151 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 231/24.05.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 147/24.05.2019 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2018, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă conturile anuale de execuție pe anul 2018 ale ordonatorilor terțiari de credite:

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor,

conform Anexei nr. 5

 • -  Casa de Cultură ”I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 6

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 9

 • -  Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 10

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 11

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 12

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr.13

 • -  Poliția Locală , conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr. 16

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 18

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 19

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 20

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 21

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

 • -  Liceul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Liceul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 28

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 29

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 30

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 31

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 32

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 33

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 34

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 35

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 36

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 37

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie”,conform Anexei nr. 38

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit "Sfinții Arhancheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 40

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădiniță de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 43

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 44

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 45

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 46

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 47

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 48

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 49

 • -  Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 55

 • -  Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 56

 • -  Școala Gimnazială”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 57

 • -  Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 58

 • -  Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 59

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 60

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 61

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 62

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 63

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”,

conform Anexei nr. 64

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 65

 • -  Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 66

 • -  Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 67

 • -  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 68

 • -  Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 69

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr.70

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-sbțriirrNlcuIae BOTF'7


George-Spri


Contrasemnează:

SECRETAR,JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ZHkxA 1


CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018-VENITURI


ANEXA 12


- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

00.01

358.174.000,00

379.502.010,00

749.984.625,00

213.282.932,00

536.701.693,00

364.443.068,00

162.693.233,00

222.848.324,00

VENITURI PROPRII

49.90

277.747.000,00

305.521.570,00

676.522.601,00

213.282.932,00

463.239.669,00

290.981.044,00

162.693.233,00

222.848.324,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

356.052.000,00

375.200.570,00

746.053.720,00

213.182.155,00

532.871.565,00

360.688.257,00

162.521.075,00

222.844.388,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

320.803.000,00

331.823.330,00

593.861.739,00

152.557.479,00

441.304.260,00

327.416.012,00

120.602.918,00

145.842.809,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

152.396.000,00

164.906.000,00

177.584.467,00

15.902.976,00

161.681.491,00

164.217.652,00

541.995,00

12.824.820,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

Impozit pe profit

01.02

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

147.868.000,00

160.172.000,00

159.744.795,00

0,00

159.744.795,00

159.744.795,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

146.968.000,00

159.272.000,00

159.271.890,00

0,00

159.271.890,00

159.271.890,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

145.968.000,00

158.272.000,00

158.271.890,00

0,00

158.271.890,00

158.271.890,00

0,00

0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.105.000,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.105.000,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.105.000,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

72.673.000,00

77.473.000,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,0(

103.746.885,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

72.673.000,00

77.473.000,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

57.579.000,00

60.379.000,00

260.382.837,00

102.931.246,00

157.451.591,00

60.068.381,00

101.826.385,00

98.488.071,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15.579.000,00

15.579.000,00

24.886.953,00

8.894.706,00

15.992.247,00

14.980.654,00

1.091.880,00

8.814.419,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.000.000,00

44.800.000,00

235.495.884,00

94.036.540,00

141.459.344,00

45.087.727,00

100.734.505,00

89.673.652,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

12.094.000,00

12.594.000,00

24.384.832,00

4.475.800,00

19.909.032,00

10.269.793,00

9.208.765,00

4.906.274,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000.000,00

4.500.000,00

8.587.686,00

3.863.816,00

4.723.870,00

4.176.299,00

4.056.819,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.074.000,00

8.074.000,00

15.759.082,00

603.024,00

15.156.058,00

6.074.018,00

z 838.777,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

20.000,00

20.000,00

38.064,00

8.960,00

29.104,00

19.476,00"

/'Ș'"/--7:9TQ:O..0'

° /iX.'S/SZz* }

£ . 10,678.00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000,00

4.500.000,00

4.427.473,00

299.710,00

4.127.763,00

4.040.384 >00

I ■'?^284'00.

-805,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.017,00

730,00

1.287,00

o;oo

x

735,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

95.734.000,00

89.444.000,00

127.080.113,00

28.947.017,00

98.133.096,00

88.819.802,Op

A5.989.2O7.PO

21271.104,00

Sume defalcate din TVA

11.02

78.310.000,00

71.003.000,00

70.993.000,00

0,00

70.993.000,00

70.993.000,00'

0,00

Denumirea indicatorilor

C indicelor

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii

k.^cedenti

din anul curent

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure°ti

11.02.02

57.587.000,00

50.280.000,00

50.270.000,00

0,00

50.270.000,00

50.270.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buqetelor locale

11.02.06

17.111.000,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.612.000,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe hoteliere

12.02.07

4.000,00

21.000,00

50.482.00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

17.318.000,00

18.318.000,00

55.832.677,00

28.932.401,00

26.900.276,00

17.700.602,00

8.874.422,00

29.257.653,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

14.733.000,00

15.733.000,00

48.155.828,00

24.284.459,00

23.871.369,00

15.170.833,00

8.066.504,00

24.918.491,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8.792.000,00

9.292.000,00

31.289.943,00

20.488.765,00

10.801.178,00

9.444.615,00

794.796,00

21.050.532,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

5.941.000,00

6.441.000,00

16.865.885,00

3.795.694,00

13.070.191,00

5.726.218,00

7.271.708,00

3.867.959,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2.500.000,00

2.500.000,00

5.519.357,00

2.630.501,00

2.888.856,00

2.445.136,00

686.196,00

2.388.025,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

85.000,00

85.000,00

2.157.492.00

2.017.441,00

140.051,00

84.633,00

121 722,00

1.951.137,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

35.249.000,00

43.377.240,00

152.191.981,00

60.624.676,00

91.567.305,00

33.272.245,00

41.918.157,00

77.001.579,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din proprietate

30.02

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Venituri din dividende de la aljj plătitori

30.02.08.02

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.874.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

00.14

23.375.000,00

29.103.240,00

117.458.241,00

38.803.870,00

78.654.371,00

22.668.861,00

41.918.157,00

52.871.223,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

10.485.000,00

9.520.000,00

9.533.209,00

26.787,00

9.506.422,00

9.512.727,00

rj

20.482,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

10.283.000,00

8.911.000,00

8.904.976,00

0,00

8.904.976,00

8.904.976,00

0.0,0 <

tZz'     0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

87.000,00

87.000,00

66.518,00

16.562,00

49.956,00

56.299,00

A?.   0-°°-

r. O.          S        ’

. >   10'219.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

287.000,00

299.503,00

9.639,00

289.864,00

289.240,00

r

fi/      -0,00

A Ț1 o-i63,oo t         ii

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

115.000.00

235.000,00

262.212,00

586,00

261.626,00

262.212,00-

\      o.oo

k# \   1 .•        =■

Yj - £0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

20.000,00

43.000,00

44.296,00

0,00

44.296,00

44.296,00

.   C0-00

~ 0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

6,00

19.000,00

20.796,00

0,00

20.796,00

20.796,00

o.oo

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

20.000,00

24.000,00

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

0,00

Denumirea indicatorilor

C indifrocur

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii

K^cedenti

din anul curent

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.500.000,00

16.244.910,00

105.145.288,00

38.114.192,00

67.031.096,00

11.098.786,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

339.000,00

374.546,00

0,00

374.546,00

374.546,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

1.370.000,00

3.295.330,00

2.664.448,00

662.891,00

2.001.557,00

1.942.052,00

135.668,00

586.728,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,0(

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

785.848,00

0,00

785.848,00

785.848,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

64.000,00

64.000,00

716.915,00

624.977,00

91.938,00

35.250,00

135.668,00

545.997,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

406.000,00

406.000,00

306.696,00

37.914.00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

0,00

949.330,00

690.473,00

0,00

690.473,00

690.473,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetelui local

37.02.03

-1.000.000,00

-2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.000.000,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

1.319.000,00

1.531.862,00

100.777,00

1.431.085,00

1.355.768,00

172.158,00

3.936,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

5.000,00

5.000,00

1.019,00

0,00

1.019,00

1.019,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.117.000,00

2.977.440,00

2.398.024,00

0,00

2.398.024,00

2.398.024,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.117.000,00

2.977.440,00

2.398.024,00

0,00

2.398.024,00

2.398.024,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

181.000,00

2.622.230,00

2.295.734,00

0,00

2.295.734,00

2.295.734,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

34.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

386.490,00

80.269,00

0,00

80.269,00

80.269,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,01

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibilijietrolieri

42.02.34

0,00

470,00

23.853,00

0,00

23.853,00

23.853,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

181.000,00

181.000,00

171.777,00

0,00

171.777,00

171.777,00

- 0.00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințE

42.02.54

0,00

0,00

682.955,00

0,00

682.955,00

682.955,00-

.1*'

i;          ■ .0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

1.516.180,00

833.218,00

0,00

833.218,00

833.218,00

.0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

2.880,00

0,00

2.880,00

2.880,00

0,00

0,00

.

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

C/ indiftuur

Prevederi bugetare

inițiale

definitive

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru °i carte funciară

43.02.34

0,00

155.000,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

1.936.000,00

200.210,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.936.000,00

200.210,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936.000,00

131.210,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

35.000,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

34.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

354.677.000,00

372.565.320,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

354.496.000,00

372.228.850,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

320.803.000,00

331.823.330,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

152.396.000,00

164.906.000,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.423.000,00

3.423.000,00

Impozit pe profit

01.02

3.423.000,00

3.423.000,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.423.000,00

3.423.000,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

147.868.000,00

160.172.000,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

146.968.000,00

159.272.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

145.968.000,00

158.272.000,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.000.000,00

1.000.000,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.105.000,00

1.311.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.105.000,00

1.311.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.105.000,00

1.311.000,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

72.673.000,00

77.473.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

72.673.000,00

77.473.000,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

57.579.000,00

60.379.000,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15.579.000,00

15.579.000,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.000.000,00

44.800.000,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

12.094.000,00

12.594.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000.000,00

4.500.000,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.074.000,00

8.074.000,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

20.000,00

20.000,00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000,00

4.500.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

n anii f,. ^cedenti

din anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.452,00

0,00

34.452,00

34.452,00

0,00

0,00

67.838,00

0,00

67.838,00

67.838,00

0,00

0,00

745.942.654,00

213.144.241,00

532.798.413,00

360.617.922,00

162.521.075,00

222.803.657,00

745.747.024,00

213.144.241,00

532.602.783,00

360.422.292,00

162.521.075,00

222.803.657,00

593.861.739,00

152.557.479,00

441.304.260,00

327.416.012,00

120.602.918,00

145.842.809,00

177.584.467,00

15.902.976,00

161.681.491,00

164.217.652,00

541.995,00

12.824.820,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

159.744.795,00

0,00

159.744.795,00

159.744.795,00

0,00

0,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

159.271.890,00

0,00

159.271.890,00

159.271.890,00

0,00

0,00

158.271.890,00

0,00

158.271.890,00

158.271.890,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

2.139.702,00

_

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

260.382.837,00

102.931.246,00

157.451.591,00

60.068.381,00

101.826.385,00

98.488.071,00

24.886.953,00

8.894.706,00

15.992.247,00

14.980.654,00

1.091.880,00

8.814.419,00

235.495.884,00

94.036.540,00

141.459.344,00

45.087.727,00

100.734.505,00

89.673.652,00!

24.384.832,00

4.475.800,00

19.909.032,00

10.269.793,00

9.208.765,00

4.906.274,00!

8.587.686,00

3.863.816,00

4.723.870,00

4.176.299,00

354.568,00

4.056.819,00

15.759.082,00

603.024,00

15.156.058,00

6.074.018,00

8.846.287,00

838.777,00

38.064,00

8.960,00

29.104,00

19.476,00

7.910,00

10.678,00

4.427.473,00

299.710,00

4.127.763,00

4.040.384,00

35.284,00

351.805,00

2.017,00

730,00

1.287,00

0,00

1.282,00

735,00

Denumirea indicatorilor

q

indic^.jr

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii i^cedenti

din anul curent

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

95.734.000,00

89.444.000,00

127.080.113,00

28.947.017,00

98.133.096,00

88.819.802,00

8.989.207,00

29.271.104,00

Sume defalcate din TVA

11.02

78.310.000,00

71.003.000,00

70.993.000,00

0,00

70.993.000,00

70.993.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure0 ti

11.02.02

57.587.000,00

50.280.000,00

50.270.000,00

0,00

50.270.000,00

50.270.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17.111.000,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.612.000,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

3.612.000,00

3612.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe hoteliere

12.02.07

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

17.318.000,00

18.318.000,00

55.832.677,00

28.932.401,00

26.900.276,00

17.700.602,00

8.874.422,00

29.257.653,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

14.733.000,00

15.733.000,00

48.155.828,00

24.284.459,00

23.871.369,00

15.170.833,00

8.066.504,00

24.918.491,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8.792.000,00

9.292.000,00

31.289.943,00

20.488.765,00

10.801.178,00

9.444.615,00

794.796,00

21.050.532,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

5.941.000,00

6.441.000,00

16.865.885,00

3.795.694,00

13.070.191,00

5.726.218,00

7.271.708,00

3.867.959,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2.500.000,00

2.500.000,00

5.519.357,00

2.630.501,00

2.888.856,00

2.445.136,00

686.196,00

2.388.025,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

85.000,00

85.000,00

2.157.492,00

2.017.441,00

140.051,00

84.633,00

121.722,00

1.951.137,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

33.693.000,00

40.405.520,00

151.885.285,00

60.586.762,00

91.298.523,00

33.006.280,00

41.918.157,01

76.960.848,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din proprietate

30.02

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Venituri din dividende de la aljj plătitori

30.02.08.02

0,00

1.874.000,00

3.000.439.00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.874.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zo.U’S

oo

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

21.819.000,00

26.131.520,00

117.151.545,00

38.765.956,00

78.385.589,00

22.402.896,00

4i^rt57;go

>^830.492,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

10.485.000,00

9.520.000,00

9.533.209,00

26.787,00

9.506.422,00

9.512.727,00

4/ | o.og,

S, 4" ^482,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

10.283.000,00

8.911.000,00

8.904.976,00

0,00

8.904.976,00

8.904.976,0Q-

> is.4 0 00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

87.000,00

87.000,00

66.518,00

16.562,00

49.956,00

56.299,00,

r 7^10,219.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

287.000,00

299.503,00

9.639,00

289.864,00

289.240,00

' * ’K o:00’

' < 4"        ..........'

/ ^.263,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

115.000,00

235.000,00

262.212,00

586,00

261.626,00

262.212,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

20.000,00

43.000,00

44.296,00

0,00

44.296,00

44.296,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

c(

indiCo<.or

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii p. ucedenti

din anul curent

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

19.000,00

20.796,00

0,00

20.796,00

20.796,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

20.000,00

24.000,00

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.500.000,00

16.244.910,00

105.145.288,00

38.114.192,00

67.031.096,00

11.098.786,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Venituri din amenzi °i alte sancpuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

339.000,00

374.546,00

0,00

374.546,00

374.546,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

814.000,00

2.889.330,00

2.357.752,00

624.977,00

1.732.775,00

1.676.087,00

135.668,00

545.997,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

785.848,00

0,00

785.848,00

785.848,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

64.000,00

64.000,00

716.915,00

624.977,00

91.938,00

35.250,00

135.668,00

545.997,00

Alte venituri

36.02.50

0,00

949.330,00

690.473,00

0,00

690.473,00

690.473,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-1.000.000,00

-2.565.720,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secpunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-1.000.000,00

-2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

00.17

181.000,00

336.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

181.000,00

336.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

181.000,00

181.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

470,00

23.853,00

0,00

23.853,00

23.853,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

181.000,00

181.000,00

171.777,00

0,00

171.777,00

171.777,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru °i carte funciară

43.02.34

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

3.497.000,00

6.936.690,00

4.041.971,00

138.691,00

3.903.280,00

3.825.146,00

172.158,00

44.667,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

'^ 40.731,00

Diverse venituri

36.02

556.000,00

406.000,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

£;./ -* 40.731,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

406.000,00

406.000,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00.

‘         ,^0:0O-

\ "^40(731,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

^0 00

jț, c-     0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

1.000.000,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.000.000,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00-t

w

y 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

1.319.000,00

1.531.862,00

100.777,00

1.431.085,00

1.355.768,00

172.158,00

3.936,00

Denumirea indicatorilor

a' indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii

H.^cedenti

din anul curent

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

5.000,00

5.000,00

1.019,00

0,00

1.019,00

1.019,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

00.17

1.936.000,00

2.640.970,00

2.202.394,00

0,00

2.202.394,00

2.202.394,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

1.936.000,00

2.640.970,00

2.202.394,00

0,00

2.202.394,00

2.202.394,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0,00

2.440.760,00

2.100.104,00

0,00

2.100.104,00

2.100.104,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

34.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

386.490,00

80.269,00

0,00

80.269,00

80.269,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500782,00

0,00

0,00

Subvenpi pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

682.955,00

0,00

682.955,00

682.955,00

0,00

0,00

Subvenpi pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

1.516.180,00

833.218,00

0,00

833.218,00

833.218,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferate perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

2.880,00

0,00

2.880,00

2 880,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

1.936.000,00

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.936.000,00

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936.000,00

131.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

35.000,00

34.452,00

0,00

34.452,00

34.452,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

34.000,00

67.838,00

0,00

67.838,00

67.838,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CONTUL DE EXECUȚIE LA DATA DE 31.12.2018ANEXA 13


-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0,00

0,00

428.261.000,00

449.589.010,00

449.588.952,00

432.295.971,00

431.068.310,00

1.227.661,00

410.307.385,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

96.778.000,00

99.253.180,00

99.253.166,00

97.472.534,00

97.462.000,00

10.534,00

83.617.495,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750,00

10.534,00

67.097.992,00

Autorități executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750,00

10.534,00

67.097.992,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750,00

10.534,00

67.097.992,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

47.949.000,00

50.325.840,00

50.325.832,00

49.782.178,00

49.782.178,00

0,00

6.631.291,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenjâ a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

3.195.000,00

2.954.840,00

2.954.832,00

2.870.803,00

2.870.803,00

0,00

2.880.961,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

44.054.000,00

47.371.000,00

47.371.000,00

46.911.375,00

46.911.375,00

0,00

3.750.330,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

0,00

6.065.000,00

9.975.000,00

9.975.000,00

9.971.072,00

9.971.072,00

0,00

9.888.212,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

19.402.000,00

17.718.250,00

17.718.248,00

17.664.886,00

17.664.886,00

0,00

17.902.892,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

19.402.000,00

17.718.250,00

17.718.248,00

17.664.886,00

17.664.886,00

0,00

17.902.892,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

18.817.000,00

17.533.280,00

17.533.278,00

17.488.687,00

17.488.687,00

0,00

17.834.163,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

18.817.000,00

17.533.280,00

17.533.278,00

17.488.687,00

17.488.687,00

0,00

17.834.163,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

165.000,00

164.970,00

164.970,00

160.341,00

160.341,00

0,00

68.729,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

420.000,00

20.000,00

20.000,00

15.858,00

15.858,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

177.025.000,00

168.385.500,00

168.385.471,00

161.669.842,00

161.562.306,00

107.536,00

160.077.474,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

27.678.000,00

27.247.600,00

27.247.581,00

24.130.209,00

24.022.673,00

107.536,00

22.561.900,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

5.764.000,00

6.307.740,00

6.307.735,00

5.685.466,00

5.685.466,00

0,00

5.399.164,00

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

4.224.000,00

4.674.070,00

4.674.065,00

4.360.993,00

4.360.993,00

0,00

4.147.375,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

1.540.000,00

1.633.670,00

1.633.670,00

1.324.473,00

1.324.473,00

0,00

1.251.789,00

Invatamânt secundar

65.02.04

0,00

0,00

21.250.000,00

20.067.060,00

20.067.046,00

17.648.199,00

17.540.663,00

107.536,00

16.328.000,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

7.646.000,00

7.020.740,00

7.020.733,00

6.255.129,00

6.239.453,00

15.676,00

5.768.989,00

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

13.558.000,00

13.008.950,00

13.008.943,00

11.363.721,00

11.271.861,00

^10.529.662,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

46.000,00

37.370,00

37.370,00

29.349,00

29.349,00

.....~

29.349,00

invatamânt postliceal

65.02.05

0,00

0,00

369.000,00

332.800,00

332.800,00

306.413,00

306.413,00

,<«' / 0,00

, ' 314.749,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00;

' . . - 0,00

77.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00;

0 00

77,000.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

188.000,00

433.000,00

433.000,00

413.131,00

413.131,00

v- ..   .°°°

4jt2.987.00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

17.951.000,00

13.531.610,00

13.531.602,00

12.344.317,00

12.344.317,00

. ^'>4.00

-12:493.525,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

7.551.000,00

4.550.110,00

4.550.110,00

3.387.560,00

3.387.560,00

^3.297.435.00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

7.551.000,00

4.550.110,00

4.550.110,00

3.387.560,00

3.387.560,00

0,00

3.297.435,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente b>'qetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

10.340.000,00

8.930.500,00

8.930.492,00

8.908.458,00

8.908.458,00

0,00

9.147.791,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

60.000,00

51.000,00

51.000,00

48.299,00

48.299,00

0,00

48.299,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

60.000,00

51.000,00

51.000,00

48.299,00

48.299,00

0,00

48.299,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

55.400.000,00

57.788.480,00

57.788.480,00

56.174.933,00

56.174.933,00

0,00

55.762.763,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

25.505.000,00

23.733.210,00

23.733.210,00

23.084.449,00

23.084.449,00

0,00

23.092.547,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

24.176.000,00

22.152.710,00

22.152.710,00

21.632.938,00

21.632.938,00

0,00

21.637.842,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

1 329.000,00

1.580.500,00

1.580.500,00

1.451.511,00

1.451.511,00

0,00

1.454.705,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

25.493.000,00

29.912.530,00

29.912.530,00

29.461.460,00

29.461.460,00

0,00

29.113.019,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

12.001.000,00

15.004.360,00

15.004.360,00

14.958.721,00

14.958.721,00

0,00

14.964.365,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

13.492.000,00

14.908.170,00

14.908.170,00

14.502.739,00

14.502.739,00

0,00

14.148.654,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

4.402.000,00

4.142.740,00

4.142.740,00

3.629.024,00

3.629.024,00

0,00

3.557.197,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

75.996.000,00

69.817.810,00

69.817.808,00

69.020.383,00

69.020.383,00

0,00

69.259.286,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

1.829.000,00

1.631.000,00

1.631.000,00

1.585.420,00

1.585.420,00

0,00

1.596.762,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

43.283.000,00

36.676.750,00

36.676.748,00

36.670.535,00

36.670.535,00

0,00

37.102.101,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

43.283.000,00

36.676.750,00

36.676.748,00

36.670.535,00

36.670.535,00

0,00

37.102.101,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

5.152.000,00

4.978.000,00

4.978.000,00

4.426.549,00

4.426.549,00

0,00

4.426.549,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

5.874.000,00

5.936.370,00

5.936.370,00

5.921.363,00

5.921.363,00

0,00

5.885.996,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

2.018.000,00

2.582.000,00

2.582.000,00

2.517.065,00

2.517.065,00

0,00

2.484.992,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

2.018.000,00

2.582.000,00

2.582.000,00

2.517.065,00

2.517.065,00

0,00

2.484.992,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

17.840.000,00

18.013.690,00

18.013.690,00

17.899.451,00

17.899.451,00

0,00

17.762.886,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

17.840.000,00

18.013.690,00

18.013.690,00

17.899.451,00

17.899.451,00

0,00

17.762.886,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

71.907.000,00

79.822.580,00

79.822.571,00

74.953.281,00

73.843.690,00

1.109.591,00

72.666.008,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

37.581.000,00

45.219.310,00

45.219.310,00

42.586.390,00

41.476.799,00

1.109.591,00

40.004.037,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

5.111.000,00

7.679.370,00

7.679.370,00

7.095.498,00

6.145.874,00

949.624,00

6.912.126,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

29.770.000,00

34.920.370,00

34.920.370,00

33.516.303,00

33.356.336,00

159.967,00

33.077.328,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

34.326.000,00

34.603.270,00

34.603.261,00

32.366.891,00

32.366.891,00

0,00

32.661.971,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

30.685.000,00

30.796.730,00

30.796.721,00

29.380.138,00

29.380.138,00

0,00

30.535.051,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

29.676.000,00

29.787.730,00

29.787.721,00

28.371.663,00

28.371.663,00

000

29.522 805.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.008.475,00

1.008.475,00

>0.00-

■ 1.012 246.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

3.089.000,00

2.625.540,00

2.625.540,00

2.468.530,00

2.468.530,00’

0,00

‘2.126.920,00

. t '-A-

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

552.000,00

1.181.000,00

1.181.000,00

518.223,00

518.223,00

0,00

o.oo

•i 'A i

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

63.149.000,00

84.409.500,00

84.409.496,00

80.535.428,00

80.535.428,00;

0,00

.76.043^16,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

8.871.000,00

11.997.340,00

11.997.340,00

11.711.526,00

11.711.526,00

■   ■.   X'i-0.00

... 6.570.738,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

8.871.000,00

11.997.340,00

11.997.340,00

11.711.526,00

11.711.526,00

\       v0'00

,^570.738,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

54.278.000,00

72.412.160,00

72.412.156,00

68.823.902,00

68.823.902,00

tO00

3 69.472.778,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

54.278.000,00

72.386.160,00

72.386.156,00

68.805.990,00

68.805.990,00

" 0,00.

a 69.449.047,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

30.293.000,00

50.091.890,00

50.091.886,00

48.367.999,00

48.367.999,00

0,00

43.953.680,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

23.785.000,00

22.294.270,00

22.294.270,00

20.437.991,00

20.437.991,00

0,00

25.495.367,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

0,00

26.000,00

26.000,00

17.912,00

17.912,00

0,00

23.731,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.625.242,00

0,00

0,00

Deficitul sec|iunii de funcționare

99.02.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.079.337,00

0,00

0,00

Deficitul secjiunii de dezvoltare

99.02.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.545.905,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

361.677.000,00

406.352.320,00

406.352.262,00

394.915.598,00

393.697.259,00

1.218.339,00

350.263.725,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

75.078.000,00

94.347.870,00

94.347.856,00

93.143.858,00

93.135.474,00

8.384,00

50.541.491,00

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

39.569.000,00

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

39.569.000,00

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

39.569.000,00

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

29.444.000,00

46.300.840,00

46.300.832,00

46.215.934,00

46.215.934,00

0,00

3.093.013,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

3.185.000,00

2.944.840,00

2.944.832,00

2.860.803,00

2.860.803,00

0,00

2.870.961,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

25.559.000,00

43.356.000,00

43.356.000,00

43.355.131,00

43.355.131,00

0,00

222.052,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

0,00

6.065.000,00

9.975.000,00

9.975.000,00

9.971.072,00

9.971.072,00

0,00

9.888.212,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

18.775.000,00

17.507.400,00

17.507.398,0(

17.458.207,00

17.458.207,00

0,00

17.675.666,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

18.775.000,00

17.507.400,00

17.507.398,00

17.458.207,00

17.458.207,00

0,00

17.675.666,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

18.730.000,00

17.462.400,00

17.462.398,00

17.417.830,00

17.417.830,00

0,00

17.656.523,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

18.730.000,00

17.462.400,00

17.462.398,00

17.417.830,00

17.417.830,00

0,00

17.656.523,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

40.377,00

40.377,00

0,00

19.143,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

161.465.000,00

156.304.880,00

156.304.851,00

151.227.948,00

151.120.412,00

107.536,00

150.182.217,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

25.537.000,00

26.426.660,00

26.426.641,00

23.504.333,00

23.396.797,00

107.536,00

22.066.253,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

5.275.000,00

5.977.740,00

5.977.735,00

5.473.022,00

5.473.022,00

0,00

5.382.845,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

3.735.000,00

4.364.070,00

4.364.065,00

4.167.589,00

4.167.589,00

0,00

4.134.540,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

1.540.000,00

1.613.670,00

1.613.670,00

1.305.433,00

1.305.433,00

0,00

1.248.305,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

0,00

19.598.000,00

19.576.120,00

19.576.106,00

17.234.767,00

17.127.231,00

107.536,00

15.856.339,00

invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

7.127.000,00

6.799.800.00

6.799.793,00

6.108.179,00

6.092.503,00

15.676,00

5.514.048,00

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

12.425.000,00

12.738.950,00

12.738.943,00

11.097.239,00

11.005.379,00

91.860,00

10.312.942,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

46.000,00

37.370,00

37.370,00

29.349,00

29.349,00

9.00

29.349,00

invatamânt postliceal

65.02.05

0,00

0,00

369.000,00

332.800,00

332.800,00

306.413,00

306.413,00

.<■ <».

* 0'314.749,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

; ; x o,oo

. X4?7.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

'77:000,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

188.000,00

433.000,00

433.000,00

413.131,00

413.131,00

•:

WW00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

12.036.000,00

10.443.650,00

10.443.642,00

10.416.258,00

10.416.258,00

\ ,'osoo'

^6:6^^40,00

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

1.636.000,00

1.462.150,00

1.462.150,00

1.459.501,00

1.459.501,00

\ vq o'o

% o • - . .>

..^77:346,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

1.636.000,00

1.462.150,00

1.462.150,00

1.459.501,00

1.459.501,00

■ ■; o.oq,

1.477.346,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

10.340.000,00

8.930.500,00

8.930.492,00

8.908.458,00

8.908.458,00

-fîTOO

- 9.133.395,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

60.000,00

51.000,00

51.000,00

48.299,00

48.299,00

0,00

48.299,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

60.000,00

51.000,00

51.000,00

48.299,00

48.299,00

0,00

48.299,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

48.509.000,00

50.041.760,00

50.041.760,00

48.700.551,00

48.700.551,00

0,00

48.558.896,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

24.159.000,00

22.400.210,00

22.400.210,00

21.787.748,00

21.787.748,00

0,00

21.794.537,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

22.830.000,00

20.819.710,00

20.819.710,00

20.336.237,00

20.336.237,00

0,00

20.339.832,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

1.329.000,00

1.580.500,00

1.580.500,00

1.451.511,00

1.451.511,00

0,00

1.454.705,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

20.710.000,00

23.689.550,00

23.689.550,00

23.380.917,00

23.380.917,00

0,00

23.294.483,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

10.700.000,00

13.895.360,00

13.895.360,00

13.885.964,00

13.885.964,00

0,00

13.891.608,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

10.010.000,00

9.794.190,00

9.794.190,00

9.494.953,00

9.494.953,00

0,00

9.402.875,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

3.640.000,00

3.952.000,00

3.952.000,00

3.531.886,00

3.531.886,00

0,00

3.469.876,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

75.383.000,00

69.392.810,00

69.392.808,00

68.606.806,00

68.606.806,00

0,00

68.898.028,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

1.721.000,00

1.546.000,00

1.546.000,00

1.501.282,00

1.501.282,00

0,00

1.511.996,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

43.283.000,00

36.676.750,00

36.676.748,00

36.670.535,00

36.670.535,00

0,00

37.102.101,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

43.283.000,00

36.676.750,00

36.676.748,00

36.670.535,00

36.670.535,00

0,00

37.102.101,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

5.152.000,00

4.978.000,00

4.978.000,00

4.426.549,00

4.426.549,00

0,00

4.426.549,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

5.857.000,00

5.916.370,00

5.916.370,00

5.901.363,00

5.901.363,00

0,00

5.881.932,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

1.918.000,00

2.547.000,00

2.547.000,00

2.484.498,00

2.484.498,00

0,00

2.464.948,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

1.918.000,00

2.547.000,00

2.547.000,00

2.484.498,00

2.484.498,00

0,00

2.464.948,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

17.452.000,00

17.728.690,00

17.728.690,00

17.622.579,00

17.622.579,00

0,00

17.510.502,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

17.452.000,00

17.728.690,00

17.728.690,00

17.622.579,00

17.622.579,00

0,00

17.510.502,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

65.470.000,00

74.099.680,00

74.099.671,00

70.873.838,00

69.771.419,00

1.102.419,00

71.118.590,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

33.406.000,00

41.523.950,00

41.523.950,00

39.863.569,00

38.761.150,00

1.102.419,00

39.329.756,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

5.000.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

6.899.413,00

5.949.789,00

949.624,00

6.912.126,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

28.406.000,00

34.323.950,00

34.323.950,00

32.964.156,00

32.811.361,00

152.795,00

32.417.630,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

32.064.000,00

32.575.730,00

32.575.721,00

31.010.269,00

31.010.269,00

0,00

31.788.834,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

30.685.000,00

30.796.730,00

30.796.721,00

29.380.138,00

29.380.138,00

0,00

30.531.280,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

29.676.000,00

29.787.730,00

29.787.721,00

28.371.663,00

28.371.663,00

0,00

29.522.805,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.008.475,00

1.008.475,00

0,00

1.008.475,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

1.379.000,00

1.779.000,00

1.779.000,00

1.630.131,00

1.630.131,00

0,00

1.257.554,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

40.889.000,00

64.092.490,00

64.092.486,00

62.211.747,00

62.211.747,00

„.0,00

60.745.761,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

8.411.000,00

11.461.600,00

11.461.600,00

11.461.448,00

11.461.448,00

d 6^570.738,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

8.411.000,00

11.461.600,00

11.461.600,00

11.461.448,00

11.461.448.00

■ o.oc

■6.570.738.00

X • ■ >       X

Transporturi

84.02

0,00

0,00

32.478.000,00

52.630.890,00

52.630.886,00

50.750.299,00

50.750.299,00

54.175.023,00

-■'M          ,V:

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

32.478.000,00

52.630.890,00

52.630.886,00

50.750.299,00

50.750.299,06

•i

; '■> ,. 0,00

7 54.175.023,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

20.178.000,00

40.530.890,00

40.530.886,00

39.107.004,00

39.107.004,00^

43,953/680,00

Oi//

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

12.300.000,00

12.100.000,00

12.100.000,00

11.643.295,00

11.643.295,00’

\ 0,00

343,00

z/

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.079.337,00

.,Qioo>

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

66.584.000,00

43.236.690,00

43.236.690,00

37.380.373,00

37.371.051,00

9.322,00

60.043.660,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

21.700.000,00

4.905.310,00

4.905.310,00

4.328.676,00

4.326.526,00

2.150,00

33.076.004,00

Denumirea indicatorilor

Cod

(

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150,00

29.537.726,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150,00

29.537.726,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150,00

29.537.726,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

18.505.000,00

4.025.000,00

4.025.000,00

3.566.244,00

3.566.244,00

0,00

3.538.278,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

18.495.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

3.556.244,00

3.556.244,00

0,00

3.528.278,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

627.000,00

210.850,00

210.850,00

206.679,00

206.679,00

0,00

227.226,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

627.000,00

210.850,00

210.850,00

206.679,00

206.679,00

0,00

227.226,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

87.000,00

70.880,00

70.880,00

70.857,00

70.857,00

0,00

177.640,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

87.000,00

70.880,00

70.880,00

70.857,00

70.857,00

0,00

177.640,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

120.000,00

119.970,00

119.970,00

119.964,00

119.964,00

0,00

49.586,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

420.000,00

20.000,00

20.000,00

15.858,00

15.858,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

15.560.000,00

12.080.620,00

12.080.620,00

10.441.894,00

10.441.894,00

0,00

9.895.257,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

2.141.000,00

820.940,00

820.940,00

625.876,00

625.876,00

0,00

495.647,00

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

489.000,00

330.000,00

330.000,00

212.444,00

212.444,00

0,00

16.319,00

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

489.000,00

310.000,00

310.000,00

193.404,00

193.404,00

0,00

12.835,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

19.040,00

19.040,00

0,00

3.484,00

Invatamant secundar

65.02.04

0,00

0,00

1.652.000,00

490.940,00

490.940,00

413.432,00

413.432,00

0,00

471.661,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

519.000,00

220.940,00

220.940,00

146.950,00

146.950,00

0,00

254.941,00

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

1.133.000,00

270.000,00

270.000,00

266.482,00

266.482,00

0,00

216.720,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.667,00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.834.485,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.820.089,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.820.089,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.396,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

6.891.000,00

7.746.720,00

7.746.720,00

7.474.382,00

7.474.382,00

0,00

7.203.867,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

1.346.000,00

1.333.000,00

1.333.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

1.298.010,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

1.346.000,00

1.333.000,00

1.333.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

1.298.010,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

4.783.000,00

6.222.980,00

6.222.980,00

6.080.543,00

6.080.543,00

0,00

5.818.536,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

1.301 .000,00

1.109.000,00

1.109.000,00

1.072.757,00

1.072.757,00

.. 0,00

.$.1.072.757,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

3.482.000,00

5.113.980,00

5.113.980,00

5.007.786,00

5.007.786,00

■ 0.00

<^4^%5.779,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

762.000,00

190.740,00

190.740,00

97.138,00

97.138,00

, 0.00

.087.321,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

613.000,00

425.000,00

425.000,00

413.577,00

413.577,0^0,

ț '       0,00

J ) 364 258,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

108.000,00

85.000,00

85.000,00

84.138,00

84.138,00^.

0^00

A^ee.oo

Crese

68.02.11

0,00

0,00

17.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0^4.064,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

100.000,00

35.000,00

35.000,00

32.567,00

32.567,00

;.v  20.044,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

100.000,00

35.000,00

35.000,00

32.567,00

32.567,00

0(00

20.044,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

388.000,00

285.000,00

285.000,00

276.872,00

276.872,00

0,00

252.384,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Âlte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

388.000,00

285.000,00

285.000,00

276.872,00

276.872,00

0,00

252.384,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

6.437.000,00

5.722.900,00

5.722.900,00

4.079.443,00

4.072.271,00

7.172,00

1.547.418,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

4.175.000,00

3.695.360,00

3.695.360,00

2.722.821,00

2.715.649,00

7.172,00

674.281,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

0,00

111.000,00

479.370,00

479.370,00

196.085,00

196.085,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

1.364.000,00

596.420,00

596.420,00

552.147,00

544.975,00

7 172,00

659.698,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

2.262.000,00

2.027.540,00

2.027.540,00

1.356.622,00

1.356.622,00

0,00

873.137,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.771,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.771,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

1.710.000,00

846.540,00

846.540,00

838.399,00

838.399,00

0,00

869.366,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

552.000,00

1.181.000,00

1.181.000,00

518.223,00

518.223,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

22.260.000,00

20.317.010,00

20.317.010,00

18.323.681,00

18.323.681,00

0,00

15.297.755,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

460.000,00

535.740,00

535.740,00

250.078,00

250.078,00

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

460.000,00

535.740,00

535.740,00

250.078,00

250.078,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

21.800.000,00

19.781.270,00

19.781.270,00

18.073.603,00

18.073.603,00

0,00

15.297.755,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

21.800.000,00

19.755.270,00

19.755.270,00

18.055.691,00

18.055.691,00

0,00

15.274.024,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

10.115.000,00

9.561.000,00

9.561.000,00

9.260.995,00

9.260.995,00

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0,00

11.485.000,00

10.194.270,00

10.194.270,00

8.794.696,00

8.794.696,00

0,00

15.274.024,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

0,00

26.000,00

26.000,00

17.912,00

17.912,00

0,00

23.731,00

Deficit

99.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.545.905,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 11


CONT DE EXECUȚIE                                     '

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-CHELTUIELI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

TOTAL CHELTUIELI

0,00

0,00

177.153.000,00

199.429.050,00

199.411.928,00

173.799.913,00

164.990.597,00

8,809.316,00

159.805.605,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00^

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Servicii publice comunitare de evidenfâ a persoanelor

54.10.10

0.00

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

173.308.000,00

195.714.050,00

195.696.928,00

170.084.913,00

161.343.362,00

8.741.551,00

156.180.057,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

9.572.000,00

9.792.250,00

9.790.710,00

7.308.749,00

7.058.702,00

250.047,00

7.021.216,00

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

4.896.000,00

4.936.000,00

4.936.000,00

3.915.846,00

3.915.846,00

0,00

3.906.399,00

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

4.536.000,00

4.576.000,00

4.576.000,00

3.698.924,00

3.698.924,00

0,00

3.702.116,00

invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

216.922,00

216.922,00

0,00

204.283,00

invatamânt secundar

65.10.04

0,00

0,00

2.534.000,00

2.607.250,00

2.605.710,00

1.386.226,00

1.302.400,00

83.826,00

1.444.112,00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

772.000,00

790.000,00

790.000,00

531.272,00

496.446,00

34.826,00

551.834,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

1.507.000,00

1.551.250,00

1.549.710,00

648.417,00

599.417,00

49.000,00

607.913,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

255.000,00

266.000,00

266.000,00

206.537,00

206.537,00

0,00

284.365,00

invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

636.000,00

709.000,00

709.000,00

656.798,00

490.577,00

166.221,00

367.856,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

1.506.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.349.879,00

1.349.879,00

0,00

1.302.849,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

1.506.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

1.349.879,00

1.349.879,00

0,00

1.302.849,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

110.332.000,00

129.551.000,00

129.535.418,00

107.383.243,00

98.959.315,00

8.423.928,00

99.636.709,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

110.332.000,00

129.551.000,00

129.535.418,00

107.383.243,00

98.959.315,00

8.423.928,00

99.636.709,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

110.332.000,00

129.551.000,00

129.535.418,00

107.383.243,00

98.959.315,00

8.423.928,00

99.636.709,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

52.554.000,00

55.500.800,00

55.500.800,00

54.594.228,00

54.526.652,00

67.576,00

48.714.280,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

26.494.000,00

24.736.800,00

24.736.800,00

24.200.247,00

24.200.247,00

0,00

22.402.888,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

25.155.000,00

23.108.800,00

23.108.800,00

22.697.717,00

22.697.717,00

0,00

20.895.352,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

12.550.000,00

15.597.000,00

15.597.000,00

15.412.916,00

15.412.916,00

^^»0,QO

14.278.919,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

12.550.000,00

15.597.000,00

15.597.000,00

15.412.916,00

15.412.916,00

" 1.4.278.919,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

0,00

13.510.000,00

15.167.000,00

15.167.000,00

14.981.065,00

14.913.489,00/

Vz"67.576,00‘

^12.032.473,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

850.000,00

870.000,00

870.000,00

798.693,00

798.693,OQ,,

\ £80^.852,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

850.000,00

870.000,00

870.000,00

798.693.00

798.693,00

. t teiSM

Ș «607,852,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.509.163,00

V“ Ww

//-!?“- 0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.736.142,00

> .....

°.°o

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

d.oo

0,00

0.00

0,00

2.226.979,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

156.549.000,00

177.436.050,00

177.418.928,00

159.987.445,00

152.439.442,00

7.548.003^00

152.844.678,00
Denumirea indicatorilor

Cod

_L

Credite angajament

inițiale

definitive

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

Invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

invatamânt secundar

65.10.04

0,00

0,00

Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

Invatamânt postliceal

"65.10.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

Invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

invatamânt secundar

65.10.04

0,00

0,00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3.835.000,00

3.683.000,00

3.b83.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

3.835.000,00

3683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

152.714.000,00

173.753.050,00

173.735.928,00

156.304.445,00

148.821.319,001

7.483.126,00

149.237.101,00

9.081.000,00

9.312.250,00

9.310.710,00

6.976.050,00

6.726.003,00

250.047,00

6.776.162,00

4.896.000,00

4.936.000,00

4.936.000,00

3.915.846,00

3.915.846,00

0,00

3.906.012,00

4.536.000,00

4.576.000,00

4.576.000,00

3.698.924,00

3.698.924,00

0,00

3.702.116,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

216.922,00

216.922,00

0,00

203.896,00

2.085.000,00

2.190.250,00

2.188.710,00

1.115.309,00

1.031.483,00

83.826,00

1.201.979,00

506.000,00

570.000,00

570.000,00

336.402,00]

301.576,00

34.826,00

349.370,00

1.349.000,00

1.379.250,00

1.377.710,00

593.338,00

544.338,00

49.000,00

574.319,00

230.000,00

241.000,00

241.000,00

185.569,00

185.569,00

0,00

278.290,00

617.000,00

680.000,00

680.000,00

628.708,00

462.487,00

166.221,00

365.394,00

1.483.000,00

1.506.000,00

1.506.000,00

1.316.187,00

1.316.187,00

0,00

1.302.777,00

1.483.000,00

1.506.000,00

1.506.000,00

1.316.187,00

1.316.187,00

0,00

1.302.777,00

95.795.000,00

115.203.000,00

115.187.418,00

101.029.443,00

93.863.940,00

7.165.503,00

96.567.492,00

95.795.000,00

115.203.000,00

115.187.418,00

101.029.443,00

93.863.940,00

7.165.503,00

96.567.492,00

95.795.000,00

115.203.000,00

115.187.418,00

101.029.443,00

93.863.940,00

7.165.503,00

96.567.492,00

46.988.000,00

48.367.800,00

48.367.800,00

47.500.259,00

47.432.683,00

67.576,00

45.085.595,00

25.178.000,00

23.428.800,00

23.428.800,00

22.903.546,00

22.903.546,00

0,00

21.928.142,00

23.839.000,00

21.800.800,00

21.800.800,00

21.401.016,00

21.401.016,00

0,00

20.420.606,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

11.300.000,00

14.523.000,00

14.523.000,00

14.340.159,00

14.340.159,00

0,00

13.206.162,00

11.300.000,00

14.523.000,00

14.523.000,00

14.340.159,00

14.340 159,00

0,00

13.206.162,00

10.510.000,00

10.416.000,00

10.416.000,00

10.256.554,00

10.188.978,00

67.576,00

9.951.291,00

850.000,00

870.000,00

870.000,00

798.693,00

798.693,00

0,00

807.852,00

850.000,00

870.000,00

870.000,00

798.693,00

798.693,00

0,00

807.852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.736.142,00

0,00

0,00

20.604.000,00

21.993.000,00

21.993.000,00

13.812.468,00

12.551.155,00

1.261.313,00

6.960.927,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888;0(h

17.971,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

.2.888,00;

Ol7-971-00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2,888,00

X-,‘^971,00

20.594.000,00

21.961.000,00

21.961.000,00

13.780.468,00

12.522.043,00,

1.258.425,00

6.942.956.00

491.000,00

480.000,00

480.000,00

332.699,00

332.699,00

2 \ 0,00'

/ ,245.054,00

.. ■'             H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X 0,00

. Z 387.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'»»'     -4X00”

c

387,00

449.000,00

417.000,00

417.000,00

270.917,00

270.917,00

u,OU

242.133,00

266.000,00

220.000.00

220.000,00

194.870,00

194.870,00

6,oo

202.464,00

158.000,00

172.000,00

172.000,00

55.079,00

55.079,00

0,00

33.594,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.968,00

20.968,00

0,00

6.075,00

invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

19.000,00

29.000,00

29.000,00

28.090,00

28.090,00

0,00

2.462,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

23.000,00

34.000,00

34.000,00

33.692,00

33.692,00

0,00

72,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

23.000,00

34.000,00

34.000,00

33.692,00

33.692,00

0,00

72,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

14.537.000,00

14.348.000,00

14.348.000,00

6.353.800,00

5.095.375,00

1.258.425,00

3.069.217,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

14.537.000,00

14.348.000,00

14.348.000,00

6.353.800,00

5.095.375,00

1.258.425,00

3.069.217,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

14.537.000,00

14.348.000,00

14.348.000,00

6.353.800,00

5.095.375,00

1.258.425,00

3.069.217,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

5.566.000,00

7.133.000,00

7.133.000,00

7.093.969,00

7.093.969,00^

0,00

3.628.685,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

1.316.000,00

1.308.000,00

1.308.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

474.746,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

1.316.000,00

1.308.000,00

1.308.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

474.746,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

1.250.000,00

1.074.000,00

1.074.000,00

1.072.757,00

1.072.757,00

0,00

1.072.757,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

1.250.000,00

1.074.000,00

1.074.000,00

1.072.757,00

1.072.757,00

0,00

1.072.757,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

3.000.000,00

4.751.000,00

4.751.000,00

4.724.511,00

4.724.511,00

0,00

2.081.182,00

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.226.979,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 9CONT DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-VENITURI la data de 31.12.2018

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

158.820.000,00

181.094.470,00

178.741.652,00

7.653.731,00

171.087.921,00

168.499.760,00

0,00

10.241.892,00

I. VENITURI CURENTE

73.925.000,00

89.949.970,00

87.699.381,00

7.653.731,00

80.045.650,00

77.457.489,00

0,00

10.241.892,00

C. VENITURI NEFISCALE

73.925.000,00

89.949.970,00

87.699.381,00

7.653.731,00

80.045.650,00

77.457.489,00

0,00

10.241.892,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.128.000,00

1.859.420,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

Venituri din proprietate

30.10

2.128.000,00

1.859.420,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.128.000,00

1.859.420,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.128.000,00

1.859.420,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

71.797.000,00

88.090.550,00

86.004.286,00

7.468.124,00

78.536.162,00

76.331.593,00

0,00

9.672.693,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

65.450.000,00

81.301.000,00

81.190.753,00

7.468.124,00

73.722.629,00

71.530.171,00

0,00

9.660.582,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

765.000,00

824.000,00

607.436,00

53.996,00

553.440,00

566.133,00

0,00

41.303,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.265.000,00

2.240.000,00

2.284.961,00

272.631,00

2.012.330,00

2.188.377,00

0,00

96.584,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.717.000,00

1.747.000,00

1.582.750,00

15.985,00

1.566.765,00

1.565.555,00

0,00

17.195,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

235.000,00

235.000,00

202.364,00

0,00

202.364,00

202.364,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

10.000,00

13.000,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

270.000,00

350.000,00

423.392,00

0,00

423.392,00

423.392,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

55.984.000,00

71.454.000,00

71.903.995,00

7 090.179,00

64.813.816,00

62.443.211,00

0,00

9.460.784,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.809.000,00

2.694.000,00

2.452.748,00

0,00

2.452.748,00

2.452.748,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

66.000,00

72.000,00

33.217,00

0,00

33.217,00

33.063,00

0,00

154,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.329.000,00

1.672.000,00

1.686.565,00

35.333,00

1.651.232,00

1.642.003,00

44.562,00

Diverse venituri

36.10

4.718.000,00

5.049.750,00

4.559.501,00

0,00

4.559.501,00

4.547.390,00

Alte venituri

36.10.50

4.718.000,00

5.049.750,00

4.559.501,00

0,00

4.559.501,00

4.547.390,OQJ

,y- /;»

\>d?. 111,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.629.000,00

1.739.800,00

254.032,00

0,00

254.032,00

254.032,of

y/- '■ o,oo

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.629.000,00

1.739.800,00

254,032,00

0,00

254.032,00

254.032,00

<p .< 0,00

Vârsâminte din secpunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.662.000,00

-1.685.000,00

-107.121,00

0,00

-107.121,00

-107.121,00,

Vârsâminte din secpunea de funcționare

37.10.04

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,00

107.121,00

107.121,00

3-^/   0,00

IV. SUBVENȚII

84.895.000,00

91.144.500,00

91.042.271,00

0,00

91.042.271,00

91.042.271,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

84.895.000,00

91.144.500,00

89.747.306,00

0,00

89.747.306,00

89.747.306,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

C indicator

Prevederi bugetare

inițiale

definitive

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

47.662.000,00

48.589.500,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.636.000,00

1.480.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

2.165.000,00

1.976.000,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.576.000,00

7.143.000,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre° terilor salariale

43.10.33

27.856.000,00

31.956.000,00

Alte sume primite de la UE

46.10

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

149.417.000,00

170.290.470,00

I. VENITURI CURENTE

72.263.000,00

88.264.970,00

C. VENITURI NEFISCALE

72.263.000,00

88.264.970,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.128.000,00

1.859.420,00

Venituri din proprietate

30.10

2.128.000,00

1.859.420,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.128.000,00

1.859.420,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.128.000,00

1.859.420,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

70.135.000,00

86.405.550,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

65.450.000,00

81.301.000,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

765.000,00

824.000,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.265.000,00

2.240.000,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.717.000,00

1.747.000,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

235.000,00

235.000,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

10.000,00

13.000,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

270.000,00

350.000,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

55.984.000,00

71.454.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buqetul de stat

33.10.30

2.809.000,00

2.694.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

66.000,00

72.000,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.329.000.00

1.672.000,00

Diverse venituri

36.10

4.718.000,00

5.049.750,00

Alte venituri

36.10.50

4.718.000,00

5.049.750,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-33.000,00

54.800,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.629.000,00

1.739.800,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.662.000,00

-1.685.000,00

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

i anii

p.<;cedenti

din anul curent

47.598.666,00

0,00

47.598.666,00

47.598.666,00

0,00

0,00

1.477.346,00

0,00

1.477.346,00

1.477.346,00

0,00

0,00

1.818.121,00

0,00

1.818.121,00

1.818.121,00

0,00

0,00

7.103.969,00

0,00

7.103.969,00

7.103.969,00

0,00

0,00

31.749.204,00

0,00

31.749.204,00

31.749.204,00

0,00

0,00

1.294.965,00

0,00

1.294.965,00

1.294.965,00

0,00

0,00

1.294.965,00

0,00

1.294.965,00

1.294.965,00

0,00

0,00

168.417.476,00

7.653.731,00

160.763.745,00

158.175.584,00

0,00

10.241.892,00

87.592.260,00

7.653.731,00

79.938.529,00

77.350.368,00

0,00

10.241.892,00

87.592.260,00

7.653.731,00

79.938.529,00

77.350.368,00

0,00

10.241.892,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

1.695.095,00

185.607,00

1.509.488,00

1.125.896,00

0,00

569.199,00

85.897.165,00

7.468.124,00

78.429.041,00

76.224.472,00

0,00

9.672.693,00

81.190.753,00

7.468.124,00

73.722.629,00

71.530.171,00

0,00

9.660.582,00

607.436,00

53.996,00

553.440,00

566.133,00

0,00

41.303,00

2.284.961,00

272.631,00

2.012.330,00

2.188.377,00

0,00

96.584,00

1.582.750,00

15.985,00

1.566.765,00

1.565.555,00

0,00

17.195,00

202.364,00

0,00

202.364,00

202.364,00

0,00

0,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

423.392,00

0,00

423.392,00

423.392,00

0,00

0,00

71.903.995,00

7.090.179,00

64.813.816,00

62.443.211,00

0,00

9.460.784,00

2.452.748,00

0,00

2.452.748,00

2.452.748,00

,- -0,00,.

0,00

33.217,00

0,00

33.217,00

33.063,00

/

/ ...........0,00;

i/A. 15400

Si

1.686.565,00

35.333,00

1.651.232,00

1.642.003,Op'

' ' ■ -'0,00*

j 44:562.00

4.559.501,00

0,00

4.559.501,00

4.547.390,00 ’

\ 0,00

M / 12:111,00

4.559.501,00

0,00

4.559.501,00

4.547.390,00.^

12.111,00

146.911,00

0,00

146.911,00

146.911,00

/ 0,00

254.032,00

0,00

254.032,00

254.032,00

0,00

-107.121,00

0,00

-107.121.00

-107.121,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

C(

indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

n anii

p.rfcedenti

din anul curent

IV. SUBVENȚII

77.154.000,00

82.025.500,OlF

80.825.216,00

0,00

80.825.216,00

80.825.216,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

77.154.000,00

82.025.500,00

80.825.216,00

0,00

80.825.216,00

80.825.216,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

47.662.000,00

48.589.500,00

47.598.666,00

0,00

47.598.666,00

47.598.666,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.636.000,00

1.480.000,00

1.477.346,00

0,00

1.477.346.00

1.477,346,0(T

0,00

0,00

Subven|ii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre°terilor salariate

43.10.33

27.856.000,00

31.956.000,00

31.749.204,00

0,00

31.749.204,00

31.749.204,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

9.403.000,00

10.804.000,00

10.324.176,00

0,00

10.324.176,00

10.324.176,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,0t

107.121,00

107.121,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,00

107.121,00

107.121,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,00

107.121,00

107.121,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,00

107.121,00

107.121,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.662.000,00

1.685.000,00

107.121,00

0,00

107.121,00

107.121,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

7.741.000,00

9.119.000,00

10.217.055,00

0,00

10.217.055,00

10.217.055,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

7.741.000,00

9.119.000,00

8.922.090,00

0,00

8.922.090,00

8.922.090,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

2.165.000,00

1.976.000,00

1.818.121,00

0,00

1.818.121,00

1.818.121,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.576.000,00

7.143.000,00

7.103.969,00

0,00

7.103.969,00

7.103.969,00

0,00

0,00

Alte sume primite de la UE

46.10

0,00

0,00

1.294.965,00

0,00

1.294.965,00

1.294.965,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0,00

0,00

1,294.965,00

0.00

1.294.965,00

1.294.965,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

CHELTUIELI - TOTAL

0,00

0,00

51.194.720,00

28.181.220,00

28.181.220,00

27.268.191,00

19.399.612,00

7.868.579,00

0,00

LocuinfB, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

10.841.130,00

5.666.170,00

5.666.170,00

5.380.562,00

5.380.562,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

10.841.130,00

5.666.170,00

5.666.170,00

5.380.562,00

5.380.562,00

0,00

0,00

Protec|ia mediului

74.07

0,00

0,00

32.142.170,00

13.637.970,00

13.637.970,00

13.021.362,00

13.021.362,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

32.142.170,00

13.637.970,00

13.637.970,00

13.021.362,00

13.021.362,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

8.211.420,00

8.877.080,00

8.877.080,00

8.866.267,00

997.688,00

7.868.579,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

8.211.420,00

8.877.080,00

8.877.080,00

8.866.267,00

997.688,00

7.868.579,00

0,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

8.211.420,00

1.000.000,00

1.000.000,00

997.688,00

997.688,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

0,00

7.877.080,00

7.877.080,00

7.868.579,00

0,00

7.868.579,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

51.194.720,00

28.181.220,00

28.181.220,00

27.268.191,00

19.399.612,00

7.868.579,00

0,00

LocuinjE, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

10.841.130,00

5.666.170,00

5.666.170,00

5.380.562,00

5.380.562,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

10.841.130,00

5.666.170,00

5.666.170,00

5.380.562,00

5.380.562,00

0,00

0,00

Protecția mediului

74.07

0,00

0,00

32.142.170,00

13.637.970,00

13.637.970,00

13.021.362,00

13.021.362,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

32.142.170,00

13.637.970,00

13.637.970,00

13.021.362,00

13.021.362,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

8.211.420,00

8.877.080,00

8.877.080,00

8.866.267,00

997.688,00

7.868.579,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

8.211.420,00

8.877.080,00

8.877.080,00

8.866.267,00

997.688,00

7.868.579,00

0,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

8.211.420,00

1.000.000,00

1.000.000,00

997.688,00

997.688,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

0,00

7.877.080,00

7.877.080,00

7.868.579,00

0,00

7.868.579,00

0,00

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 12


L/? &c>7' M

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL la data de 31.12.2018 -VENITURI

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

00.01

358.174.000,00

379.502.010,00

749.984.625,00

213.282.932,00

536.701.693,00

364.443.068,00

162.693.233,00

222.848.324,00

VENITURI PROPRII

49.90

277.747.000,00

305.521.570,00

676.522.601,00

213.282.932,00

463.239.669,00

290.981.044,00

162.693.233,00

222.848.324,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

356.052.000,00

375.200.570,00

746.053.720,00

213.182.155,00

532.871.565,00

360.688.257,00

162.521.075,00

222.844.388,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

320.803.000,00

331.823.330,00

593.861.739,00

152.557.479,00

441.304.260,00

327.416.012,00

120.602.918,00

145.842.809,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

152.396.000,00

164.906.000,00

177.584.467,00

15.902.976,00

161.681.491,00

164.217.652,00

541.995,00

12.824.820,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

Impozit pe profit

01.02

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.423.000,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

147.868.000,00

160.172.000,00

159.744.795,00

0,00

159.744.795,00

159.744.795,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

146.968.000,00

159.272.000,00

159.271.890,00

0,00

159.271.890,00

159.271.890,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

145.968.000,00

158.272.000,00

158.271.890,00

0,00

158.271.890,00

158.271.890,00

0,00

0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.105.000,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.105.000,01

1.311 000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,0(

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.105.000,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332 490,00

541.995,00

265.217,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

72.673.000,00

77.473.000,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

72.673.000,01

77.473.000,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

57.579.000,00

60.379.000,00

260.382.837,00

102.931.246,00

157.451.591,00

60.068.381,00

101.826.385,00

98.488.071,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15.579.000,00

15.579.000,00

24.886.953,00

8.894.706,00

15.992.247,00

14.980.654,00

1.091.880,00

8.814.419,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.000.000,00

44.800.000,00

235.495.884,00

94.036.540,00

141.459.344,00

45.087.727,00

100.734.505,00

89.673.652,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

12.094.000,00

12.594.000,00

24.384.832,00

4.475.800,00

19.909.032,00

10.269.793,00

9.208.765,00

4.906.274,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000.000,00

4.500.000,00

8.587.686,00

3.863.816,00

4.723.870,00

4.176.299,00

354.Ș68.0P

îg§6“8^9,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02 02.02

8.074.000,00

8.074.000,00

15.759.082,00

603.024,00

15.156.058,00

6.074.018,00

884^87,00

. 838.777:00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

20.000,00

20.000,00

38.064,00

8.960,00

29.104,00

19.476,00

f ^10,-01^

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000,00

4.500.000,00

4.427.473,00

299.710,00

4.127.763,00

4.040.384,00

35,284 00

351805 00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.017,00

730,00

1.287,00

0,00

V @82,00'

.

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

95.734.000,00

89.444.000,00

127.080.113,00

28.947.017,00

r 98.133.096,00

88.819.802,00

23,2<1tt(J4X>0

Sume defalcate din TVA

11.02

78.310.000,00

71.003.000,00

70.993.000,00

0,00

70.993.000,00

70.993.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

11.02.02

57.587.000,00

50.280.000,00

50.270.000,00

0,00

50.270.000,00

50.270.000.00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

J!n anii cedenti

din anul curent

ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure°ti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17.111.000.00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.612.000,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe hoteliere

12.02.07

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

17.318.000,00

18.318.000,00

55.832.677,00

28.932.401,00

26.900.276,00

17.700.602,00

8.874.422,00

29.257.653,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

14.733.000,00

15.733.000,00

48.155.828,00

24.284.459,00

23.871.369,00

15.170.833,00

8.066.504,00

24.918.491,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8.792.000,00

9.292.000,00

31.289.943,00

20.488.765,00

10.801.178,00

9.444.615,00

794.796,00

Ti .050.532,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane Juridice^)

16.02.02.02

5.941.000,00

6.441.000,00

16.865.885,00

3.795.694,00

13.070.191,00

5.726.218,00

7.271.708,00

3.867.959,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2.500.000,00

2.500.000,00

5.519.357,00

2.630.501,00

2.888.856,00

2.445.136,00

686.196,00

2.388.025,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

85.000,00

85.000,00

2.157.492,00

2.017.441,00

140.051,00

84.633,00

121.722,00

1.951.137,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

35.249.000,00

43.377.240,00

152.191.981,00

60.624.676,00

91.567.305,00

33.272.245,00

41.918.157,00

77.001.579,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din proprietate

30.02

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de calre instituțiile publice

30.02.05.30

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.874.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

23.375.000,00

29.103.240,00

117.458.241,00

38.803.870,00

78.654.371,00

22.668.861,00

41.918.157,00

52.871.223,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

10.485.000,00

9.520.000,00

9.533.209,00

26.787,00

9.506.422,00

9.512.727,00

0,00

20.482,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

10.283.000,00

8.911.000,00

8.904.976,00

0,00

8.904.976,00

8.904.976,00

ff >•     0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

87.000,00

87.000,00

66.518,00

16.562,00

49.956,00

56.299,00

0,00

10.219,00

\ X^. y

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

287.000,00

299.503,00

9.639,00

289.864,00

289.240,00

r , ,,o.oo

10.263,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

115.000,00

235.000,00

262.212,00

586,00

261.626,00

262.212,00

rrw

•’TvOiOO

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

20.000,00

43.000,00

44.296,00

0,00

44.296,00

44.296,00

■’ 1^. 0,00.

'j '</'Z:&Qjl,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

19.000,00

20.796,00

0,00

20.796,00

20.796,00

1^0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

20.000,00

24.000,00

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.500.000,00

16.244.910,00

105.145.288,00

38.114.192,00

67.031.096,00

11.098.786,00

41.782.489,00

52.264.013,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

^35.02.01

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3


CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31.12.2018-CHELTUIELI


ANEXA 16

3

- RON-
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Venituri din amenzi0 i alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

11.500.000,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

Diverse venituri

36.02

1.370.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

64.000,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

406.000,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

150.000,00

Alte venituri

36.02.50

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetelui local

37.02.03

-1.000.000,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.000.000,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

5.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

5.000,00

IV. SUBVENȚII

00.17

2.117.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

2.117.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

181.000,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

181.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru °i carte funciară

43.02.34

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar

48.02

i.936.000,00

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

total

"”n anii jedenti

din anul curent

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240,00

41.782.489,00

52.264.013,00

339.000,00

374.546,00

0,00

374.546,00

374.546,00

0,00

0,00

3.295.330,00

2.664.448,00

662.891,00

2.001.557,00

1.942.052,00

135.668,00

586.728,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

750.000,00

785.848,00

0,00

785.848,00

785.848,00

0,00

0,00

64.000,00

716.915,00

624.977,00

91.938,00

35.250,00

135.668,00

545.997,00

406.000,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

949.330,00

690.473,00

0,00

690.473^01

690.473,00

0,00

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

-2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,01

3.936,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,00

3.936,00

1.319.000,00

1.531.862,00

100.777,00

1.431.085,00

1.355.768,00

172.158,00

3.936,00

5.000,00

1.019,00

0,00

1.019,00

1.019,00

0,00

0,00

2.977.440,00

2.398.024,00

0,00

2.398.024,00

2.398.024,00

0,00

0,00

2.977.440,00

2.398.024,00

0,00

2.398.024,00

2.398.024,00

0,00

0,00

2.622.230,00

2.295.734,00

0,00

2.295.734,00

2.295.734,00

0,00

0,00

34.090.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386.490,00

80.269,00

0,00

80.269,00

80.269,00

0,00

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,00

0,00

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782.00

500.782,00

0,00

0,00

470,00

23.853,00

0,00

23.853,00

23.853,00

0,00

0,00

181.000,00

171.777,00

0,00

171.777,00

171.777,00

* °-00

0,00

682.955,00

0,00

682.955,00

682.955,00

°’00.

$ 0,00

1.516.180.00

833.218,00

0,00

833.218,00

833.218,00

, ■=’ -0,00

0,00

2.880,00

0,00

2.880,00

2.880,00

'(■' <0,00

l CA w

V.

1 / iu-oico

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i >-           0,00

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

2014-2020

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.936.000,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936.000,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

354.677.000,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

354.496.000,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

320.803.000,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

152.396.000,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.423.000,00

Impozit pe profit

01.02

3.423.000,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.423.000,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

147.868.000,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

146.968.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

145.968.000,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale

04.02.04

1.000.000,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.105.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.105.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.105.000,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

72.673.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

72.673.000,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

57.579.000,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15.579.000,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.000.000,00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

12.094.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000.000,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.074.000,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

20.000,00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

95.734.000,00

Sume defalcate din TVA

11.02

78.310.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

11.02.02

57.587.000,00

ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure°ti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

17.111.000,00

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

total

n anii

V :edenti

din anul curent

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

131.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

34.452,00

0,00

34.452,00

34.452,00

0,00

0,00

34.000,00

67.838,00

0,00

67.838,00

67.838,00

0,00

0,00

372.565.320,00

745.942.654,00

213.144.241,00

532.798.413,00

360.617.922,00

162.521.075,00

222.803.657,00

372.228.850,00

745.747.024,00

213.144.241,00

532.602.783,00

360.422.292,00

162.521.075,00

222.803.657,00

331.823.330,00

593.861.739,00

152.557.479,00

441.304.260,00

327.416.012,00

120.602.918,00

145.842.809,00

164.906.000,00

177.584.467,00

15.902.976,00

161.681.491,00

164.217.652,00

541.995,00

12.824.820,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

3.423.000,00

15.699.970,00

15.621.514,00

78.456,00

3.140.367,00

0,00

12.559.603,00

160.172.000,00

159.744.795,0(

0,00

159.744.795,00

159.744.795,00

0,00

0,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

900.000,00

472.905,00

0,00

472.905,00

472.905,00

0,00

0,00

159.272.000,00

159.271.890,00

0,00

159.271.890,00

159.271.890,00

0,00

0,00

158.272.000,00

158.271.890,00

0,00

158.271.890,00

158.271.890,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,01

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995,00

265.217,00

1.311.000,00

2.139.702,00

281.462,00

1.858.240,00

1.332.490,00

541.995.00

265.217,00

77.473.000,00

289.197.159,00

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,00

111.071.716,00

103.746.885,00

77.473 00,00

289.197.159,06

107.707.486,00

181.489.673,00

74.378.558,0(

111.071.716,0(

103.746.885,00

60.379.000,00

260.382.837,00

102.931.246,00

157.451.591,00

60.068.381,00

101.826.385,00

98.488.071,00

15.579.000,00

24.886.953,00

8.894.706,00

15.992.247,00

14.980.654,00

1.091.880,00

8.814.419,00

44.800.000,00

235.495.884,00

94.036.540,00

141.459.344,00

45.087.727,00

100.734.505,00

89.673.652,00

12.594.000,00

24.384.832,00

4.475.800,00

19.909.032,00

10.269.793,00

9.208.765,00

4.906.274,00

4.500.000,00

8.587.686,00

3.863.816,00

4.723.870,00

4.176.299,00

354.568,00

4.056.819,00

8.074.000,00

15.759 082,00

603.024,00

15.156.058,00

6.074.018,00

8.846.287,00

838.777,00

20.000,00

38.064,00

8.960,00

29.104,00

19.476,00

10.678,00

4.500.000,00

4.427.473,00

299.710,00

4.127.763,00

4.040.384,00'

rl ,-''35.284';O0

. / ’

7^351.805,00

0,00

2.017,00

730,00

1.287,00

0,00'

ț 735,00

89.444.000,00

127.080.113,00

28.947.017,00

98.133.096,00

88.819.802,00,

li r'

8.989.207,00

f2$J>71.104,00

71.003.000,00

70.993.000,00

0,00

70.993.000,00

70.993.00(țOOS

LjM, Oi00

°’°°

50.280.000,00

50.270.000,00

0,00

50.270.000,00

50.270 000,®

^rfOiqo'

y °'°0,

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

17.111.000,00

17.111.000,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

J!n anii .edenti

din anul curent

echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02 09

3.612.000,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

3.612.000,00

3.612.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe hoteliere

12.02.07

4.000,00

21.000,00

50.482,00

3.175,00

47.307,00

21.240,00

28.364,00

878,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

102.000,00

102.000,00

203.954,00

11.441,00

192.513,00

104.960,00

86.421,00

12.573,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

17.318.000,00

18.318.000,00

55.832.677,00

28.932.401,00

26.900.276,00

17.700.602,00

8.874.422,00

29.257.653,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

14.733.000,00

15.733.000,00

48.155.828,00

24.284.459,00

23.871.369,00

15.170.833,00

8.066.504,00

24.918.491,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8.792.000,00

9.292.000,00

31.289.943,00

20.488.765,00

10.801.178,00

9.444.615,00

794.796,00

21.050.532,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

5.941.000,00

6.441.000,00

16.865.885,00

3.795.694,00

13.070.191,00

5.726.218,00

7.271.708,00

3.867.959,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2.500.000,00

2.500.000,00

5.519.357,00

2.630.501,00

2.888.856,00

2.445.136,00

686.196,00

2.388.025,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

85.000,00

85.000,00

2.157.492,00

2.017.441,00

140.051.00

84.633,00

121.722,00

1.951.137,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

10.12

33.693.000,00

40.405.520,00

151.885.285,00

60.586.762,00

91.298.523,00

33.006.280,0<

41.918.157,00

76.960.848,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din proprietate

30.02

11.874.000,00

14.274.000,00

34.733.740,00

21.820.806,00

12.912.934,00

10.603.384,00

0,00

24.130.356,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.000.000,00

12.400.000,00

31.733.301,00

20.841.018,00

10.892.283,00

8.728.427,00

0,00

23.004.874,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Venituri din dividende de la aljj plătitori

30.02.08.02

0,00

1.874.000,00

3.000.439,00

979.788,00

2.020.651,00

1.874.957,00

0,00

1.125.482,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.874.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

21.819.000,00

26.131.520,00

117.151.545,00

38.765.956,00

78.385.589,00

22.402.896,00

41.918.157,00

52.830.492,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

10.485.000,00

9.520.000,00

9.533.209,00

26.787,00

9.506.422,00

9.512.727,00

0,00

20.482,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

10.283.000,00

8.911.000,00

8.904.976,00

0,00

8.904.976,00

8.904.976,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

87.000,00

87 000,00

66.518,00

16.562,00

49.956,00

56.299,00

0,00

10.219,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0,00

287.000,00

299.503,00

9.639,00

289.864,00

289.240,00

0,00

....

10.263,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

115.000,00

235.000,00

262.212,00

586,00

261.626,00

262.212,00

z-

A A,0-®)

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

20.000,00

43.000,00

44.296,00

0,00

44.296,00

44.296,00

,■5' ou

V .        0,00

A     0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

19.000,00

20.796,00

0,00

20.796,00

20.796,00

W" /

{        ?;<5,00’

V      0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

20.000,00

24.000,00

23.500,00

0,00

23.500,00

23.500,00,

Ct

< ,0,00

i;«- âj       o,oo

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.500.000,00

16.244.910,00

105.145.288,00

38.114.192,00

67.031.096,00

11.098.786,0(0)

41.782.489:00

<52:264.013,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

11.500.000,00

15.905.910,00

104.770.742,00

38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.24^00

^41:782.489^0»

" .....

52.264.013,00

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

11.500.000,00

15.905.910,00 104.770.742,00   38.114.192,00

66.656.550,00

10.724.240.00-

<41.782.489.00

52.264.013,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

:n anii

( .edenti

din anul curent

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

339.000,00

374.546,00

0,00

374.546,00

374.546,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

814.000,00

2.889.330,00

2.357.752,00

624.977,00

1.732.775,00

1.676.087,00

135.668,00

545.997,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

1.126.000,00

164.516,00

0,00

164.516,00

164.516,00

0,00

0,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00

750.000,00

785.848,00

0,00

785.848,00

785.848,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

64.000,00

64.000,00

716.915,00

624.977,00

91.938,00

35.250,00

135.668,00

545.997,00

Alte venituri

36.02.50

0,00

949.330,00

690.473,00

0,00

690.473,00

690.473,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-1.000.000,00

-2.565.720,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-1.000.000,00

-2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

71.000,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

00.17

181.000,00

336.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

181.000,00

336.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

181.000,00

181.470,00

195.630,00

0,00

195.630,00

195.630,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

470,00

23.853,00

0,00

23.853,00

23.853,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

181.000,00

181.000,00

171.777,00

0,00

171.777,00

171.777,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului nafional de cadastru °i carte funciară

43.02.34

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

3.497.000,00

6.936.690,00

4.041.971,00

138.691,00

3.903.280,00

3.825.146,00

172.158,00

44.667,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

1.556.000,00

2.971.720,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

Diverse venituri

36.02

556.000,00

406.000,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

406.000,00

406.000,00

306.696,00

37.914,00

268.782,00

265.965,00

0,00

40.731,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

1.000.000,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.000.000,00

2.565.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

5.000,00

1.324.000,00

1.532.881,00

100.777,00

1.432.104,00

1.356.787,00

172.158,00

3.936,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

1.319.000,00

1.531.862,00

100.777,00

1.431.085,00

1.355.768,00

172.158.Q0-

-3.936,00

R n-

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

5.000,00

5.000,00

1.019,00

0,00

1.019,00

1.019,00

.........* * zO.OO

A

IV. SUBVENȚII

00.17

1.936.000,00

2.640.970,00

2.202.394,00

0,00

2.202.394,00

2.202.394,00

A w

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

1.936.000,00

2.640.970,00

2.202.394,00

0,00

2.202.394,00

2.202.394,00

tTVO.Ofl

i âi. hî

OpB o®o

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0,00

2.440.760,00

2.100.104,00

0,00

2.100.104,00

2.100.104,00

o

.....p.

W °'co

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

34.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

386.490,00

80.269,00

0,00

80.269,00

80.269,00

,.^'C00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor lin sanatate

42.02.16

0,00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

,!n anii t ,edenti

din anul curent

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

0.00

504.000,00

500.782,00

0,00

500.782,00

500.782,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

682.955,00

0,00

682.955,00

682.955,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuinfElor sociale

42.02.55

0,00

1.516.180,00

833.218,00

0,00

833.218,00

833.218,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanjate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

2.880,00

0,00

2.880,00

2.880,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

1.936.000,00

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.936.000,00

200.210,00

102.290,00

0,00

102.290,00

102.290,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936.000,00

131.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

35.000,00

34.452,00

0,00

34.452,00

34.452,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.02.02 03

0,00

34.000,00

67.838,00

0,00

67.838,00

67.838,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITI

L municipiUl } E 'l ipL0IEȘTi >


**) Se inscrie denumirea coloanelor astfe^ Pentru venituri


- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de încasat


- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasatPRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0,00

297.785.000,00

324.183.450,00

324.183.392,00

309.139.467,00

308.179.307,00

960.160,00

287.877.048,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

96.778.000,00

99.253.180,00

99.253.166,00

97.472.534,00

97.462.000,00

10.534,00

83.617.495,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750,00

10.534,00

67.097.992,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750,00

10.534,00

67.097.992,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

42.764.000,00

38.952.340,00

38.952.334,00

37.719.284,00

37.708.750.00

10.534,00

67.097.992,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

47.949.000,0(

50.325.840,00

50.325.832,00

49.782.178,00

49.782.178,00

0,00

6.631.291,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

3.195.000,00

2.954.840,00

2.954.832,00

2.870.803,00

2.870.803,00

0,00

2.880.961,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

44.054.000,00

47.371.000,00

47.371.000,00

46.911.375,00

46.911.375,00

0,00

3.750.330,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

6.065.000,00

9.975.000,00

9.975.000,00

9.971.072,00

9.971.072,00

0,00

9.888.212,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

585.000,00

181.250,00

181.248,00

172.477,00

172.477,00

0,00

68.729,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

585.000,00

181.250,00

181.248,00

172.477,00

172.477,00

0,00

68.729,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

-3.720,00

-3.722,00

-3.722,00

-3.722,00

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

-3.720,00

-3.722,00

-3.722,00

-3.722,00

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

165.000,00

164.970,00

164.970,00

160.341,00

160.341,00

0,00

68.729,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

420.000,00

20 000,00

20.000,00

15.858.00

15.858,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

81.433.000,00

75.187.940,00

75.187.911,00

70.676.747,00

70.676.745,00

2,00

69.281.847,00

Invatamant

65.02

0,00

8.823.000,00

7.862.040,00

7.862.021,00

6.685.899,00

6.685.897,00

2,00

5.822.068,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

2.025.000,00

1.967.870,00

1.967.865,00

1.808.503,00

1.808.503,00

0,00

1.604.785,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

1.947.000,00

1.847.510,00

1.847.505,00

1.688.147,00

1.688.147,00

0,00

1.484.429,00

invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

78.000,00

120.360,00

120.360,00

120.356,00

120.356,00

0,00

120.356,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

6.691.000,00

5.787.170,00

5.787.156,00

4.800.396,00

4.800.394,00

2,00

4.140.283,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

2.006.000.00

1.802.570,00

1.802.563,00

1.716.097,00

1.716.095,00

2,00

1.463.743,00

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

4.685.000,00

3.984.600,00

3.984.593,00

3.084.299,00

3.084.299,00

0,00

2.676.540,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

77.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

O 0*00/

[    77.000,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'Xl.0,00

\ 0,00

Sanatate

66.02

0,00

7.551.000,00

4.545.610,00

4.545.602,00

3.383.052,00

3.383.052,00

W > °-00

-../3.297,435,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

7.551.000,00

4.550.110,00

4.550.110,00

3.387.560,00

3.387.560,00

?// 3.297.435,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

7.551.000,00

4.550.110,00

4.550.110,00

3.387.560,00

3.387.560,00

>i'0.00

/; 3.297.435,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

-4.500,00

-4.508,00

-4.508,00

-4.508,00

o,oo

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

55.400.000,00

57.788.480,00

57.788.480,00

56.174.933,00

56.174.933,00

W z^iblOQi

1 / 1

, 55.762.763,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

25.505.000,00

23.733.210,00

23.733.210,00

23.084.449,00

23.084.449,00

~0,00

23.092.547,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

24.176.000,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

1.329.000,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

25.493.000,00

Sport

67.02.05.01

0,00

12.001.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

13.492.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

4.402.000,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

9.659.000,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

4.426.000,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

4.426.000,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

5.000.000,00

Crese

68.02.11

0,00

150.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

83.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

83.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

55.840.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

21.514.000,00

Locuințe

70.02.03

0,00

2.700.000,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

2.700.000,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

5.111.000,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

13.703.000,00

Protecția mediului

74.02

0,00

34.326.000,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

30.685.000,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

29.676.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

1.009.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

3.089.000,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

552.000,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

63.149.000,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

8.871.000,00

Energie termica

81.02.06

0,00

8.871.000,00

Transporturi

84.02

0,00

54.278.000,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

54.278.000,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

200.000,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

30.293.000,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

23.785.000,00

Alte acțiuni economice

87.02

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

232.562.000,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

75.078.000,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

39.569.000,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

39.569.000,00

Credite bugetare definitive

Angajamente buqetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

22.152.710,00

22.152.710,00

21.632.938,00

21.632.938,00

0,00

21.637.842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.580.500,00

1.580.500,00

1.451.511,00

1.451.511,00

0,00

1.454.705,00

29.912.530,00

29.912.530,00

29.461.460,00

29.461.460,00

0,00

29.113.019,00

15.004.360,00

15.004.360,00

14.958.721,00

14.958.721,00

0,00

14.964.365,00

14.908.170,00

14.908.170,00

14.502.739,00

14.502.739,00

0,00

14.148.654,00

4.142.740,00

4.142.740,00

3.629.024,00

3.629.024,00

0,00

3.557.197,00

4.991.810,00

4.991.808,00

4.432.863,00

4.432.863,00

0,00

4.399.581,00

-9.250,00

-9.252,00

-9.252,00

-9.252,00

0,00

0,00

-9.250,00

-9.252,00

-9.252,00

-9.252,00

0,00

0,00

4.850.000,00

4.850.000,00

4.303.400,00

4.303.400,00

0,00

4.303.400,00

37.370,00

37.370,00

32.912,00

32.912,00

0,00

32.912,00

113.690,00

113.690,00

105.803,00

105.803,00

0,00

63.269,00

113.690,00

113.690,00

105.803,00

105.803,00

0,00

63.269,00

65.151.580,00

65.151.571,00

60.282.281,00

59.332.657,00

949.624,00

58.865.461,00

30.548.310,00

30.548.310,00

27.915.390,00

26.965.766,00

949.624,00

26.203.490,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

0,00

14.583,00

7.679.370,00

7.679.370,00

7.095.498,00

6.145.874,00

949.624,00

6.912.126,00

20.249.370,00

20.249.370,00

18.845.303,00

18.845.303,00

0,00

19.276.781,00

34.603.270,00

34.603.261,00

32.366.891,00

32.366.891,00

0,00

32.661.971,00

30.796.730,00

30.796.721,00

29.380.138,00

29.380.138,00

0,00

30.535.051,00

29.787.730,00

29.787.721,00

28.371.663,00

28.371.663,00

0,00

29.522.805,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.008.475,00

1.008.475,00

0,00

1.012.246,00

2.625.540,00

2.625.540,00

2.468.530,00

2.468.530,00

0,00

2.126.920,00

1.181.000,00

1.181.000,00

518.223,00

518.223,00

0,00

0,00

84.409.500,00

84.409.496,00

80.535.428,00

80.535.428,00

0,00

76.043.516,00

11.997.340,00

11.997.340,00

11.711.526,00

11.711.526,00

0,00

6.570.738,00

11.997.340,00

11.997.340,00

11.711.526,00

11.711.526,00

0,00.

^6.570.738,00

72.412.160,00

72.412.156,00

68.823.902,00

68.823.902,00

- - 0,00

69.472.778,00

72.386.160,00

72.386.156,00

68.805.990,00

68.805.990,00

/ 0,00.

69.449.047,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.091.890,00

50.091.886,00

48.367.999,00

48.367.999,00

v;.       0.00

43.953.680,00

j-ir

22.294.270,00

22.294.270,00

20.437.991,00

20.437.991.00

"v        0.00

25.4963,67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0,00 s\- ;

o,oo

281.989.640,00

281.989.582,00

272.796.555,00

271.838.545,00

4> v, .T7*

2285791.692,00

94.347.870,00

94.347.856,00

93.143.858,00

93.135.474,00

8.384,00

50.541.491,00

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

cod indicator

credite de

Credite

Denumirea indicatorilor

r

angajament

bugetare aprobate inițial

Autoritati executive

51.02.ui.03

0,00

39.569.000,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

29.444.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

700.000,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0,00

3.185.000,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

25.559.000,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

6.065.000,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

45.000,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

45.000,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

45.000,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

66.463.000,00

Invatamant

65.02

0,00

6.682.000,00

învățământ preșcolar si primar

65.02.03

0,00

1.536.000,00

fnvatamânt preșcolar

65.02.03.01

0,00

1.458.000,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

78.000,00

Invatamânt secundar

65.02.04

0,00

5.039.000,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

1.487.000,00

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

3.552.000,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

107.000,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

107.000,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

1.636.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

1.636.000,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

1.636.000,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

48.509.000,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

24.159.000,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

22.830.000,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

1.329.000,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

20.710.000,00

Sport

67.02.05.01

0,00

10.700.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

10.010.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

3.640.000,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

9.636.000,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

4.426.000,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

4.426.000,00

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

38.072.030,00

38.072.024,00

36.956.852,00

36.948.468,00

8.384,00

37.560.266,00

46.300.840,00

46.300.832,00

46.215.934,00

46.215.934,00

0,00

3.093.013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.944.840,00

2.944.832,00

2.860.803,00

2.860.803,00

0,00

2.870.961,00

43.356.000,00

43.356.000,00

43.355.131,00

43.355.131,00

0,00

222.052,00

9.975.000,00

9.975.000,00

9.971.072,00

9.971.072,00

0,00

9.888.212,00

41.280,00

41.278,00

36.655,00

36.655,00

0,00

19.143,00

41.280,00

41.278,00

36.655,00

36.655,00

0,00

19.143,00

-3.720,00

-3.722,00

-3.722,00

-3.722,00

0,00

0,00

-3.720,00

-3.722,00

-3.722,00

-3.722,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

40.377,00

40.377,00

0,00

19.143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.482.320,00

63.482.291,00

60.604.457,00

60.604.455,00

2,00

60.167.254,00

7.061.100,00

7.061.081,00

6.079.063,00

6.079.061,00

2,00

5.735.595,00

1.657.870,00

1.657.865,00

1.615.099,00

1.615.099,00

0,00

1.604.785,00

1.537.510,00

1.537.505,00

1.494.743,00

1.494.743,00

0,00

1.484.429,00

120.360,00

120.360,00

120.356,00

120.356,00

0,00

120.356,00

5.296.230,00

5.296.216,00

4.386.964,00

4.386.962,00

2,00

4.053.810,00

1.581.630,00

1.581.623,00

1.569.147,00

1.569.145,00

2,00

1.377.270,00

3.714.600,00

3.714.593,00

2.817.817,00

2.817.817,00

0,00

2.676.540,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

0,00

77.000,00

107.000,00

107.000,00

77.000,00

77.000,00

0,00

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.457.650,00

1.457.642,00

1.454.993,00

1.454.993,00

0,00

1.477.346,00

1.462.150,00

1.462.150,00

1.459.501,00

1.459.501,00

0,00

1.477.346,00

1.462.150,00

1.462.150,00

1.459.501,00

1.459.501,00

0,00

1.477.346,00

-4.500,00

-4.508,00

-4.508,00

-4.508,00

0,00

0,00

50.041.760,00

50.041.760,00

48.700.551,00

48.700.551,00

0,00

48.558.896,00

22.400.210,00

22.400.210,00

21.787.748,00

21.787.748,00

0,00

21.794.537,00

20.819.710,00

20.819.710,00

20.336.237,00

20.336.237,00

..20.339.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z ^ o:oo-

,4\. o.oo

1.580.500,00

1.580.500,00

1.451.511,00

1.451.511,00

/zz°<

"1.454.705,00

-.. V' \

23.689.550,00

23.689.550,00

23.380.917,00

23.380.917,00

■ 0,00

,^1294.483,00

x

13.895.360,00

13.895.360,00

13.885.964,00

13.885.964,00

..el           •

OB.8ej1.6l)8,00

9.794.190,00

9.794.190,00

9.494.953,00

9.494.953,00

w

/// 9.402,875,00

3.952.000,00

3.952.000,00

3.531.886,00

3.531.886,00

^<<4®876,00

Cj.-p’

4.921.810,00

4.921.808,00

4.369.850,00

4.369.850,00

%Qo,00

^395.417,00

-9.250,00

-9.252,00

-9.252,00

-9.252,00

0,00

0,00

-9.250,00

-9.252,00       -9.252,00

-9.252,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bnqetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

5.000.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

4.303.400,00

4.303.400,00

0,00

4.303.400,00

Crese

68.02.11

0,00

150.000,00

37.370,00

37.370,00

32.912,00

32.912,00

0,00

32.912,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

60.000,00

43.690,00

43.690,00

42.790,00

42.790,00

0,00

59.105,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

60.000,00

43.690,00

43.690,00

42.790,00

42.790,00

0,00

59.105,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

50.087.000,00

60.025.680,00

60.025.671,00

56.799.838,00

55.850.214,00

949.624,00

57.318.043,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

18.023.000,00

27.449.950,00

27.449.950,00

25.789.569,00

24.839.945,00

949.624,00

25.529.209,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

5.000.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

6.899.413,00

5.949.789,00

949.624,00

6.912.126,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

13.023.000,00

20.249.950,00

20.249.950,00

18.890.156,00

18.890.156,00

0,00

18.617.083,00

Protecția mediului

74.02

0,00

32.064.000,00

32.575.730,00

32.575.721,00

31.010.269,00

31.010.269,00

0,00

31.788.834,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

30.685.000,00

30.796.730,00

30.796.721,00

29.380.138,00

29.380.138,00

0,00

30.531.280,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

29.676.000,00

29.787.730,00

29.787.721,00

28.371.663,00

28.371.663,00

0,00

29.522.805,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.009.000,00

1.008.475,00

1.008.475,00

0,00

1.008.475,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

1.379.000,00

1.779.000,00

1.779.000,00

1.630.131,00

1.630.131,00

0,00

1.257.554,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

40.889.000,00

64.092.490,00

64.092.486,00

62.211.747,00

62.211.747,00

0,00

60.745.761,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

8.411.000,00

11.461.600,00

11.461.600,00

11.461.448,00

11.461.448,00

0,00

6.570.738,00

Energie termica

81.02.06

0,00

8.411.000,00

11.461.600,00

11.461.600,00

11.461.448,00

11.461.448,00

0,00

6.570.738,00

Transporturi

84.02

0,00

32.478.000,00

52.630.890,00

52.630.886,00

50.750.299,00

50.750.299,00

0,00

54.175.023,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

32.478.000,00

52.630.890,00

52.630.886,00

50.750.299,00

50.750.299,00

0,00

54.175.023,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

20.178.000,00

40.530.890,00

40.530.886,00

39.107.004,00

39.107.004,00

0,00

43.953.680,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

12.300.000,00

12.100.000,00

12.100.000,00

11.643.295,00

11.643.295,00

0,00

10.221.343,00

Alte acțiuni economice

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

65.223.000,00

42.193.810,00

42.193.810,00

36.342.912,00

36.340.762,00

2.150,00

59.085.356,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

21.700.000,00

4.905.310,00

4.905.310,00

4.328.676,00

4.326.526,00

2.150,00

33.076.004,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150,00

29.537.726,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150,00

29.537.726,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

3.195.000,00

880.310,00

880.310,00

762.432,00

760.282,00

2.150.00

. • '        Fi*

29.537.726,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

18.505.000,00

4.025.000,00

4.025.000,00

3.566.244,00

3.566.244,00

0,00 •

<4 3^38.278,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7  ,       0'00

JxCA000

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

'           o.oo

;■<>.( 10.000.00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

18.495.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

3.556.244,00

3.556.244,00

ț!      0.00

3.528.278,00

-.7/                        .■'?

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 o.oo

7/ A» .-0.00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

540.000,00

139.970,00

139.970,00

135.822,00

135.822,00

0,00

^Xj/49s586,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

540.000,00

139.970,00

139.970,00

135.822,00

135.822,00

49.586,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.U5

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

Invatamant

65.02

0,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.02.03

0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

Invatamânt secundar

65.02.04

0,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

Sanatate

66.02

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

Sport

67.02.05.01

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

Crese

68.02.11

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

Locuințe

70.02.03

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si

70.02.50

0,00

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

120.000,00

119.970,00

119.970,00

119.964,00

119.964,00

0,00

49.586,00

420.000,00

20.000,00

20.000,00

15.858,00

15.858,00

0,00

0,00

14.970.000,00

11.705.620,00

11.705.620,00

10.072.290,00

10.072.290,00

0,00

9.114.593,00

2.141.000,00

800.940,00

800.940,00

606.836,00

606.836,00

0,00

86.473,00

489.000,00

310.000,00

310.000,00

193.404,00

193.404,00

0,00

0,00

489.000,00

310.000,00

310.000,00

193.404,00

193.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.652.000,00

490.940,00

490.940,00

413.432,00

413.432,00

0,00

86.473,00

519.000,00

220.940,00

220.940,00

146.950,00

146.950,00

0,00

86.473,00

1.133.000,00

270.000,00

270.000,00

266.482,00

266.482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.820.089,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.820.089,00

5.915.000,00

3.087.960,00

3.087.960,00

1.928.059,00

1.928.059,00

0,00

1.820.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.891.000,00

7.746.720,00

7.746.720,00

7.474.382,00

7.474.382,00

0,00

7.203.867,00

1.346.000,00

1.333.000,00

1.333.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

1.298.010,00

1.346.000,00

1.333.000,00

1.333.000,00

1.296.701,00

1.296.701,00

0,00

1.298.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.783.000,00

6.222.980,00

6.222.980,00

6.080.543,00

6.080.543,00

0,00

5.818.536,00

1.301.000,00

1.109.000,00

1.109.000,00

1.072.757,00

1.072.757,00

0,00

1.072.757,00

3.482.000,00

5.113.980,00

5.113.980,00

5.007.786,00

5.007.786,00

0,00

4.745.779,00

762.000,00

190.740,00

190.740,00

97.138,00

97.138,00

0,00

87.321,00

23.000,00

70.000,00

70.000,00

63.013,00

63.013,00

0,00

4.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

70.000,00

70.000,00

63.013,00

63.013,00

V" A

^4.164,00

23.000,00

70.000,00

70.000,00

63.013,00

63.013,00

ț, \ 4/164,00

- x • -   >

5.753.000,00

5.125.900,00

5.125.900,00

3.482.443,00

3.482.443,00

4°’®°

^1,547^18,00

w l ..

3.491.000,00

3.098.360,00

3.098.360,0!

2.125.821,00

2.125.821,00

f 67.4.281,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

,^?Î4.583,00

2.700.000,00

2.619.570,00

2.619.570,00

1.974.589,00

1.974.589,00

\/£ 44.583,00

111.000,00

479.370,00

479.370,00

196.085,00

196.085,00

0,00”

0,00

680.000,00

-580,00

-580,00

-44.853,00

-44.853,00

0,00

659.698,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente buqetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

dezvoltării comunale

Protecția mediului

74.02

0,00

2.262.000,00

2.027.540,00

2.027.540,00

1.356.622,00

1.356.622,00

0,00

873.137,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.771,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.771,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

1.710.000,00

846.540,00

846.540,00

838.399,00

838.399,00

Oo

869.366,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0,00

552.000,00

1.181.000,00

1.181.000,00

518.223,00

518.223,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

22.260.000,00

20.317.010,00

20.317.010,00

18.323.681,00

18.323.681,00

0,00

15.297.755,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

460.000,00

535.740,00

535.740,00

250.078,00

250.078,00

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

460.000,00

535.740,00

535.740,00

250.078,00

250.078,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

21.800.000,00

19.781.270,00

19.781.270,00

18.073.603,00

18.073.603,00

0,00

15.297.755,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

21.800.000,00

19.755.270,00

19.755.270,00

18.055.691,00

18.055.691,00

0,00

15.274.024,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

10.115.000,00

9.561.000,00

9.561.000,00

9.260.995,00

9.260.995,00

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

11.485.000,00

10.194.270,00

10.194.270,00

8.794.696,00

8.794.696,00

0,00

15.274.024,00

Alte acțiuni economice

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00j EXECUTIV" SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)- VENITURI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

3.845.000,00

3.715.000,00

3.735.469,00

268.341,00

3.467.128,00

3.647.235,00

0,00

88.234,00

I. VENITURI CURENTE

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

0,00

88.234,00

A. VENITURI FISCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

0,00

88.234,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

0,00

88.234,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

0,00

88.234,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

0,00

88.234,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vârsâminte din sec[iunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

0,00

-22.000,00

-19.112,00

0,00

-19.112,00

-19.112,00

0,00

0,00

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00       19.112,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

IV. SUBVENȚII

3.195.000,00

2.965.000,00

2.880.961,00

0,00

2.880.961,00

2.880.961,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

3.195.000,00

2.965.000,00

2.880.961,00

0,00

2.880.961,00

2.880.961,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.185.000,00

2.955.000,00

2.870.961,00

0,00

2.870.961,00

2.870.961,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

3.835.000,00

3.683.000,00

3.706.357,00

268.341,00

3.438.016,00

3.618.123,00

0,00

88.234,00

I. VENITURI CURENTE

650.000,00

728.000,00

835.396,00

268.341,00

567.055,00

747.162,00

0,00

88.234,00

A. VENITURI FISCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

650.000,00

728.000,00

835.396,00

268.341,00

567.055,00

747.162,00

0,00

88.234,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

650.000,00

728.000,00

835.396,00

268.341,00

567.055,00

747.162,00

0,00'

ț 8^234-00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

88.234,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650.000,00

750.000,00

854.508,00

268.341,00

586.167,00

766.274,00

Oț 00

^1^234,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

-22.000,00

-19.112,00

0,00

-19.112,00

-19.112,00

i

r          - O-»?

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,^-pq-

- .z>d,Qb

Vârsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

0,00

-22.000,00

-19.112,00

0,00

-19.112,00

-19.112,00

, ,'0;00

'v .< -fy

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

______

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare probate Inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anr precede.

din anul curent

IV. SUBVENȚII

3.185.000,00

2.955.000,00

2.870.961,00

0,00

2.870.961,00

2.870.961,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

3.185.000,00

2.955.000,00

2.870.961,00

0,00

2.870.961,00

2.870.961,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.185.000,00

2.955.000,00

2.870.961,00

0,00

2.870.961,00

2.870.961,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

10.000,00

32.000,00

29.112,00

0,00

29.112,00

29.112,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00

19.112,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00

19.112,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00

19.112,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00

19.112,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

22.000,00

19.112,00

0,00

19.112,00

19.112,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

10.000,00

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORULCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR -CONTABIL, nl t


**) Se inscrie denumirea coloanelor astfeh Pentru venituri


- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat

- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII(DE SUBORDONARE LOCALA)-CHELTUIELI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secpunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secpunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secpunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secpunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00.

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

10.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

/

' 17.971.00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/ ;0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! °’°®

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secpunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\S0,00

A- ■

0,00

Deficit

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i        000

Deficitul secpunii de funcponare

99.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Deficitul secpunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL,

" SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Indicator: - TOTAL CHELTUIELI

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

3.845.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.715.000,00

3.647.235,00

67.765,00

3.625.548,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

3835.000,00

3.683.000,00

3683000,00

3.683.000,00

3618123,00

64.877,00

3.607 577,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

3.835.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.683.000,00

3.618.123,00

64.877,00

3.607.577,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

3.379.000,00

3.109.000,00

3.109.000,00

3.109.000,00

3.066.631,00

42.369,00

3.054.912,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0,00

3.259.000,00

2.994.000,00

2.994.000,00

2.994.000,00

2.956.948,00

37.052,00

2.988.758,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

3.249.000,00

2.984.000,00

2.984.000,00

2.984.000,00

2.948.717,00

35.283,00

2.980.401,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.231,00

1.769,00

8.357,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacantă

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

0,00

120.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

109.683,00

5.317,00

66.154,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

32.851,00

149,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.041,00

959,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

11.006,00

994,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

313,00

687,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.871,00

129,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

68.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

60.601,00

2.399,00

.,,,.,66.154,00

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

v *

0:00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

456.000,00

574.000,00

574.000,00

574.000,00

551.492,00

22.508.00

'   552 665.00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

351.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

339.780,00

10220,00,

353 578,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

13.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

23.809,00

" -191.00

53.280.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.888,00

' 112.00 ■

6 217,00~

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

70.000,00

83.000,00

83.000,00

83.000,00

79.665,00

3.335,00

X    \

64.198,Ofr.

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.028,00

972.00

iO'fES',5.674,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

30.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

5.000,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

220.000,00

Reparații curente

20.02

0,00

5.000,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

Materiale sanitare

20 04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

5.000,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

5.000,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

53.000,00

Deplasări interne, deta°âri, transferări

20.06.01

0,00

53.000,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

4.000,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

18.000,00

Protecția muncii

20.14

0,00

4.000,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

16.000,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

6.000,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

10.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

Ajutoare sociale

57.02

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

0,00

o,uo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.875,00

125,00

19.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.918,00

82,00

2.918,00

207.000,00

207.000,00

207.000,00

201.597,00

5.403,00

201.791,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.734,00

266,00

2.734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

16.999,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

16.999,00

1,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

118.070,00

1.930,00

118.070,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

118.070,00

1.930,00

118.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

590,00

410,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

36.400,00

1.600,00

36.400,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.475,00

1.525,00

2.265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

34.444,00

6.556,00

39.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.548,00

1.452,00

4.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

300,00

1.700,00?

o"o~*^8flp,oo

“---34/22^00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

29.596,00

3.404,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' ’* J / dyjo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 î:;-.p,ț)0.

°'0B

"---■-'■CI 0,00-'

. .. ’__________■

0,00

0,00

0,00

0,00

VW00"'

j Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Burse

59.01

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

0,00

TITLUL XIX Plăp efectuate în anii precedent 0 i recuperate în anul curent

85

0,00

0,00

Plăti efectuate în anii precedenp ° i recuperate în anul curent

85.01

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedent) °i recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

Excedent

92.01

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0,00

0,00

Deficit

93.01

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

10.000,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+65+56+57+59+65)

0,00

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

0,00

10.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

0,00

10.000,00

Active fixe

71.01

0,00

10.000,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Ma°ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

10.000,00

TITLUL XIX Plă|i efectuate în anii precedent)0 < recuperate în anul curent

85

0,00

0,00

Plă(i efectuate în anii precedent) °i recuperate în anul curent

85.01

0,00

0,00

Plă[i efectuate în anii precedent) °i recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0,00

0,00

Plă[i efectuate în anii precedenp °i recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

Excedent

92.01

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0,00

0,00

Deficit

93.01

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0,00

0,00


CONDUCĂTORULINST GIDIUTA CRISTINA

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

29112,00

2888,00

17.971,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

29.112,00

2.888,00

17.971,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.742,00

1.258,00

9.526,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

24.370,00

1.630,00

8.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00“

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL^ FERARU LUCICA VIORICA


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

total

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL VENITURI

1.339.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

0,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

0,00

I. VENITURI CURENTE

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.000,00

13.000,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

10.000,00

13.000,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din cercetare

33.10.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

0,Oț

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

1.339.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

0,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10.000,00

47.500,00

47.825,00

0,00

47.825,00

47.825,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.000,00

13.000,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

10.000,00

13.000,00

13.325,00

0,00

13.325,00

13.325,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■£,oc

; f ’        o.M

Venituri din cercetare

33.10.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\ 0&0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.........o

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

34.500,00

34.500,00

■o.go

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

34.500,00

34.500,00

0,00

34.500,00

34.500,00

V >. o,oo-

A

"■■ ■'/ /AOO

IV. SUBVENȚII

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

» 0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.329.000,00

1.580.500,00

1.454.705,00

0,00

1.454.705,00

1.454.705,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicat'"-

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din ar precede,.

din anul curent

1. VENITURI CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONDUCATORULlNâTITUTIEI,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI- la raportările trimestrelor I - III

Coloana 1 - Prevederi bugetare inițiale;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


- la raportarea anuala:

Coloana 1 - Prevederi bugetare aprobate inițial;

Coloana 2 - Prevederi bugetare definitive;

Coloana 3 - Drepturi constatate total;

Coloana 4 - Drepturi constate anii precedenti;

Coloana 5 - Drepturi constatate anul curent;

Coloana 6 - Incasari realizate;

Coloana 7 - Stingeri pe alte cai decât incasari;

Coloana 8 - Drepturi constate de incasat


C       ANEXA 9

X $     / <- AXf ZX//

CONTUL DE EXECUȚIE


A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII(DE SUBORDONARE LOCALAj-CHELTUIELI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CONTABIL,


DETALIEREA CHELTUIELILOR


l/ț /tMl


Indicator: 67.10.03.06 - Case de cultura

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plată efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

1.339.000,00

1.628.000,00

1.628.000,00

1.502.530,00

1.502.530,00

0,00

1.507.536,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

542.000,00

702.000,00

702.000,00

698.611,00

698.611,00

0,00

740.345,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0,00

496.000,00

660.000,00

660.000,00

658.169,00

658.169,00

0,00

705.751,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

496.000,00

660.000,00

660.000,00

658.169,00

658.169,00

0,00

705.751,00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0,00

24.000,00

19.000,00

19.000,00

18.900,00

18.900,00

0,00

18.900,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

24.000,00

19.000.00

19.000,00

18.900,00

18.900,00

0,00

18.900,00

Contribuții

10.03

0,00

22.000,00

23.000,00

23.000,00

21.542,00

21.542,00

0,00

15.694,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

6.000,00

5.500,00

5.500,00

5.363,00

5.363,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

1.000,00

500.00

500,00

170,00

170,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.765,00

1.765,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

1.000,00

400,00

400,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

1.000,00

600,00

600,00

289,00

289,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

11.000,00

14.000,00

14.000,00

13.860,00

13.860,00

0,00

15.694,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

797.000,00

926.000,00

926.000,00

803.919,00

803.919,00

0,00

767.191,00

Bunuri si servicii

20.01

0,00

744.000,00

877.600,00

877.600,00

761.762,00

761.762,00

0,00

752.313,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

4.831,00

4.831,00

0,00

4.956,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.881,00

3.881,00

0,00

3.708,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

0.00

160.000,00

84.000,00

84.000,00

75.730,00

75.730,00

0,00

75.730,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

1.000,00

600,00

600,00

428,00

428,00

0,00

428,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.257,00

3.257,00

0,00

1.654,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

14.000,00

11.000,00

11.000,00

9.415,00

9.415,00

0,00

9.415,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

401.000,00

679.000,00

679.000,00

583.489,00

583.489,00

o.oo.

-3=^3,662,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

154.000,00

90.000,00

90.000,00

80.731,00

80.731,00

-■d 7 8J.76(j^0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

20.000,00

33.000,00

33.000,00

27.279,00

27.279,00

./0,00

-ks

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

20.000,00

33.000,00

33.000,00

27.279,00

27.279,00

Wxfex °rf>0

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

1.741,00

1.741,00

slfi^0,00^ O. J

1.741,00“

Z             /  /

Deplasări interne, deta°ări, transferări

20.06.01

0,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

1.741,00

1.741,00

,;O-..0,00

-f/41,0^

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■./ 0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare aprobate inițial

Credite bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

3.000,00

2.100,00

2.100,00

2.032,00

2.032,00

0,00

2.032,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

16.000,00

8.500,00

8.500,00

8.355,00

8.355,00

0,00

8.355,00

Protecția muncii

20.14

0,00

3.000,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

0,00

2.400,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

1.000,00

400,00

400,00

350,00

350,00

0,00

350,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

1.000,00

400,00

400,00

350,00

350,00

0,00

350,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABI

pag. 2


CONTUL DE EXECUȚIE

k BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA)- VENITURI la data de 31.12.2018

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate inițial

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizare

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

total

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

13.965.000,00

12.823.000,00

12.558.491,00

0,00

12.558.491,00

12.558.491,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

650.000,00

550.000,00

569.090,00

0,00

569.090,00

569.090,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650.000,00

550.000,00

569.090,00

0,00

569.090,00

569.090,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

4.000,00

11.000,00

10.250,00

0,00

10.250,00

10.250,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

4.000,00

11.000,00

10.250,00

0,00

10.250,00

10.250,00

0,00

0,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

13.311.000,00

12.262.000,00

11.979.151,00

0,00

11.979.151,00

11.979.151,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

13.311.000,00

12.262.000,00

11.979.151,00

0,00

11.979.151,00

11.979.151,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.585.000,00

11.544.000,00

11.265.878,00

0,00

11.265.878,00

11.265.878,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726.000,00

718.000,00

713.273,00

0,00

713.273,00

713.273,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

13.239.000,00

12.105.000,00

11.845.216,00

0,00

11.845J18.00

11.845.218,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

654.000,00

561.000,00

579.340,00

0,00

579.340,00

579.340,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

650.000,00

550.000,00

569.090,00

0,00

569.090,00

569.090,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650.000,00

550.000,00

569.090,00

0,00

569.090,00

569.090,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10