Hotărârea nr. 148/2019

Hotãrârea nr. 148 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești“ – Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică Apostol


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești44 - Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică Apostol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive nr. 199/10.05.2019 a viceprimarilor Cristian Mihai GANEA și George PANĂ și a consilierilor Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 4599/10.05.2019, al Direcției Economice nr. 122/10.05.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 168/21.05.2019 prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești44 - Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică Apostol,

Ținând cont de avizul nr. 10/16.05.2019, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având in vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești44 -Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică Apostol conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Geor           ie BOTEZ
Contrasemnează: SECRETAR,


Ioana-Geanina SERBINOV
AÎNTtRGRGUP

i ENGINEERING


STUDIU DE FEZABILITATE„EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

APRILIE 2019

Faza:

S.F.

PROIECT NR.:

297/2018

Contract nr.

297/2018


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


AiNTERGROUP

;              IMG

(A) PIESE SCRISE

CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții..................................... 5

  • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții..........................................................1‘.............. 5

  • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor...................................................\.....

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.3   Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

după caz:

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul


orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 26

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.............................................................................................29

 • 4.8   Analiza de senzitivitate...................................................................

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.........

  5.


Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


 • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................45

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  45


  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.........45

  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 45

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor


acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

 • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 49

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

66


ANEXE

(B) Piese desenate

1. Informații generale privind obiectivul de investiții


 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții „EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Piața Eroilor nr.1A, cod postai 100316, Județul Prahova.

Tel.:        +40/0244/515982 - cabinet primar

+40/0244/516699 - centrala

E-mail:     comunicare@ploiesti.ro,

www.ploiesti.ro

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

Telefon:

+40 (021)319.48.54, 55,

Fax:

+40 (021)319.48.58

E-mail:

consult@intergroup.ro

Reg. Corn.

J 40/6798/2000,

C.U.I.

RO 13215737

Cod CAEN

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații.

Proiectul se realizează în baza temei de proiectare întocmită de Beneficiarul investiției și a notei conceptuale.                                                         xjc

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare                                           _

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României.

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de preluare a apelor uzate menajere.

Conform legii 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, Autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite in localitati, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate. Mai mult, avand in vedere ca exista rețele de alimentare cu apa, este obligatoriu sa se realizeze si rețelele de canalizare si instalațiile de epurare necesare.

In procesul de proiectare, execuție și exploatare se vor respecta normativele și legislația în vigoare:

A. STANDARDE DE STAT
 • •  SR 1846/1-2006 - Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

 • •  SR 1846/2-2007 - Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice.

 • •  SR 8591/1-97 - Amplasarea in localitati a rețelelor edilitare subterane, executate in săpătură

 • •  STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României

 • •  STAS 2914/84 - Verificarea compactării umpluturilor si terasamentelor

 • •  STAS 1913-1-82 - Teren de fundare. Determinarea umidității

 • •  STAS 1913/13-83 Determinarea caracteristicilor de compactare - PROCTOR

 • •  STAS 11100/1-93 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului României

 • •  STAS 3051 - 1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale rețelelor exterioare de canalizare

 • •  SR EN 124/2015 - Dispozitive de acoperire si de închidere pentru cămine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonele

 • •  SR EN 1917/2005 - Cămine de vizitare si cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat si beton armat

 • •  STAS 2448-82 - Cămine de vizitare

 • •  SR EN 1610/2016 - Execuția si încercarea racordurilor si rețelelor de canalizare

 • •  STAS 6701/82 - Guri de scurgere cu sifon si depozit

 • •  STAS 4273/83 Construcții hidrotehnice. încadrarea in clase de importanta.

 • •  SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizări. Terminologie.

 • •  STAS 9470/73 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitate, durate, frecvente

 • •  SR EN 752 - 2008 - Rețele de canalizare in exteriorul clădirilor.

 • •  STAS 9312-1987 - Subtraversari de cale ferata si drumuri la conducte

B. LEGI SI NORMATIVE
 • •  Legea 10/1995 calitatea in construcții (republicata cu modificări si completări ulterioare)

__

X     _''

Legea 50/1991 Autorizarea executării lucrărilor de construcții (repub^șât^^^? modificări si completări ulterioare)                                         8         Ș® js I

Ordin 839/2009 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1                Jl/'

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificări si completări ulteng^teX'-'^ XX^ H.G. 766/1997 Regulamente privind calitatea in construcții

HG 273/1994 - Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferentă acestora.

 • •  Legea 376/2006 privind regimul construcțiilor;

 • •  OUG 195/2005 Privind protecției mediului (cu modificări si completări ulterioare) aprobata cu Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 - abroga Legea 137/1995

 • •  Legea nr 107/1996 - Legea apelor cu modificări si completări ulterioare (republicata cu modificări si completări ulterioare)

 • •  HG 930/2005 privind marimea zonelor de protecție sanitara (republicata cu modificări si completări ulterioare)

 • •  19/2015 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor

 • •  NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a localităților

 • •  Ordinul nr. 2104/2014 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind cerințele de proiectare di execuție a excavatiilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

 • •  NP 125/2010 - Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezi re

 • •  C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

 • •  C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

 • •  Ordin 163/2007 - Norme generale de aparare împotriva incendiilor

 • •  C 169/1988 - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale

 • •  Legea Securității în muncă nr. 319/2006 și HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010

 • •  HG 1091/2006 privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

• HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

Normele specifice vor ține seama și de normele conexe colaterale specifice fiecărei activități în parte.

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

In prezent in cartierul Mitica Apostol nu exista rețele de canalizare menajera, apele uzate nefiind colectate centralizat, ajungandu-se astfel la infiltrarea unei mari cantitati de ape uzate in sol si astfel contaminarea acestuia si a apelor subterane.

Cartierul este intr-o continua creștere si este necesara realizarea acestei rețele de canalizare, cu atat mai mult cu cat exista deja in cadrul cartierului, pe unele străzi rețea de alimentare cu apa.

Locuitorii din cartierul Mitica Apostol nu dispun de sistem public de canalizare si sunt obligați in continuare sa recurgă la metode insalubre de asigurare a preluării apelor pluviale (WC-uri in curți) sau metode costisitoare (fose septice vidanjabile).

' ■.. ■

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;~ș privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții ■> 'c

Având in vedere continua dezvoltare a cartierului Mitica Apostol, precum si C^nr3țele<d^.-> creștere a gradului de conectare a consumatorilor la rețelele de alimentare bțjzâtp^^si;^ canalizare si a solicitărilor venite din partea proprietarilor, se justifica realizarea reteleibde^a^ canalizare in cartier. Inca de la execuție se vor realiza si racordurile riveranilor ceea ce va duce la un grad foarte mare de conectare a acestora la rețeaua de canalizare menajera.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDILITARE IN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI LA REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA IN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice: Obiectiv specific 1

Pentru îndeplinirea Obiectivului General, Solicitantul propune următorul Obiectiv Specific (O.S.) principal:

O.S.1 EXECUTAREA CANALIZĂRII MENAJERE IN CARTIERUL MITICA APOSTOL.

Obiectiv specific 2

Pentru îndeplinirea Obiectivului General, Solicitantul propune următorul Obiectiv Specific suplimentar:

O.S.2 REALIZAREA RACORDURILOR LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERA

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni _______tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții__________________

Pentru investiția „EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL au fost studiate două scenarii care au la bază exigențele temei de proiectare și recomandările de principiu ale normativelor și legislației în vigoare.

Scenariul 1 - recomandat

Realizare rețea de canalizare menajera cu evacuare gravitaționala

Rețeaua de canalizare menajera se va realiza in sistem gravitațional, cu strângerea apelor in colectorul de pe straza Gaterului, de unde vor fi evacuate gravitațional pana in B-dul Petrolului, după ce se vor subtraversa DN1, mai multe conducte de gaze, apa si petrol si 14 linii de cale ferata.

Scenariul II - nerecomandat

Realizare rețea de canalizare menajera cu evacuare prin pompare

Rețeaua de canalizare menajera se va realiza in sistem gravitațional, cu strângerea apelor in colectorul de pe straza Gaterului, de unde vor fi evacuate prin pompare pana in strada Marasesti.

Scenariile analizate (scenariul I și scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament in cadrul cartierului, soluția de descărcare a apelor menajere fiind diferita in cele 2 variante. In prima varianta soluția de descărcare este gravitaționala, dar presupune mai multe subtraversari, soluția II descărcarea este prin pompare.

3.1 Particularități ale amplasamentului:


3.-, C-•           .

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare, toate detaliile privind.^ particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.                       v

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Străzile care fac obiectul prezentei investiții sunt amplasate in intravilanul municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR nr. 1359/2001 si HOL nr.225/1999.

 • -  Str Brândușelor pag 80, poz 573;

 • -   Str Delfinului pag 82, poz 610;

 • -   Str Plutelor pag 88, poz 736;

 • -   Str Viilor pag 90, poz 789;

 • -  Str Acvilei pag 78, poz 534;

 • -  Str Mierlei pag 87, poz 710;

 • -  Str Ferigii pag 83, poz 627;

 • -  Str Energiei pag 82, poz 620;

 • -  Str Trestioara pag 90, poz 774;

 • -   Str Lăstunului pag 85, poz 681;

 • -   Str Paltinului pag 87, poz 725;

 • -   Str Violetelor pag 90, poz 792;

 • -  Str Prigoriei pag 88, poz 740;

 • -  Str Cerbului pag 81, poz 588;

 • -   Str Fluturilor pag 83, poz 632;

 • -   Str Cetinei pag 81, poz 590;

 • -  Str Gaterului pag 84, poz 664;

 • -   Bd. Petrolului pag 58, poz 81;

Folosința actuala a terenului: drumuri si străzi.

In prezent pe străzile din Cartierul Mitica Apostol nu exista rețea de canalizare. Pe unele străzi exista rețea de alimentare cu apa si rețele de gaze naturale. Din punct de vedere al structurii rutiere, carosabilul straziilor este parțial pietruit cu o lățime medie de 3 ml.

In cartier sunt construite case pe majoritatea loturilor disponibile, dar exista totuși si excepții, in special pe zona de nord a cartierului, unde sunt loturi de case pe care nu s-a construit momentan nimic.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile;

Cartierul Mitica Apostol este situat in partea de Vest a Municipiului Ploiești. Cartierul este străbătui de soseaua DN1A, iar la partea de Nord-Est se invecineaza cu soseaua de centura. Pe partea cealalta a soselei de centura se afla si Parcul Municipal Vest.

In partea de Nord cartierul se invecineaza cu localitatea Strejnicu, iar in partea de sud cu localitatea Negoiesti.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

în zona studiată nu există puncte de interes naturale cu care poate relaționa proiectul propus.

Terenul are o diferența de nivel de aproximativ 7 m intre zona de Nord-Vest si cea de Sud-Est.

d) surse de poluare existente în zonă;

Din sursele de poluare existente in zona putem aminti DN1A, DN1 (soseaua de centura), care pot polua fonic zona proiectului si calea ferata pentru zona de evacuare, dar aici nu se pune problema de poluare fonica decât pe perioada execuției si la eventualele intervenții asupra rețelei.

Terenurile pe care se va executa evacuarea, e foarte posibil sa fie contaminate cu produse petroliere, asa cum se intampla cu foarte multe terenuri din zona.

e) date climatice și particularități de relief;

In Municipiului Ploiești, respectiv amplasamentul de studiu, temperatijraJrjedie anuala este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de la 25 ianuarie 1942 și respectiv de 43°C la 19 iulie 2007.                  '"'444U

In medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderata.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600mm, cu 30-40mm in ianuarie si 88mm in luna iunie.

Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3mm.

Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit.

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord-est (40%) si de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteza de peste 11m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16m/s.

 • f)  existența unor:

•  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Pe străzile din cadrul cartierului exista rețele de alimentare cu apa, gaze naturale, cabluri electrice si de telecomunicații. In unele situații se poate pune problema de protejare locala a acestora. Pe traseul evacuării, rețeaua va subtraversa conducte de aductiune de apa si conducte de transport titei. Subtraversarile se vor executa in conducta de protecție metalica Dn 400 mm.

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

•  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

Studiul geotehnic a fost realizat de GEOSOND SA si este atașat in anexa - Anexa 1.

i. date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru cutremure avand

intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (conform “Codului de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P 100- -■ 1/2013).                                                                                             ;'

Z îi

 • ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Conform STAS 6054/84 “Teren de fundare- Adâncimi maxime de inghet -Zonarea teritoriului României" in regiunea investigata adancimea maxima de inghet este de 0.90 m.

Având in vedere caracteristicile geotehnice ale orizonturilor interceptate de foraje, conform NP 112-2014 “Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafața”, se poate se poate lua in considerare o valoare a presiunii convenționale de baza pe teren:

pentru Orizontul 1: pconv = 250 kPa

- pentru Orizontul 2: pconv = 350 kPa

Amintim ca potrivit NP 112/2004 valoarea presiunii convenționale de baza recomandata mai sus este valabila pentru o lățime a fundației B = 1 m si pentru adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2 m. Pentru alte lățimi si adâncimi ale fundațiilor, presiunea convenționala de calcul se va corecta conform anexei D din NP 112/2014.

La data execuției investigațiilor de teren (septembrie 2018), pana la adancimea investigata (6.00 m) nu s-a interceptat nivelul apei subterane.

iii. date geologice generale;

Din punct de vedere geologic zona aparține Avanfosei Carpatice constituita din formațiuni Paleogene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta Pleistocen si Holocen (conul de dejecție Prahova - Teleajen).

Pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de pietrișuri, rar bolovanisuri si nisipuri (Stratele de Candesti), uneori cu lentile de argila.

Pleistocenul superior este reprezentat prin bolovanisuri cu pietrișuri si nisipuri cu liant argilos.

Holocenul inferior este alcătuit din depozite apartinand terasei joase constituite din nisipuri si pietrișuri acoperite cu loessuri.

Holocenul superior este alcătuit din pietrișuri, nisipuri, bolovanisuri si argile apartinand sesului aluvionar, conul de dejecție dintre râurile Prahova si Teleajen. Geologia recenta a zonei a fost influențată in urma acțiunii celor doua râuri care au depus aluviuni grosiere reprezentate de pietrișuri si bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m.

Pietrișurile si bolovanisurile aluvionare sunt, pe alocuri, acoperite de o cuvertura de argile - argile prăfoase.

In cadrul sedimentelor menționate, datorita depunerilor incrucisate ale râurilor, apar frecvente intercalatii lentiliforme de pământuri argiloase - prăfoase situate la diverse adâncimi si avand dezvoltări in plan si spațiu foarte diferite.

De asemenea amintim ca in multe zone urbane, diversele activitati antropice (unele neinregistrate), au condus la acoperirea vechilor locații ale pâraielor,


exploatărilor de materiale sau depozitelor de deșeuri, situații greu sesi2 cercetări adecvate.


f      |WWAM **


Figura 3 Harta geologica, scara


' «ajcj» r»fl

. he’f mî. f i fat          î&n:- 3

ktoiME"* «M* >.=9T>,I* ț> 0 4fț-«Ș«'*‘


«îtp&ew,» i-Ss'E,w^t ;.per» .>>

Kfcr•«. na • |   WW. ’ VW

!’”*♦ <5^4 «I țflw» “ ’«


 • iv. date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Cercetări pe teren si in laborator

Structura terenului din amplasament a fost stabilita, pe baza a 16 foraje de studiu (F1+F16), amplasate pe pozițiile aratate in Figura 2 Plan cu poziția investigațiilor de teren.

Forajele au fost sapate in sistem uscat, diametrul de forare fiind de 120 mm, pe parcursul forării fiind prelevate probe de teren tulburate si netulburate la interval de un metru.

^NTERGROUr:

*4}LtNCINțBSINO* - r; * v / ‘" " x '         ' ’ z -

Pe probele prelevate din foraje s-au efectuat încercări de Jdentificare si clasificare, incercari de evidențiere a stării naturale a materialelor;si a proprietăților mecanice. Rezultatele încercărilor de laborator sunf prezentate / in formulare specifice fiecărei incercari, precum si in fisele cbmplexe;;ăle;; forajelor anexate.                                                            x

încercările de laborator au fost realizate in laboratorul DCC-GEO-TESTCONSULT SRL Jilava jud. Ilfov, autorizat pentru asemenea determinări.

Condiții geotehnice

Stratificatia

Pe baza cercetărilor de teren, se constata ca amplasamentul analizat are următoarea succesiune litologica:

 • >  de la 0.00 la 0.25/0.40- pamant vegetal / umpluturi din pietriș si resturi de materiale de construcție;

 • >  de la 0.25/0.40 la 0.85/1.60 m - strat de depuneri fine coezive agiloase prăfoase gălbui /gălbui cafenii / cafenii (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa), cu plasticitate medie - mare, plastic vartoase-tari, cu compresibilitate medie-mare (Orizont 1);

 • >  de la 0.85/1.60 m la 6.00 m - orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș gălbui / gălbui cenușiu / cenușiu (Orizont 2).

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI

Valorile parametrilor geotehnici mai importanți ai terenului pe adancimea investigata sunt prezentați in tabelul următor:

Caracteristica geotehnica

Simbol

Unitate de măsură

Orizont 1 (0.25/0.40 -0.85 /1.60 m)

Orizont 2 (0.85/1.60 - 6.00 m)

Compoziția granulometrica: -Argila -Praf

-Nisip

-Pietriș

(%) (%) (%) (%)

18,0-45,0 41,0-58,0 5,0-37,0 0,0-4,0

0.0 - 5.0

0.0-7.0

1.0-7.0

95.0 - 97.0

Limita de curgere

WL

(%)

20.00 - 45.00

-

Limita de framantare

WP

(%)

14.00-18.72

-

Indice de plasticitate

lp

(%)

19.14-43.84

-

Indice consistenta

Ic

(-)

0.89 - >1

-

Umiditate

w

(%)

10.78-21.90

-

Greutate volumica

Y

(kN/m3)

20.11 -20.47

21

Greutate volumica in stare uscata

Yd

(kN/m3)

16.68-17.51

-

Porozitate

n

(%)

34.41 - 37.64

28 + 32

Indicele porilor

e

(-)

0.53-0.60

0.40 + 0.45

Gradul de umiditate

Sr

(-)

0.79 - 0.96

-

Modul de deformatie Edometric

Eoed

(kPa)

9362- 19446

>25000

Tasare specifica

62-3

(%)

1.98-3.80

-

Unghi    de    frecare

^cu

(°)

8.27°- 12.25°

35°


Caracteristica geotehnica

Simbol

Unitate de măsură

Orizont 1

(0.25/0.40 -0.85 /1.60 m)

Orftont2< (W85/W, -6.00 mfa

interioara

Coeziune

Ccu

(kPa)

79.10+ 105.80

valori apreciate


In raport cu condițiile geotehnice si hidrogeologice constatate pe traseul rețelei canalizare menajere ce urmeaza sa fie realizata rezulta următoarele:

 • >  “Pozarea” conductei se va realiza “direct” in terenul natural, la o adâncime care sa asigure protecția impotriva înghețului, trebuind sa se situeze sub 0,90 m.

 • >  Pentru uniformizarea condițiilor de rezemare, se recomanda ca la baza săpăturilor sa se prevada un strat de nisip de minimum 10 cm grosime.

 • >  Datorita traseului viitoarelor lucrări in apropierea construcțiilor, săpăturile se pot executa cu taluzuri verticale nesprijinite până la cota de 1.25 m, iar pentru adâncimi mai mar vor trebui realizate cu sprijiniri dimensionate corespunzător.

 • > Compactarea umpluturilor se va realiza conform prevedrilor STAS 2914-84; compactarea se va realiza manual (cu maiul) sau cu placa pasitoare (acolo unde este posibil), in strate de cca. 10+12 cm grosime, condiția de calitate corespunzătoare fiind obținerea unui grad de compactare Dmediu > 95 %; in zonele carosabile, compactarea umpluturilor va respecta si prevederile STAS 6400-84.

 • >  Materialul utilizat la umpluturi va fi de natura locala in zonele necarosabile, rezultat după o sortare atenta si îndepărtarea elementelor grosiere mari sau colțuroase (bolovani, moloz, etc.); pentru zonele carosabile, materialul utilizat va respecta prevederile STAS 6400-84.

 • >  Accidentele locale observate la cotele finale ale săpăturii (umpluturi, zone maloase etc.), se vor îndepărtă pana la terenul natural si se vor umple cu materiale compactate corespunzător.

 • >  Se va tine cont de faptul ca investigația geotehnica prin foraje este o investigație punctuala, informația obtinuta fiind ulterior extrapolata la suprafața intregului amplasament.

 • > Conform indicatorului Ts-1982” Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de terasamente”, pământurile in care se vor executa săpăturile, se incadreaza in următoarele categorii:

 • >  sol si umpluturi - teren tare - II, II, II - afanare după sapare 14-28%

 • >  nisip cu pietriș - teren mijlociu - II, II, II - afanare după sapare 14-23%

 • >  argila prafoasa - teren tare - II, II, II - afanare după sapare 24-30%

v. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Având in vedere condițiile întâlnite cu ocazia investigațiilor de teren si in laborator, amplasamentul poate fi încadrat in conformitate cu prevederile NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" astfel:

Factori

Categoria

Punctaj

Condiții de teren

teren bun

2 puncte

Apa subterana

fara epuismente

1 punct

Clasificarea construcției

importanta redusa

2 puncte

o >—  ■' A.

Factori

Categoria

F»UJlCtaj;      •

Vecinătăți

risc moderat

^puncte, , ....

Zona seismică

ag = 0.35g

Total puctaj

11 pundtejjJ

Rezulta: Categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat

 • vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic in zona de studiu pot fi delimitate in zona superficiala doua complexe acvifere distincte, ambele aparținând depozitelor relative noi, cuaternare:

 • -   complexul inferior, al “Stratelor de Candesti”, intâlnit la adâncime mai mari de 80-100 m si prezentând o grosime cuprinsa între 100 si 300 m. El este cantonat în depozite în general grosiere, constituite din pietrișuri si nisipuri, între care se pot intercala argile nisipoase, argile prăfoase sau argile;

 • -  complexul superior al conului de dejecție al Prahovei, cantonat în depozitele aluvionare constituite din pietrișuri, nisipuri si intercalatii de argile nisipoase sau prafuri argiloase. Având grosimi de cca. 80 m în partea de nord, la contactul cu dealurile subcarpatice, acestea descresc la. cca. 20 m în zona sudica, la contactul cu Câmpia Româna. Datorita stratificatiei încrucișate si prezentei argilelor, pot lua naștere mai multe strate acvifere, unele putând avea chiar caracter ascensional. Alimentarea acviferului se face prin infiltrații ale apelor din precipitații si din preluarea pierderilor din albia majora a Prahovei si Teleajenului.

Intre cele doua complexe acvifere se afla un pachet compact de argile marnoase cenușii, compacte, impermeabile.


KGEHDA


* mwiw «OIOGCE
:NițKistiMi i»ifeSi».-»5kwV            di<7C«w;

'                  I***

!><!' !»•' f                   wl tW&'

U MH kfHri<' k*»* B U* «k b**»J w,.(,


4»l


Figura 1 Harta hidrogeologica, scara 1:100000

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I - Recomandat____

Având in vedere necesitatea realizării rețelei de canalizare menajera, apelor uzate menajere se vor colecta si dirija către rețeaua de canalizare exploatata de către Apa Nova Ploiești.

Din cauza topografiei terenului si a amplasării caselor in cartier, se va executa rețeaua de canalizare doar pe străzile perpendiculare pe DN1A (Cerbului, Fluturilor, Prigoriei, Violetelor, Paltinului, Lăstunului, Trestioara, Energiei, Ferigei, Mierlei, Acvilei, Viilor, Plutelor, Delfinului si Brândușelor) si pe cele doua străzi paralele cu drumul național DN1A, aflate in partea de sud a acestuia (Cetinei si Gaterului).

Pe o mica bucata a DN1A (la intrarea dinspre Buftea) se va executa un tronson de canalizare paralel cu drumul, pentru a putea prelua si un consumator mai mare, aflat la intrarea in localitate.

In zona de sud-est a localității, pe un drum fara nume (teren intravilan nr cad 133126 si nr cad 133128) si va executa un alt tronson de canalizare pentru a prelua apele uzate menajere de la un proprietar care si-a executat casa in acea zona.

Drumului național DN1A este subtraversat de rețeaua de canalizare. Astfel se vor executa 15 subtraversari ale drumului național, dar si o subtraversare de canal, in zona de inceput a localității, dinspre Buftea.

Evacuarea apelor menajere se va realiza gravitațional. Apele sunt colectate pana la intersecția dintre străzile Gaterului cu Fluturilor. Din acel punct nu se mai colectează ape uzate menajere, conducta are rol doar de transport pana in B-dul Petrolului, unde evacueaza apele uzate in rețeaua existenta.

Pe traseu, conducta de evacuare subtraverseaza 2 conducte de aductiune apartinand Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, drumul național DN1 (soseaua de centura), conducte de transport titei si fibra optica apartinand Conpet SA, conducte de produse petroliere apartinand Petrotrans SA si linii de cale ferata (zona SNCFR - poziția kilometrica 57+0.22) precum si doua linii de cale ferata in zona B-dul Petrolului. Toate subtraversarile se fac prin foraj orizontal.

Scenariul II - Nerecomandat__________________ _____________

Având in vedere necesitatea realizării rețelei de canalizare menajera, apelor uzate menajere se vor colecta si dirija către rețeaua de canalizare exploatata de către Apa Nova Ploiești.

Din cauza topografiei terenului si a amplasării caselor in cartier, se va executa rețeaua de canalizare doar pe străzile perpendiculare pe DN1A (Cerbului, Fluturilor, Prigoriei, Violetelor, Paltinului, Lăstunului, Trestioara, Energiei, Ferigei, Mierlei, Acvilei, Viilor, Plutelor, Delfinului si Brândușelor) si pe cele doua străzi paralele cu drumul național DN1A, aflate in partea de sud a acestuia (Cetinei si Gaterului).

Pe o mica bucata a DN1A (la intrarea dinspre Buftea) se va executa un tronson de canalizare paralel cu drumul, pentru a putea prelua si un consumator mai mare,

Scenariul II - Nerecomandat


aflat la intrarea in localitate.                                                    W

In zona de sud-est a localității, pe un drum fara nume (teren intrawlșf^r^r-^Oî 133126 si nr cad 133128) si va executa un alt tronson de canalizare- p^t^uâ^ prelua apele uzate menajere de la un proprietar care si-a executat casa In'acea zona.

Drumului național DN1A este subtraversat de rețeaua de canalizare. Astfel se vor executa 15 subtraversari ale drumului național, dar si o subtraversare de canal, in zona de inceput a localității, dinspre Buftea.

Statia de pompare propusa pentru cartierul Mitica Apostol preia gravitațional apele uzate din cartier.

Refularea statiei de pompare trebuie sa subtraverseze apeductele aflate in exploatarea Apelor Romane - Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) si drumul DN1A-DN1, strabatand apoi un traseu paralel cu DN1A-DN1 (centura oraș), către strada Marasesti.

Terenul pe care se va amplasa conducta este constituit din proprietăți particulare, execuția presupunând exproprieri, urmând ca după terminarea lucrărilor, pe traseul acestei conducte, sa se impună restricții de utilizare a terenului afectat in viitor.

Pe conducta de refulare se intercalează un cămin de disipare a energiei la intrarea pe strada Marasesti. După acest cămin se continua cu rețeaua de canalizare in sistem gravitațional care va prelua racordurile riveranilor precum si apele pluviale de pe strada Marasesti.

Acest tronson de canalizare urmeaza sa se racordeze la canalizarea publica de pe strada Libertății, traversând calea feratea. Cota la care este amplasat canalul public nu permite preluarea gravitaționala a apelor uzate, fiind necesar execuția unei noi statii de pompare. In acest caz este necesara o a doua statie de pompare de capacitate mai mare decât statia de pompare aferenta cartierului Mitica Apostol.

• varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje: Avantaje:

o Fiabilitate in exploatare;

o Preț de cost scăzut;

Dezavantaje:

o Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

o Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare; o Tuburile se deteriorează cu ușurința.

Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

o Greutate redusa pe metru liniar;

o Reducerea timpului de realizare al rețelei;

o Etansare buna la imbinari;

o Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

o Rugozitate redusa;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de materiale pentru conducte ț nu--s<^ cunosc dezavantaje.

Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla


Avantaje:

o Datorita îmbinărilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

o Au o greutate mica;

o Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

o Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

o Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

o Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

o Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata. Având in vedere incarcarile preconizate de trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

Caracteristici generale comune pentru tronsoanele de canalizare
 • -  Așezarea in plan vertical a rețelelor s-a făcut ținând cont de configurația terenului, si a adâncimii de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor, de nivelul apelor subterane si de punctele obligate.

Panta canalelor colectoare pe cele mai multe tronsoane, a fost aleasa egala cu panta terenului, iar pe celelalte tronsoane, a fost aleasa in asa fel incat sa asigure curgerea gravitaționala.

 • -  Amplasarea in profil transversal a colectoarelor s-a făcut paralel cu linia construcțiilor, pe langa drum.

Toate materialele folosite vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta standardele romanești sau internaționale in vigoare.

Referitor la materialele rețelei de canalizare, s-au adoptat materiale pentru conducte, cu o rugozitate foarte mica, care sa permită curgerea cu viteza relativ ridicata (pentru autocuratire) la o panta cat mai mica, evitandu-se in acest mod adancimea excesiva a colectoarelor de canalizare si apariția unor dificultăți atat in execuție, cat si in exploatare si nu in ultimul rând, care ar duce la un cost ridicat al investiției.

Caracteristicile conductelor si pieselor de legătură pentru canalizarea din PVC
 • -  Durata de viata: In cazul unei utilizări optime durata de viata este de 50 ani.

 • -  Greutate mica: Fiind de 20 de ori mai ușor decât betonul, se poate transporta si manevra mai ușor.

 • -  Montare rapida: Datorita greutății mici si simplității imbinarii, se pot executa in timp scurt, rețele de canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara.

 • - Rețeaua de conducte realizate din tuburi PVC este perfect etanșa, neavand loc nici infiltrații si nici exfiltratii.

 • -  Proprietăți de rezistenta: Au rezistenta buna la transport, depozitare, montare si exploatare.

 • -  Rezistenta la coroziune: Conductele de canalizare impreuna cu garniturile de

etansare rezista bine la acțiunea substanțelor aflate in apele uzate; menajere < si freatice.                                                                          ~       '

 • - Rezistenta la uzura: Substanțele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decât asupra conductelor de beton si azbociment.

 • -  Perete interior neted: Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Prezentul proiect propune realizarea rețelei publice de canalizare si căminele de vizitare, inclusiv racorduri.

Rețeaua de canalizare este dimensionata pentru sistem separativ (colectare apa uzata menajera) fiind compusa din tubulatura si construcții anexe aflate pe aceasta, avand rolul de colectare si transport al apei uzate menajere cu evacuare in rețeaua de canalizare existenta in zona. Totuși, in capetele celor 15 străzi care sunt perpendiculare pe DN1A sunt prevăzute cate 2 guri de scurgere. Pe strada Gaterului, pe fiecare capat de rețea a fost prevăzută cate o gura de scurgere. Aceastea au rolul de a aduce un debit de apa pe timp de ploaie care va ajuta la spalarea rețelei de canalizare menajera.

De-a lungul rețelei s-au prevăzut cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in zonele de aliniament la o interdistanta maxima de 60 m, precum si la fiecare intersecție sau schimbare de direcție in plan orizontal sau vertical al acesteia.

In vederea racordării populației la rețeaua de canalizare se vor prevedea conducte de racord din PVC, prevăzute cu cămine de racord prefabricate din PVC avand Dn400 mm cu 1 intrare/1 ieșire. Conductele de racord se vor executa transversal pe rețeaua stradala, intre colectorul stradal si limita de proprietate a beneficiarului.

Căminele de racord (conectare) prevăzute in vederea racordării populației sunt prefabricate, realizate din PVC avand diametrul de 400 mm si adancimea de 1300 mm si au in componenta următoarele elemente:

 • > Baza cămin <t>400 mm cu 1 intrare/1 ieșire;

 • > Garnitura de etansare;

 • > Coloana cămin corugata 0400 mm, H=variabil;

 • > Placa beton susținere capac si rama H=250 mm;

 • > Capac necarosabil.

Poziția exacta a racordurilor se va stabili de către constructor impreuna cu viitorii abonați.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

-----------------------------------------------------------------

Costurile estimate pentru realizarea investiției

29.421.448,42 lei inclusiv TVA^^

Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

-21.057 lei/an        ^<4.

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

29.458.324,27 lei inclusiv TVA

Costurile anuale estimative de operare pe durata normată de viață

- 78.083 lei/an

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 1 -Scenariul II - Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

• costurile estimative de operare pe durata normală de viață/ de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 25 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: cheltuieli cu mentenanta si intretinerea sistemului de canalizare. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul tabelului nr. 4 din cadrul Anexei 1 - Analiza financiară a proiectului -Scenariile I si II.

Cheltuielile privind mentenanta sistemului de canalizare s-au estimat avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta din cadrul rețelei de canalizare si ținând cont de o rata medie de apariție a avariilor. Tariful include: disponibilitatea operatorului (organizare pentru servicii 24/24, 7/7), intretinerea si menținerea rețelei de canalizare, gestiune si raportare, costuri de atestare si licențiere, dispecerat.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului - anexa 1 Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

 • •  studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic a fost realizat de GOESOND SA, prin ing. lonut Ciocariiu, ing.'. y Raluca Pascalau si ing. Andrea Nora Erdelyi, verificat de ing. Aurel Harsulescu, atestat MTCT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in^anexe|e\-proiectului - Anexa 2

'^.■7 1

 • • studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

 • • studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performantei energetice;

Nu este cazul.

 • • studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • • raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • • studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

 • • studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

 • • studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a lucrărilor de construcție este de: 27 luni calendaristice (Etapa I + Etapa II), iar durata totala de realizare a proiectului de 36 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 -Graficul activitatilor. Acesta include si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)_____Mga

Cadrul de analiza
 • >  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Perioada de referință

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 25 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

 • > Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 36 luni din care etapa de Construcții si instalații de 27 luni,

 • >  Etapă de operare a proiectului - cu durata de 24 ani (2020-2043).

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în continuare.

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     | Probabilitate

Mică

Importanta

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.


Tip risc        | Tehnic     | Probabilitate     Medie

Importanța

Descriere

Efectele factorilor antropici

z'"l M    ?

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: Din acest motiv s-a opț^^^nifi^/' materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta WfHjfObî situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oah^nii^r^ distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.              --«wsr

Tip risc

Financiar j Probabilitate     Mică

Importanța | Medie


 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

In cadrul proiectului nu sunt necesare relocări de utilitati. Colectarea si curgerea apelor uzate menajere se va face gravitațional, prin urmare nu este necesara conectarea la rețeaua electrica sau alta rețea edilitare.

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Nu este cazul.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a. impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

 • >  Creșterea mobilității;

 • > Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer;

 • >  Creșterea accesibilității către oraș și în cartierele învecinate;

 • >  Reabilitarea spațiilor verzi;

 • > Măsuri de protecție a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Mitica Apostol, Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului.

b. estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

In faza de operare a investiției, proiectul va genera 3 locuri de munca in cadrul operatorului rețelelor Apa Nova Ploiești.

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra a siturilor protejate, după caz;

biodiversitățiiși


In urma realizării investiției, se realizează protejarea solului si a apelor subterane jprih colectarea apelor uzate menajere care altfel ar fi ajuns in sol, prin evacuarea acestora in fose septice fara fund sau in WC-ul executate in curțile oamenilor^Apdle uzate colectate vor fi epurate in statia de epurare a orașului Ploiești.

d. impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate relationa proiectul propus.

4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Conform SIDU, in anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Mitica Apostol, Moțoi, Bereasca.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva sporind standardul de calitate din punct de vedere sanitar si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

 • 4.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/ beneficii. Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel.

^jNTERGROUP

ț/’/ gri..          '

Acești indicatori sunt prezentați si in Anexa 1 - Scenariu I - Scenariu recomandat și în ' Scenariul II - Scenariul nerecomandat.                                      /

\ ' •. De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru'/ Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune’ 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Perioada de referință aleasă este de 25 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2018.

Acest tip de investiții nu sunt rentabile din punct de vedere financiar, ele având în principal un caracter social si de mediu. Nu se poate vorbi de atingerea rentabilității financiare care ar presupune ca VNA sa fie pozitiv, iar RIR >4%.

Cursul valutar utilizat este cursul INFOREURO din luna aprilie 2019, cursul de 4,5791 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

încasările s-au determinat, în funcție de cantitatea de apa potabila/ apa uzata consumata (gospodarii, obiective social culturale, administrative si comerciale):

Consum specific

UM

Cantitate

Consum specific gospodăresc de apa potabila

l/pers., zi

120

Consum specific gospodăresc de apa uzata care urmează a fi epurata in stația de epurare existenta

l/pers., zi

120

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.


'x '

'1 w 90 I ’ $*-•<■ w/

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următdți ^^nalizeix^C financiare.                                                                       "Xz

Scenariul 1 - recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

24.762.761,08 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-22.748.591,74 lei

Scenariul II- nerecomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

24.791.319,10 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-21.791.051,33 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I si in cadrul Scenariului II - Scenariu nerecomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

In continuare, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestui sistem. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor de operare aferente sistemului de canalizare, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor imbunatatii condițiile de viata a populației si se va intra in conformitate cu reglementările in privința mediului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia

Acest tip de investiții nu sunt rentabile, ele având în principal un caracter social si de mediu. Nu se poate vorbi de atingerea rentabilității financiare care ar presupune ca VNA sa fie pozitiv, iar RIR > 4%.

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin

investiția ce se dorește a se realiza.

Din acest motiv, calcularea indicatorului RRF/C este cazul proiectului de fata.

practic imposibila si nejustificata in

Scenariul I - recomandat

Valoarea neta actualizata

-22.748.591,74 lei

Scenariul II- nerecomandat

Valoarea neta actualizata

-21.791.051,33 lei

VAN are o valoare negativa datorita costului de investiție aferent proiectului pe parcursul perioadei de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

_           ’ ■ A

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera, la';cheltuielile?> de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile ^obținute din ; '** exploatarea investiției.                                                                            A>

■V

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este potrivită ori de câte ori proiectul are un singur scop, care nu este măsurabil în termeni monetari, cum este exemplul proiectului de fata: realizarea unei infrastructuri de canalizare pentru conformarea la standardele de mediu pentru un număr de 5.485 de persoane in primul an de implementare al proiectului.

Viabilitatea financiară nu ar putea fi un element de analiză singular si relevant în cazul investițiilor realizate în vederea respectării unor reglementări obligatorii, pecum in analiza actuala.

în acest caz, ACE este instrumentul adecvat. Uneori, ar fi mai utilă utilizarea unei combinații între ACE și analiza financiară.

Pentru acest sector ACE este recomandată, deoarece:
 • • permite selectarea unui proiect care aduce beneficii cu cele mai mici costuri pentru societate.

 • • asigură utilizarea eficientă a resurselor de investiții în sectorul de asigurare a utilităților în care beneficiile sunt dificil de valorizat (exprimat în termeni monetari).

 • • cost-eficacitatea este foarte utilă în evaluarea intervenții.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la costurile de investiție in rețeaua de canalizare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând valoarea de investiție la numărul de personae ce vor beneficia de sistemul de canalizare.

Scenariul 1 - recomandat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Cost total actualizat

Lei

21.171.118,08

Persoane care vor beneficia de infrastructura de canalizare

Pers, medie anuala (in medie 24 ani)

6.164,24

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei / persoane ce beneficiază de infrastructura

3.434,18

Scenariul II - nerecomandat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Cost total actualizat

Lei

24.958.422,23

Persoane care vor beneficia de infrastructura de canalizare

pers medie anuala (in medie 24 ani)

6.164,24

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei / persoane ce beneficiază de infrastructura

4.048,52

^TElG'ROUF ' .’’;V

'           '                                                           j

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanța satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) -bâ si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •  studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexei 1 Scenariu Nerecomandat si Scenariu Recomandat. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa analiza de baza, s-au realizat următoarele alternative in vederea analizării senzitivitatii proiectului:

Modificarea costurilor cu investiția

S-a presupus modificarea costurilor cu investiția cu +-1% si +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valorile VANF/C devin:

Variație costuri investiție

VANF/

C (Lei)

Scl

Scll

5%

-23.886.701,36

-22.930.413,52

1%

-22.976.213,66

-22.018.923,73


Variație costuri investiție

VANF/

C (Lei)

Scl

SclPs

0%

-22.748.591,74

-21.791.(ț5l^3 i

-1%

-22.520.969,81

-21.563.178,89 <

-5%

-21.610.482,11

-20.651.689; lâ<


După cum se poate observa variația cu pana la 1% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile aferente investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor:

Scenariul 1 -recomandat

Costurile     estimate

realizarea investiției

pentru

24.762.761,08 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-22.748.591,3lei

Scenariul I - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/ persoane ce beneficiază de infrastructura

3.434,18

Scenariul II - nerecomandat

Costurile     estimate

realizarea investiției

pentru

24.791.319,10 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

r-21.791.051,33 lei

Scenariul II - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/ persoane ce beneficiază de infrastructura

4.048,52

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul I, deoarece:

- Evacuarea aperlor menajere se face gravitațional nu prin pompare ca in Scenariul II;

-țț'

/ «Șv ■ ■■ costurile de intretinere si reparații pentru Scenariul I sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul II, inclusiv traseul conductei este mai scufia avand in vedere ca subtraversarea de CF se face cu o conducta Dn-1400 him, prin aceasta conducta se pot poza si alte conducte ulterior sau alte utilit^ti^i;^ nu vor exista costuri cu energia electrica si cu schimbarea por^eîbfznjir Scenariul I;

Subtraversarea CF poate fi ușor inspectata si efecutate operațiile de intretinere si exploatare;

raportul cost eficacitate exprimat in Lei/persoane ce beneficiază de infrastructura este mai bun;

costurile de investiții sunt mai mici.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea si amenajarea terenului;

Din informațiile disponibile, nu va fi necesara obținerea de teren pentru executarea rețelei de canalizare conform Scenariului I. Străzile care fac obiectul prezentei investiții sunt amplasate in intravilanul municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr.225/1999.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Scenariile analizate (scenariul I si scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament iar in primul scenariu nu avem nevoie sa asiguram utilitati, deoarece colectarea si evacuarea apelor uzate menajere se face gravitațional.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Rețeaua de canalizare ce se va executa pe străzile din Cartierul Mitica Apostol a fost dimensionata si proiectata cu tuburi PVC 0250 mm si PVC 0315 mm SN8, SDR34, in lungime totala de L= 15.333 ml si au fost prevăzute 310 cămine de vizitare.

Prezentul proiect propune realizarea retelelei publice de canalizare si căminele de vizitare, inclusiv racorduri.

Rețeaua de canalizare este dimensionata pentru sistem separativ (colectare apa uzata menajera) fiind compusa din tubulatura si construcții anexe aflate pe aceasta, avand rolul de colectare si transport al apei uzate menajere cu evacuare in rețeaua de canalizare existenta in zona. Totuși, in capetele celor 15 străzi care sunt perpendiculare pe DN1A sunt prevăzute cate 2 guri de scurgere. Pe strada Gaterului, pe fiecare capat de rețea a fost prevăzută cate o gura de scurgere. Aceastea au rolul de a aduce un debit de apa pe timp de ploaie care va ajuta la spalarea rețelei de canalizare menajera. Astfel au fost prevăzute 38 de guri de scurgere si o lungime de 340 ml de conducta PVC SN8 SDR34 0200/5.9 mm.

Lungimile de rețea pe fiecare strada, impartita pe diametre acolo unde este cazul, numărul de cămine de vizitare, numărul de racorduri si lungimile racordurilor sunt prezentate centralizat in următorul tabel:

^ITERGROBP

Nume Strada

Lungimi/D ametru [m]

Cămine vizitare

Dn250 mm

Dn300 mm

Dn250 mm

Dn300 mm

Cerbului

856

-

17

-

Gaterului

782

224

18

5

Cetinei

276

225

10

7

Fluturilor

515

122

10

3

Prigoriei

867

17

Violetelor

879

17

Paltinului

890

17

Lăstunului

901

17

Trestioara

910

18

Energiei

925

19

Ferigei

934

18

Mierlei

944

18

Acvilei

957

18

Viilor

968

19

Plutelor

981

19

Delfinului

988

19

Brândușelor

1,006

19

DN1A

66

-

2

Teren intravilan

117

3

Total

14,762

571

295

15

15,333

310

In vederea racordării populației la rețeaua de canalizare se vor prevedea conducte de racord din PVC, SN8, Dn160 mm prevăzute cu cămine de racord prefabricate din PVC avand Dn400 mm cu 1 intrare/1 ieșire. Conductele de racord se vor executa transversal pe rețeaua stradala, intre colectorul stradal si limita de proprietate a beneficiarului.

S-au prevăzut 1033 buc. cămine de racord prefabricate din PVC avand Dn 400 mm pentru imobilele de pe străzi avand o lungime totata pentru racorduri 016Omm de L = 5320 ml.

Racordarea la rețea se va face utilizând teuri reduse la 90° - Dn250/160 mm si Dn315/160 mm precum si coturi la 87°. Panta racordurilor va fi cuprinsa intre 1%-5%. Pentru racordurile ce se leaga in rețeaua de canalizare pozata la adâncimi mai mici de 2.0 m se vor folosi numai teuri reduse la 90°- 250/160 mm si 315/160, iar pentru racordurile ce se leaga in rețeaua de canalizare pozata la adâncimi mai mari de 2.0 m se vor folosi coturi de 87° pentru ruperea pantei, mufe si ramificații reduse 250/160 mm si 315/160 mm.

Adâncimea medie a racordurilor este de 1.75 m. Latimea transeei de pozare este de 0.80 m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm, după care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductei si a căminelor de racord se vor folosi sprijiniri conform legislației in vigoare.

Căminele de racord (conectare) prevăzute in vederea racordării populației sunt prefabricate, realizate din PVC avand diametrul de 400 mm si adancimea de 1300 mm si au in componenta următoarele elemente:

 • >  Baza cămin <t>400 mm cu 1 intrare/1 ieșire;

 • >  Garnitura de etansare;

 • > Coloana cămin corugata <t>400 mm, H=variabil;

/^NTERGROUP
 • > Placa beton susținere capac si rama H=250 mm;

 • >  Capac necarosabil.

Poziția exacta a racordurilor se va stabili de către constructor impreuna cu viitorii abonați.

LUCRĂRI IN ZONA DRUMULUI NATIONAL DN1A

Pe traseul conductei de canalizare se prevade 15 subtraversari de drum național DN1A care se va realiza prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție in conformitate cu legislația in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 - “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte” de către o întreprindere specializata in astfel de lucrări, care sa dețină agrementarile necesare conform legislației in vigoare. Prin foraj se amplaseaza in subteran o conducta din otel care va deveni sistemul de protecție mecanica al conductei de transport. Conductele de protecție se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m masurata de la generatoarea superioara (conform detaliilor din proiect).

Subtraversarea Drumului National DN1A cu conducta de canalizare (conducta de transport) PVC avand Dn 250 mm, lungime totala 255 m (15 buc de cate 17 ml fiecare) se va realiza prin foraj orizontal dirijat cu țeava de protecție izolata si protejata la exterior anticoroziv din otel OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

Subtraversarile se realizează după cum urmeaza:

 • > Subtraversarea S1- Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250 mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+156, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Cerbului. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S2-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+217, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Prigoriei. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S3-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+280, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Violetelor. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S4-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+333, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Paltinului. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S5-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+387, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Lăstunului. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.


  > Subtraversarea S6-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transpor cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la pozitiamfâmgîip^ km63+442, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Trestioara. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizofif^xWi^^^


uuutiavcioaica va avea luiiymica i_— i r iii     oc va icanz.a piui iviaj ui iruijitți., wțnjcțțty z

folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transV^r|aț^â.e-^x 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de'vi^ife^ prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S7-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+498, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Energiei. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S8-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+554, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Ferigei. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S9-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+612, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Mierlei. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S10-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+670, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Acvilei. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S11-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+728, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Viilor. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S12-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+781, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Plutelor. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S13-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+839, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Delfinului. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm.

Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefpsricafe, din' beton, conform STAS 2448/82.                                                       :

 • > Subtraversarea S14-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport).din PVC,' cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția 'kilometrica,, km63+897, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada BraHjjȘelqr/f Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S15-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza drumul național DN1A la poziția kilometrica km63+955, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Fluturilor. Subtraversarea va avea lungimea L=17m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

 • > Subtraversarea S16-Conducta de canalizare proiectata (conducta de transport) din PVC, cu diametrul Dn 250mm, subtraverseaza canalul pluvial, la intersecția dintre drumul național DN1A cu strada Gaterului Nord. Subtraversarea va avea lungimea L=10m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

Conducta de evacuare propusa are in compunere următoarele obiecte principale:

 • > rețea de canalizare menajera din PVC, SN8, SDR34, Dn 315 mm cu lungimea totala, L=2.029 ml;

 • > rețea de canalizare menajera din PEID, PE 100, SDR 11, PN 16, De 355x32.2 mm cu lungimea totala, L=194 ml;

 • > cămine de vizitare 48 buc.;

 • > subtraversare conducte aductiune Dn1000 mm apartinand S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție -1 buc/L=25 m;

 • >  subtraversare drum național DN1 prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție - 1 buc/L=30 m ;

 • >  subtraversare conducte transport titei, fibra optica apartinand S.C. Conpet S.A., prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție -1 buc/L=34 m ;

 • > subtraversare conducte produse petroliere apartinand S.C. Petrotrans S.A., prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție ;

 • >  subtraversare linii cai ferate (zona S.N.C.F.R-pozitia kilometrica 57+0.22) prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție -1 buc/L=194 m ;

 • >  subtraversare linii cai ferate (zona bdul. Petrolului) prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție - 2 buc/L=43 m ;

Rețeaua de canalizare pentru evacuarea apelor este de tip gravitațional, totalizează 2.223 m si este realizata din tuburi de PVC, SN8, SDR34 si conducta PEID, PE 100, SDR 11, PN 16 (folosita la subtraversarea pe sub liniile de cale ferata). Adâncimea medie a rețelei este de aprox. 3.5 m. Latimea transeei de pozare este de Dext+0.70 m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip in grosime de 15 cm, după care se va ingloba in nisip cu o acoperire de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductei si a căminelor de vizitare se vor folosi sprijiniri conform legislației in vigoare. De-a lungul rețelei s-au prevăzut 48 cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in zonele de aliniament precum si la fiecare intersecție sau schimbare de direcție in plan orizontal sau vertical al acesteia.

Conductele ce vor compune rețeaua de canalizare vor fi in intregime situate in domeniul public, in subteranul tramei stradale (conform planurilor de situație), in zona carosabila, in axul străzii. La terminarea lucrărilor terenul afectat de lucrări va fi adus la starea inițiala.

y,.-         ,......v

Pe traseul evacuării, se vor realiza subtraversari de conducte, DN1 si de cale ferata. Aceste subtraversari se vor realiza in conformitate cu legislația in vigoare, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele de la deținătorii acestor conducte si a prevederilor STAS 9312/87 -“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”.

Subtraversarile se vor realiza de către o întreprindere specializata in astfel de lucrări, care sa dețină agrementarile necesare conform legislației in vigoare.

Traseul colectorului de canalizare (Dn 315mm) ce asigura evacuarea apelor uzate colectate din cartier in rețeaua publica existenta intersectează diverse conducte (aductiuni apa, conducte transport titei, conducte transport produse petroliere, conducte amplasate orientativ pe planurile de situație). Acestea se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat, cu respectarea cerințelor deținătorilor acestor rețele. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, cu țeava de protecție izolata si protejata anticoroziv din OL 508x7.9mm. Subtraversarile vor fi prevăzute stanga-dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Prin foraj se amplaseaza o conducta din otel care va deveni sistemul de protecție mecanica al conductei de transport. Conductele de protecție se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m fata de generatoarea superioara.

 • > Subtraversare conducte aductiune apa potabila Dn1000 mm Movila-Vulpii Brazi apartinand S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. - se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Țeava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu țeava de protecție izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Lungimea totala a subtraversarii este de 25 m.

 • > Subtraversare conducte transport titei, fibra optica - apartinand S.C. Conpet S.A.

- se va realiza prin foraj orizontal dirijat.Teava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu țeava de protecție izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Lungimea totala a subtraversarii este de 34 m.

 • > Subtraversare conducte transport produse petroliere apartinand S.C. Petrotrans S.A. - se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Țeava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu țeava de protecție izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm;

 • >  Subtraversare DN1 (Centura de Vest): se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Țeava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu țeava de protecție izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Lungimea totala a subtraversarii este de 30 m.

> SUBTRAVERSARE LINII DE CALE FERATA DIN ZONA S.N.C.F.R:
 • -   Se va realiza la poziția kilometrica 57+0.22 km prin foraj orizontal executat prin metoda pipe-jacking cu tuburi din beton armat Dint 1400 mm, in vederea controlării pantei de pozare a conductei. Țeava de transport, conducta de canalizare din PEID, PE100, PN16, SDR11, avand De 355x32.2 se va proteja cu tub de protecție din beton armat.

 • -  Subtraversarea va fi prevăzută pe traseu (conform piese desenate) cu camere de plecare ce vor avea dimensiunea interioara de 3x5 m si vor fi executate din beton armat in incinte din palplanse metalice, iar cele de scoatere vor avea dimensiunea de 3x3 m si vor fi realizate de asemeneea din beton armat in incinte de palplanse

metalice. După executarea subtraversarii, camerele de lansare si cele de s^susj\®r deveni cămine de vizitare.                                              Z\ v

Camerele de plecare vor fi in zona căminelor CM297, CM299 si CM310'iar ce de scoatere in zona CM298 si CM300. Din camera de plecare CM299':ee<va plepeb stanga-dreapta către camerele de sosire CM298 si CM300.         T            z

Conducta din beton va deveni sistemul de protecție mecanica aL conductei de\ transport.

Conducta de protecție se va poza subteran, la adancimea de minim 1,50m^făt3’ae generatoarea superioara, in conformitate cu legislația in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 - “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”. Lungimea totala a subtraversarii este de 194 m.

> Subtraversare linii de cale ferata din zona bdului. Petrolului - se va realiza prin foraj orizontal dirijat, in vederea controlării pantei de pozare a conductei. Țeava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu tub de protecție din otel OL 508x7.9 mm, izolat si protejat la exterior anticoroziv. Subtraversarile vor fi prevăzute stanga-dreapta cu cămine de vizitare in conformitate cu STAS 2448/82. Prin foraj se amplaseaza o conducta din otel care va deveni sistemul de protecție mecanica al conductei de transport. Conductele de protecție se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m fata de generatoarea superioara, in conformitate cu legislația in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 -“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”. Lungimea totala a celor doua subtraversari este de 43 m.

LUCRĂRI IN ZONA DRUMULUI NATIONAL DN1

Pe traseul conductelor de canalizare se prevade 1 subtraversare de drum național DN1 care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecție in conformitate cu legislația in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 - “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte” de către o intreprindere specializata in astfel de lucrări, care sa dețină agrementarile necesare conform legislației in vigoare. Prin foraj se amplaseaza in subteran o conducta din otel care va deveni sistemul de protecție mecanica al conductei de transport. Conductele de protecție se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m masurata de la generatoarea superioara.

Subtraversarea se realizează la poziția kilometrica km 58+650 la intersecția dintre drumul național DN1 cu străzile Gaterului - DE652. Subtraversarea va avea lungimea L=30m si se va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protecție din otel avand dimensiunile secțiunii transversale de 508x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzută stanga-dreapta cu cămine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

EXECUȚIA SUBTRAVERSARILOR IN ZONA DN1A SI DN1

Subtraversarile drumului național DN1A si DN1 se vor realiza conform prevederilor STAS 9312/87 si se vor executa perpendicular pe sosea, prin foraj orizontal, de către o intreprindere specializata in astfel de lucrări, care sa dețină si agrementarile necesare conform legislației in vigoare. Conductele de protecție se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m fata de generatoarea superioara. Prin foraj se amplaseaza o conducta din otel care va deveni sistemul de protecție al conductei care subtraverseaza drumul național. Sistemul de execuție propus reduce la minimum restricțiile de circulație pe acest drum, cu implicațiile care deriva pentru lucrările de avertizare, semnalizare, pericolele de accidente etc., si nu afecteaza in vreun fel sistemul rutier.

Pentru realizarea subtraversarilor drumului național DN1A vor fi executate gropi de poziție (groapa de lansare si groapa de capat). Gropile de poziție servesc la:

 • >  colectarea noroiului de foraj,

 • >  spațiu de cuplare-decuplare scule foraj,

> utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansării tubului de proteOTe^;>' Sprijinirea gropilor de poziție se va face concomitent cu săpătură, cu d^țapîf dte metalici așezați orizontal.                                                      ” 5 dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

lemn'-sau,


/

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ hidrodinâniic,


•V


Descrierea tehnologiei


 • 1.  Utilizarea unei sape de foraj, avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

 • 2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injecții sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietăților tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al găurii de foraj si agent de ungere);

 • 3.  Pilotarea dirijata de la suprafața a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, înclinarea sapei in procente si orientarea vârfului sapei in sistem orar. Aceste informații sunt primite la suprafața terenului de un receptor-emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispoziția persoanei care dirijează execuția forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informații cu privire la temperatura mediului, in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimentează. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijează execuția forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instrucțiuni de orientare si înaintare a sapei, permițând astfel respectarea traseului proiectat, evitând contactul cu rețelele subterane cunoscute si ieșind la suprafața in punctul prestabilit, precizia fiind de ± 5 - 20 cm.

Etape tehnologice:

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

 • 1.  Etapa inițiala, a forajului pilot, cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la înaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereți, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

 • 2.  Etapa a 2-a, a forajului de lărgire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a forajului, înlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30 % si retragerea la punctul inițial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de prăjini impreuna cu largitorul, coloana se completează in urma cu prăjini de foraj, astfel incat, deși largitorul se apropie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea întregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafața. Aceasta operațiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea țevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decât diametrul țevii care se pozeaza.

 • 3.  Etapa a 3 - a, a pozării conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime lărgiri cu largitorul final, la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a țevii ce urmeaza a fi pozata in teren. întreg ansamblul, format din prăjini, capul largitor, capul de prindere a țevii si țeava, este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape, către echipamentul de foraj. Când intreg ansamblul este scos la suprafața, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de lărgire si prindere sunt detașate de țeava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu-se scopul scopul intregii operații. A 2 - a lărgire, executata la tragere, are rolul de a impinge in pereții găurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, asfel ca, datorita acestei operații si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, pereții găurii nu se prăbușesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva

zile), suficienta pentru a permite tragerea țevii fara pericol.

După pozarea țevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei’din cqmppzitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si pereții găurii vor tinde sa ocupe . întregul spațiu ramas, astfel incat, in final, țeava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe ' intreaga suprafața.

întregul proces de execuție a lucrării va cuprinde:

 • 1.  Radiodetectia in verificarea planurilor de situație puse la dispoziție de beneficiarul lucrării si/sau efectuarea investigațiilor de teren cu ajutorul echipamentului georadar, pentru depistarea obstacolelor existente;

 • 2.  Prelucrarea informațiilor obținute;

 • 3. Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul țevii si aprobarea lui de către proiectant;

 • 4.  Execuția forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea țevii;

 • 5.  Controlul adâncimii pozării conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detecție, fie prin măsurători directe in gropile intermediare, intocmindu-se procese verbale intre constructor si beneficiar (diriginte).

 • 6.  Recepția lucrării.

Derularea lucrărilor de execuție nu va afecta curățenia in aceasta zona la punctele de lucru si in afara acestora, executantul avand obligația de a prevede masuri speciale in acest sens (acorduri cu instituțiile in drept pentru transportul si depozitarea in locuri special amenajate a deșeurilor, pământurilor excedentare etc.).

Lucrările vor fi realizate fara întreruperea circulației pe drumul național DN1A si vor fi împrejmuite si semnalizate corespunzător (conform STAS 1848/1, 2, 3/2011), cu cel puțin 24 ore înainte de începerea lucrărilor la oricare din punctele de lucru, cu panouri reflectorizante si indicatoare de incepere si terminare a lucrărilor pe tronsonul respectiv.

Prin realizarea lucrărilor mai sus menționate ce interferează cu drumul național DN1A nu va fi afectat nici un element al drumurilor naționale.

Durata de execuție prevăzută pentru lucrările descrise mai sus este de aprox 2-3 zile.

Pentru orice neconcordanta a datelor din proiect cu cele de pe teren sa va consulta proiectantul in vederea adaptarii la situația locala.

In conformitate cu legislația in vigoare, executantul lucrărilor este obligat ca in perioada execuției sa ia toate masurile necesare pentru aplicarea si respectarea întocmai a tuturor masurilor de tehnica securității, protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

Descriere generala rețea canalizare

Rețeaua de canalizare proiectata este dimensionata in sistem separativ, cu scurgere gravitaționala a apelor uzate, avand conductele ce vor compune rețeaua de canalizare in întregime situate in domeniul public, in subteranul tramei stradale.

Adâncimea medie a rețelei de canalizare este cuprinsa intre 1.50-3.50 m. Transeea de pozare se va executa in săpătură deschisa, cu taluzuri verticale, atat in regim mecanizat cat si manual. Latimea prevăzută a transeei de pozare este de (Dext +0.70 m). Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip in grosime de 10 cm, după care se va îngloba in nisip sau pamant bine faramitat cernut cu o acoperire de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductei si a căminelor de vizitare se vor folosi sprijiniri de taluzuri verticale conform legislației in vigoare.

De-a lungul rețelei s-au prevăzut cămine de vizitare conform STAS 244Ș/82'/sitj^jfe; in zonele de aliniament la o interdistanta maxima de 60 m, precum si la fiecare intersecție sau schimbare de direcție in plan orizontal sau vertical al acesteia.                      ®       '

Căminele de vizitare sunt din beton fiind alcătuite din fundație, executata prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de ’îQOOâfr^^k^ cos de acces cu diametrul de 800 mm executate prefabricat din beton, elemente de acfticere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama. La momentul turnării plăcii la capac, rama capacului de acces in cămin se va ingloba in aceasta. Capacele si ramele căminelor de vizitare sunt de tip carosabil pentru trafic greu.

La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor de canalizare au fost prevăzute piese de trecere etanșa speciale, in funcție de locul de racordare a conductelor din PVC (fie la nivelul pereților căminelor, fie la nivelul fundației acestora), etansarile rosturilor realizandu-se cu mortar MT100 sau alte materiale echivalente.

Căminele de vizitare permit accesul in canale in vederea supravegherii si întreținerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor. Toate elementele componente ale căminelor au prevăzute scări metalice de acces fixe conform SR EN 14396/2004, protejate antialunecare.

In cadrul prezentului proiect s-au prevăzut racorduri de canalizare, inclusiv cămine de racord, proiectate in incinta imobilelor la limita proprietății.

Trecerea tuburilor din PVC prin peretele căminului de vizitare din beton necesita montarea unor piese etanșe din PVC (piese de trecere prin perete de beton). Patul de fundare se va realiza din nisip si va avea o grosime de 10 cm, iar peste creasta tubului de PVC, se va umple transeea cu nisip pe o grosime de 30 cm (conf. detaliu de pozare tub PVC).

Peste acest strat de nisip umplerea transeei se va face cu balast, compactarea facandu-se mecanizat pana la nivelul stratului rutier.

Amplasarea rețelelor de canalizare proiectate se face in carosabil (domeniu public).

Lucrările se vor executa tronsonat, fara întreruperea circulației auto si pietonale din zona.

Carosabilul afectat de lucrările de extindere a rețelelor de canalizare va fi aduse la starea inițiala.

Lucrările de canalizare se incadreaza in categoria de importanta normala „C” conform H.G. nr. 766/1997 si au clasa de importanta „IV” conform STAS 10100/2000, iar exigentele de calitate sunt: A11 si B9.

Dimensionările rețelelor, s-au făcut in conformitate cu reglementările in vigoare in domeniu, respectiv STAS 1343/1-2006 “Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale”; STAS 1846/1-2006 “Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare”; STAS 3051-91 “Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare” si s-au avut in vedere posibile încărcări suplimentare ale rețelei de canalizare menajera fata de situația actuala.

Deasupra rețelei de canalizare si deasupra fiecărui racord la o înălțime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba conductei.

Tehnologia de execuție a rețelei de canalizare Canalizarea proiectata va prelua apele uzate menajere.

Canalizarea proiectata se va poza, conform detaliului de pozare. Se va asigura

unui contact perfect intre baza tuburilor si patul de pozare.


Săpăturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Execuția săpăturilor transeelor cu pereți verticali se face cu sprijinirea pereților. Pentru adâncimi de săpătură mai mici de 5,0 m, malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal cu interspatii de la 0-20 cm (in sarcina constructorului).

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare.

Excedentul de pamant se va transporta la groapa iar pamantul necesar umpluturilor se va transporta la un depozit intermediar stabilit anterior.

In situația in care depozitul de pamant rezultat din săpătură va fi depozitat lateral transeei, se va avea grija ca in lungul sântului sa fie lasata libera o bancheta de min. 0.7 m lățime intre marginea săpăturii si depozitul de pamant.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu împrejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Se vor monta plăcute avertizoare care sa semnalizeze locurile periculoase pe timp de zi si de noapte.

Latimea de săpătură necesara pozării va fi următoarea:

 • -  pentru tronsonul cu PVC <ț> ext 315 mm -1.00 m;

 • -  pentru tronsonul cu PVC <f> ext 250 mm - 0.90 m;

 • -  pentru racorduri imobile cu PVC </> ext 160 mm - 0.80 m;

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.50 x 1.50m.

Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 4- 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Execuția rețelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a normativelor in vigoare.

Materialele folosite la execuția canalizării sunt materiale performante, cu duratafde viată de cca 50 ani. La punerea lor in execuție se vor respecta condițiile din Caietul de Saițiini^;

Nerespectarea condițiilor de pozare a tuburilor din PVC duce la deformarea acestora • si ruperea lor sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.

Lucrările de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai ușor nivelul de așezare si panta canalului.

Carosabilul afectat de lucrările necesare execuției canalizării proiectate se va desface si se va reface la situația inițiala. Se va face verificarea gradului de compactare, conf. STAS 2914/84.

d) probe tehnologice și teste.

Pentru proba de etanșeitate la rețeaua de canalizare se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, închiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.002l/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare masurata la căpătui aval al tronsonului va fi de 5x10‘2 N/ mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30±1)min conf. SR EN 1610/2016.

In cazul in care rezultatele incercarii la etanșeitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii căminelor de vizitare si proba de etanșeitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  29.421.448,42

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  26.034.361,85

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  24.762.761,08

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  21.877.615,00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Etapa I

  Realizare canalizare menajera

  L=15.333 ml

  Realizare cămine de canalizare

  310 buc

  Realizare cămine de racord

  1033 buc

  Etapa II

  Realizare rețea de canalizare menajera

  L=2.029 ml

  Realizare cămine de vizitare

  48 buc

• (


 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare,; stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;               \

  Indicator

  Valoare

  Persoane ce vor beneficia de sistemul de canalizare

  6.164,83

  pers, in medie annual (24 ani analiza)

  Valoare investiție si operare per persoana

  3.434,18 lei/pers

  d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.


Durata de realizare a investiției este de 36 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 2 - Graficul activităților.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentația DTAC si PTh se verifica, semnează si stampilează de către verificatori tehnici atestati MDRAP la cerințele esențiale conform Legii 10/1995:

a)rezistență mecanică        și

stabilitate

Documentația DTAC si PTh (planurile, memorii tehnice, programul de control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se verifica, semnează si stampilează de către un verificator tehnic atestat la cerința A1 - Stabilitate si Rezistenta.

Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime prevăzute in exploatare si sunt adaptate scopului propus. Conductele se vor monta utilizând tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de construcție astfel incat sa permită dilatarea termica libera, cu solicitări minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

b)securitate       la

incendiu;

Nu este cazul.

c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Apele uzate menajere vor fi deversate in rețeaua orasaneasca si vor fi epurate in statia de epurare a orașului Ploiești.

d)siguranță       și

accesibilitate      în

exploatare;

Se vor respecta reglementările in vigoare (SR 8591/1997) privind amplasarea de construcții fata de rețelele de apa potabila si canalizare; se vor lua masuri de protecție in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare;

Toate căminele de canalizare vor fi prevăzute cu capace, care sa împiedice accesul persoanelor neautorizate si accidentele. Rigolele vor fi prevăzute cu gratare.

e)protecție împotriva zgomotului;

Nu este cazul.

f)economie      de

energie și izolare termică;

Nu este cazul.

g) utiliza re sustenabilă       a

resurselor naturale.

Nu este cazul.

7^    ~

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

Investiția propusa evidențiază extinderea unui sistem centralizat de canalizare, în consecința, intra în categoria proiectelor de apa uzata.

Proiectul va beneficia de o intensitate a sprijinului public de 100% din valoarea cheltuielilor investiției de baza, diverse si neprevăzute, organizarea de șantier - lucrări de construcție, racorduri la utilitati si Proiectul tehnic conform fondului de stat aprobat prin surse proprii din partea beneficiarului - UAT Municipiul Ploiești.

în continuare, în cadrul următorului tabel, s-au prezentat sursele de finanțare aferente proiectului de investiții:

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

29.421.448,42

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

-

1.2

Valoarea totala eligibila

29.421.448,42

2

Contribuția proprie, din care:

29.421.448,42

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

29.421.448,42

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

-

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

-

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr. 874 din 13 Iun 2018 emis de Primăria Municipiului Ploiești

6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Străzile nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara.

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Act administrativ nr. 12656 / 03.10.2018 emis de Agenția penru Protecția Mediului Prahova si prezentat in anexa - Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

z\

Act administrativ nr. 16676 / 27.12.2018 emis de Agenția penru Protecția Mediului Prahgva C si prezentat in anexa - Nu se supune evaluării impactului asupra mediului st nu se supune^ '.21 evaluării adecvate.                                                                          >1

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților


Xi'Wpt?'LX

Aviz condiționat nr 349/2018 Apa Nova Ploiești

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo are viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova.

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Cartier

Autorizație de amplasare si/sau de acces in zona drumului public Compania Naționala de administrare a infrastructurii rutiere SA nr 19D/104909/713/08.10.2018

Aviz favorabil Veolia Energie Prahova nr C18-2493/12.09.2018

Aviz favorabil Distrigaz Sud Rețele nr 313.094.200/03.10.2018

Aviz de amplasament favorabil SDEE Muntenia Nord nr 30101828453/28.09.2018

Aviz Inspectoratul Județean de Politie Prahova nr 614571/25.09.2018

Aviz favorabil Regia Autonoma de Servicii Publice nr 400/30.08.2018

Aviz favorabil Regia Autonoma de Servicii Publice nr 6199/10.09.2018

Aviz pentru amplasament fata de rețeaua de transport public de calatori SC Transport Calatori Express SA Ploiești nr 72/10.09.2018

Aviz tehnic cu condiții Telekom Romania Comunications SA nr 100/05/02/02/01/03/PH/1690 din data de 05.09.2018

Evacuare

Aviz favorabil Conpet SA Ploiești nr 46397/28.11.2018

Aviz favorabil Distrigaz Sud Rețele nr 313.269.147/03.12.2018

Aviz Exploatare Sistem Zonal Prahova SA nr 5440/12.11.2018

Aviz favorabil SC Petrotrans SA nr 104/11.01.2019

Aviz Inspectoratul Județean de Politie Prahova nr 614690/03.12.2018

Aviz tehnic cu condiții Telekom Romania Comunications SA nr 100/05/02/02/01/03/PH/2087 din data de 14.11.2018

Autorizație de amplasare si/sau de acces in zona drumului public Compania Naționala de administrare a infrastructurii rutiere SA nr 19D/35666/165/12.03.2019

Aviz pentru amplasament fata de rețeaua de transport public de calatori SC Transport Calatori Express SA Ploiești nr 92/05.11.2018

Aviz de amplasament favorabil SDEE Muntenia Nord nr 30101829337/21.12.2018

Aviz favorabil Veolia Energie Prahova nr C18-3373/02.11.2018

Aviz favorabil Regia Autonoma de Servicii Publice nr 7687/08.11.2018

 • 7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:


 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publicași fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;/^

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nn759720Q7^¥;' privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunflbr^de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/ revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 36 luni calendaristice.

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

5.863.706,54

C+M (Lei)

4.821.178,12

Anul 2019

INV (Lei)

13.037.424,63

C+M (Lei)

11.570.827,49

Anul 2020

INV (Lei)

10.520.317,24

C+M (Lei)

9.642.356,24

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a. finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;                             ' , ?

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum ’ și a< termenelor de implementare);                                                  ?’'|v

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

Cei patru responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1.    MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții, referitoare la prezentul proiect; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2.     RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului.

.....

3.


RESPONSABILUL ECONOMIC: asigură îndeplinirea tuturor obligații^ Sezdațur/y’1' economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmireȘte și wifică *2 eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiecțuM; ; ” verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, p^jbaza acestora, supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectufai^^lyțj^’ acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează^^: plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea oBTΠasumate prin contractulelor încheiate.


 • 4.     RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 5.     RESPONSABIL JURIDIC: avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă; avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariul recomandat.

Obiectivul de investiție se va susține financiar prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -  verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (rețea canalizare, instalațiile sanitare), rețele electrice etc.

 • -  activități realizate după defectarea echipamentelor sau a instalațiilor sau deteriorarea lucrărilor de construcții, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervențiile stabileșc

echipamentele/ instalațiile si lucrările pentru care se planifică, înregistrează fckurmăreste j activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.               f         /

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de ir itie și șă> preia cu posibilitatea de a fi modificată pe echipamente; conține operațiție^mâfefife prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparlțlĂA£

 • c) Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrări de construcții.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -  Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -  Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -  Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -  Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -  Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -  Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție,

 • -  Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

 • 8._____Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de--realizare a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru acesta. <. c-;

Consideram ca soluția aleasa este cea mai buna pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemena recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

SCENARIUL I - Recomandat

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO 1 - Rețea etapa I

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7.394.000,00

1.404.860,00

8.798.860,00

4.1.2.

Rezistență

1.040.500,00

197.695,00

1.238.195,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

1.173.000,00

222.870,00

1.395.870,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

1.173.000,00

222.870,00

1.395.870,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

407.800,00

77.482,00

485.282,00

4.1.6

Foraj orizontal

396.600,00

75.354,00

471.954,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

10.411.900,00

1.978.261,00

12.390.161,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

10.411.900,00

1.978.261,00

12.390.161,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO 2 - Rețea etapa II

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

850.800,00

161.652,00

1.012.452,00

4.1.2.

Rezistență

959.200,00

182.248,00

1.141.448,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

1.921.900,00

365.161,00

2.287.061,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

1.921.900,00

365.161,00

2.287.061,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

223.700,00

42.503,00

266.203,00

4.1.6

Foraj orizontal

4.844.700,00

920.493,00

5.765.193,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

8.800.300,00

1.672.057,00

10.472.357,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

8.800.300,00

1.672.057,00

10.472.357,00

AiNTERGROUP

**KENaiNtțlîlNG

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO 3 - Guri de scurgere

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

91.500,00

17.385,00

108.885,00

4.1.2.

Rezistență

25.200,00

4.788,00

29.988,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

13.600,00

2.584,00

16.184,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

13.600,00

2.584,00

16.184,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

130.300,00

24.757,00

155.057,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

130.300,C

24.757,00

155.057,0

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO 4 - Racorduri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.253.000,00

238.070,00

1.491.070,00

4.1.2.

Rezistență

671.800,00

127.642,00

799.442,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

287.000,00

54.530,00

341.530,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

287.000,00

54.530,00

341.530,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

2.211.800,00

420.242,00

2.632.042,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2.211.800,00

420.242,00

2.632.042,00

^NTEgGROUr

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIU RECOAAANDAT

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

Total capitol 1

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

Total capitol 2

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

41.600,00

7.904,00

49.504,00

3.1.1

Studii teren

41.600,00

7.904,00

49.504,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.800,00

19,00

2.819,00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

765.716,08

145.486,05

911.202,13

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

aINT ERGRO U R>;4 •A

\


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIU RECOAAANDAT

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

218.776,00

41.567,44

260.343,44

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

109.388,08

20.783,73

130.171,81

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

437.552,00

83.134,88

520.686,88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

54.694,00

10.391,86

65.085,86

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

529.437,00

100.593,03

630.030,03

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

218.776,00

41.567,44

260.343,44

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

145.851,00

27.711,69

173.562,69

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

72.925,00

13.855,75

86.780,75

3.8.2

Dirigentie de șantier

310.661,00

59.025,59

369.686,59

Total capitol 3

1.394.247,08

264.393,94

1.658.641,02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

21.554.300,00

4.095.317,00

25.649.617,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

21.554.300,00

4.095.317,00

25.649.617,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

431.087,00

81.906,53

512.993,53


Beneficiar/ Investitor,

UAT Municipiul Ploiești


TABELE CALCUL ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariu I - Scenariu Recomandat


"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI" REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE IN CARTIERUL MITICAAPOSTOLUewGriera

UH

- ~ 1

■ date GENERALE FOLOSITE PENTRU ANALIZA FINANCIARA

Perioada de analiza

ani

30

Anul de ticsput af analizei

an

2018

1 Investiția

Costul loial cu inwr&lția (Tara TVA)din cete

lei

29.421.446,415

Cesturi efaibile

lei

20.421.448,415

Costuri neelkjibile

lei

-

Costuri neebiiblla aferente TVA

lei

Costul total cu investiția i| Inclusiv TVA)

lei

29.421448 415

1 Pianul 4* fknaMar»

Costuri $ [igiDiie

Finanțare nerambursabila, de la bugetul central de stat

lei

0,000

%

100%

Costuri neeligibile

Contribuție Beneficiar

lei

29.421.448,415

%

100%

Costuri neelinlbile aferente TVA

Contribuție Beneficiar

lei

%

100%

Costuri totale Contribuție Beneficiar

lei

29.421.448,415

1 Alte componente ale analizei financiare

Waffl proUjuru'

%

s%

Rata da actualizare

%

4%

Perioada amortizare - Lucrări - Conducte si rezervoare beton

ani

45

1 Lucrări înființare sistem canalizare in MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lungime Conducte dBtributJB

km

Lungime rețea canalizare

km

17,556

Branșamente

buc.

C

Rezervoare inm^iazinare

buc.

0

Număr mediu anual avarii pe 1 km rețea

av/km

0,50

Statii pompare pentru rețeaua de canalizare

buc.

-

Proporție epg uzata din npii consumata

%

1M%

Tabel nr. 2


Consum specific gospodăresc de apa potainta

i/pere., zl

120

120

120

120

120

120

12D

120

120

120

120

120

120

120

720

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

12Q

Consum specific ; ublic apa potabila

L-’pers., zi

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Consum specific udat spatii verzi

țfpera., zi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Consum specific spalat străzi, tn'ete

ypors., zi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Consum Specific industrial

tipare., zl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Consum apa potabila străzi

m3/zi

0

Q

762

770

778

785

793

801

809

817

826

834

842

851

859

868

876

885

894

903

912

921

930

940

949

959

m3/an

0

0

278281,475

281.072

283.862

286.703

289.595

292.487

285.430

298.373

301.366

304.359

307.403

310.498

313.593

316.739

319.884

323.080

326.328

329.575

332.872

336221

339.569

342.969

348.419

349.869

--mwi--

0

0

278.281

281.072

283.862

286.703

289 595

295 430

298 373

304 359

339.569

342.969

346.419

349.869

Volumul anual de apa uzata

m3/an

0

0

278.281

281,072

283.862

,268.703

269,595

292487

295.430

298.373

301.366

304.360 l

307.403

318.498

313.593

316.739

319.684

323.080

326.328

329.575

332.672

336.221

339.569

342.969

346.419

349.869

Tabel nr. 3

UM

201»

2019

2020

2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2028

2030

2031

2032

2633

2034

2033

2036

2037

2036 I

2039

2040

2941

2(142

2043Necesar apa Druta

m3/an

0

0

306 117

311.207

3142W

317 442

320.644

323 846

327,104

330 362

333 676

336 901

340.361

343 788

347 2151

350.607

354.180

357 719

361 314

384 909

388 581

372768

375 976

370 740l

391559

387 370

Pierderi în rețeaua de aductiune

m3/an

12.325

12,446

12.572

12.69«

12.826

12.954

13.084

13.214

13.347

13.480

13.614

13.752

13.889

14.020

14.167

14.309

14.451

14.596

14.742

14.891

15.039

15.190

15.342

15.496

%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4’.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4°A

Consum tehnologic tratare apa potabila

m3/an

0

Ol

5,916

5.975

6.034

6.095

6.156

6.21a

6280

6.343

6.407

6.470

6.535

6.601

6.667

6.733

6.802

6.868

6.937

7.006

7.076

7.148

7.219

7.291

7.364

7.430

%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Pierderi in rețeaua de distribuție apa potabila

m3/an

c

0

11.595

11.711

11.828

11.046

12.06&

12.18?

12.310

12.432]

12.557

12.602

12.806

12.937

13.066

13.19/

13.3291

13.462

13.597

13.732

13.870

14.009

14.149

14.290

14.434

14.578

%

0

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

329.575

336221

339.560

342.969

346.419

349.869

Volumul anual de apa uzata

m3/an

0

0

278281

261.072

283.862

286,703

209,595

292.4» 7

295.430

298.373

301.366

304.359

307.403

310,400!

313.593

316.739

319.884

323,080

326.32»

329.575

332.872

336221

339.569

342.969

346419

349.860

Tatwi nr. 4

LFM

2016

2010

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2077 I

202»

202®

MJ0

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

?n-u»

2M0

2641 i

Rezultate financiare generate de proiect datorate proiectului                                                                                                                                                                                                              1

_.L.     |

I1.657.41

EXISTENTA

13.417 94

27.108.48

31.202.47

32.700 19

34.269 80


Sistemul da canalizare •

11.657,41


avarii/an lei/avarie


8,78

1.328,0325.866,87

8,78

2.946,78


27.108,48

8,78

3.088,23


28.409,68


31.202,47

8,78

3.554,62


32.700,19

8,78

3.725,24


^NTERGROUP
|t>ba) nr 5

UM

aiB

2019

I       2020

T 2021

I Să

2023

I KU4

I 2025

I 2026

2027

|    202a

|    2029

I 2031

|    2032

2033

|    20'34

I 20'35

I Z03E

"I 2037

1 20TS

T M»

I   2040

I .2041.

o, /  ••

r       ■

|Calculațic tarif pentru prestarea serviciului dp canalizare

| AmșftiBfnento

Isb'an

12.216 96

12 8D3 38

14 062 00

-

Costuri financiare generate de proiect

lei/an

-

31.202,47

32.700,12

~ —

• -34.269,80

Cota profit

lel/an

-

582,87

610.85

640,17

670,90

703,10

736,85

772,22

809,28

848,13

888,84

931,50

976,22

1.023.07

1.072,18

1.123,65

1.177,58

1.234,11

1293,34

1.355,42

1.420,48

1.488,67

1.560,12

1.635,01

-1:713.49

Total cheltuieli ce trebuie recuperate prin tarif

lei/an

11.657 41

1Z216.96

12.803,38

13.417,94

14.062,00

14.736,98

15.444,35

16.185,68

16.962,59

17.776,80

18.630,09

19.524,33

20.461,50

21.443,65

22.472.94

23.551,65

24.682,12

25.866,87

27.108,48

28.409,68

29.773,35

31202,47

32.700,19

34.269,80

! Volum de ana uzata distribuita la populație

m3/an

278.281.48

281.071,90

283.862.33

286.703,49

289.595,38

292.487,28

295.429,91

298.372,54

301.365,90

304.359,27

307.403,37

310.498,20

313.593,04

316.738,61

iilltllimi

323.080,48

326.327,52

329.574.56

332.872,34

336.220,85

339.569.36

342.968,60

346.418,58

349.868,56

Valoare rezultata fără TVA pentru serviciile de extindere rețea de canalizare

Iel/m3

-

0,044

0,046

0,047

0,049

0,051

0053

0,055

0,057

0,059

0,061

0,064

0,066

0,069

0,071

0,074

0,077

0,079

0,082

0,086

0,089

0,092

0,096

0,099

0,103

Tabel nr. 6

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2529

2030

2031

2032

2033

2034

203$

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

1 Venituri din operare

j Venituri din prestarea serviGirtor de extindere rețea de conaliiafo

lei/an

-

12240.28

12.827,81

13.443,55

14 088.84

14 765.10

15.473.83

16.216,57

18.994.97

17.810,72

18.665 64

19.561,59

20,500.55

21.484,57

22.515,83

23.596.59

24.729.23

2591623

77.160,21

28.463,90

29.830,17

31262,02

32.762,59

34-335,20

35.983.29

1 VENIT NET DIN EXPLOATARE

lei/an

-

58287

610,85

640 17

670,90

703,10

736,85

772 22

809 28

84813

888 84

931 50

976 22

1.023,07

1.072,18

1.123 65

1.177,58

1.234,11

1293,34

1.355 42

1.420 48

1.488 67

1.560,12

1.635 01

1.713,49

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI

[Tabel nr 7

UM

2018

2019

3020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20.10

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

1 Investiția totala

Studii luren

lei

31200,00

10 400.00

-

Taxe obținere avize si acorduri, elaborare documentații obținere avize

lei

2'062,50

687,50

Proiectare si in< jinerie

lei

467.029,58

353.430,50

-

Din jentla sl asistenta tehnica

lei

104.788,76

225.783.16

198.865,08

Investiția de baza, inclusiv amenajarea terenului, asigurarea utilităților, organizarea de șantier

lei

4.051.410,19

9.723.384,44

8.102.820,37

Achiziționarea si instalarea utilajelor si a dotărilor, inclusiv montaj

lei

-

Alte cheltuieli, taxe si comisioane

lei

66.863,21

151.552,64

130.010,15

; D hrers e s i neprevăzute

lei

211.569,07

507.765,78

423.138,15

| Total Investiție «ră TVA

lei

4.934.923,313

10.973.004,019

8.854.833,743

| Costuri si venituri operaționale generate de proiect

1

Cosfw de fatrefiziere sj operare pentru servicitto efe rurtrntfcw cșj’ta'âare     TVA

-

-

11.657,41

12.216.96

12 803 38

13.417,94

14 062,00

14 736.98

15.444,35

■ 16.185,68

16.962,59

17 776.80

18.630.09

19 524,33

20 461 50

21 443,65

22.472,94

23.551,65

24 882,12

25. /    ;

27 108.48

28.409.68

29.773,35

31 202,47

32 700,19

34 269,80

Total costuri de întreținere si Operare pentru serviciile de extindere canalizare

lel/an

11.657 41

12.216.96

12.803,38

13.417,94

14.062,00

14.736,98

15.444,35

16.185,68

16.962.59

17.776.80

18.630,09

19.524,33

20.461 50

21.443.65

22.472,94

23.551,65

24682,12

25.866,87

27.108,48

28.40968

29.773,35

31202,47

32.700 19

34269,80

Venituri din prestarea serviciiiior de alimentare cu apa si canalizare

lei/an

-

12.240,28

12.827 81

13.443,55

14.088.84

14.765,10

15.473,83

16.216,57

16.994,97

17.810,72

18.665,64

19.561,59

20.500,55

21.484,57

22.515,83

23.596,59

24.729,23

25.916 23

27.160,21

28.463,90

29.830,17

31.262,02

32.762,59

34.335,20

35.983,29

Total venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

lei/an

»

-

12240,28

12.827,81

13.443,55

14.088,84

14.765,10

15.473,83

16.216,57

16.994,97

17.810,72

18.665.64

19.561 59

20.500,55

21.484,57

22.515 83

23.596,59

24.729,23

25.91623

27,160.21

28463,90

29.830,17

31262 02

32.762,59

34.33520

35.983,29

VENIT NET DIN EXPLOATARE

lei/an

-

-

582,87

610,85

640,17

670,90

70310

736,85

772,22

809,28

848 13

888,84

931,50

976,22

1.023,07

1.072,18

1.123,65

1.177,58

1.234,11

1293,34

1.355,42

1.420,48

1488,67

1.560,12

1.635,01

1.713,49

r

[Tabel m. 8

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2G2B

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

20»

2040

2041

2042

2043

1 Surea de finanțare

1

Finonțar'i nerambursaiula inclusiv TVA

lel/an

-

-

-

Contribuția beneficiarului ia cheltuieli neeligibile

lel/an

4.934.923,31

10.973.004,02

8.854.833.74

Contribuția beneficiarului la cheltuieli neelfaibile - val TVA

lel/an

928.783,23

2064.420,61

2.093.957,66

TOTAL RESURSE FINANCIARE INCLUSIV TVA

lei/an

5.863.706,54

11037.424,63

10.948.791,41

1Tab&i nr ?

UM

2018

2019

2020

2021

20Q

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2029

2030

2531

2032

2033

2034

2035

2036

2037

20M

7039

2040

| Sustenabilitalea financiara a proiectului

1

RetEurse'Tmarwiuwft tntnlo

ladnn

5.863 706,54

13037 424,63

10-948 791,41

Venituri obținute din prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare inclusiv TVA

lei/an

14.565,93

15.265,10

15.997,82

16.765,72

17.570,47

18.413,85

19.297,72

20.224,01

21.194,76

22.212,11

23.278.29

24.395,65

25.566,64

26.793,84

28.079,94

29.427,78

30.840,32

32.320.65

33.872,04

35.497,90

37201,80

38.987,48

40.858,88

42.820,11

Total Intrări

lei/an

5.863.706,54

13.037.424,63

10.963.357,34

15.265 10

15.997,82

16.765,72

17.570,47

18.413,85

19.297,72

20.224,01

21.194,76

22.212,11

23278,29

24.395,65

25.566,64

26.793,84

28.079,94

29.427,78

30.840,32

32.320,65

33.872,04

35497,90

37201,80

38.987,48

40.858,88

42.820,11

Costuri de îhtrsținere si operare totale inclusiv TVA

lei/an

-

-

13.872,32

14.538,19

15.236,02

15.967.35

16.733,78

17.537,00

18.378,78

19.260,96

20.185.49

21.154,39

22.169,80

23.233,95

24.349,18

25.517,94

26.742,80

28.026,46

29.371,73

30.781,57

32.259,09

33.807,52

35.430,28

37.130,94

38.913,22

40.781.06

Costuri totale cu Investiția inclusiv TVA

lei/an

5.863.706,54

13.037.424,63

10.948.791,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total iețiri

lei/an

5.863.706,54

13.037.424,63

10.962.663,72

14.538,19

15.236,02

15.967.35

16.733,78

17.537,00

18.378,78

19.260,96

20.185/49

21.154,39

22.169,80

23233,95

24.349,18

25.517,94

26.742,80

28.026,46

29.371,73

30.781,57

32.259,09

33.807,52

35.430,28

37.130,94

38.913,22

40.781,06

Flux de numerar

lei/an

-

-

693,62

726,91

761,80

798,37

836,69

876,85

918,94

963,05

1.009,27

1.057,72

1.108,49

1.161,70

1.217,46

1.275,90

1.337,14

1.401,32

1.468,59

1.539,08

1.612,95

1.690,38

1.771,51

1.856,55

1.945,66

2.039,05

Flux de numerar cumulat

lei/an

-

693,62

1.420,53

2.182,33

2.980,69

3.817,38

4.694,23

5.613,17

6.576,22

7.585,49

8.643,21

9.751,70

10.913,40

12.130,86

13.406,76

14.743,90

16.145,22

17.613,81

19.152,89

20.765,84

22.456,22

24.227,73

26.084,28

28.029,94

30.068,99

Verificare sustenabilitate jn

DA

da

DA

DA

DA

da

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Da

DA

Da

DA

DA

DA

DA

-■

DA|

Tabelnr 11

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

3037

2038

20»

2040

2041

2042

2P43

I Profitabilitatea financiara a investiției

Venituri generate oe proiect fiuâ TVA

lei/an

-

-

12240.28

12827 81

13.443,55

14.086 84

14.765,10

15.47183

1621657

16994.97

17.810,72

18-665.64

19.561,59

20.500,55

21.484 57

22515,83

2159659

24 729.23

25916,23

27 160,21

28 463,90

29.830,17

31.262.02

32.762.59

34.335,20

35.98129

Costuri de întreținere si operare totale

lei/an

-

-

11.657,41

12.216,96

12.803,38

13.417,94

14.062,00

14.736,98

15.444,35

16.185,68

16.962,59

17.776,80

18.630,09

19.524,33

20.461,50

21.443,65

22.472,94

23.551,65

24.682.12

25.866,87

27.108,48

28.409,68

29.773,35

31.202.47

32.700,19

34.269,80

Costuri totale cu investiția fara TVAj

lei/an

4.934.923,31

4 934 Wțn

10.973.004,02

10.973 OM 02

8.854,833.74

866.49115

ia<uf< fio

17 77. nn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.551, 65

25.866,87

29.773,35

31.202.47

32.700,19

34.269.80

Flux de numerar

lel/an

4.934.923,31 )

(10.973.004,02)

18.854.250,87i

610,85

640,17

670,90

703,10

736,85

772,22

809,28

848,13

888,84

931,50

976,22

1.023,07

1.072,18

1.123.65

1.177,58

1.234,11

1.293,34

1.355,42

1.420,48

1.488,67

1.560,12

1.635,01

1.713X9

Factor de actualizare anual

• -

0.89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0.58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

0,44

0,42

0 41

0,39

0,38

Venit anual net actualizat

543.04

547.22

551 43

555 67

559 94

564 25

56« 59

572,97

577,37

581.81

586.29

590.80

595.34

599 92

604 54

60919

613 88

618.60

623.36

628,15

632 98

637 85

642 76

I                  ____________________________________________________________________________________

Rata rentabilității financiare a Investiției

%

4NUMI

Valoarea actualizata neta a Investiției

lei

-22.748.591,74

Raportul coat/beneflcil

0,95

Tabel nr. «

UM

2016

2019

2020

2021

2022

2023

2824

2025

2026

202?

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

I Analiza cost eficacitate

Costuri actualizata totale anual» in variantafara invastie

Lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 r

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investle

Lei

-

21.036.168,27

10.777,93

10.860,84

10.944,38

11.028,57

11.113,40

11.198,89

11.285,04

11.371,85

11.459,32

11.547,47

11.636,30

11.725,81

11.816,00

11.906,90

11.998,49

12.090,78

12.183,79

12.277,51

12.371,95

12.467,12

12.563,02

12.659,66

12.757,05

12.855,18

Costuri actualizate totale anuale Incrementale

Lei

-

21.036.168,27

10.777,93

10.860,84

10.944,38

11.028,57

11.113,40

11.198,89

11.285,04

11.371,85

11.459,32

11.547,47

11.636,30

11.725,81

11.816,00

11.906,90

11.998,49

12.090,78

12.183,79

12.277,51

12.371,95

12.467,12

12.563,02

12.659,66

12.757,05

12.855,18

Cost total actualizat - incremental

Lei

21.171.118,06

Persoane care vor beneficia de Infrastructura de canalizare

pers

5.485,00

5.540 00

5.595,00

5.651,00

5.708,00

5.765,00

5.823,00

5.881,00

5.940 00

5.999,00

6.059,00

6.120 00

6.181,00

6.243.00

6.305 00

6.368,00

6.432,00

6.496.00

6.561,00

6.627.00

6.693,00

6.760,00

6.828.00

6.896,00

Persoane care vor beneficia de Infrastructura de canalizare

pers medie anual

6.164 83

Raportul ACE

Lei / persoana Ge beneficiază de infrastructura

3.434,18


SCENARIUL II - NERECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIU NERECOMANDAT

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

572.000,00

108.680,00

680.680,00

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

572.000,00

108.680,00

680.680,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

381.600,00

72.504,00

454.104,00

Total capitol 2

381.600,00

72.504,00

454.104,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

41.600,00

7.904,00

49.504,00

3.1.1

Studii teren

41.600,00

7.904,00

49.504,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.800,00

19,00

2.819,00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

725.897,90

137.920,60

863.818,50

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIU NERECOMANDATr rT              \

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA              ^^aJ***'

IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

207.399,00

39.405,81

246.804,81

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

103.699,90

19.702,98

123.402,88

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

414.799,00

78.811,81

493.610,81

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

51.849,00

9.851,31

61.700,31

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

518.060,00

98.431,40

616.491,40

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

207.399,00

39.405,81

246.804,81

3.8.1.

1

pe perioada de execuție a lucrărilor

138.266,00

26.270,54

164.536,54

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

69.133,00

13.135,27

82.268,27

3.8.2

Dirigentie de șantier

310.661,00

59.025,59

369.686,59

Total capitol 3

1.340.206,90

254.126,31

1.594.333,21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

19.989.250,00

3.797.957,50

23.787.207,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

69.290,20

13.165,14

82.455,34

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

692.902,00

131.651,38

824.553,38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

20.751.442,20

3.942.774,02

24.694.216,22

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

399.786,00

75.959,34

475.745,34

^JMGROUP

_________

’ 3L~'“ ■■'''

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIU NERECOMANDAT

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

299.839,00

56.969,41

356.808,41

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

99.947,00

18.989,93

118.936,93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

225.434,00

225.434,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

101.445,00

101.445,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20.289,00

-

20.289,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

103.700,00

103.700,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.118.850,00

212.581,50

1.331.431,50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,4,1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

5,4,2

Cheltuieli de promovare

-

-

-

Total capitol 5

1.744.070,00

288.540,84

2.032.610,84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

2.000,00

380,00

2.380,00

Total capitol 6

2.000,00

380,00

2.380,00

TOTAL GENERAL

24.791.319,10

4.667.005,17

29.458.324,27

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

20.739.979,20

3.940.596,05

24.680.575,25

* In preturi la data de aprilie 2019 1 euro =4,7591 Lei

Data: 19 Aprilie 2019

$te&group

TABELE CALCUL ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariu II ■ Scenariu Nerecomandat

"EXTINDERI REȚELE SUBTERANE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE IN CARTIERUL MITICA APOSTOL

CMltcrKr.

Perioada de analiza                                                                     j       ani

30

Anul de Tncej'Ut al analizei                                                                       an

2018

1

ICoattf total cu invenția ?fars TVA,11 din cst*

lei

29. >73.488 >20

Costuri eligibile

lei

20.373 486 076

Costuri neeîijbile

lei

Costuri neeligibile aferente TVA

lei

Costul total cu Investiția inclusiv TVA]

Ier

20.373.488 928

I Planul de fmantaro                                               ________ _____________

Costuri eligibile

Finanțare nerambursabila, de la bugetul central de stat

0000

%

100%

Costuri neeligibile

Contribuție Beneficiar

lol

29.373.468,026

%

100%

Costuri neeliuibile aferenta TVA

Contribuție Beneficiar

lei

%

100%

Costuri totale Contribuția Beneficiar

lat

29.373.48= 928

Iai'c componente ale analizei financiare

iRnfa prr/flluiii

%

s%

Iflate de actualizare

%

4%

| Perioada amortizare - Lucrări - Conducte si rezervoare beton

ani

45

|Lucn)ti înființa»!’ »«»tcmcanahrare m MUNICIPIUL PLOIEȘTI

[Lungime Conducta distribuție

km

Lungime rețea canalizare

km

17,556 '

[Branșamente

buc,

0

1 Rezervoare inmagazinsre

buc.

0

Număr mediu anual avarii 1 km rețea

av/km

0,50

|Stafii pompare pentru rețeaua de canalizare

buc.

[Proporție apa uzata din apa consumata

%

100%

iTabel nr.1

UM

2810

20 TB

«Jg

202 li

I 2023

ÎBZ4

I 2535

| JOi*

l 2027

I »»!

r «w

|   2030

I 203*

I 2033

i 2£M

I      2ttf5

I 2036

1     253/

1-------

1---

1----9AJU

2441

I 2647

I     304.1

1 IPOTEZECONSIUEHATE PEMMJ EVOLUTlftlNUCATORILOR MACROECONOMICI (zarului* considerate sunt p*

ezeiil-llir in Icrmoni reatlî

Evoluție PIB ’

%

_

O./7»

6,r%

6.<%

5,7%

IHQ3I

!    5.7%

!    5.7%

I 6, .

]

i

|    6,7%

|     5,7%

|^K1Ă3B

5.7%

5.?%

8.7%

6,-,

5,7%

5,7%

5,,'"-

5,r%

0,7%

[

Variația salariilor reale comparativ cu amil precedent *

%

6,2%

6.6%

4,8%

4,8%

4,8%

4.6%

4,8%

[    4,8%

I    4,8%

|     4,8%

4.8%

|    4.8%

|    4,8%

|    4,8%

î    4,8%

4,5%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4.8%

4,8%

4,8%

4,8%

|    4,8%

|     4,8%    |

* Conform previziunilor Comisiei Naționale de Prognoza "Proiecția principalilor Indicatori macroeconomici 2017-2020 - primăvara 2017"

Tabel nr.2

IJM

3018

2049

;vT&

2021

2322

2023

[   2025

| «Jfi

I 2027

ama

2029

2030

I 201*

2fl37

20XJ

-i .-■<

2077

203#

|     2039

Total populațiaaîerenta--     ic-iuliwi Ktr.-sienlb

5.485

5.485

5.540

5 5®

5.765

5040

5999

6959

0 120

BIBI

6.243

6.306

o

6 432

□ 4SB

6.561

6027

Bt®

6.760

0 826

c soe

v«VMi(ia in CWnpirafAr cu anul pracectera

%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

| 1,00%

1.00%

i,ooy

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1.00%

1,00%

PopuLi',ie conectata la rofnaua de alimentare cu apa si canalizare

loc.

0

5.485

5.340

5.5®

5.651

5.706

5.761.

5.82-

1        5.881

5.940

1^999

6.05'

6.12L

6.181

6.24

6.30

6.36

!           6.435

|         6.49f

6.56

l           6.62

660

6.76

6.82

6.896

|

1---------

|Consumapd potabila serviciul du capaJ«z*re. apa uzata

Consum specific gospodăresc de apa potabila

b'pers., zl

120

128

120

120

120

120

120

*20

120

120

120

*20

120

120

120

120

120

120

120

12C

120

120

1S0

130

120

■20

Consum specific p ubllc apa potabila

l/pers., zf

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

| 10

10

10

10

10

10

10

Consum specific udat spatii verzi

Ifcers,. zi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Consum Specific spalat străzi, piețe

l/pars., zi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Consum specific Industrial

l/pers., zl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Consum apa potabila străzi

m3/zi

0

0

762

770

778

785

793

801

809

817

826

834

842

851

859

868

876

885

894

903

912

921

930

940

949

959

mS/an

0

278281,475

281.072

283.882

286.703

289.595

292.487

295.430

298.373

301.366

304.359

307.403

310.498

313.593

316,739

319.884

323.080

326.328

329,575

332.872

336.221

339.569

342.969

346.419

349.869

Consumul anual total de apa potabila

m3/an inStart

0

0

0

0

278.281

278.281

281.072

281.072

283.862

283.862

286.703

286.703

289.595

289.595

292.487

292.487

295.430

295.430

298.373

298.373

301.366

301.386

304359

304.359

307.403

307.403

310.498

313.593

T11 SOI

316.739

518.730

319.884

310.RRd

323.080

326.328

320.575

332.872

336.221

339.569

342.969

346.419

349.869

Fluiul lulAltfc opa potat!<l-3. In situația cu proiect

KM

KM

KM

KM

KM

2627

iKM

KM

KM

KM

KEM

■M

MEMi

2O4P

JMjH

2042

294)

Necesar apa bruta

piârari

0

0

309 117

311 207

an iste

317432

3(23 644

S23 WB

327.1 IM

330.362

333.670

338.Wt

34^361

343768,

347-215

350697

354180

337.719

361,314

3fi4 909

36B.5tll

372.JÎ5B

375.978

37&7Ââ

3B3J559

3S.F 379

Pierderi in rețeaua de aductlune

m3/an

12.325

12.445

*2572

12.89b

12.826

12.9SM

13. OM

13.214

13.347

13.480

13.614

13.752

13,88'.

14.02JI

14.167

14.309

14 453

14.59»

14.742

14.89"

15.03-

15.190

ÎS 343

15.405

%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4 .

4%

4%

4%

4

4%

4%

4%

4%

4’1

4'.

4%

4%

4%

4%

4%

4‘.

Consum tehnologic tratare apa potabila

m3/an

0

5.916

5.975

6.031

6.095

6.15fi

6.218

0.28i

6.343

6.407

6.47C

6.5’5

6.601

6.66

6.733

6.80C

6.86'

6.937

7.00c

7,076

7.148

7.219

7.291

7.364

7.438

%

2%

F1

2%

2%

2%

2-.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

m3/an

0

11.5&-:

11.711

11.828

11,946

12,066

12.187

12.310

12.432

12.55/

12.68i

12.80.“

12.93

13.06/-

13.19'

13.329

13.462

13.507

13.732

13.870

14.004

14.l4fr

14.293

14.4

14.57"

%

4%

4 ••

4%

4%

4"-.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4".

4".

4%

4%

4%

4%

4%

4*v

4T

4%

4';

4%

Consumul anual total da apa notabila

m3/an

0

0

278.281

281.073

283.862

266.703

2B9.596

292.487

295.430

29B.373I

301.36*1

304.35 a

307.40i

310.495

313.597

316.730

319.884

323.0 no

326.32 E

329.575

332.872

336321

339.568

342.963

346.419

349.8':v

Volumul armii de apa uzata

m3/an

0

278-281

281.07j

atu.Bed

286./O3

289.595

2512 487

295.430

2B8.37J

301JS6

304.359

307.403

310.498

313.595

316.73&

319.884

323.08-

326.320

329.575

332.877

336.221

339.559

342.9r.P

348,41&

349.8S9

r ’Luj- !•". 1

UM

2011

2819

2071

2022

2073

2024

JKQ5

2026

202?

2CM

2030

25 J!

MM

20D

203«

2037

21/38

Mtlfl

2048

2041

1 Rozu Hale (manela»» ganaral» de yroract defazata pioni olului

EXISTENTA

lel/an

36.291,08

38258 86

40.329 68

42.513,25

44.815 74

47.243 68

49.80 j. 94

52.503,76

55.350 80

5B.353 14

61.519,27

64.85820

68.379 40

72.092 B7

152.61317

80.139 44

B4.495.42

89.089,52

93.934 82

99.045 13

104.435 02

110.119,85

116.115 86

12244017

Sistemul da îompar®

Costuri de onorare pentru pompare

Mii lei/an

24.637 57

26.041 92

27.52631

29.095,31

30.753.74

32.506 70

34.359 58

36.318 08

38.3B8.Î1

40.576J4

42.889 19

45.333,87

47.917 90

50.649 22

53.536,73

56.587 79

59.813 30

83.222 66

66.82635

70.635 45

74.66167

78.917 39

83.415 68

88.170.37

Costuri cu enerva electrica

Mii lel/an

24.637,57

26.041,92

27.526,31

29.095,31

30.753,74

32,506,70

34.359,58

36.318,D8

38.388,21

40.576,34

42.889,19

45.333,87

47.917,90

50.649,22

53.536,23

56.587,79

50.813,30

63 722,66

66.826,35

70.635,45

74,661,67

78.917,39

83.415,68

88.170,37

Consum tata!de ens ,;e electrica

KWh/an

38.020,69

38.020,69

38.020,89

38.020,69

38.02’ 69

38.020,89

38.020,69

38.02069

38.020,69

38.020,89

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020 69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020 69

38.020 69

38.020 69

38.020,89

38.020,69

38.020 69

38.020,69

38.020 69

38.020,69

Tarif energie electrica

Ml W/KWh

0.58!

0,61

0,65

0,68

0,72

0,77

0,81

0,B5

0,90

0,96

1,01

1.07

1.13

1,19

1,26

1,33

1,41

1,49

1.57

1,66

1,76

1,86

1,96

2,08

2,19

2,32

Consum total enewe efecfr.ța, din cere:

KWh/an

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,89

38.020,69

38.020,69

38.020,89

38.020,69

38.020 69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

36.020 09

38.020,69

38.020,89

38.020,69

38.020.69

38.020 69

38.020,89

38.020 69

38.020,89

38.020 69

Consum energie electrica stata pompare

KWh/an

38.020,69

38,020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,60

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020.69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020,69

38.020.69

38.020,69

38.020,89

Sistemul de canalizare

Costuri de operare pantru rețeaua de canalizare

lel/an

11.657 41

12216 96

12.80-1 38

13.417 94

14.06200

14.73* 98

15.444 35

16.185 68

18.962,59

17.776.80

18.630 09

19.52133

20.461 50

21,443 65

09.076 94

23.551 65

24.682 12

25.868 87

Z7.108 48

28.409 68

29.773 35

31.202,47

32.70n 19

34.269 80

Costuri de întreținere si i eparsttf a rețelei de canalizare

lei/an

11.657,41

12.216,96

12.803,38

13.417,94

14.062,00

14.736.98

15.444,35

16.185,68

16.962,59

17.776,80

18.630,09

19.524 33

20.481,50

21.443,65

99.076,94

23.551 65

24.682,12 \

25.866,87

27.1Q8.48

28,409,68

29.773,35

31.    47

32.700,19

34.289.80

Număr estimativ avarii re an

avarii/an

8,78

8,78

8,78

8,78

8,78

6,78

8,78

8,78

8,78

8,78

8,78

8,70

8,78

8,78

8,78

8,78

8,781

8,78

8,78

8,78

0,78

8,78

8,78

8,78 !

Cost mediu reparații avarii

le l/a varie

1.200,00

1,267,20

1.328,03

1.391,77

1.458,58

1.528,59

1.601,96

1.678,85

1.759,44

1.843,89

1.932,40

2.025,15

2.122,36

2.224,23 |

2.331,00

2~.442.89

2.560,14

2.683,03

2.611,02

2.946,78

3.08a,23

3.236,46

3.391,81

3.554.62

3.725,24

3.904,06

Lungime rețea

km

-

17,56

17,58

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,55

17,56

17,56 1

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

17,56

Cheltuieli de înlocuire pompe

let/an

76.604,00

Tabel mi..'5

UM

ÎOtfl

2020

3021

2022

2023

2U24

2025

202B

2027

2029

ZWB

2031

2632

2933

2-034.

îftTt

țuțift

Mii

--2M?

— ÎMI

Amortismente

(•Iriți

- ]

■ I

«

Costuri de întreținere si op*rare

lel/an

-

36.294,98

38.258,88

40.329,68

42.513,25

44.815,74

47.243,68

49.803,94

52.503,76

55.350,80

58.353,14

61.519,27

64.858,20

68.379,40

72.092,87

152.613,17

80.139,44

84.495,42

89.089,52

93.934,82

99.045,13

104.435,02

110.119,85

116.115,86

122.440,17

Costuri financiare venerate de proiect

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

. |

Cola profit

lel/an

1,814,75

1.912,94

2.016,48

2.125,66 :

2.240,79

2.362,18

2.490,20

2,625,19

2.767,54

2,917,66

3,075,96

3.242,91

3.418,97

3.604,64

7.630,68

4,006,97

4,224,77

4.454,48

4.696,74

4.952,26

5,221,75

5.505,99

5.805,79

6.122,01

Total cheltuieli ce trebuie recuperate prin tarif

lei/an

36294.96

3B.258.il

40.329 68

42.513-25! 44815,74

47.243 68

49.80?.94

52.503,76

55350 80

58.353,14

61.51927!

64.85:120

68 J79 4D

72.092.87

152.613,17

80.139,44

84495-? 1

89.089,52

93.9:w82

99.045 13

104.435,02

110.119 85

116.115 86

122.44017

Volum de apa uzata distribuita la PKulsțje

m3/an

278.261,48

281.071,90

283.862,33

286.703,49

289.595,38

292.487,28

295.429,91

298.372,54 |

301,365,00

304.359,27

307.403.37

310.498,20

313.593,04

316.738,61

319.884,18 i

323.080,48

326,327,52 |

329.574,56

332,872,34

336.220,85

339.569,38

342.968,60

346.418,58

348.868,56

Valoare rezultata fără TVA pentru serviciile de extindere rețea de canalizare

teVm3

0,137

0143

0149

0 156

0.182

0,170

0,177

0,185 j

0193

0201

0,210

0.219

0229

0,239

0501 |

0 760

0,272

0.284

0.29* j

0 309

0323

0,337 |

0,362 ,

0.387

fi aba I nr. 6


|vvnituridinopcMro


Venituri din prestarea wrvicttlof do extindere retee de cana/Jzara


VENIT NET DIN EXPLOATARE


ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI


Tabel nr. 7


Studii teren

Taxe obținere avize sl acorduri, elaborare documentații obținere avize

Proiectare si inginerie

Dirigentia si asistenta tehnica


Investiția de baza, inclusiv a menajarea terenului, asigurarea utilităților, organizarea de șantier

I Achiziționarea si instalarea utilajelor si a dotărilor, inclusiv monta

Alte cheltuieli taxe si comisioane______________________________

Diverse sl neprevăzute


Total investiție fără TVA


Costuri si verii1un op<.'raV^tiAle yriicrjtr cit piaiect


Total costuri de întreținere si operare pentni serviciile de extindere canalizare


Venituri din prestarea serviciiilor de alimentas cu apa si canalizare


Total venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare


VENIT NET DIN EXPLOATARE


|Tabo,i nr; 8'

Finanțare rrerambunțabtfa i>icfțrg/y TVA

' Contribuția beneficiarului ia chettulefl neelrgibile__________

Contribuția beneficiarului la cheltuieli neeltqiblle ■ val TVA


TOTAL RESURSE FINANCIARE INCLUSIV TVA

Tabel nr. 9

Resurse financiare totale

Venituri obținute din prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare inclusiv

TVA_______

Total intrări


Costuri de litre-inere si erare totale inclusiv TVA


Costuri totale cu investiția inclusiv TVA Total ieșiri


Flux de numerar Flux de numerar cumulat


ESB3


Costuri de titre/ ere si operare totale

Costuri totale cu invesjța :fara TVzu Total cheltuieli


Fluxde numerar


Factor de actualizare anual


Venit anual neta ctual Izat


Rata rentabrritAțij financiare b investiției Valoarea actualizata neta a investiției Raportul cost/beneflcll


Tabel nr, 12


Annltza cost eficacitate


Costuri actuaItzfttB totala armata in varianta fnrainvestie____

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu Investie Costuri actuaIIzate totale anuale Incrementale _____

Cost total actualizat - Incremental_________________________

Persoane care vor beneficia de infrastructura de canalizare Persoane care vor beneficia de Infrastructura de canalizare


Raportul ACE223 745,70


115.625.85


31,200,1X1

2 062 50


442 74d,Q2


102.681,91


194.651 38


4.075,348,37


9.780.836,09


8.150.696,74


62.425 73

207.194,44

4.923.656,974


121.405 01

414.388 89

8.881.142,010


36.294 98


38.109,73


42.346,17


42.513.»

42413,25


44.638,91


4.923.656.97

927.178,14


5.850.835,11


5650.83511


5.850.835,11


4.923.656,97

4.923.656,97


44.S15 74

44.815,74


47 243,68

47.24368


48 BQ3 94

49.803,94


62 503,7E

52503.76


353,14

58.35314


61 519,27

61.519.27


68 379 40

68.379 40


72092,87

72.092,87


152.613,17

152.613,17


84 495,42

84.495.42


03.934,82

93.934,82


■94.435,02

104.435 02


1T0 119,95

110.119,85


122 440,1?55.128,95


58.118,34


61.270.79


64.595,24


71.798,37


75.697,52


160.243,83


84.146,41


B8.720,19


93.544,00


98.631,57


109.656,77


115.625,85


121.921,68


128.582,18


10.988.52011

2.068.273,92


13.054,794,03


2019
14.923.658,97|


1,00


[4.9236156,97;


•13.82%


-21.791.051,33


8.881.142.01

2.102.336 88


10.983 478.89


10953 476,89


13.054.794,03

13.054.794,03


43.191,03

10.983.478,89

11.026.669,9245.528,07


47.992 32


50.590,78


53.330,7345.350,58

45.350,58


47.804 47

93.155.05


55.997,27

252.664,56


72.912,24

581.602,08


76.868,33

658.470,41


81.040,32

739.510,74


824.950,80


90.080,04

915.030,84


190.690 16

1.105.721.01


111.317,36

1.422.749,63


117.371,56

1.540.121,19


130.491,56

1.794.369,64


137.594,76

1.931.964,40


104.28585


173-215,82


19L56C.39


214 091,79


275.745,70


238.037,52


251.002 34


10.986.520,11

10.986.520,11


110.986.520,11)


36,294,98

8.881.142,01

8.917.436,99


[8.843.032,28]


40.171 83


0 02


(8 175 880.43)40.329 68


42.513 25


44.ai5.74


47,243,68


49.803 94


52.503 76


55.350,80


58,353,14


61.519 27


64.858 20


42.346,17


44.638,91


47.056,53


52.294 13


55.128,95


58.11B,34


61.27079


0,82


386â§,93


0,79


0 76


0 73

38 2^081


0,1


0.60

40 BW.76


0.56


35.901 31

35.901,31


5.765,00


44.678 52

44.678,52
6.76u 00


ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea


I. Ac ti vi ta ti realizate înainte de depunerea cererii de finanțare


Activ. 1.1


A ctivitatea de pregătire a proiectului de investiții


Subactiv. 1.1.1


Subactiv. 1.1.2


Elaborare si revizuire studii de teren

Obținerea Certificatukri de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizații faza SF cu TVA


Subactiv. 1.1.3


Obținerea Certificatukn de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/ăutorizatii


faza SF far a TVASubactiv. 1.1.4


Elaborare si revizuire SF


II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

A ctivitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor 3<pr achiziție


Activ. H.1


Subactiv. 11.1.1


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări


Activ. 11.2


Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. 11.2.1


Intocm'rea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA


Subactiv. 11.2.2


Subactiv. 11.2.3


Intocnirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție; Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Activ. 11.3


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.3.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Activ. 11.4


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Subactiv. 11.4.1


Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier


Activ. 11.5


Activitatea de realizare a investiției de baza


Subactiv. 11.5.1


Construcții si instalații


Subactiv. II.5.2


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Organizare de șantier - cheltuieli conexe


Subactiv. II.5.4


Corrisioane, cote, taxe


Subactiv. 11.5.5


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.6


Managementul proiectului


Subactiv. 11.6.1


Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului


Activ. II.7


Auditor ea proiectului


Realizare rapoart de audit final

Studiu de fezabilitatePag. 66/66