Hotărârea nr. 146/2019

Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.366/14.09.2018, respectiv revizia documentaţiei tehnice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie -D.A.L.I - şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL"


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 146

privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.366/14.09.2018, respectiv revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -D.A.L.I -și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 215/17.05.2019 a viceprimarilor Cristian Mihai GANEA și George PANĂ și a consilierilor Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Șimion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate nr. 773/15.05.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea reviziei documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 169/22.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere avizul nr.l 1/16.05.2019, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, revizia documentației tehnice, faza D.A.L.I.;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr. 114/2018 2018, Cap.I, Secțiunea 1, Art. 1(1) privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții;

în temeiul art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Considerând prevederile art. 42, alin. (1) lit. b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d și art. 115, lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL”, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă solicitarea Municipiului Ploiești către Comisia Națională de Strategie și Prognoză privind finanțarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL”.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 mai 2019

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV


/ v —

Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București,

Nr. de inreg. CC. : J40/8739/2009

CUI; RO25872722

Telefon / fax : 021.346.22.23

Al? ''>}/>------Ojr

Denumire Lucrare:

“DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRI DE ARTA, PARCARI( CU EXCEPȚIA CELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN”

MODERNIZARE CARTIER MITICA APOSTOL, STRĂZILE: GATERULUI, VIILOR, PRIGORIEI, MIERLEI, LĂSTUNULUI, FERIGII, DELFINULUI, CETINEI, CERBULUI, ACVILEI, BRÂNDUȘELOR, ENERGIEI, FLUTURILOR, PALTINULUI, PLUTELOR, TRESTIOAREI, VIOLETELOR

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Faza de proiectare:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Anul:

2019

Proiect nr.

820

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1. Lista de semnaturi

 • 2. Borderou lucrare

 • 3. Memoriu tehnic lucrare

 • 4. Deviz general

Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, BuQtijfestj '*

E-mail:


Nr. de inreg. J40/8739/2^9 U : ȘCU1;RO258727?2     ;;

DRUM CONCEPT


Telefon / fax sI)2t.M^m3

B. PIESE DESENATE

Plan de încadrare in zona

[PI 01]

scara 1:2000

1

Strada Gaterului Plan de situație

[PS 01.01 -PS 01.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 01.01 -PL 01.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 01.01 -PTT 01.04]

1:500/1:50

scara 1:50

2

Strada Viilor Plan de situație

[PS 02.01 - PS 02.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 02.01 - PL 02.07]

scara

Profile transversal tip

[PTT 02.01]

1:500/1:50

scara 1:50

3

Strada Prigoriei Plan de situație

[PS 03.01 - PS 03.05]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 03.01 - PL 03.05]

scara

Profile transversal tip

[PTT 03.01]

1:500/1:50

scara 1:50

4

Strada Mierlei Plan de situație

[PS 04.01 - PS 04.07]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 04.01 - PL 04.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 04.01]

1:500/1:50

scara 1:50

5

Strada Lăstunului Plan de situație

[PS 05.01 - PS 05.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 05.01 - PL 05.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 05.01]

1:500/1:50

scara 1:50


6

Strada Ferigii

Plan de situație

Profil longitudinal

Profile transversal tip

[PS 06.01 - PS 06.06]

[PL 06.01 - PL 04.06]

[PTT 06.01 - PTT 06.02]

scara 1:500

scara

1:500/1:50

scara 1:50

7

Strada Delfinului

Plan de situație

[PS 07.01 - PS 07.07]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 07.01 - PL 07.07]

scara

Profile transversal tip

[PTT 07.01 - PTT 07.07]

1:500/1:50

scara 1:50

8

Strada Cetinei Plan de situație

[PS 08.01 - PS 08.03]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 08.01 - PL 08.08]

scara

Profile transversal tip

[PTT 08.01]

1:500/1:50

scara 1:50

9

Strada Cerbului

Plan de situație

[PS 09.01 - PS 09.05]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 09.01 - PL 09.05]

scara

Profile transversal tip

[PTT 09.01]

1:500/1:50

scara 1:50

10

Strada Acvilei Plan de situație

[PS 10.01 - PS 10.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 10.01 - PL 10.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 10.01]

1:500/1:50

scara 1:50

11

Strada Brândușelor

Plan de situație

[PS 11.01 - PS 11.07]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 11.01 - PL 11.07]

scara

Profile transversal tip

[PTT 11.01]

1:500/1:50

scara 1:50

QtJALlTAS


SRENISO 9001:2015

SREN ISO 14001:2015

SROHSAS 18001:2008

12

Strada Energiei Plan de situație

[PS 12.01 -PS 12.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 12.01 -PL 12.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 12.01]

1:500/1:50

scara 1:50

13

Strada Fluturilor Plan de situație

[PS 13.01 - PS 13.05]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 13.01 - PL 13.05]

scara

Profile transversal tip

[PTT 13.01]

1:500/1:50

scara 1:50

14

Strada Paltinului Plan de situație

[PS 14.01 - PS 14.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 14.01 - PL 14.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 14.01]

1:500/1:50

scara 1:50

15

Strada Plutelor Plan de situație

[PS 15.01 - PS 15.07]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 15.01 - PL 15.07]

scara

Profile transversal tip

[PTT 15.01]

1:500/1:50

scara 1:50

16

Strada Trestioarei

Plan de situație

[PS 16.01 - PS 16.06]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 16.01 - PL 16.06]

scara

Profile transversal tip

[PTT 16.01]

1:500/1:50

scara 1:50

17

Strada Violetelor Plan de situație

[PS 17.01 - PS 17.05]

scara 1:500

Profil longitudinal

[PL 17.01 - PL 17.05]

scara

Profile transversal tip

[PTT 17.01]

1:500/1:50 scara 1:50■I»

DRUM CONCEPT
Plan de încadrare in zona

[CP 01]

scara 1:2000

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 02]

scara 1:500

strada Cerbului

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 03]

scara 1:500

strada Prigoriei

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 04]

scara 1:500

strada Violetelor

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 05]

scara 1:500

strada Paltinului

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 06]

scara 1:500

strada Lăstunului

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 07]

scara 1:500

strada Trestioara

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 08]

scara 1:500

strada Energiei

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 09]

scara 1:500

strada Ferigei

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 10]

scara 1:500

strada Mierlei

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 11]

scara 1:500

strada Acvilei

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 12]

scara 1:500

strada Viilor

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 13]

scara 1:500

strada Plutelor

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 14]

scara 1:500

strada Delfinului

1:500/1:100

Plan de situație si profil longitudinal

[CP 15]

scara 1:500

strada Brândușelor

1:500/1:100

%

DRUM CONCEPT


o w

Strada Chiciurei, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Se^tor-3,' București^ E-mail: officd@drumconcepf.ro $ Nr. de inre OC/: J40/8739/?009 _ [CUI: RO25872722    ?

Telefoti/% : 0^'f346^2.23/=?<J ,oț >' </^OV     '

Plan de situație si profil longitudinal [CP 16]


scara 1:500


strada Fluturilor


1:500/1:100


Plan de situație si profil longitudinal [CP 17] strada Gaterului


scara 1:500

1:500/1:100Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                         X %             '■S’’

A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.  Denumirea obiectului de investiții

"Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor”

1.2.  Ordonator principal de credite / investitor

Municipiul Ploiești

1.3.  Ordonator de credite ( secundar / tertiar)

Nu este cazul.

1.4.   Beneficiarul investiției

Municipiul Ploiești.

1.5.  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant drumuri: S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., Strada Chiciurei, Nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București, certificat nr. 01770, SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 18001:2008

Proiectant canalizare: S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L., Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, București, telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58, E-mail consult@intergroup.ro, Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si HCL nr.225/1999.

Strada Gaterului asigura legătură riveranilor spre strada Cerbului si strada Fluturilor, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Viilor asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Prigoriei asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Strada Mierlei asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Lăstunului asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Ferigii asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Delfinului asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Cetinei asigura legătură riveranilor spre strada Energiei si strada Fluturilor, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Cerbului asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Acvilei asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Brândușelor asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Energiei asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Gaterului, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Fluturilor asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Paltinului asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Plutelor asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Cetinei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Trestioarei asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești.

Strada Violetelor asigura legătură riveranilor spre Șoseaua Buftea si strada Ciocârliei, strada ce face parte din rețeaua stradala a municipiului Ploiești, fiind amplasata in partea de sud a municipiului Ploiești

Lucrările ce vor fi proiectate se incadreaza in prevederile „Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești” - scenariul de baza si definește acele măsuri și proiecte necesare rezolvării problemelor actuale cele mai urgente și recomandă cadrul instituțional necesar pentru dezvoltarea ulterioară. în afara proiectelor de investiții, cum ar fi noi sectoare de

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                      Sr               l£ »

y.l . - J !\i; im- ,

drum/stradă/poduri (în special pentru îmbunătățirea accesibilității), aceste ^rpiecte>ipcîQd-modernizări de drumuri neasfaltate (de asemenea, pentru acces la transportul pubi!c)^frnburîăffțiri ale traseelor de transport public, măsuri de diminuare a riscului de congestie a traficului/proiecte de management al traficului, de management al parcărilor și îmbunătățiri de ordin instituțional și încurajare și creștere a confortului deplasărilor pietonale.

2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In momentul actual străzile Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor ce fac obiectul prezentei documentații nu mai corespund exigentelor necesare unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare.

Modernizarea străzilor se va face după realizarea sistemului de canalizare pluviala.

Strada Gaterului prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 15 cm, respectiv din sol vegetal, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Gaterului are latimea de 2.50 - 5.00 m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime de 955 m si se va proiecta cu o lățime de 2.50-4.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - IV - a cu o banda de circulație.

Strada Viilor prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, respectiv din sol vegetal, iar partea carosabila este incadrata de borduri si trotuare in stare avansata de degradare, respectiv de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Viilor tronson 1 are latimea de 3.10 - 4.10 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 188 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Stradă Viilor tronson 2 are latimea de 7.70 - 8.10 m, ste incadrata de borduri si trotuare in stare avansata de degradare, avand o lungime totala de 775 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Prigoriei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Prigoriei pe tronson 1 are latimea de 2.35 - 3.1 Om, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 84 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Prigoriei pe tronson 2 are latimea de 3.80 - 5.80m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 597 m si si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al

Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Faza de proiectare: D.A.L.I.


Strada Mierlei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Mierlei pe tronson 1 are latimea de 3.50 - 4.40m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 164 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Mierlei pe tronson 2 are latimea de 3.60 - 4.50m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 775 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Lăstunului prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Lăstunului pe tronson 1 are latimea de 3.10 - 4.10m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 118 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Faza de proiectare: D.A.LJ.

Strada Lăstunului pe tronson 2 are latimea de 3.95 - 5.75m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 768 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Ferigii prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Ferigii pe tronson 1 are latimea de 2.10 - 3.40m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 152 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Ferigii pe tronson 2 are latimea de 4.20 - 5.75m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 771 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Delfinului prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Delfinului pe tronson 1 are latimea de 3.00 - 3.40m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 210 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Delfinului pe tronson 2 are latimea de 3.00 - 5.50m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 772 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

"Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor” Faza de proiectare: D.A.L.I.

Strada Cetinei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Cetinei are latimea de 3.85 - 5.25m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 450 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Cerbului prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 10 - 20 cm, respectiv sol vegetal, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Cerbului pe tronson 1 are latimea de 3.00 - 3.65m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 74 m si se va proiecta cu o lățime de 5.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - IV - a cu doua benzi de circulație.

Strada Cerbului pe tronson 2 are latimea de 2.40 - 3.25m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 604 m si se va proiecta cu o lățime de 5.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - IV - a cu doua benzi de circulație.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Faza de proiectare: D.A.L.I.


Strada Acvilei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 10 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate si pe anumite zone de borduri si trotuare in stare avansata de degradare. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Acvilei pe tronson 1 are latimea de 5.85 - 6.05m, incadrata de borduri si trotuare in stare avansata de degradare, avand o lungime totala de 174m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Acvilei pe tronson 2 are latimea de 4.15 - 6.10m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 775 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Brândușelor prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Brândușelor pe tronson 1 are latimea de 4.00 - 5.1 Om, încadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 223 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Brândușelor pe tronson 2 are latimea de 4.35 - 5.25m, încadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 775 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliuluilocalal Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban “Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Viol Faza de proiectare: D.A.L.I.


Strada Energiei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată m< pe 20 cm, respectiv sol vegetal, iar partea carosabila este incadrata de limitele de prbprietate^;' Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala-fece ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Energiei pe tronson 1 are latimea de 3.90 - 6.65m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 141 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Energiei pe tronson 2 are latimea de 3.10 - 8.20m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 771 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Fluturilor prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, respectiv sol vegetal, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Fluturilor pe tronson 1 are latimea de 4.00 - 5.30m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 242 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Fluturilor pe tronson 2 are latimea de 3.90 - 5.05m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 393 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Paltinului prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, respectiv sol vegetal, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Paltinului pe tronson 1 are latimea de 3.25 - 4.20m, încadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 107 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Paltinului pe tronson 2 are latimea de 3.20 - 3.80m, încadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 765 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de

^<nufuh'<

Wv


Strada Plutelor prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Plutelor pe tronson 1 are latimea de 2.65 - 4.65m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 198 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Plutelor pe tronson 2 are latimea de 3.25 - 6.25m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 773 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.


Strada Trestioarei prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Trestioarei pe tronson 1 are latimea de 3.20 - 3.50m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 129 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Trestioarei pe tronson 2 are latimea de 3.40 - 8.40m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 771 m si se va proiecta cu o lățime de 7.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Violetelor prezintă infrastructura drumului din pietriș, argila si nisip compactată mediu pe 20 cm, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala si menajera iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Violetelor pe tronson 1 are latimea de 3.30 - 5.00m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 95 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Strada Violetelor pe tronson 2 are latimea de 3.20 - 5.25m, incadrata de limite de proprietate, avand o lungime totala de 643 m si se va proiecta cu o lățime de 6.00 m, fiind tratata ca o strada de categoria a - III - a cu doua benzi de circulație.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                      WS\ \>

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele principale ale investitiiei sunt:

 • •   imbunătațirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzii

 • •   aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune confort pentru circulația pietonală;

 • •   asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

 • •   sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • •   trotuarele existente sa aiba de asemenea o alcătuire care sa permită accesul rapid al lucratorilor la rețelele edilitare.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan /extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan)

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si HOL nr.225/1999.

Denumirea străzii

lungime

(m)

lățime

(m)

Gaterului

955

2.50-5.00

Viilor - tronson 1

188

3.10-4.10

Viilor - tronson 2

775

7.70-8.10

Prigoriei - tronson 1

84

2.35-3.10

Prigoriei - tronson 2

597

3.80 - 5.80

Mierlei - tronson 1

164

3.50 - 4.40

Mierlei - tronson 2

775

3.60 - 4.50

Lăstunului - tronson 1

118

3.10-4.10

Lăstunului - tronson 2

768

3.95 - 5.75

Ferigii - tronson 1

152

2.10-3.40

Ferigii - tronson 2

771

4.20 - 5.75

Delfinului - tronson 1

210

3.00 - 3.40

Delfinului - tronson 2

772

3.00 - 5.50

Cetinei

450

3.85-5.25

Cerbului - tronson 1

74

3.00 - 3.65

Cerbului - tronson 2

604

2.40 - 3.25

Acvilei - tronson 1

174

5.85-6.05

Acvilei - tronson 2

775

4.15-6.10

Brândușelor - tronson 1

223

4.00-5.10

Brândușelor - tronson 2

775

4.35 - 5.25

Energiei - tronson 1

141

3.90-6.65

Energiei - tronson 2

771

3.10-8.20

Fluturilor - tronson 1

242

4.00 - 5.30

Fluturilor - tronson 2

393

3.90-5.05

Paltinului - tronson 1

107

3.25 - 4.20

Paltinului - tronson 2

765

3.20 - 3.80

Plutelor - tronson 1

198

2.65-4.65

Plutelor - tronson 2

773

3.25-6.25

Trestioarei - tronson 1

129

3.20-3.50

Trestioarei - tronson 2

771

3.40 - 8.40

Violetelor - tronson 1

97

3.30 - 5.00

Violetelor - tronson 2

643

3.20-5.25

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consi Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Faza de proiectare: D.A.L.I.


b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posrl


‘U L v

Străzile sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești, accesul pe fiecare strada realizandu-se după cum urmeaza: pe strada Gaterului accesul se face din strada Cerbului sau din strada Fluturilor, pe strada Cetinei accesul se face din strada Energiei sau din strada Fluturilor, pe străzile Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor accesul se face din Șoseaua Buftea.

c) Datele seismice si climatice

Conform STAS 11100/1-93, referitor la macrozonarea seismica a teritoriului României, gradul de intensitate seismica este 9 (grade MSK) cu o perioada de revenire de 100 ani. Conform normativului P 100/2013 referitor la proiectarea construcțiilor, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este ag= 0.35g, iarTc are valoarea 1.6 secunde pe intreg arealul aflat in studiu.Figura 1 - Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani.


Figura 2 - Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns.


Temperatura medie anuală este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm în ianuarie si 88 mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit

Orașul se află sub influenta predo4minantă a vânturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

d) Studii de teren

Diversitatea topografiei din zona municipiului Ploiești nu este foarte mare si se datoareaza faptului ca terenul este constituit intr-o zona de câmpie. Altitudinea medie a municipiului Ploiești este de 150 m, zona studiata propriu-zis desfăsurandu-se între 154 m si 162 m altitudine.

I.  Studiul geotehnic

Studiul geotehnic se anexeaza prezentei documentații.

II.  Studiul topografic

Studiul topografic s-a realizat in sistemul de coordinate STEREO 70 si s-a executat cu stația totala. Prin realizarea studiul topografic s-au cules toate detaliile privind cotele și pozițiile necesare pentru alcătuirea planului de situație.

e)  Situația utilităților tehnico-edilitare existente

In prezent pe străzile propuse pentru modernizare exista următoarele rețele edilitare:

 • •  rețea alimentare cu gaz- rețea subterana

 • •  iluminat public - rețea supraterana

 • •  rețea alimentare cu curent electric- rețea supraterana

 • •  rețea telefonie - rețea supraterana

In cazul in care exista si alte rețele edilitare subterane si sunt amplasate la adâncimile stabilite prin normativele in vigoare, prin soluția adoptata in prezenta documentație de către proiectant, rețele edilitare subterane existente in perimetrul proiectului nu vor fi afectate.

Deoarece cele mai multe degradări ale sistemelor rutier au loc in zonele in care se executa lucrări edilitare sau intervenții asupra acestora, proiectantul recomanda ca toate lucrările propuse privind imbunatatirea sistemului rutier al carosabilului si al trotuarelor sa se execute după realizarea reabilitării rețelelor edilitare.

f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici, si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

g) Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasamentul sau in zona imediat anvecinata: existenta condițiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

a) Natura propietatii sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.


“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea co Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, Străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului/^erigțt, DelfiniHuiy\ Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violatelor” BSW \ Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                    FcIS    7-    7^;   /£ 7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Șic.


b) Destinația construcției existente

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, străzile din localitățile urbane se clasifica in raport de


intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc. Astfel străzile ce fac obiectul prezentei documentații sunt străzi de categoria III, IV, strada cu una sau doua benzi de circulație.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) Informatii/obligatii/constranqeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a lucrării in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este "C” lucrări de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor", lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță normala a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • c) An/ani/perioada de constructire pentru fiecare corp de construcție

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

 • d) Suprafața construita

Suprafața construita - 145.108 m2

 • e) Suprafața construita desfasurata

Suprafața desfasurata - 145.108 m2

 • f)  Valoarea de inventar a construcției

Nu este cazul.

 • g) Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

  Denumirea străzii

  lungime

  (m)

  lățime

  (m)

  lățime trotuare (m)

  Gaterului

  955

  2.50-5.00

  -

  Viilor - tronson 1

  188

  3.10-4.10

  Viilor - tronson 2

  775

  7.70-8.10

  Prigoriei - tronson 1

  84

  2.35-3.10

  Prigoriei - tronson 2

  597

  3.80 - 5.80

  Mierlei - tronson 1

  164

  3.50 - 4.40

  Mierlei - tronson 2

  775

  3.60-4.50

  Lăstunului - tronson 1

  118

  3.10-4.10

  Lăstunului - tronson 2

  768

  3.95 - 5.75

  Ferigii - tronson 1

  152

  2.10-3.40

  Ferigii - tronson 2

  771

  4.20 - 5.75

  Delfinului - tronson 1

  210

  3.00 - 3.40

  Delfinului - tronson 2

  772

  3.00-5.50

  Cetinei

  450

  3.85 - 5.25

  Cerbului - tronson 1

  74

  3.00 - 3.65

  Cerbului - tronson 2

  604

  2.40 - 3.25

  Acvilei - tronson 1

  174

  5.85-6.05

  Acvilei - tronson 2

  775

  4.15-6.10

  Brândușelor - tronson 1

  223

  4.00-5.10

  Brândușelor - tronson 2

  775

  4.35 - 5.25

  Energiei - tronson 1

  141

  3.90-6.65

  Energiei - tronson 2

  771

  3.10-8.20

  Fluturilor - tronson 1

  242

  4.00 - 5.30

  Fluturilor - tronson 2

  393

  3.90 - 5.05

  Paltinului - tronson 1

  107

  3.25-4.20

  Paltinului - tronson 2

  765

  3.20 - 3.80

  Plutelor - tronson 1

  198

  2.65-4.65

  Plutelor - tronson 2

  773

  3.25-6.25

  Trestioarei - tronson 1

  129

  3.20 - 3.50

  Trestioarei - tronson 2

  771

  3.40 - 8.40

  Violetelor - tronson 1

  97

  3.30-5.00

  -

  Violetelor - tronson 2

  643

  3.20 - 5.25

  -

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic

Conform expertizei tehnice efectuate, avand in vedere starea de degradare a pârtii carosabile care in prezent este profund afectata de acțiunea factorilor climatici si de trafic, rezulta ca necesara reabilitarea acestor străzi pentru a permite o circulație in siguranța si confort.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consijj Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violat Faza de proiectare: D.A.L.I.


3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structurai si analiza diagnostic, dirr punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Conform Normativului pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintii biruminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide indicativ AND 540 -2003 calificativele sunt atribuite in funcție de suprafața totala a degradărilor si sunt:

bun

<10%

mediu

10-30%

rau

>30%

Astfel pentru strada ce face obiectul prezentei documentații, conform expertizei tehnice efectuate, calificativul stării de degradare este - RAU.

3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI,  DUPĂ CAZ, ALE

AUDITULUI   ENERGETIC,   CONCLUZIILE STUDIULUI DE

DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

Nu este cazul.

 • b) Soluții de intervenție

In cadrul expertizei tehnice efectuate s-au prevăzut doua soluții (scenarii) după cum urmeaza:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

Scenariul 1

In cadrul acestui scenariu soluția de modernizare si reparare a carosabilului este:

 • •  5 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SR EN 13108);

 • •  6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA 20 leg conform SR EN 13108);

 • •  20 cm strat superior de fundație din piatra sparta;

 • •  20 cm fundație din balast;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Scenariul 2

In cadrul acestui scenariu soluția de modernizare si reparare a carosabilului este:

 • •  20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • •   hârtie tip kraft sau folie din polietena;

 • •  2 cm strat de poza din nisip;

 • •  15 cm strat superior de fundație din piatra sparta;

 • •  25 cm fundație din balast.

Trotuare

Scenariul 1

 • •  4 cm strat de uzura BA8 rul 50/70 (conform SR EN 13108);

 • •  10 cm beton de ciment de clasa C16/20;

 • •  10 cm fundație de balast.

Scenariul 2

 • •  6 cm pavele autoblocante;

 • •  5 cm nisip;

 • •  15 cm balast.

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda Soluția 1. Aceasta soluție se pretează materialelor din zona si soluțiilor tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrări similare. Totodată soluția are o viteza mai mare de execuție iar din experiența ultimilor contracte similare este mai economica din punct de vedere financiar. Avantajul soluției propuse este ca structura rutiera flexibila prezintă solicitări reduse la nivelul patului drumurilor, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale structurii.

Soluția tehnica propusa prin expertiza tehnica este aceea de a indeparta imbracamintea asfaltica existenta, a 50 cm din materialul granular infestat si realizarea unei structuri rutiere noi cu următoarea alcătuire:

 • •  5 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA 16 rul conform SREN 13108);

 • •  6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA 20 leg conform SR EN 13108);

 • •  20 cm strat superior de fundație din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • •  20 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Se va evita blocarea accesu lui la proprietăți.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale.Jucrari de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consil^iâlîlpca^al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban                          $ \

"Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lastunului^F^rigiCDelfrmjlbj7tr Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, ViolețSlor” 1 / W V j Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                      :           "          J

~ ~ ~ ~ ......

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Se vor respecta prevederile expertizei tehnice.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnica, din punctul de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural si economic

LUCRĂRI DE DRUM

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Prezentul proiect propune modernizarea străzilor din municipiul Ploiești, străzi ce se afla pe domeniul public al Primăriei Municipiului Ploiești.

Elementele geometrice nu se vor modifica in urma lucrărilor de modernizare, traseul in plan ramanand nemodificat, după cum urmeaza:

Denumirea străzii

Lungime strada

(m)

Lățime carosabil (m)

Suprafața carosabil (mp)

Lățime trotuare

(m)

Suprafața trotuare (mp)

Gaterului

955

2.50 - 4.00

3065

0.30-1.85

1616

Viilor - tronson 1

187.60

7.00

7010

1.50

3330

Viilor - tronson 2

774.50

7.00

1.50

Prigoriei - tronson 1

84

6.00

4285

1.50

2415

Prigoriei - tronson 2

597

6.00

0.80-1.50

Mierlei - tronson 1

164

7.00

6800

1.50

3234

Mierlei - tronson 2

775

7.00

1.50

Lăstunului - tronson 1

118

6.00

5590

1.50

3120

Lăstunului - tronson 2

768

6.00

1.50

Ferigii - tronson 1

152

7.00

6450

1.50

3096

Ferigii - tronson 2

771

6.00-7.00

0.85-1.50

Delfinului - tronson 1

209.70

7.00

6910

1.50

3338

Delfinului - tronson 2

772.40

5.50-7.00

0.80-1.50

Cetinei - tronson 1

56.70

7.00

3230

0.65-1.50

1522

Cetinei - tronson 2

54.90

7.00

1.10-1.65

Cetinei - tronson 3

55.25

7.00

1.50

Cetinei - tronson 4

55.10

7.00

1.50

Cetinei - tronson 5

55.10

7.00

1.50

Cetinei - tronson 6

55.25

7.00

1.40-1.50

Cetinei - tronson 7

54.90

7.00

1.50

Cetinei - tronson 8

62.65

7.00

1.50

Cerbului - tronson 1

74

5.00

3520

1.05-1.50

2328

Cerbului - tronson 2

604

5.00

1.50

Acvilei - tronson 1

173.85

7.00

6900

1.50

3244

Acvilei - tronson 2

775.20

7.00

1.50

Brândușelor - tronson 1

222.90

7.00

7100

1.50

3467

Brândușelor - tronson 2

775.20

7.00

1.50

Energiei - tronson 1

141

7.00

6790

1.50

4008

Energiei - tronson 2

771

7.00

1.50

Fluturilor - tronson 1

241.80

7.00

4535

1.50

2212

Fluturilor - tronson 2

393.50

7.00

1.50

Paltinului - tronson 1

107

6.00

5530

1.50

3091

Paltinului - tronson 2

765

6.00

1.50

Plutelor - tronson 1

197.90

7.00

7040

1.50

3302

Plutelor - tronson 2

773.40

7.00

0.55-1.50

Trestioarei - tronson 1

129

7.00

6580

1.50

3138

Trestioarei - tronson 2

771

7.00

1.50

Violetelor - tronson 1

97

6.00

4690

1.50

2622

Violetelor - tronson 2

643

6.00

1.50

96,025

49,083

Din punct de vedere al traseului in plan s-a urmărit ca traseul proiectat sa se suprapună in totalitate peste traseul existent. Astfel, traseul străzii supuse modernizării va fi proiectat pentru viteza de 25 km/h - 40 km/h.

în profil longitudinal, niveleta proiectata va urmări situația existentă fără a se efectua corecții mari ale niveletei existente, linia roșie proiectata situindu-se sub niveleta existenta cu 5-15 cm. Elementele geometrice alese pentru geometrizarea profilului longitudinal corespund unei viteze de proiectare de 25-40 km/h.

Data fiind situația existenta a bordurilor de incadrare, cu multe borduri, deteriorate prin ciobire, crapare si fisurare, incadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate noi, cu dimensiunile 20 x 25 cm, pe fundații din beton de ciment clasa C16/20, așezate decalat fata de marginea carosabilului cu 12 cm (lumina la bordura).

La capetele străzilor si in zona trecerilor de pietoni, pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap, bordurile se vor monta ingropate, conform normativului 051/2012 aprobat cu ordinul MLPAT 649/2012.

Cele doua scenarii propuse in cadrul prezentei documentații sunt diferite doar din punct de vedere al alcătuirii structurii rutiere, după cum urmeaza:

Având in vedere ca in perioada trecuta intre elaborarea Expertizei Tehnice respectiv a documentației DALI si momentul elaborării Proiectului Tehnic a intrat in vigoare Normativul Indicativ AND 605-2016 privind “Mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice", stratul de legătură utilizat va fi in concordanta cu AND 605-2016 si anume BAD22.4 (BA 22.4 leg 50/70).

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului; F^?igit, “Delfinij|j  Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Vjftlețelo^’; Faza de proiectare: D.A.L.I.■ iutfl

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto


scenariul 1 - sistem rutier elastic


5 cm strat de uzura BA16 conform AND 605-2016 (BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108);

 • • 6 cm strat de legătură BAD22.4 conform AND 605-2016 (BA 22.4 leg 50/70 conform

SREN 13108);

 • • 20 cm strat superior de fundație din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;

 • • 20 cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1 ;

• 10 cm strat de forma din nisip.

scenariul 2 - sistem rutier rigid

 • • 20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • • 2 cm strat de poza din nisip

 • • 15 cm strat superior de fundație din piatra sparta;

 • • 25 cm fundație din balast.

Pentru asigurarea circulației pietonale in condiții de siguranța si confort, s-au prevăzut trotuare cu următoarea alcătuire:

 • • 4 cm strat de uzura BA8 rul conform SR EN 13108;

 • • 10 cm beton de ciment C16/20;

 • • 10 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1.

Valoarea lucrărilor de construcție (drum + canalizare) in cazul lucrărilor propuse prin scenariul 1 este de 38.191.343,790 lei fara TVA respectiv 45,447,699.111 lei cu TVA.

Valoarea lucrărilor de construcție (drum + canalizare) in cazul lucrărilor propuse prin scenariul 2 este de 38.713.213,89 lei fara TVA respectiv 46.068.724,52 lei cu TVA.

b) Descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție prupusa

Nu este cazul.

 • c)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasamente sau in zona imediat invecinata

Nu este cazul

 • e)  Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

  • Lungime strada Gaterului

  955 m

  • Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

  2.50-4.00 m

  • Suprafața carosabil

  3065 m2

  • Suprafața trotuare

  1616 m2

  • borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

  1730 m

• Lungime strada Viilor

963 m

• Lățime parte carosabila (reîncadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

7010 m2

• Suprafața trotuare

3330 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1900 m

• Lungime strada Prigoriei

681 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.00 m

• Suprafața carosabil

4285 m2

• Suprafața trotuare

2415 m

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1400 m

• Lungime strada Mierlei

939 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

6800 m2

• Suprafața trotuare

3234 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1870 m

• Lungime strada Lăstunului

886m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.00 m

• Suprafața carosabil

5590 m2

• Suprafața trotuare

3120 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1800 m

• Lungime strada Ferigii

923 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.00-7.00 m

• Suprafața carosabil

6450 m2

• Suprafața trotuare

3096 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1830 m

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                      6°-^!               L*- £

• Lungime strada Delfinului

982 m

• Lățime parte carosabila (reîncadrare intre borduri)

5.50-7.00 m

• Suprafața carosabil

6910 m2

• Suprafața trotuare

3338 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1940 m

• Lungime strada Cetinei

499 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

3230 m2

• Suprafața trotuare

1522 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

960 m

• Lungime strada Cerbului

678 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

5.00 m

• Suprafața carosabil

3520 m2

• Suprafața trotuare

2328 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

1390 m

• Lungime strada Acvilei

949 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

6900 m2

• Suprafața trotuare

3244 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

1870 m

• Lungime strada Brândușelor

998 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

7100 m2

• Suprafața trotuare

3467 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru incadrare

1960 m

• Lungime strada Energiei

912 m

• Lățime parte carosabila (reîncadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

6790 m2

• Suprafața trotuare

4008m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1940 m

• Lungime strada Fluturilor

635 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

4535 m2

• Suprafața trotuare

2212 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1260 m

• Lungime strada Paltinului

872 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.00 m

• Suprafața carosabil

5530 m2

• Suprafața trotuare

3091 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1780 m

• Lungime strada Plutelor

971 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

7040 m2

• Suprafața trotuare

3302 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1910 m

• Lungime strada Trestioarei

900 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

7.00 m

• Suprafața carosabil

6580 m2

• Suprafața trotuare

3138 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1840 m

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consili Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstun Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Faza de proiectare: D.A.L.I.

• Lungime strada Violetelor

738 m

• Lățime parte carosabila (reincadrare intre borduri)

6.00 m

• Suprafața carosabil

4690 m2

• Suprafața trotuare

2622 m2

• borduri prefabricate 20 x 25 pentru încadrare

1510 mLUCRĂRI DE CANALIZARE

Proiectul pentru canalizarea pluviala va conține realizarea gurilor de scurgere care vor prelua apele pluviale, conductele de racord ale gurilor la căminele de filtrare, căminele de filtrare, conductele de legătură dintre căminele de filtrare si conductele de infiltrare, conductele de infiltare si căminele de spalare, prevăzute in căpătui conductelor de infiltrare.

Pe străzile din cartierul Mitica Apostol, au fost prevăzute 281 de sisteme de colectare apa pluviala, filtrare si infiltrarea apa in sol. Conductele de racord a gurilor de scurgere sunt din PVC 0200 mm SN8, SDR34, iar conductele de infiltrare sunt conducte PVC 0315 mm SN10, SDR34, de drenaj cu fante doar la partea superioara a = 220° avand fiecare o lungime L = 15 ml.

In tabelul următor au fost centralizate informațiile pe fiecare strada.

Nume Strada

Guri de scurgere

Cămine

Lungime conducta infiltrare

Număr

Lungime racorduri

Filtrare

Spalare

Cerbului

28

129

13

13

195

Prigoriei

26

117

13

13

195

Violetelor

34

142

17

17

255

Paltinului

36

152

18

18

270

Lăstunului

36

143

18

18

270

T restioara

36

162

18

18

270

Energiei

38

175

19

19

285

Ferigei

40

182

20

20

300

Mierlei

40

186

20

20

300

Acvilei

40

177

20

20

300

Viilor

40

173

20

20

300

Plutelor

38

168

19

19

285

Delfinului

42

176

21

21

315

Brândușelor

39

183

19

19

285

Fluturilor

22

95

11

11

165

Gaterului

25

152

15

15

225

Total

560

2512

281

281

4215

Pe langa lungimile din tabel, mai sunt de executat si legaturile la căminul de filtrare, legaturile cu conductele de infiltrare si legaturile cu căminul de spalare. Lungimea acestor legaturi, nu este prinsa in lungimile de conducte prezentate in tabel.

Racordarea gurilor de scurgere la căminul de filtrare se va face utilizând teuri si coturi la 87°. Panta racordurilor va fi cuprinsa intre 1%-5%.

Adâncimea medie a racordurilor este de 1.75 m. Latimea transeei de pozare este de 0.80 m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm, după care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductelor si a căminelor se vor folosi sprijiniri conform legislației in vigoare.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu căminul de filtrare, se realizează din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5.9 mm.

 • -  Căminul de filtrare

Căminele de filtrare au diametrul Dn 1000 mm si sunt construcții speciale pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețele carosabile. Reținerea substanțelor poluante dizolvate in apa se face prin intermediul unui filtru realizat din nisip in proporție de 95%. Racordurile de intrare si ieșire au diametrul Dn 200 mm. Stratul filtrant are capacitatea de a epura apa de pe o suprafața de circa 600 mp, avand o capacitate de 9 l/s.

Căminul de filtrare, cu perete lis la interior si profilat la exterior, este compus din următoarele:

 • -  element de separare a fluxului hidraulic de intrare;

 • -  camera de sedimentare;

 • -  camera cilindrica cu lamele siralate;

 • -  treapta de filtrare cu substrat filtrant;

 • -  țeava drenanta dispusa perimetral, sub substratul filtrant;

 • -  țeava verticala pentru mentenanta si control, inclusiv o rezerva pentru ploi torențiale

deosebit de puternice, dispusa si aceasta cu același tip de filtru.

Apa intra in cămin printr-o racordare tangențiala intr-un spațiu decantor, cu separator de curent si cu o spirala lamelara integrata. Particulele solide cad in colectorul de nămol, aflat la partea inferioara a căminului. Apa curata urca prin zona centrala si deversează peste fitru. După parcurgerea filtrului, apa este colectata la partea inferioara a zonei de filtrare prin intermediul unui dren si evacuata in exteriorul căminului de filtrare. De acolo, se face conexiunea la conducta de infiltrare, prin intermediul unor piese speciale, conform planșei CP18.

Avand in vedere ca vor fi amplasate in carosabil, căminele trebuie sa fie capabile sa preia sarcinile statice si dinamice din trafic, la fel placa de beton si capacul cu rama. Clasa de incarcare minima este D400, iar capacul de cămin este 0 800 mm.

 • -  Conducta de infiltrare

Avand in vedere ca aceste conducte vor fi montate sub carosabil si astfel sunt supuse unor sarcini statice si dinamice ridicate, au fost alese conducte cu pereți plini si ranforsati, prevazuti cu fante. Astfel au fost alese conductele de infiltrare din PVC 0315 mm SN10, SDR34, de drenaj, cu fante doar la partea superioara a = 220° fiecare tronson avand o lungime L = 15 ml. Panta de montare a conductelor este de 0.5%, asigurandu-se astfel o infiltrare buna, dar si o panta suficient de mare astfel incat atunci când sunt spalate conductele, eventualele mizerii sa se scurgă in căminul de spalare si sa poata fi astfel evacuate. Latimea fantelor este de 2.5 mm, lungimea acestora este de 70mm iar distanta intre eie este de 20 mm.

Faza de proiectare: D.A.L.I.                                                                                 |       1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,U-

- Căminele de spalare

Căminele de spalare prevăzute in căpătui conductei de infiltrare sunt prefabricate,, realizate din PVC SN 12, SDR 34 avand diametrul de Dn 400 mm sau Dn 630 mm si adancimea variabila, conform profilelor longitudinale. Căminele de spalare vor fi amplasate de asemenea in carosabil si trebuie sa reziste la incarcarile statice si dinamice din trafic. Clasa de incarcare minima este D 400, iar capacul este 0 400 mm sau 0 625 mm in funcție de tipul de cămin furnizat.

Fundul căminului este perforat, astfel incat sa se poata infiltra prin el apa care se scurge pe conducta de infiltrare pana la el in timpul ploilor, iar la sfârșitul ploii sa nu avem apa care sa stagneze in cămin. In situația când se face spalarea conductelor, apa colectata in acesta este evacuata cu ajutorul vidanjei. Prin acest cămin se poate introduce si camera pentru a se face o inspecție video a conductei sau chiar sa se faca prelevare de probe de apa.

Descriere generala rețea canalizare

Rețeaua de canalizare proiectata este dimensionata in sistem separativ, apele pluviale fiind preluate de gurile de scurgere si dirijate la căminele de filtrare si ulterior la conductele de infiltrare in sol. Toate elementele componente ale sistemelor de preluare-filtare-infiltrare se vor amplasa in întregime pe domeniul public, in subteranul tramei stradale.

Adancimea de realizare a rețelei de canalizare este cuprinsa intre 1.00-3.20 m. Transeea de pozare se va executa in săpătură deschisa, cu taluzuri verticale, atat in regim mecanizat cat si manual. Latimea prevăzută a transeei de pozare este de (Dext +0.70 m). Pozarea conductelor de racord a gurilor de scurgere se va realiza pe un pat de nisip in grosime de 10 cm, după care se va îngloba in nisip sau pamant bine faramitat cernut cu o acoperire de 30 cm. Conductele de infiltrare vor fi înglobate intr-un filtru realizat din balast cu granulatia 4/16 mm. Deasupra filtrului care are dimensiunea de 80*80 cm, este prevăzut si un geotextil. Pentru transeea de pozare a conductei si a căminelor de vizitare se vor folosi sprijiniri de taluzuri verticale conform legislației in vigoare.

Lucrările se vor executa tronsonat, fara întreruperea circulației auto si pietonale din zona.

Carosabilul afectat de lucrările de extindere a rețelelor de canalizare va fi aduse la starea inițiala.

Pe traseul rețelei de canalizare si la fiecare racord, la o inaltime de 50 cm, deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

Tehnologia de execuție a rețelei de canalizare

Canalizarea proiectata va prelua apele pluviale.

Canalizarea proiectata se va poza, conform planșei CP18. Se va asigura realizarea unui contact perfect toate conductele si îmbinările dintre acestea.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Execuția săpăturilor transeelor cu pereți verticali se face cu sprijinirea pereților. Pentru adâncimi de săpătură mai mici de 5,0 m, malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal cu interspatii de la 0-20 cm (in sarcina constructorului).

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai înainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare.

Excedentul de pamant se va transporta la groapa iar pamantul necesar umpluturilor se va transporta la un depozit intermediar stabilit anterior.

In situația in care depozitul de pamant rezultat din săpătură va fi depozitat lateral transeei, se va avea grija ca in lungul sântului sa fie lasata libera o bancheta de min. 0.7 m lățime intre marginea săpăturii si depozitul de pamant.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu împrejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Se vor monta plăcute avertizoare care sa semnalizeze locurile periculoase pe timp de zi si de noapte.

Latimea de săpătură necesara pozării va fi următoarea:

 • -  pentru conductele de infiltrare PVC 0 ext 315 mm - 1.00 m;

 • -  pentru racorduri guri de scurgere cu PVC <|> ext 200 mm - 0.90 m;

Săpătură pentru căminele de infiltrare va avea dimensiunile de 1.50 x 1.50m, iar pentru căminele de spalare săpătură va avea dimensiunile de 1.20 x 1.20m.

Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 4- 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Execuția rețelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a normativelor in vigoare.

Materialele folosite la execuția canalizării sunt materiale performante, cu durata de viata de cca 50 ani. La punerea lor in execuție se vor respecta condițiile din Caietul de Sarcini.

Nerespectarea condițiilor de pozare a tuburilor din PVC duce la deformarea acestora si ruperea lor sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.

Lucrările de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai ușor nivelul de așezare si panta canalului.

Carosabilul afectat de lucrările necesare execuției canalizării proiectate se va desface si se va reface la situația inițiala. Se va face verificarea gradului de compactare, conf. STAS 2914/84.

Toate materialele folosite vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta standardele romanești sau internaționale in vigoare.

Referitor la materialele rețelei de canalizare, s-au adoptat materiale pentru conducte, cu o rugozitate foarte mica, care sa permită curgerea cu viteza relativ ridicata (pentru autocuratire) la o panta cat mai mica, evitandu-se in acest mod adancimea excesiva a colectoarelor de canalizare si apariția unor dificultăți atat in execuție, cat si in exploatare si nu in ultimul rând, care ar duce la un cost ridicat al investiției.

Caracteristicile conductelor si pieselor de legătură pentru canalizarea din PVC

 • -  Durata de viata: In cazul unei utilizări optime durata de viata este de 50 ani.

 • -  Greutate mica: Fiind de 20 de ori mai ușor decât betonul, se poate transporta si

manevra mai ușor.

 • -  Montare rapida: Datorita greutății mici si simplității îmbinării, se pot executa in timp

scurt, rețele de canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara.

 • -  Rețeaua de conducte realizate din tuburi PVC este perfect etanșa, neavand loc nici

infiltrații si nici exfiltratii.

 • -  Proprietăți de rezistenta: Au rezistenta buna la transport, depozitare, montare si

exploatare.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban "Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei,


Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Faza de proiectare: D.A.L.I. • -  Rezistenta la coroziune: Conductele de canalizare impreuna cu

etansare rezista bine la acțiunea substanțelor aflate in apele uzate, menajere si freatice.

 • -  Rezistenta la uzura: Substanțele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica

asupra conductelor PVC decât asupra conductelor de beton si azbociment.

 • -  Perete interior neted: Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este

mica, capacitatea de transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

5.4.   Costurile estimative ale investiției

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum si a Structurii si Metodologiei de elaborare a Devizului General.

a)  Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare

Valoarea unitara pe m2a lucrărilor de construcție (drum + canalizare) =38.191.343,79 lei / 145.108 m2 ~ 263.19 lei/m2 fara TVA, valoare ce se incadreaza in cuantumul altor lucrări similare.

b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investiției

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după finalizarea investiției. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in intretinerea pârtii carosabile si/sau trotuare, compusa din intretinere curenta si periodica (reabilitare);

Problematica stării tehnice a drumurilor si a lucrărilor de intretinere si reparații a drumurilor se abordeaza in cadrul a doua norme tehnice, si anume:

• Instrucțiuni tehnice pentru Determinarea Stării Tehnice a drumurilor moderne, CD 155-2001;

■ Normativ privind întreținerea si Repararea drumurilor publice, AND 554-2010.

Costurile de întreținere și operare au fost estimate pe baza soluției tehnice propuse și a prognozelor de trafic, în conformitate cu Normativul AND 599-2010 și au fost analizate, impreuna cu periodicitatea si cuantumul lucrărilor de intretinere, pentru Scenariul „Cu Proiect”. Costurile unitare pentru fiecare operație de intretinere au la baza estimările proiectantului, utilizând studiile existente precum si referințele cu privire la lucrările deja realizate, pentru care preturile au fost aduse la anul de baza 2017.

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Tabelul următor prezintă scenariile avute in vedere la stabilirea periodicității si volumelor de lucrări pentru lucrările de intretienere, in scenariul Fara Proiect si respectiv Cu Proiect.

Periodicitatea lucrărilor de intervenție:

Nr. crt.

Categorie

Tip lucrare

Periodicitate

Scenariul Fara proiect

Scenariul Cu proiect

1

Intretinere curenta

Colmatari fisuri si crăpături

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de covoare sau ranforsari

-

fisuri longitudinale axiale pe intreaga lungime a străzii si fisuri transversale

2

Badijonarea suprafețelor poroase

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de

-

3% din suprafața străzii

3

Plombe

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de

-

5% din suprafața străzii

4

Reabilitare

intretinere periodica:covor asfaltic

Din 6 in 6 ani, incepand cu anul 8 de exploatare, ținând cont de momentul de intervenție a ranforsarilor

-

Pe 100% din suprafața

5

Ranforsare

In anul de operare 15

-

Pe 100% din suprafața

Sursa: Estimările proiectantului

Tabelul următor conține costurile unitare pentru fiecare operațiune de intretinere considerata, precum si cantatile de lucrări corespondente cele doua scenarii de analiza, conform ipotezelor corespunzătoare strategiilor definite anterior.

Costurile unitare si cantitatile totale ale lucrărilor de intervenție

Nr. crt.

Categorie

Tip lucrare

Periodicitate

Preturi unitare

Cantitati

Scenariul Fara proiect

Scenariul Cu proiect

1

Colmatari fisuri si crăpături

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de covoare sau ranforsari

37.89

lei/m

-

89.67

2

Intretinere curenta

Badijonarea suprafețelor poroase

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de covoare sau ranforsari

60.79

lei/mp

-

8.07

3

Plombe

Anual, din anul 3 de exploatare, cu excepția primilor 2 ani după ce se fac astemeri de covoare sau ranforsari

62.93

lei/mp

-

13.45

4

Reabilitare

Intretinere periodica:covor asfaltic

Din 6 in 6 ani, incepand cu anul 8 de exploatare, ținând cont de momentul de intervenție a ranforsarilor

58.36

lei/mp

-

269.00

5

Ranforsare

In anul de operare 15

130.24

lei/mp

-

269.00

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

a)  Impactul social si cultural

Prin modernizarea străzilor se vor imbunatati condițiile de transport in zona, străzile realizând accesul riveranilor către principalele artere ale municipiului si către principalele obiective culturale si sociale.

b) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare

Având in vedere ca obiectivul proiectat este componenta a rețelei de străzi a Municipiului Ploiești, acesta nu va înregistra forța de munca angajata permanent in faza de realizare si in faza de operare.

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei strad$[e£luerari de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea co^ișiliijijji ldtaK?âl Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban         t?/

“Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lastunuli^?-@erigii, Delfinului, s, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, VioțeSelor*’, Z^// Faza de proiectare: D.A.L.I.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Se apreciază că, prin realizarea proiectului se produce o ameliorare a fluenței traficului cu repercusiuni favorabile asupra emisiilor poluante provenite de la autovehicule, acestea reducându-se cu cca. 15-20 %.

Modernizarea sistemului rutier si realizarea unei suprafețe de rulare corespunzătoare produce, prin excelență, o reducere a poluării sonore.

Trebuie menționat că în ansamblu, prin realizarea lucrărilor proiectate, impactul circulației rutiere asupra mediului se modifică în sens benefic.

Refacerea semnalizării la nivelul normelor actuale, sunt masuri care conduc nemijlocit la reducerea numărului de accidente si, implicit, la reducerea poluării accidentale.

Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate - nu este cazul.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

a)  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Această analiză are drept scop să stabilească:

 • ■  măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare - nu este cazul

 • ■ măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF -Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2017, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2017.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Justificarea necesitați se regăsește in asigurarea condițiilor minime de deplasare auto si pietonala pe raza municipiului.

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu

întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • ■ Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • ■  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • ■  Raportul Beneficiu - Cost;

• Fluxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus. în Documentul de lucru nr. 4 al Direcției Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele de drumuri fără taxă nu se așteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

 • ■  „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

 • ■ HEATCO - „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” - proiect finanțat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaționale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite și pentru analiza proiectelor naționale;

» „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” -ACIS, 2009;

 • ■ „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” - elaborat de Jaspers.


Faza de proiectare: D.A.L.I.£

■ Mașter Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național deEvâlua^ș^X Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a ProiecteldrJdifi cadrul Mașter Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente colaterale si adiacente infrastructurii rutiere:

 • ■  Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • •  Valoarea timpului și congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);

 • • Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

 • ■ Costuri de mediu;

 • ■  Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp, reducerea numărului de accidente și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2017 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2017.

Lucrările de modernizare vor fi realizate in perioada 2017-2018. Astfel, situația imbunatatita infrastructurii rutiere si a elementelor conexe va exista incepand cu anul 2018.

Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ - “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de investiție, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrărilor de modernizare.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

 • ■  Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2017, în Lei;

 • ■  EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada

<■!/■> r»nno + r'i                A 4\                    rs*■» <4o                                        ii OC

Vi tz VUI IO II         (Cil III     I / , pi UOUI I I p^7l HJaUQ      CA|JI VC4LCII <7, fJOI IQ III Cil IUI      \OI IUI C7l<C7Vll V

2041);

 • ■ Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

■ Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de un an, pentru anul de analiza 0, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

 • ■  Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

 • ■  Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de alei pietonale si de drum (infrastructura rutiera) , aceia care beneficiază in mod direct de imbunatatirea condiției tehnice a infrastructurii rutiere si a elementelor conexe , ceea ce determina condiții superioare de circulație. Aceste condiții de circulație imbunatatite constau in creșterea gradului de comfort si siguranța a circulației.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se definească cat mai complet impactul socio-economic proiectului:

Imbunatatirea stării tehnice a infrastructurii rutiere:

 • •  Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect

 • •  Reducerea costurilor legate de mediul înconjurător - direct

 • •  Imbunatatirea condițiilor de deplasare pietonala pe raza localității - direct

Creșterea nivelului de trai al populației rezidente in localitățile invecinate locației de

 • •  Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada nefavorabila - indirect

 • •  Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct

 • •  Creșterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit - indirect

 • •  Creșterea volumului investițiilor atrase - indirect

Alte beneficii socio-economice non-monetare:

 • •  Proiectul va contribui la reducerea șomajului local si la imbunatatirea calificării personalului angajat in sistem

 • •  Creșterea valorii terenului si a imobilelor prin creșterea atractivitatii localităților invecinate locației proiectului.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarea finanțării

 • •   întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de 'îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •   controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •   stabilirea unei planificări financiare

 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •   împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul' financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • •   planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Acestea, presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea încasărilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului local al

Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

"Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigi^DelfmutOÎ,^ Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violet S lq^-   ZX

Faza de proiectare: D.A.L.I.

proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale op^ățiUnîtb^'cu. bugetele aprobate.                                                          Y


Prezentarea informațiilor


l 6

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica.

TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,


6. SCENARIUL/OPTIUNEA RECOMANDATA

6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pentru selectarea scenariilor propuse si descrise anteror s-au luat în calcul criterii de tipul:

 • ■  tehnic

 • ■  economic - financiar

 • ■  sustenabilitate

 • ■   riscuri

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1- opțiune recomandată; 3 - opțiune alternativa); s-a folosit o medie ponderată între ponderea individuală a fiecărui criteriu și subcriteriu de evaluare și valoarea dată pentru cotarea variantelor.

Criteriu

Pondere individuala

Scenariu propus

1

2

Tehnic

încadrarea in stasuri

40.00%

1

1

Durata de realizare

5.00%

1

2

Economic - Financiar

Costul investiției

30.00%

1

2

Sustenabilitate

Impactul social si cultural

10.00%

1

1

Impactul asupra mediului

10.00%

1

1

Riscuri

5.00%

1

1

TOTAL

100.00%

1.00

1.35

DECIZIA

Scenariul 1

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime, recomandate

în urma evaluării alternativelor s-a ales ca scenariul 1 ca fiind scenariu optim, corespunzător celui mai bun punctaj, scenariu care este conform si cu expertiza tehnica efectuata.

Avantajele scenariului recomandat:

 • ■  greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de imbracamintile de beton de ciment;

 • ■  durata de realizare a investiției mai mica

 • ■  cheltuielile de intretinere sunt mai mici

 • ■   nu apar restricții de circulație pe perioada execuției

 • ■  valoare investiției mai mica

 • 6.3.   Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare (fara TVA) lei

Valoare (inclusiv TVA) lei

Valoare total (INV)

52,408,370.120

62,293,387.255

din care construcții montaj (CM)

38,191,343.790

45,447,699.111

“Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea consiliului Ipcal al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban                5 9 >>,v

"Modernizare cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lastunului/^e^iir'pelfin.âlui,'' Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor” Faza de proiectare: D.A.L.I.>

// / &

elemente

■ -


 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

  fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții


LUCRĂRI DE DRUM

strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70

96.025,00 mp

strat de legătură de tip BA22.4 leg 50/70

13.827,60 to

strat de uzura tip BA 8 rul 50/70

49.083,00 mp

lungime bordura mare 20 x 25 cm

28.890 m

lungime bordura mica 10 x 15 cm

28.050 m

LUCRĂRI DE CANALIZARE

Obiectul

Suprafața ocupata definitiv (mp)

1

Conducte racord guri de scurgere 02OOmm 2512 ml x 0.9 m

2260.8

2

Cămine de filtrare 281 buc x 1.5 m x1.5 m

632.25

3

Conducte infiltrare 0350 mm 4215 ml x1 m

4215

4

Cămine de spalare 281 bucăți x 1.2 m x 1.2 m

404.64

Suprafețe ocupate definitiv

7512.7

5

Organizarea de șantier - suprafața ocupata temporar

1500

TOTAL

9012.7

c) Indicatori financiari, socio-econimici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul.

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimate in luni

Lucrările de execuție se vor realiza conform contractului de prestări servicii.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcționarii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Alegerea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 22 Secțiunea 2 "Obligații și răspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind calitatea în construcții" și în baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentații se încadrează la categoria de importanță C -construcții de importanță normala.

Strada ce face obiectul prezentei documentații a fost proiectata astfel incat sa reziste unui trafic de calcul de 0.3 m.o.s. (m.o.s.=milioane osii standard) trafic ce reprezintă o clasa de trafic ușor, care este asigurător pentru străzile de categoria a 11l-a.

 • 6.5. Normalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanțarea va fi asigurată in integralitate de la bugetul local si/sau alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Pentru obiectul de investiție, a fost emis certificatul de urbanism nr. 115 din data de 15.02.2018 avand valabilitate 24 de luni de la data emiterii.

7.2. Studiu topografic, avizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic se va anexa impreuna cu avizul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Anexa.

7.3.  Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se prezintă atașat prezentei documentații inventarul domeniului public.

7.4.  Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacității existente

Nu este cazul.

 • 7.5.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compesare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico-economica

Nu este cazul.


 • 7.6. Avize, acorduri si studii specifioce, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum

 • a)  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice

Nu este cazul.

 • b) Studiu de trafic si studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

 • c)  Raportul de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice

Nu este cazul.

 • d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • e) Studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

Nu este cazul.istianProiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, SeCtdr3, București Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016

MODERNIZARE CARTIER MITICA APOSTOL

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE - REVIZIA 01

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4..

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1.

Construcții si instalații

0.000

0.000

0.000

2.2.

Utilaje si echipamente

0.000

2.2.

Dotări

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

1.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

14,250.000

2,707.500

16,957.500

3.1.1.

Studii de teren

10,000.000

1,900.000

11,900.000

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

4,250.000

807.500

5,057.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

90,650.000

17,223.500

107,873.500

drum

75,650.000

14,373.500

90,023.500

canalizare

15,000.000

2,850.000

17,850.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

831,578.950

158,000.000

989,578.950

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

831,578.950

158,000.000

989,578.950

drum

611,278.780

116,142.970

727,421.750

canalizare

220,300.170

41,857.030

262,157.200

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

paloare (rnijusiv tVa), .

lei

lei

1

2

3

4

3.7,

Consultanta

15,000.000

2,850.000

17,850.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15,000.000

2,850.000

i7,85o.@oo   :

drum

0.000

0.000

0.000®=^’-’“

canalizare

15,000.000

2,850.000

17,850.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

509,072.780

96,723.824

605,796.604

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

73,433.390

13,952.344

87,385.734

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

73,433.390

13,952.344

87,385.734

3.8.2

Dirigentie de șantier

435,639.390

82,771.480

518,410.870

drum

305,639.390

58,071.480

363,710.870

canalizare

130,000.000

24,700.000

154,700.000

TOTAL CAPITOL 3

1,460,551.730

277,504.824

1,738,056.554

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

37,907,277.890

7,202,382.800

45,109,660.690

drum

30,563,938.790

5,807,148.370

36,371,087.160

canalizare

7,343,339.100

1,395,234.430

8,738,573.530

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3,658.290

695.075

4,353.365

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

3,658.290

695.075

4,353.365

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

7,608,075.000

1,445,534.250

9,053,609.250

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

7,608,075.000

1,445,534.250

9,053,609.250

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

45,519,011.180

8,648,612.125

54,167,623.305

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIEU

5.1.

Organizare de șantier

373,876.810

71,036.596

444,913.406

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

280,407.610

53,277.446

333,685.056 j

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

280,407.610

53,277.446

333,685.056

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

93,469.200

17,759.150.+

111,228.350

drum

0.000

0.000

0.000

canalizare

93,469.200

17,759.150

111,228.350

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

381,964.100

0.000

381,964.100

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

152,819.690

0.000

152,819.690

drum

152,819.690

0.000

152,819.690

canalizare

0.000

0.000

0.000

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea ucrarilor de construcții

38,187.690

0.000

38,187.690

drum

30,563.940

0.000

30,563.940

canalizare

7,623.750

0.000

7,623.750

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din valoarea de C+M)

190,956.720

0.000

190,956.720

drum

152,819.690

0.000

152,819.690

canalizare

38,137.030

0.000

38,137.030

5.2.5

laxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000