Hotărârea nr. 15/2019

Hotãrârea nr. 15 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare și căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

„Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare și căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici” Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 6/10.01.2019 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, George Sorin BOTEZ, Sorin VĂDUVA, Claudia SĂLCEANU privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent „Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare si căi de comunicație în zonă instituții ’                                                      5                                                         9                                                 9                                              9

publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici”, Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300151/11.01.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare și căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici”, întocmit de dr. arh. Simona MUNTE ANU;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 047 din 14.12.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 022 din data de 14.12.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 18.01.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism „Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare si căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici”, Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent specificate la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019