Hotărârea nr. 149/2019

Hotãrârea nr. 149 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – domnișoara Constantin Florentina


ROMÂNIA

VIZM PENTRU

SECRETAR


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 149 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - domnișoara Constantin Florentina

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 224/22.05.2019 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sălceanu Oana Claudia, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Grigore Constantin și Raportul de specialitate nr. 3132/7 mai 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 172/24.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 149/27.05.2019 al Direcției Economice;

în conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 16.05.2019 și cu raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 30.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 3132/26 februarie 2019, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 3132/2019 și alte documente doveditoare;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 7.200 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnișoarei Constantin Florentina, în vederea achitării costurilor tratamentelor și recuperării medicale.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.