Hotărârea nr. 150/2019

Hotãrârea nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.02.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


ROMÂNIA

VIZAJ^PEN^RU LEGALITATE SECRETAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.02.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 230/24.05.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 146/24.05.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 177/28.05.2019 prin care se propune rectificarea pentru anul 2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/27.02.2019 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5252/27.11.2017;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

A


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Stft-in-tyicțilae BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXALISTA obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank PROPUNERE 2019lei

Nr. crt.

^0 c

dexT^iirea obiectivelor de investiții

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019

HCL

541/03.12.2018

DIFERENTE NEUI UZATE 2018

APROBAT CAIL

2019

HCL316/09.08.2018

TOTAL DE UTILIZAT 2019

TOTAL

INFLUENTA

PROPUS RECTIFICARE 1

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE

APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TtHAhXfOKii+iUFM: $                                    :

>4T03W52S

:<::904.527,56

:::::::2:6’.di4:î40i:7

:::ii;sM23S2.'79

: . :< 20j0243 40.27

: 23.9261523,45

: djoo

' ::7:' b.oo

'23:926.523.45

Cap. 66.07 .71.01

SANATATE

roj^ț- • -.JxY

:: H^aaooodx»

::::::: o^oo

0.00

>00

>o,oi)

:::;:;:::<::<:d.»d

•:<3;819-528.-45

:<<<:>:<<<<:d’âo

;:<<: 3:819:528.45

din care

B

Lucrări noi

14.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.819.528,45

0,00

3.819.528,45

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte

23/2019

14.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.819.528,45

0,00

3.819.528,45

Cap. 70.07.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

?:.33’.553:160.00

4:9:68:3:4230

1'85:612,71

< : :-:-2;79338713

< :5;253;955.<H

<4'500.000:00

< :;l;.5od.dd0;(k)

:::;2.Doo.ooo,dâ

:<<i.500:000.0:0

: : : 2.500.do(i,d(i

:-:<        :<::o,d’o

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

4.96834230

285.612,71

2.793.387.23

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.00000

-2.000.000,00

-1.500.000,00

2.500.000,00

0.00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14.816.130,00

4.968.34230

285.612,71

2.79338713

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

2.500.000,00

0,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:

< :■ 79.558.1)09^1

< 28;858;072:93

■:::-6i 6.602,-64

::<:£2i3ft953;â4

:<29:474:675;57

X ii.12434017

•;:2Z.42£528,4S

:: <449:403,00

>i7.426;52«;45

::::-:ii:573:743Î7

: < 5:aeo:aeD;66

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009.81

28.858.072,93

616.602,64

12.230.953,04

29.474.675,57

11.12434017

22.426.528,45

-650.597,00

-17.426.528,45

10.473.743,27

5.000.000,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6.604.740,00

1.170.185,15

44,58

0,00

1.170.229,73

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

925.621,79

124.104,11

0,00

1.049.725,90

300.000,00

0,00

99.403,00

0,00

399.403,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.17

7.231.139,20

1.807.098,65

119,24

1.110.000,00

1.807.217,89

2.000.000,00

1.500.000,00

0,00

-1.500.000,00

2 000.000,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.87938

1.122.861,80

247.86512

0,00

1370.727,02

1.100.000,00

0,00

350.000,00

0,00

1.450.000,00

0,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27.597.200,00

12.925.444,96

190.60813

4.120.953,04

13.116.053,19

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

906.860,58

53.86116

0,00

960.721,84

2434017

0,00

0,00

0,00

24.340,27

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

19.100.000,00

10.000.000,00

0,00

7.000.000,00

10.000.000,00

1.100.000,00

14.926.528,45

-1.100.000,00

-14.926.528,45

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0.00

| 1 Ie.T. - Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in Tnun.Ploiesti

1.100000,00

0,00

1.100.000,00

0,00


L

DEV^tjjjZ^tlECrilELOR DEWVES7TH/

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019

HCL

541/03.12.2018

DIFERENTE NEUILIZATE 2018

APROBAT CAIL

2019

HCL316/09.08.2018

TOTAL DE UTILIZAT 2019

TOTAL

INFLUENTA

PROPUS RECTIFICARE I

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME

APROBATE

IN CURS DE APROBARE

CAIL

4%

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

caD.84.in?nJV            \^\

TRANS^pj^f |||40mMV^ 1<1

totai:^:©!•:               1 5?!:|::::<:<<<<<<« «•:«««•:

: &.307dMM><>

< <731L42Q,00

:««<24U.-h

:< :< 5,000,0.0.0,00

7.213.732,2:1

<<4/466.666,00

< < < < <<< < o;oo

. < 4/556,597,66

<154^600.00

<<::'-5.95»,S?7.o6

<<<is. 167/666.00

din careA     \

B

Lucrări nX<              ./   7

6307.000,00

7.211.420,00

2.312,21

5.000.000,00

7.213.732,21

4.400.000,00

0,00

1.550.597,00

15.107.000,00

5.950.597,00

15.107.000,00

1

Creare pasaj                               Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

7.211.420,00

2.312,21

5.000.000,00

7.213.732,21

4.400.000,00

0,00

-4.300.000,00

4.300.000,00

100.000,00

4.300.000,00

2

Asigurarea mnhtfîfrfcu. CafAiiti prjp-^lnnoirpa legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Suds^TTTîTleVest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.18

44.273.768,89

2.000.000,00

8.505,93

0,00

2.008.505,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.București 1 si B-dul. București 2

340/29.09.17

7.419.845,83

2.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

3.850.596,69

3.850.597,00

3.850.597,00

0,00

5

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

6.307.000,00

5.807.000,00

0,00

5.807.000,00

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA2 L* hcc Hq. lăo/'ZM?»


NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2019 Credit Exim Bank

Municipiul Ploiești derulează mai multe contracte de lucrări pentru care finanțarea a fost aprobata si se realizează din credit Exim Bank.

Prin adresa nr.583650/23.01.2019, transmisa de Ministerul Finanțelor Publice, suntem instiintati ca plafonul de trageri pentru anul 2019 este angajat integral. Rezulta ca sumele stabilite prin H.C.L. nr. 541/03.12.2018 inca nu au fost aprobate a fi utilizate in anul 2019, plățile ce urmeaza sa fie efectuate urmând sa se incadreze in valoarea aprobata prin Hotararea C.A.I.L. nr. 5212/10.10.2017, respectiv 20.024.340,27 lei.

Având in vedere estimările de plata realizate pe fiecare contract de lucrări sunt necesare redistribuiri de sume intre pozițiile din lista aprobata prin H.C.L. nr. 316/09.08.2018, după cum urmeaza:

Capitolul 66.07.71.01- SANATATE

B. Lucrări noi

l.Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin adresa nr.893/12.01.2018, conducerea spitalului aduce la cunoștința ca in data de 12.12.2017 a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. A fost analizata statistica bolnavilor de cancer si adresabilitatea pe care o are unitatea spitaliceasca, ampalsamentul pe care spitalul il deține in vederea construirii clădirii Centrului de Radioterapie si existenta personalului de specialitate incadrat la Spitalul Municipal.

Aprecierea asupra terenului situat in str. Ana Ipatescu nr.59 a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația de Centru de Radioterapie si ca in urma vizitei precizate mai sus comisia va elabora un raport in care se vor stabili acțiunile necesare a fi inteprinse in vederea implementării proiectului. Condiția impusa, este aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.


Facem precizarea ca, Spitalul Municipal Ploiești este singurul^ Județul Prahova care are in structura sa o secție de oncologie si un c de radioterapie. In condițiile actuale, in lipsa unui echipament de ralițgferd energii inalte, Spitalul Municipal Ploiești nu face fata nevoii de serv|ei|\rr)i necesare pacientilor bolnavi de cancer.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapia energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune demararea acțiunilor necesare edificării unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.

Prin realizarea acestei investiții se are in vedere un tratament complet al pacientilor bolnavi de cancer, radioterapia fiind o componenta importanta a tratamentului oncologic. Principalul obiectiv este reducerea mortalitatii in rândul pacientilor de cancer.

Studiul de fezabilitate s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare totala (inclusiv TVA): 14.730.381,31 lei

Din suma in curs de aprobare C.A.I.L. se solicita suma de 3.819.528,45

Capitolul 70.07.71.01- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A.Lucrari in continuare

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești

Etapa a II-a

Suma alocata din valoarea aprobata: 2.500.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Suma alocata din valoarea aprobata: 600.000,00 lei Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare

Suma aprobata: 300.000 lei

Suma solicitata din valoarea aprobata: 399.403,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

  • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extiu canalizare cartier Miniiu: str.Mimiu, Rierarilor, intrarea Beius^ Astra;                                                        /,


Suma aprobata: 2.000.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

  • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov II:Str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Suma aprobata: 1.100.000„00 lei

Suma solicitata din valoarea aprobata: 1.450.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

  • 5. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Suma aprobata: 6.000.000,00 lei

Suma solicitata din valoarea in curs de aprobare: 5.000.000,00 lei

  • 6.  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial) Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Suma aprobata: 24.340,27 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

  • 7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

Suma aprobata: 1.100.000,00 lei

Suma in curs de aprobare:0,00 lei

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

1. Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, (Podul din lemn), proiectare si execuție

Suma aprobata: 4.400.000,00 lei

Suma alocata din valoarea aprobata: 100.000,00 lei

Suma solicitata din valoarea in curs de aprobare: 4.300.000,00 lei

3. Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2, inclusiv lift


Descrierea proiectului

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunz efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pas; astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei in exploatare.                                                    CV

Municipiul Ploiești a derulat contractul de prestării servicii nr. 17109/06.09.2016, avand ca obiect Expertize tehnice - Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul București 1 si B-dul București 2.

Concluziile rapoartelor expertizelor tehnice indica faptul ca pasajele pietonale se afla in stare critica si nu asigura condițiile minime de siguranța a circulației. In consecința, pentru realizarea lucrărilor, a fost elaborata documentația tehnica faza D.A.L.I., in cadrul contractului de prestări servicii nr.6959/27.03.2017.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/29.09.2017. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 7.419.850 lei, inclusiv TVA întrucât execuția obiectivului de investiții este in curs de demarare, se propun următoarele alocații:

Suma solicitata din valoarea aprobata: 2.000.000,00 lei

Suma solicitata din valoarea in curs de aprobare:7.000.000,00 iei

  • 4. Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

Descrierea proiectului

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce au fost executate in Cartierul Buna Vestire, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.362/14.09.2018.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =3.850.596,69 lei, inclusiv TVA.

Suma solicitata din valoarea aprobata: 3.850.597 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

5, Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

In scopul creșterii fluentei traficului rutier si pietonal in/Municipiul Ploiești si pentru reducerea numărului de accidente si ambuteiaje, d^siîpenfry scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor lâ^Bave^va intersecțiilor, in baza studiului de fezabilitate elaborat de Search Cbfgprat^ți^o/ este necesara continuarea lucrărilor de modernizare a 12 insta^^/p^^ semaforizare precum si infiintarea de sisteme de semaforizare noi, a unui număr de 5 treceri pietonale nesemaforizate in prezent.

In anul 2018, au fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20.204/02.10.2018, avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, cu valoarea totala de 5.299.995 lei exclusiv TVA (respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA)

In intersecțiile existente si modernizate, s-au utilizat automate de dirijare a circulației SWARCO ITC 2, integrabile in sistemul de management de trafic OMNIA/UTOPIA.

In anul 2018 intersecția str. C. D. Gherea cu str. Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab, a fost modernizata cu sistem de semaforizare identic cu cele din intersecțiile deja modernizate.

De asemenea, au fost montate un număr de 74 de sisteme acustice pentru persoanele cu dizabilitati, la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate (axa Nord-Sud), in conformitate cu prevederile Legii 448/2006.

Totodată, butoanele de comanda pentru trecerile de pietoni semaforizate, menite sa fluidizeze circulația auto, au fost amplasate la 3 treceri de pietoni: B-dul București - zona UPG, B-dul Independentei - zona Rond I si C. D. Gherea -trecerea de pietoni dintre McDonald’s si Mall MERCUR.

Valoarea totala a lucrărilor executate in anul 2018, in baza contactului lucrări inclusiv proiectare nr. 20.204/02.10.2018, a fost de 418,594 lei inclusiv TVA.

Prin urmare pentru realizarea proiectului privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, este necesar alocarea sumei de 5.807.000 lei incusiv TVA, pentru anul 2019.

Suma solicitata din valoarea in curs de aprobare: 5.807.000 lei

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

întocmit

Stochita Mariana

Șef serviciu Investiții

24.05.2019

Nitu Carmen

Șef serviciu SDAUIS

24.05.2019

Negru Mihai

Sefserviciu SRID

24.05.2019

Lucian Leosteanu

SefBMȚU______________

/ L/        J 24.05.2019