Hotărârea nr. 147/2019

Hotãrârea nr. 147 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 95/11.03.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 99/22.03.2019, al Direcției Economice nr.70/25.03.2019 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 88/22.03.2019 prin care se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesul verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din data de 06.03.2019;

In temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 14 alin (8) lit. (d) din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 760/06.02.2019;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 590/20.12.2018;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit c), alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a, pct. 17, art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și lista de acte justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 al. 1 Se aprobă ca toate documentele prevăzute în Anexa nr. 2 să se depună la Registratura Primăriei municipiului Ploiești situată în Piața Eroilor nr. IA în termen de 60 de zile calendaristice de la data aducerii la cunoștința publică a hotărârii de către Serviciul Relația cu Consiliul Local, pentru stabilirea primei liste de priorități din anul 2019.

Art. 2 al. 2 Se aprobă ca toate persoanele care vor fi interesate să actualizeze dosarele pentru obținerea unei locuințe A.N.L. să redepună documentele justificative precizate în Anexa nr. 2 în vederea reconfirmării criteriilor de acces și în vederea obținerii punctajelor aferente, chiar dacă pentru anumite criterii au fost depuse la termene anterioare diverse documente.

Art. 3 Se aprobă comunicarea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești, prin publicarea într-un ziar de interes local și afișarea la sediul Primăriei municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr. IA precum și la sediul și la punctele de lucru ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situate în Bulevardul Independenței nr. 16, Șoseaua Vestului nr. 19, str. Basarabilor nr. 5 și str. Ștrandului nr. 19.

Art. 4 Se aprobă ca prima listă de priorități care se va întocmi în anul 2019 să cuprindă cererile depuse până la data de 31.12.2018 cu completările care se vor aduce acestora în termenul de 60 de zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință publică, prevăzut la art. 2 al. 1 al hotărârii de către Serviciul Relația cu Consiliul Local, cu condiția îndeplinirii de către solicitanți cel puțin a criteriilor de acces.

Art. 5 Se aprobă obligația titularilor cererilor de locuințe A.N.L. de a aduce în scris la cunoștința instituției orice modificare care intervine cu privire la criteriile de acces și ierarhizare însoțite de documente doveditoare, ori de câte ori acestea intervin, în vederea luării în calcul a acestora la întocmirea viitoarelor liste de priorități care se vor întocmi conform art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001.

A                                                            o                o a                  t>

Art. 6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi anterioare contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

K L cy


Contrasemnează:

SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești

(A) Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Ploiești.

  NOTĂ:


Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.


 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie săîși desfășoare Ploiești.

 • 4, Repartizarea locuințelor se face în limita fondului considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a

fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

(B) Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj :

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat..................10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu.......................7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv...............7 puncte

  • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv...................9 puncte

  • d) mai mică de 8 mp.......................10 puncte

  NOTĂ:

  A


In cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..............................10 puncte

 • b) necăsătorit.........................8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

- 1 copil.......................2 puncte

 • - 2 copii.......................3 puncte

 • - 3 copii.......................4 puncte

 • - 4 copii.......................5 puncte

 • - > 4 copii....................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora........................2 puncte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an............................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani........................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani........................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani........................9 puncte

  • 4.5. pentru flecare an peste 4 ani...........................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională...........................5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de

muncă.........................8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de

muncă..............................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau

prin studii superioare de scurtă durată...................................13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare...........................15 puncte

NOTE:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care

au împlinit 18 ani........................15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat

sau adoptă copii.........................10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați

din case naționalizate..................5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât

salariul minim pe economie..........................15 puncte

 • 7.2. între salariul minim

pe economie și salariul

mediu net pe economie.................................10 puncte

NOTE: - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

t-" z\ M-*

n/fțîijțție''deiv

m<$d/

. . . . ___ . .. . __ - - . . . S,-“.^.„


*                                          -»                                                        *                            V'“                 "■

iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea \s^^qa^f^b^wi funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare dat'â^cfeȘtrV’a a


înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui A

cerere are vechime mai mare. In cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).”

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă


Red:A Ionescu/C Dragomir

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR. 2


LA HCL


Acte justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor

Cererea prin care se solicită atribuirea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii se efectuează numai individual și în nume propriu și trebuie însoțită de următoarele documente :

 • 1. Declarație/declarații autentificată/autentificate la un notar public referitoare la faptul că:

 • - titularul cererii și, după caz, soția/soțul, ceilalți membrii majori din familia acestuia precum și persoanele minore din cadrul familiei nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu au fost beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfasoară activitatea, în municipiul Ploiești.

 • - unii membrii ai familiei nu au realizat venituri pe o anumită perioadă de timp în ultimele 12 luni, după caz.

 • - membrii familiei nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare la dosar și care trebuie precizate în mod expres în cuprinsul declarației.

 • 2. Adeverința de salariat eliberată de unitatea angajatoare din care să rezulte că solicitantul își desfasoară activitatea în municipiul Ploiești.

 • 3. Documente de venit net pentru fiecare membru al familiei titularului cererii (minor și major) din care să reiasă veniturile nete pe ultimele 12 luni, documentele fiind semnate și ștampilate de angajator și /sau de alte entități competente.

In situația în care titularul cererii de locuință se află în concediul pentru îngrijirea copilului, adeverința eliberată de unitatea angajatoare trebuie să aibă mențiunea că solicitantul desfasoară activitatea în municipiul Ploiești, iar contractul de muncă este suspendat temporar pe perioada îngrijirii copilului și va fi însoțită de adeverința de indemnizație creștere copil și/sau decizie privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil emise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova din care să rezulte cuantumul indemnizației și perioada pentru care se acordă aceasta.

 • 4. Copiile documentelor care atestă dreptul de folosire legală a spațiului unde titularul cererii și familia acestuia locuiesc (contract de închiriere, certificat de


  moștenitor, contract de comodat, etc) și/sau ale releveelor care să reiasă suprafața locuibilă a locuinței.


 • 5. Copiile actelor de identitate ale titularului cererii, membr^opMănJW'i acestuia și ale persoanelor care locuiesc în același spațiu locativ dar niiCf^p 'pafi^in; familia solicitantului, în care să figureze ca adresă de domiciliu sau^?;reș§diț^ imobilul unde aceștia locuiesc și pentru care s-au depus documentele cafe^festă dreptul de folosire legală.

 • 6. Copia certificatului de căsătorie.

 • 7. Hotărârile judecătorești prin care se dispune obligația de întreținere ( unde este cazul).

 • 8. Certificatul medical eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul acestei instituții din care să rezulte că bolnavul respectiv (titularul cererii sau un alt membru familiei aflat în întreținere) suferă de o afecțiune prevăzută de O.U.G. nr. 40/1999 pentru care are dreptul la o cameră în plus sau certificatul de încadrare în grad de handicap cu drept de însoțitor, dacă este cazul.

 • 9. Copia legalizată de un notar public de pe actul de studii care atestă ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 10. Adeverința din care să rezulte proveniența dintr-o casă de ocrotire socială (dacă este cazul).

 • 11. Copii de pe documentele care atestă efectuarea adopției sau dovada depunerii dosarului pentru adopție la instituțiile competente și pentru care așteaptă decizia referitoare la adopție.

 • 12. Copiile hotărârii judecătorești de evacuare dintr-o casă naționalizată și ale actelor încheiate în baza acesteia (unde este cazul).

Toate documentele anexate cererii vor fi menționate în mod expres în cerere.

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo FloriirTăbîrcă


Red:A Ionescu/C. Dragomii