Hotărârea nr. 145/2019

Hotãrârea nr. 145 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 193/03.05.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Sălceanu Claudia Oana, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 114/25.04.2019 (nr. Registru special 27/03.05.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 4100/08.04.2019 privind „Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022”;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții finanțată din bugetul local pe anul 2019, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2018 în sumă de 3.462,03 mii lei, astfel:

 • -  suma de 3.462,03 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

Art. 5 Aprobă conturile de execuție ale Bugetului local și Bugetului creditelor interne la data de 31.03.2019, conform Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

pD 17 C<7TVTXT'T'T7 TAT7 C’IPTlTIVPT’X (

Contrasemnează:

SECRETAR, na-Geanina SERBINOVJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI -


mii Iei                                       mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Realizări

2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri

2019

Estimări

2020

2021

2022

364,443.00

128,683.00

384,244.00

352,880.00

363,653.00

374,519.00

1

VENITURI -TOTAL

0001

364,443.00

128,683.00

384,244.00

377,730.00

388,199.00

398,774.00

2

VENITURI PROPRII

0101

290,981.00

110,874.00

358,528.00

304,930.00

313,987.00

323,333.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

360,688.00

127,422.00

381,341.00

377,480.00

387,949.00

398,524.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

327,417.00

119,333.00

340,096.00

330,377.00

340,801.00

351,342.00

5

Al. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

164,218.00

38,705.00

214,329.00

156,295.00

164,234.00

172,520.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0006

159,745.00

37,105.00

209,624.00

154,925.00

162,826.00

171,075.00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

473.00

70.00

900.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

473.00

70.00

900.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

159,272.00

37,035.00

208,724.00

153,925.00

161,826.00

170,075.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

158,272.00

37,035.00

208,724.00

151,300.00

158,8^5 >

■166,808:00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1,000.00

0.00

0.00

2,625.00

Â

2,961.00

^°VA

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

1,408.00

1,445.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

1,408.00

1,445.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

1,408.00

1,445.00

18

A3. IMPOZITE

SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74,379.00

52,356.00

81,121.00

80,094.00

80,864.00

81,598.00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74,379.00

52,356.00

81,121.00

80,094.00

80,864.00

81,598.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60,069.00

44,060.00

66,000.00

64,729.00

65,183.00

65,617.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14,981.00

10,441.00

16,000.00

16,229.00

16,683.00

17,117.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

45,088.00

33,619.00

50,000.00

48,500.00

48,500.00

48,500.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,270.00

7,244.00

11,021.00

11,265.00

11,581.00

11,881.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,176.00

2,856.00

4,500.00

4,345.00

4,467.00

4,583.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,074.00

4,370.00

6,500.00

6,898.00

7,091.00

7,275.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

18.00

21.00

22.00

23.00

23.00


27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,040.00

1,052.00

4,100.00

4,100.00

/

Ut s

4,10Q;00

. < 4,Î00.00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

0.00

0.00

0.00

v0.00

OjjO

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

88,820.00

28,271.00

44,646.00

93,988.00

95,703.00

97,224.00

30

SUME DEFALCATE

DIN T.V.A.

1102

70,993.00

17,748.00

23,269.00

72,550.00

73,962.00

75,191.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50,270.00

12,567.00

19,137.00

62,772.00

63,233.00

63,692.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17,111.00

4,278.00

5,646.00

6,597.00

7,367.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.fmantarea invatamantului particular

110209

3,612.00

903.00

4,132.00

4,132.00

4,132.00

4,132.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

21.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

21.00

1.00

0.00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

32.00

105.00

109.00

112.00

115.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

32.00

105.00

109.00

112.00

115.0044

TAXE PE

UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17,701.00

10,490.00

21,272.00

21,329.00

/ <-■.

ILg

■. c

21,629.00

2l.‘>l8:0fi

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,171.00

9,586.00

16,945.00

16,800.00

16,974.00

17,142.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,445.00

5,743.00

10,445.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,726.00

3,843.00

6,500.00

6,300.00

6,474.00

6,642.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2,445.00

884.00

4,247.00

4,447.00

4,571.00

4,690.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85.00

20.00

80.00

82.00

84.00

86.00

50

A6. ALTE

IMPOZITE SI

TAXE FISCALE

0011

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI

TAXE FISCALE

1802

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

1.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,271.00

8,089.00

41,245.00

47,103.00

47,148.00

47,182.0054

CI. VENITURI

DIN

PROPRIETATE

0013

10,603.00

2,213.00

12,000.00

12,000.00

12,OO0tgf

X

A

/

■ 12,000.00

•'z>'■■

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

10,603.00

2,213.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12^OOO.Î)6

58

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

8,728.00

2,213.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,875.00

0.00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

22,668.00

5,876.00

29,245.00

35,103.00

35,148.00

35,182.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9,513.00

2,709.00

12,712.00

12,597.00

12,608.00

12,609.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

8,905.00

2,638.00

12,401.00

12,401.00

12,401.00

12,401.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

57.00

9.00

61.00

64.00

66.00

67.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

289.00

3.00

0.00

0.00

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

262.00

59.00

250.00

132.00

141.00

141.00

72

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

44.00

8.00

24.00

25.00

26.00

27.0073

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

21.00

3.00

pz 1

W'i i

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

23.00

5.00

24.00

25.00

Vii ci \

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

11,098.00

2,700.00

15,300.00

21,300.00

21,300.00

21,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10,724.00

2,645.00

15,300.00

21,300.00

21,300.00

21,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

374.00

55.00

0.00

0.00

0.00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1,942.00

459.00

1,209.00

1,181.00

1,214.00

1,246.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

165.00

16.00

0.00

0.00

0.00

83

Taxe speciale

360206

786.00

148.00

750.00

785.00

807.00

828.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

35.00

8.00

33.00

35.00

36.00

37.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

266.00

140.00

345.00

361.00

371.00

381.00

87

Alte venituri

360250

690.00

147.00

81.00

0.00

0.00

0.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1,000.00

-10,329.80


91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1,000.00

10,329.80

V

92

Alte transferuri voluntare

370250

71.00

0.00

0.00

11.00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,357.00

200.00

456.00

0.00

0.00

0.00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,357.00

200.00

456.00

0.00

0.00

0.00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1,356.00

200.00

455.00

0.00

0.00

0.00

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

2,398.00

61.00

2,447.00

250.00

250.00

250.00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2,398.00

61.00

2,447.00

250.00

250.00

250.00

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE STAT

4202

2,296.00

54.00

243.00

250.00

250.00

250.00

113

A. De capital

0019

581.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

80.00

1.00

/

ș

■i

■ / 1 <

<5.    V v J •:.

Vi tli

A ■A V V f v. ; A jX

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

501.00

126

B. Curente

0020

1,715.00

53.00

243.00

250.00

250.00

250.00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

24.00

2.00

0.00

0.00

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

172.00

51.00

243.00

250.00

250.00

250.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

683.00

137

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

833.00

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

3.00

0.00

0.00

158

Fond social FSE

48.02.02

102.00

7.00

2,204.00

0.00

0.00

0.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

102.00

7.00

2,204.00

0.00

0.00

0.00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE                   361,301.00   126,335.00  370,909.20   352,519.00

363,282.00

374,138.00

2

I. VENITURI

CURENTE

0002

360,422.00

126,282.00

370,666.20

352,269.00

363,032.00

373,888.00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

327,417.00

119,333.00

340,096.00

330,377.00

340,801.00

351,342.004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

164,218.00

38,705.00

214,329.00

156,295.00

C

164,234.01

172,520.00

* "■; •. •' • •t

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,140.00

848.00

3,370.00

0.00

0.00

0.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159,745.00

37,105.00

209,624.00

154,925.00

162,826.00

171,075.00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

473.00

70.00

900.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

473.00

70.00

900.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

159,272.00

37,035.00

208,724.00

153,925.00

161,826.00

170,075.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

158,272.00

37,035.00

208,724.00

151,300.00

158,865.00

166,808.00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1,000.00

2,625.00

2,961.00

3,267.00

14

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

1,408.00

1,445.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI C4ST/CI R1 D/ V

0502

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

1,408.00

1,445.0016

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,333.00

752.00

1,335.00

1,370.00

l,408."i

<_j yAT- '

«A w

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

74,379.00

52,356.00

81,121.00

80,094.00

80,864.00

81,598.00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

74,379.00

52,356.00

81,121.00

80,094.00

80,864.00

81,598.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60,069.00

44,060.00

66,000.00

64,729.00

65,183.00

65,617.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14,981.00

10,441.00

16,000.00

16,229.00

16,683.00

17,117.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

45,088.00

33,619.00

50,000.00

48,500.00

48,500.00

48,500.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10,270.00

7,244.00

11,021.00

11,265.00

11,581.00

11,881.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,176.00

2,856.00

4,500.00

4,345.00

4,467.00

4,583.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,074.00

4,370.00

6,500.00

6,898.00

7,091.00

7,275.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

18.00

21.00

22.00

23.00

23.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,040.00

1,052.00

4,100.00

4,100.00

4,100.00

4,100.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

88,820.00

28,271.00

44,646.00

93,988.00

95,703.00

97,224.00

29

SUME DEFALCATE DINT.U.A.

1102

70,993.00

17,748.00

23,269.00

72,550.00

73,962.00

75,191.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50,270.00

12,567.00

19,137.00

62,772.00

63,233.00

63,692.00

35

Sume delalcate din TVAntr nchilihrarrn

110206

17,111.00

4,278.00

5,646.00

6,597.00

7,367.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3,612.00

903.00

4,132.00

4,132.00

4,132.00

4,132.00


O1EȘ137

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

21.00

1.00

0.00

0.00

/ «7 ; i; e-r' V §• Wo X?

0.00

......

38

Taxe hoteliere

120207

21.00

1.00

39

TA XE PE SER VICII

SPECIFICE

1502

105.00

32.00

105.00

109.00

112.00

115.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

32.00

105.00

109.00

112.00

115.00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17,701.00

10,490.00

21,272.00

21,329.00

21,629.00

21,918.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,171.00

9,586.00

16,945.00

16,800.00

16,974.00

17,142.00

44

impozitul pe mijloacele

16020201

9,445.00

5,743.00

10,445.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

45

HTrpuzituiȚKr TriȚiToaceii*

16020202

5,726.00

3,843.00

6,500.00

6,300.00

6,474.00

6,642.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2,445.00

884.00

4,247.00

4,447.00

4,571.00

4,690.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85.00

20.00

80.00

82.00

84.00

86.00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

ALTE IMPOZITE SI

TAXE FISCALE

1802

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Alte impozite si taxe

180250

1.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,005.00

6,949.00

30,570.201

21,892.00

22,231.00

22,546.00VENITURI DIN PROPRIETATE2,213.00


12,000.00


300205


8,728.00


2,213.00


12,000.00


10,000.002,213.00


12,000.00


10,000.00


10,000.00


10,000.00
Venituri din prestări de servicii__________________

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor socialVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

VENITURI DIN

TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE_______

Taxe extrajudiciare de timbru


Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise


AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI
2,709.00


12,712.00


289.00


262.00


340202


340250


2,638.00


12,401.00


0.00


0.00


0.00


0.00


11,892.00


12,231.0074

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10,724.00

2,645.00

15,300.00

10,766.00

/«r

11,068.00

V'

£

' ' 11.356.00.

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

374.00

55.00

0.00

X

0.00

<;£\S > o.oo

78

DIVERSE VENITURI

3602

1,676.00

319.00

864.00

820.00

843.00

865.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

165.00

16.00

0.00

0.00

0.00

80

vuisuiiiniiu um

:i.: .......

360205

81

Taxe speciale

360206

786.00

148.00

750.00

785.00

807.00

828.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

35.00

8.00

33.00

35.00

36.00

37.00

83

Taxa reabilitare termica

360223

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Alte venituri

360250

690.00

147.00

81.00

0.00

0.00

0.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

71.00

-1,000.00

-10,329.80

0.00

0.00

0.00

86

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1,000.00

-10,329.80

89

Alte transferuri voluntare

370250

71.00

0.00

0.00

0.00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

IV. SUBVENȚII

0017

879.00

53.00

243.00

250.00

250.00

250.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

879.00

53.00

243.00

250.00

250.00

250.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE STAT

4202

879.00

53.00

243.00

250.00

250.00

250.00

100

B. Curente

0020

879.00

53.00

243.00

250.00

250.00

250.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

24.00

2.00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

172.00

51.00

243.00

250.00

7©7

■^.oo

X* ■

'   25000

'k M

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420254

683.00

c

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE             3,142.00     2,348.00   13,334.80       361.00      371.00      381.00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

0.00

1,000.00

10,329.80

0.00

0.00

0.00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

0.00

1,000.00

10,329.80

0.00

0.00

0.00

6

C2. VÂNZĂRI

DE BUNURI SI

SERVICII

0014

0.00

1,000.00

10,329.80

0.00

0.00

0.00

DIVERSE VENITURI

3602

266.00

140.00

345.00

361.00

371.00

381.00

Taxa reabilitare termica

360223

266.00

140.00

345.00

361.00

371.00

381.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

1,000.00

10,329.80

0.00

0.00

0.00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1,000.00

10,329.80

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,357.00

200.00

456.00

0.00

0.00

0.00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

1,357.00

200.00

456.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri dm valnrifirarra nntir

390201

1,356.00

200.00

455.00
15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

0.00

1.00

■ V7 o/ l* (;

i' ■      1

; . W

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

1,000.00

0.00

0.00

„o.to

, 7 OM

20

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

1,000.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

1,519.00

8.00

2,204.00

0.00

0.00

0.00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

0018

1,417.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE STAT

4202

1,417.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

A. De capital

0019

1,417.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

80.00

1.00

0.00

0.00

0.00

42

suovenni tiu ia ns

pentru finanțarea

—.u:-------

42021601

501.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

833.00

0.00

0.00

0.00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

3.00

0.00

0.00

0.00

60 Fond social FSE

48.02.02

102.00

7.00

2,204.00

0.00

0.00

0.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

102.00

7.00

2,204.00

0.00

0.00

0.00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI-

mu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri 2019

Estimări

" U ;      '

2020

2021

2022

431,068.73

94,830.33

387,706.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI - TOTAL

5002

431,068.73

94,628.33

387,706.00

0.00

0.00

0.00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI

5102

37.709.37

9.382.00

43.702.59

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

23,817.00

6,485.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilități primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

5,416.00

1,691.00

3,563.44

cheltuieli cf. ctr. 1/20 R.A.S.P

20

7,362.00

1,309.00

6,851.00

Alte transferuri

55,18

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema

57

69.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

152.00

93.00

2.365.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

522.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap

59,40

193.00

63.00

240.00

Active nefinanciare

71

609.00

3.00

487.55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-430.63

-262.00

-262.40

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

49.7S1.84

11.043.00

38.162.30

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii (alegeri 1

20

100.00

Fonduri de rezerva

50

234.45

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanei or-fu ncto n are

51

2,870.00

868.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

10.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

38.00

428.00

Active nefinanciare

71

18.00

Active financiare - aport capital social

72

3,500.00

Rambursări de credite - total din care:

81

43.356.00

10.175.00

33.900.00

0.00

0.00

0.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414.00

0.00

Rambursare credit B.C.R

15.252.00

4.040.00

11.310.00

Rambursare credit B.R.D.

17.275.00

4.530.00

12.704.00

Rambursare credit C.E.C.

6.415.00

1.605.00

4.136.00

Rambursare credit EXIM

5.750.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.16

-10.15DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri 2019

Esri^»‘JX.^

2020

•••' 2022 ■

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

■. -Z

"'X k-'             - •/' •       ’■ Z

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9,971.00

2,391.00

8,391.20

0.00

■\

'vî'ÎMQ

o.oo

’V./yiuv,

Bunuri si servicii (comisioanei

20

1.00

Dobânzi

30

9 971.00

2 391.00

8 390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

6102

17.666.16

4.592.00

19,282.65

0.00

0.00

0.00

Protecția civila TOTAL-din care:

173.28

1.00

122.65

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii (Protecția ivila)

20

41.00

1.00

26.00

Active nefinanciare < Protecția civila)

71

136.00

96.65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-3.72

Politia Locala - total, din care:

17.492.88

4,591.00

19,160.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal

10

16612.00

4 449.00

18 370.00

Bunuri si servicii

20

810.00

141.00

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

70.88

1.00

INVAT \MINT

6502

24 022.77

5122.20

25 496.54

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

1.112.00

330.00

1.588.00

0.00

0.00

0.00

Transport profesori

433.00

78.00

580.00

Cheltuieli de personal- cf.HCL84/201â

441.00

100.00

458.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

238.00

152.00

550.00

Bunuri si servicii - ari 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

13,869.00

3,783.00

15,972.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3,076.00

1,054.00

Transferuri către instituții publice (internate si

51

77.00

25.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

2,952.00

909.00

4,197.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

952.00

116.00

1,157.00

Stimulent educațional leuca 248'20151 ASSC)

57

0.00

5,001

Alte cheltuieli (burse școlare acțiuni cu caracter

59

1 110.00

78.00

1 400.00

Sume aferente persoanelor eu handicap

59.40

275.00

Active nefinanciare

71

606.96

4.00

98.80

Active nefinanciare Radu Stanian

19.04

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-26.23

-122.80

-25.26

SANATATE

6602

12 344.65

2 978.00

14 414.00

0.00

0.00

0.00

t-ttCTiu i en u c pcisci11vii -imswi s n hiemuara

10

8,829.00

2,627.00

12,200.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

43.00

6.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

43.00

6.00

163.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1,478.00

321.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

412.00

55.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

1,066.00

266.00

341.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

48.00

13.00

60.00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri 2019

EstirfCiri',. i A i

2020

,x^2\

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41.00

10.00

50.00

//. i A

t.            -

••Xf ?

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

1,818.00

0.00

1,509.00

0.00

*■' — D.00

.....,.     ., Ik.

1

Sl'ilalul dv l\-dia:rie Ploiești

787.00

300.00

> 1

Spitalul Municinal Ploiești

1.031.00

1.209.00

Active nefinanciare Primărie

71

110.00

1.00

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-22.35

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

56.173.94

13.405.00

54.892.88

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.336.00

217.00

1.517.50

0.00

0.00

0.00

Iluminai ornamental

1.305.00

501.00

Sneitacole artificii

19.00

19.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Mumei: al Ploiești Vest

534.00

90.00

534.00

A, tiuni culturale

1 478.00

108.00

462.50

Alte transferuri curente interne

55

Susținerea cultelor

59

530.00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44,651.00

13,155.00

50,719.00

0.00

0.00

0.00

Casa de Cultura

1,454.00

405.00

1,506.00

Teatrul "Toma Caragiu"

11,266.00

3,557.00

14,000.00

i ilannonicu "Paul Constantincscu"

9.074.00

2.915.00

12,713 00

Club Sportiv Municipal

13,892.00

3,818.00

13,000.00

.Administram: Parcului C-tin Stere

8 965 00

2.460.00

V500.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7,093.00

0.00

2,487.00

0.00

0.00

0.00

Teatrul "Toma Caragiu"

713.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

584.00

287.00

Casa de Cultura

Club Sportiv Municipal

1,073.00

Administrația Parcului C-tin Stere

4,7233)01

1,800.00

Active nefinanciare

71

391.00

64.00

201.32

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16.24

-31.00

-31.94

Alte transferuri pentru investiții

55,13

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10.82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

69 020.06

19112.55

79 484.55

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.179.00

8.684.00

39,288.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12 282.00

3.616.00

16.735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9,838.00

2,803.00

12,500.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

664.00

186.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5,272.00

1,724.00

7,633.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1 123.00

355.00

1.600.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.267.62

1.227.00

5.4313)0

0.00

0.00

0.00

Reparații crese

33.00

200.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

159.00

47.00

116.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,333.00

584.00

2,447.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,816.00

402.00

1,730.00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri

2019

Estimări

2020

C2021'

2022;

Bunuri si servicii Căminul de batrani

369.00

108.00

500.00

,. )

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

0.62

0.00

3.00

.......'*■

Bunuri si servicii crese

497.00

86.00

375.00

‘ V >

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

531.00

133.00

562.00

0.00

0.00

0.00

a’i Asistenta sociala in caz de invaliditate

367.00

95.00

396.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50.00

9.00

42.00

c) Cantina sociala

5.00

1.00

12.00

d) Centrul Crese

100.00

26.00

100.00

d) Căminul de batrani

9.00

2.00

12.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62.00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

1.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

Asistenta sociala- total din care:

57

33.654.00

9079.00

34.160.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23,872.00

6,613.00

26,025.00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Ajutoare neutru incalzire locuințe

126.00

5.00

125.00

O.00

0.00

0.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

4,303.00

1,142.00

2,500.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația

5.353.00

1.319.00

5 510.00

Active nefinanciare - total din cart”

71

351.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare primărie

0.00

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

84.00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

214.00

15.00

Active nefinaneiare CRI SA

20.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

85

-25.56

-10.45

-10.45

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.477.73

10.584.80

35.352.77

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

11,906.00

3,276.00

14,171.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii- total din cure:

20

26.859.011

6.980.00

19.090.00

o.no

mw.

0,011

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe

1 922.00

266.00

1.530.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

24,937.00

6,714.00

17,560.00

0.00

0.00

0.00

Iluminai nubile

5 950 00

1.8001'0

.777.00

Întreținere ceasuri rrublice

39.00

12.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

495.00

83.00

214.00

0.00

0.00

0.00

Total prestări SGU

18,453.00

4,819.00

13,535.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.18

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

94.00

27.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

2 184.00

309.001

1.983.57

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

590.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

Pluti efectuate in anii Precedenti -i recuperate .iți

85

-97.60

-0.60


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 201S

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri 2019

--------———

țs lipi ari

2020

Z=-2J922

:ș U'S-xx

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57.67

-7.20

-7.20

1 %

-

-V

2

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32,366.61

3,975.90

24,457.9)

0.00

fO.OO

sNl'^bO,

Bunuri si servicii -total din care:

20

31,140.00

3,732.00

22,070.00

0.00

boo

Salubritate - total, din care:

28.906.00

3.279.00

20.599.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate cai nublicc si dezanezire

24 122.0C

3 033.00

16 000.00

Dezinsectie. dezinfcctie. deratizare

3 418.00

246.00

3.000.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

358.00

250.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,008.00

0.00

1,349.00

Ana meteo

1 630.00

411.00

800.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

604.00

42.00

671.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finuntiire

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

1,359.00

461.00

2,605.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129.77

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2.62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.711.60

156.00

10.322.31

0.00

0.00

0.00

Subvenții- di/. de firet si tari/ la en. termica

40

11.461.60

0.00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

Subvenție

10 050.60

10000.00

Suma aprobata conform HCL

nr. 421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1,411.00

Active nefinanciare

71

250.00

156.00

322.31

TRANSPORTURI

8402

68,823.00

11,885.88

33,746.22

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii -totul, din care:

20

11.643.00

123,00

2.529.110

JLOO

0.00

lym

Reparații curente străzi

10,217.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1,426.00

123.00

529.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0.00

Subvenții/. ratuitati (S.C. Transport Calatori

40

41,685.00

11,208.00

24,000.00

TVA

4,000.00

bunuri si servicii lîiianlale din roiitniri anii

55

Proiecte cu finanțări din fonduri externe

50

18.00

Active nefinanciare

71

18,055.00

1,258.00

4,154.71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2,578.00

-703.12

-937.49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

393.697.96

92.487.53

370.909.20

0.00

0.00

0.00

■IUTOR/TA TI PI Bl.ICE SI ACȚIUNI

5102

36.948.37

9.488.00

40,850.04

0.00 \

0.00

0.00

Cheltuieli de personal

10

23 817.00

6.686.00

29.500.00

Bunuri si servicii

20

5 416.00

1 691.00

3.563.44

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani

cheltuieli cf cir .1/20 R.A.S.P

7 362 00

1.309.00

6.851.00

A'utor social (spriiin persoana fizica in extrema

57

69.00

Alte cheltuieli

59

522.00

64.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

193.00

240.00

Plăti electu,iie .mii precedenti recuperate in anul

85

-430.63

-262.00

-262.40

ORDINEPUBLICASISIGURANȚA

6102

17,459.28

4.591 00

19.186 00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii - total. din care:

20

41.0C

1.00

26.00

0 00

0.00

0,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

41.00

1.00

26.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Politia Locala - total din care:

17,422.00

4.590.00

19.160.00

IIJIO

IHJO

OJIU

Cheltuieli de oersonal

10

16.612.00

4 449 nu

18.370.00

Bunuri si servicii

20

8I0.OC

141.00

790.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-3.72

0.00

ooo

IN VATA Ml NT

6502

23.396.77

5.118.20

25.397.74

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,112.00

330.00

1,588.00

0.00

0.00

0.00

Transport profesori

433.00

79.00

580.00

Cheltuieli de personal cf HCL 84/2016

441.00

100.00

458.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

238.00

151.00

550.00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si necesarul cheltuielilor de personal

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr .1/2011

20

13,869.00

3,783.00

15,972.00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3,076.00

1,054.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani

0.00

Transferuri către instituții publice

51

77.00

25.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. I alin

c.

55

2,952.00

909.00

4,197.00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

952.00

116.00

1,157.00

Stimulent educațional leite.i 248/2015: ASSt4

57

0.00

5.00

Alte cheltuieli 1 burse sculare.acțiuni cu caracter

59

1. 10.00

78.00

1.400.00

Sume aferente oersoanelor cu handicap

9 40

275.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-26.23

-122.80

-25.26

SANATATE

6602

10 416 65

2.977.00

12.894.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala

10

8.829.00

2.627.00

12.200.00

Bunuri si servicii

20

43.00

6.00

63.00

0.00

00

0 00

bunuri si servicii cahinete medicale școlare

43.001

6.00

163.00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

Transferuri către instituții nublice

51

1.478.00

321.00

421.00

0.00

(120

O'B

Spitalul de Pediatrie Ploiești

41 .00

55.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

12166.00

266.00

341,00

M IA

~ .....— -


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE 31.03.2019

Propuneri 2019

2 Estimări        z

fi

2020

("V     /

2021 •

: .2022

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

46.215.84

11.043.00

37.734.30

0.0'0

0.00

0.00

Bunuri si servicii - din care:

20

100.00

r

/ l

Bunuri si servicii (aleueri 1

20

100.00

c5.      <

Ronduri de rezerva

50

234.45

Transferuri către Serviciu! public de evidenta a

51

2.870.00

868.00

3 510.00

-7 ‘ Ci

Rambursări de credite - total din care:

81

43.356.00

10.175.00

33.900.00

mo]

0,00

4    .0:00

Rambursare credit Alnha Bunk

4.414 00

0 00

Rambursare credit B.C.R.

15.252.00

4 040 00

11.310.00

Rambursare credit B.R..D.

17.275.00

4.530 00

12.704.00

Rambursare credit C.E.C.

6,415.00

1.605.00

4,136.00

Rambursare credit EXIM

5.750.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.16

-10.15

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

9,971.00

2,391.00

8,391.20

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

L00

Dobânzi

30

9.971.00

2.391.00

8.390.20DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri

2019

Estimări

—4—

2020

2021

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41.00

10.00

50.00

V

v \   ;

Alic cheltuieli (Centrul dc Transfuzie)

57

48.0t

13.0C

60 00

“V 5^'

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in a

85

-22.35

----X-

r..r          '■

CULTURA, RECREERE .81 RELIGIE

6702

48.700.76

13.341.00

52.204 56

000

0.00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

3.336.0C

217.00

1.517.51

0.00

0.00

0.00

iluminat ornamental-

1 305.00

501.00

spectacole mtilîcii

19.00

19.0C

20 00

acțiuni sultu rate

1 478 Oi

108.0C

462.5(1

bunuri si > rvicii Parc Municipal Ploiești Vest

534.0C

90.00

534.00

renșfatji curenjț >UUiia

suma reprezentării! diferența dintre sursa cie

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani

0.00

1 ranslertiri către instituții publice, din care:

51

44.651.00

1 L155.00

50.719.00

0.00

0.00

0.00

Casa de Cultura

1 454.00

405.00

1.506.00

Teatrul "Toma Canmiu"

11 266 110

3 557.00

14.000.00

111 armonica "Paul Constantinesc!!*1

9.074.00

2 91' u0

12 -13.00

1 Iul1 S/K-r' i MuniciiXil

13.892.00

3.818 Ou

13 000.0 '

Administralia Parcului C-tin Stere

8 965 00

2 460.00

9.500.00

Susținerea cultelor

59

530.00

0.00

Susținerea cultelor -catedrala Sf Ioan Botezătorul

200.00

0.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-16.24

-31.00

-31.94

...  .137(717? ARI SI \S/SJE\r tS(>£l ll..1

6802

68.606.06

19.112.55

79.430.55

0 00

0.00

UI

29.179.00

8.684.00

39.288.00

0.00

0.90

0.0(1

.Asistenta sockiki în cuz dc înv ididilcUc

12.282.0(1

3.616.00

16.735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9,838.00

2,803.00

12,500.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

664.00

186.00

820.00

Crese

5.272 00

1,724.00

7 ->33.0(i

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.123.00

355.00

1.601 i.OO

Bunuri si servicii - total din care:

20

5,267.62

1,227.00

5,431.00

0.00

0.00

0.00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

159.00

47.00

116.00

Bunuri si servicii crese

497.00

86.00

375.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,333.00

584.00

2,447.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,816.00

402.00

1,730.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

369.00

108.00

500.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

0.62

3.00

reparații crese (pmp)

33.00

200.00

Lenea 350/2005

60.00

60.00

bunuri si servicii linantate din restituiri ani

0.00

Asistenta sociala-total din care:

57

33.654.00

9.079.00

34.160.(11)

0.00

11.00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23.872.00

6 613.00

.6.02 .00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

4,303.00

1,142.00

2,500.00

Aiuloare pentru inealzirea locuințelor

126 00

5.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,353.00

1,319.00

5,510.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate .din care nentru:

59.40

531.00

133.00

562.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

367.00

95.00

396.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

50.00

9.00

42.00

Cantina sociala

5.00

1.00

12.00

Centrul Cresc

100.00

26.00

100.00

CAminul d$ batrani

9.00

2.00

12.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-25.56

-10.45

-10.45

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

38 761.40

10.283.00

33.376.40

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal Serviciul Pi blic Finanțe

10

11 906.00>

3 276.00

4 171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.85'100

6.980 <10

9.090 001

000

o 110

0.00

Bunuri si servicii -Serviciul public finanțe

1.922.00

266.00,

1.530.001

Alte cheltuieli - loial din care:

50

24.937 00

6 714.00

17.560.00!

0.00

0.00

0.00

iluminat public

06

5.950.00

1.800 00

3.777.00

întreținere ceasuri publice

39 00

1200

34.001

Reparații curentei fond imobiliar)

495.00

83 00

214.00

1

l umi prestări SGU

1DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri

2019

.• y—

Estimări

.♦s

.     . V,

2020

2021 /

;           y

Z

2022 :

’■ W-

nreslari servicii SGII PI.

18,453.00

4.819.00

13.535 00

.’Z'--.

Renaratii curente Incuri de ioaca

Reparații curente parcuri

V.

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani

.„         „,z

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc- SPFL

59.40

94.00

27.00

116.00

o

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-97.60

-0.60

. lransleruri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

PROIECȚIA MEDIULUI

7402

3L010 23

3.514.90

21.852.90

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

31.140.0(1

1732.00

22 070.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate -total din care:

28.906 00

3.279.011

20 599.00

0.00

0 00

OuO

24.122 00

5.033 Ou

16.000.00

Dezinseclie.dezinfcctic’deraliziire

3 418,00

246.00

3 000.00

Colectare . transport si neutralizare cadavre

558.00

250.u0

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,008.00

1,349.00

ana meteo

L 630.00

411.(10

8i.i0.O0

Alte servicii in domeniu protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa

604.00

42.00

671.00

Plăti etectuule in anul precedent recuperate in

85

-129.77

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.461.60

o.no

10,000,00

o, ou

0.00

0.00

[Subvenții-

40

11.461.60

0.00

10 004.00

0.00

o.iio

0.00

Subxs^uk. 7/ //.-9V7-.5/.IL5 26/a1 muluLiii UUL

10.050.60

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare nret combustibil

1,411.00

.TRANSPORTURI

8402

50.750.00

10.627.88

29.591.51

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.643.00

123 00

2 529.00

0 00

0.00

0.00

renarati i curente străzi

10. 17.00

2 000 00

Tvet vilii iTiuomTaTe sl iiiiHu uroui 1 TmuiiTiiuurv rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum

1,426.00

123.00

529.00

Plăti efectuate anii nrccedenli recuneratc in unul

Subventii/eratuitati (S.C. Transport Calatori

40

41 685.00

11 208.00

24 000.00

TVA

4.000.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-2.578.00

-703.12

-937.49

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37.370.77

2.342.80

16.796.80

0.00

oToo]

0.00,

■ 11 TORI TA TI PUBL ICE SI A CTIUNI

5102

761.00

96.00

2.852.55

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe

55

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

152.00

93.00

2,365.00

Active nefinanciare

71

i>09 0i i

3.00

487.55

active nefinaneiure finalitate din restituiri ani

Pluti clcetnale unii precedenti recuperate in anul
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

3.566.00

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

1 ransleruri către Serviciul public de ev identa a

51

10.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

38.00

428.00

Active nefinanciare

71

18.00

Active financiare (participare la capitalul sociuli

72

3 500 00

o.OO

0 00

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

'•102

206.88

1.00 \         96.65

0,00

0,00

OJM

Active nelînanciarelProiecția civila)

71

136.00

1 00

96.65

Active nefinunciarefPolitia Locala)     7!              70 88

INUATAMANT

6502

626.00

4 00

98.80

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

6069F

4.00

98.80

Active ne financiare Radu Stanian

19.04

active nellnunciare finuniLite din restituiri an

Pluti efectuate unii precedenti recuperate in anul

85

SANATATE

6602

1,928.00

1.00

1.520.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciarc

71

110.00

1.00

11.00

Active netinancitirc cabinete școlare - ASSC

110.00

i .oo

active nefinanciare finalitate din restituiri an

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltarel-total. din care:

51

1,818.00

0.00

1,509.00

0.00

0.00

0.00


1“

COD

Realizări 2018

EXECUȚIE

31.03.2019

Propuneri 2019

Esffmnti 1    * %.

DENUMIREA INDICATORILOR

2020

4^021

\20i^^

8 ni laiul de Pediatrie Ploiești

787.00

3011.00

7

/•£

Spitalul Municipal Ploiești

1.031.00

1.209.00

I

l'/ x î''>-

Pluti efectuate unii nreicdciUi recuperate iu anul

85

F“

; ■ .f.;; J

¥■7.•

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

7.473.18

64.00

2.688.32

o.oo

0.00'

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezwltarel-total. din care:

51

7,093.00

0.00

2,487.00

0.00

—riMoo

1-.      > zz

Teatrul"Toma Caragiu"

713.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

584.00

287.00

Casa de cultura

Club Sportiv Municipal

1,073.00

Administrația Parcului C-tin Stere

4.723.00

1.800.00

Active nefinanciare

71

391.00

64.00

201 32

Platî efectuate anii mec eden ti recunerute in anul

85

-10.82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

414.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu Imantari din fonduri externe nern in hi i r^ah i 11 ■ nn «j ra df’ram

56

62.00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

1.00

Active nefinanciare

71

351.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare primărie

0.00

39.00

Active nefinanciare Cantina Sociala

33.001

Active nefinanciara Căminul de batrani

84.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor

214.00

15.00

Active nefinanciare CRESA

20.00

active nefinanciare finanțate din restituiri an

Plăti efectuate anii nrecedenti recuperate in anul

85

LOCUINȚE. SERITCII SI DE7.V. PUBLICA

7002

2.716.33

301.80

1.976.37

0.00 \

0.00

0.00

Proiecte cu linantari din fonduri externe

56

Active nefinanciare primărie

71

2.184.00

309.00

1.983.57

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

590.00

active nefinanciare finanțate din restituiri an

Plăti efectuate anii nrecedemi recuperate in anul

85

-57.67

572201

-7.20

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.356.38

461.00

2.605.09

0 00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

1.359.00

461.00

2.605 09

active nefinanciare finanțate din restituiri an

Plăti efectuate anii nreccdcnli recuperate in anul

85

-2.62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

250.00 \

7500

322.31

0.00

o.oo

0.00

Active nefinanciare

71

250 00

156.00

322.31

L TRANSPORTURI

8402

18.073.00

7,255.00

4.154.71

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu tinanlari din londuri externe

56

18.00

Active nefinanciare

71

18 055.00

1.258.00

4.154.71

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85
lei

Nr. crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2018

INIȚIAL conform HCL 31 din 16.02.2018

BUGET 2018 HCL 565/13.12.2018

INCASARILA

31.12.2018

Estimare 2019 DEBITE RESTANTE cf adr primita SERV. URM.

Estimare 2019 DEBIT CURENT, cf adr primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2019 TOTAL cf adr primite SERVICII

Estimare 2019

OBSERVAȚII

0

1

2

3

4

5

9

10

11=9+10

14

15

1

Impozit pe profit de la agenti economici

21010201

3,423,000

3,423,000.00

3,140,367.00

3,368,724

0

3,368,724

3,368,724

TRANSPORT CALATORI nu mai datoreaza pt 2019, dar are de plata restanta cf adr Urm 106573/25.10.2018 (HCL 355/2017 eșalonare)

2

Impozit pe venit din transfer propr. itnob. din patrim. personal

21030218

900,000

900,000.00

472,904.50

0

900,000

900,000

900,000

CAMERA NOTARILOR cf adr 114978/17.10.18

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reclama si publicitate)

21050250

1,105,000

1,311,000.00

1,332,489.58

107,000

1,228,000

1,335,000

1,335,000

SPFL - pers, fizice si juridice - tx firma, tx. reci si publ cf adr 106573/30.10.18, Urmărire cf adr 106573/30.10.18 ; Urbanism cf adr 116841/22,10,18.

4

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice

2107020101

15,579,000

15,579,000.00

14,980,654.42

3,339,200

12,660,800

16,000,000

16,000,000

SPFL - pers, fizice cf adr 106573/30.10.18 si Urmărire cf adr 106573/30.10.18

5

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

2107020102

42,000,000

44,800,000.00

45,087,727.46

6,270,000

43,730,000

50,000,000

50,000,000

SPFL - pers juridice cf adr 106573/30.10.18 ;

Serviciul Control cf adr 106573/01.10.18; Biroul Juridic-Contencios cf adr 106573/02.10.18;

Urmărire cf adr 106573/25.10.18

6

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2107020201

4,000,000

4,500,000.00

4,176,299.33

800,000

3,700,000

4,500,000

4,500,000

SPFL - pers, fizice cf adr' ÎO6573iȘ0Ă0:i8 .si Urmărire cf adr 106573/25.10.2018   <?•?

7

Impozit pe terenuri de ia persoane juridice

2107020202

8,074,000

8,074,000.00

6,074,017.77

600,000

5,900,000

6,500,000

6,500,000

■----------------- /

SPFL - pers juridice jf adr.106573/30,10.18, ,\ ServiciulControl;adr'i065.73/01.10.18.;.Birbuls î Juridic Contencios adr106573/02.10.18; Urmărire cf adr 106573/25.i0JS;î\'''   ''   AV

lei

Nn crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD clasifica tie bugetara

BUGET 2018

INIȚIAL conform HCL 31 din 16.02.2018

BUGET 2018 HCL 565/13.12.2018

INCASARI LA

31.12.2018

Estimare 2019 DEBITE

RESTANTE cf adr primita SERV. URM.

Estimare 2019 DEBIT CURENT, cf adr primite SERVICH ȘTAB.

Estimare 2019 TOTAL cf adr primite SERVICII

Estimare 2019

OBSERVAȚII

8

Teren extravilan

2107020203

20,000

20,000.00

19,476.00

4,000

17,000

21,000

21,000

SPFL - pers fizice adr 106573/30.10.18; PERS, juridice adr 106573/30.10.18; Urmărire cf adr 106573/25.10.18

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

3,000,000

4,500,000.00

4,040,384.31

41,000

4,059,000

4,100,000

4,100,000

Jud Ploiești (nu știe) cf adr 115065/17.10.18 estimat cf incaș 2018 din iulie 2017 nu se mai oprește % la bug de stat

10

Taxe hoteliere

21120207

4,000

21,000.00

21,240.00

0

0

0

0

nu se mai datoreza

11

Impozit pe spectacole

21150201

102,000

102,000.00

104,959.61

3,000

102,000

105,000

105,000

SPFL - pers juridice cf adr 106573/30.10.18, Urmărire cf adr 106573/25.10.18.

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

2116020201

8,792,000

9,292,000.00

9,444,614.85

1,500,000

8,945,000

10,445,000

10,445,000

SPFL - pers, fizice auto cf adr 106573/31.10.18; Urmărire cf adr 106573/25.10.18;

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

5,941,000

6,441,000.00

5,726,217.67

950,000

5,550,000

6,500,000

6,500,000

SPFL - pers juridice cf adr 106573/30.10.18, Control cf adr 106573/01.10.18, Juridic Contencios cf adr 106573/02.10.18, Urmărire cf adr 106573/25.10.18

14

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (Serv.Urb.-autoriz + Dir. Patr.-autoriz. alim. publica)

21160203

2,500,000

2,500,000.00

2,445,136.14

30,000

4,216,660

4,246,660

4,247,000

Urmărire cf adr 106573/25.10.18, Patrimoniu -Autoriz alim. Publ. adr 109573/05.10.18; Urbanism (tx certif si autetr) cf adr. 116848/22.10.18; Mobilitate TMfic-~i)ir. Tehnic cf adrll2525/ll,10,18^T        ®

15

Alte taxe pe utiliz bunurilor, autorizarea utiliz bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

85,000

85,000.00

84,632.71

5,000

29,200

34,200

80,000

SPFL - pf si pj-tx veh fara oblig inmatr. N% \ Urmărire (tx. parei) Cf adr-Î0657.3/2ș'lp.l8ț'11 Urbanism cfadr 116841/22,10,18; Dir.Tehntcj Mob.traf- tx. veh care nu rtecinmatr cf atir 112525/11,10,18 ,                        /

e,'         '■             /

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2018

INIȚIAL conform HCL 31 din 16.02.2018

BUGET 2018 HCL 565/13.12.2018

INCASARI LA

31.12.2018

Estimare 2019 DEBITE RESTANTE cf adr primita SERV. URM.

Estimare 2019 DEBIT CURENT, cf adr primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2019 TOTAL cf adr primite SERVICII

Estimare 2019

OBSERVAȚII

16

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300530

10,000,000

12,400,000.00

8,728,427.38

40,000

6,395,648

6,435,648

6,436,000

Patrimoniu - chirii si concesiuni adrl27057/14.11.18; ASSC chirii loc cf adr 112332/11.10.18

17

Venituri din dividende

21300802

1,874,000

1,874,000.00

1,874,956.55

0

0

0

0

APA NOVA-nu, DALKIA pt anul curent 0 lei;

Urmărire (HALE SI PIETE-ramasita susp exec inst) cf adr 106573/25.10.18 - BUGET DUPĂ ÎNCASARE

18

Prestări servicii

21330208

10,283,000

8,911,000.00

8,904,975.94

0

80,580

80,580

81,000

Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr

112525/11,10,18 + incasari PMP alte sume presi serv CAB. MEDIC

19

Contibutia persoanelor benef ale cantinelor de ajutor social

21330212

87,000

87,000.00

56,299.00

1,000

60,000

61,000

61,000

ASSC - tx mese cf adr 112332/11.10.18

20

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batrani)

21330250

115,000

235,000.00

262,212.00

0

250,000

250,000

250,000

ASSC - cval. Servicii cămin batrani cf adr 112332/11.10.18; diferența o estimează PMP alte sume din prestări servicii

21

Taxe extrajudiciare de

21340202

0

19,000.00

20,796.25

0

0

0

0

de la 01.02.2017 taxe extrajudiciare eliminate prin

timbru

lecea 1/06.01.17

22

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

20,000

24,000.00

23,500.00

0

23,500

23,500

24,000

Taxa divorț - conform incasari 201-8.'V A

23

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

11,500,000

15,905,910.00

10,724,239.50

9,700,000

5,600,000

15,300,000

15,300,000

Urmărire cf adr 106573/25.10.18; SPCLELcf adr 114745/17.10.18; IPJPH -NU ; IJJ PH if adr 111798/10.10.18 nu știu; Pol. Locala cfad120152/30.10.18 - au dat amenzile anlicatein 2018

2.376.195 lei             >* .'

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2018

INIȚIAL conform HCL 31 din 16.02.2018

BUGET 2018 HCL 565/13.12.2018

INCASA RI LA

31.12.2018

Estimare 2019 DEBITE RESTANTE cf adr primita SERV. URM.

Estimare 2019 DEBIT CURENT, cf adr primite SERVICII ȘTAB.

Estimare 2019 TOTAL cf adr primite SERVICII

Estimare 2019

OBSERVAȚII

24

Taxe speciale

21360206

750,000

750,000.00

785,847.77

0

750,000

750,000

750,000

taxe speciale SPFL cf HCL 429/2016 (tx urgenta lucrări si tx fotocopii) + PMP tx spec Urbanism

25

Recuperare ajutor stat

21360211

64,000

64,000.00

35,250.23

0

30,000

30,000

33,000

Recuperare Ajutor incalzire necuvenit ani prccedenti se vireaza la AJPIS, raman doar majorările

26

Taxa reabilitare termica

21360223

406,000

406,000.00

265,965.34

20,000

325,000

345,000

345,000

Urmărire cf adr 106573/25.10.18 si PF pentru curent cf adr 106573/30.10.18

27

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice

21390201

0

1,319,000.00

1355,768.44

0

0

0

0

Patrimoniu - pers fizice si jurid - cval teren si de Ia alte inst pub- venituri din valorif unor bunuri (deșeuri) BUGET DUPĂ ÎNCASARE

28

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond statului

21390203

5,000

5,000.00

1,019.42

0

1,000

1,000

1,000

estimare cf incasare 2018

Total

130,629,000

143,547,910

130,190,379.17

26,778,924

104,553,388

131,332,312

131,382,724


DIRECTOR EXECUTIV,Ec. Simona E             u-Visean

Serviciul Public finanțe locale

ploiești

3ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: finantelocale@spfl.ro


FUNDAMENTARE PREVIZIONARE INCASARI 2019

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, pe langa debitele curente rezultate ca urmare a inventarierii materiei impozabile ce au fost corectate cu procentul de încasare mediu, realizat în anii bugetari precedenți, in estimarea încasărilor la bugetul local pe 2019 s-au înscris o parte din sumele restante la 30.09.2018, estimate in mod realist, in funcție de posibilitățile de încasare prin executare silita si avand in vedere si prevederile art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia in situația in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele instituțiilor, in ultimii doi ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, se fundamentează venituri proprii cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

La sursa «Impozit pe profit de Ia agenții economici» vor fi incasari de la un singur agent economic, Transport Calatori Expres SA, cu o datorie restanta de 12.559.603 lei.

Prin HCL nr. 355/18.10.2017 s-a aprobat eșalonarea acestei datorii pe o perioada de cinci ani, astfel ca, in cazul in care Transport Calatori Expres SA isi va respecta graficul de eșalonare, vom incasa un număr de douăsprezece rate in suma de 3.368.724 lei.

încasările pe anul 2018, pana la data de 31.12.2018, au fost in suma de 3.140.367 lei.

La sursa «Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» estimam o încasare pentru anul 2019 in suma de 900.000 lei, in baza adresei nr. 114978/17.10.2018, a Camerei Notarilor Publici, care este instituția responsabila cu incasarea acestor impozite.

încasările pe anul 2018, pana la data de 31.12.2018, au fost in suma de 472.904,50 lei.

La sursa «Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital» (taxa firma, taxa reclama si publicitate) estimam o încasare in anul 201Ș^?wna de

 • 1.335.000 lei, întrucât nu sunt modificări legislative in domeniu, astf0 lei din debitele curente si 107.000 lei din ramasita anilor precedenti.,                A

In anul 2018, pana la data de 31.12.2018, încasarea a fost de 11^2.489,5&'îe)-”o/ V; 4 \3;     '"'k

La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane fizice»c^midm;M încasare in anul 2019 in suma de 16.000.000 lei, astfel: 12.660.800 lei, din debitele curente si 3.339.200 lei din ramasita anilor precedenti, rezultând un total de 16.000.000 lei, ținând cont de faptul ca nu sunt modificări legislative si nici fluctuații semnificative ale materiei impozabile.

încasările pe anul 2018, pana la data de 31.12.2018, au fost in suma de 14.980.654,42 lei.

La sursa «Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 50.000.000 lei, astfel: 43.730.000 lei din debitele curente si 6.270.000 lei din ramasita anilor precedenti, rezultând un total de 50.000.000 lei.

Asa cum am anuntat in decursul ultimilor ani, instituția noastra are in derulare o serie de litigii, ca urmare a contestării de către anumite societăți a rapoartelor de inspecție fiscala.

In anul 2019 urmeaza sa se restituie către SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL suma de 1.158.350 lei, achitata in plus in contul impozitului pe clădire, pentru care s-a depus cererea de restituire nr.142253/18.12.2018, iar in urma admiterii recursului declarat de COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA - SR CF BUCUREȘTI urmeaza sa se restituie către aceasta suma de 5.073.665 lei, reprezentând impozit clădire.

Pe rolul instanțelor de judecata se mai afla doua dosare care vor fi soluționate definitiv in cursul acestui an si anume SC METEX BIG SA cu suma de 1.441.240 lei si dobânzi aferente, cu termen de judecata 18.04.2019 si RA REGISTRUL AUTO ROMAN cu suma de 5.529.936 lei, cu termen de judecata la 05.12.2019.

Menționam ca in ambele dosare acțiunile formulate de reclamante au fost admise pe fond, in prezent aflandu-ne in faza de recurs.

In anul 2018, pana la data de 31.12.2018, încasarea a fost de 45.087.727,46 lei si a conținut restituirea efectuata către SC FISE ELECTRICA SERV SA in valoare de 1.878.530 lei din 27 februarie 2018 si incasarea de la SC DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA in valoare de 3.439.085 lei din 8 noiembrie 2018, sume ce nu se vor mai regăsi in încasările anului 2019.

La sursa «Impozit si taxa pe terenuri de la persoane fizice» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 4.500.000 lei, astfel: 3.700.000 lei, din debitele curente si 800.000 lei din ramasita anilor precedenti, ținând cont de faptul ca nu sunt modificări legislative si nici fluctuații semnificative ale materiei impozabile.

In anul 2018, pana la data de 31.12.2018, incasarea a fost de 4.176.299,33 lei.                                                                                                           , «

La sursa «Impozit si taxa pc terenuri de Ia persoane juridice» estimai^ o încasare in anul 2019 in suma de 6.500.000 lei, astfel: 5.900.000;lei din debite^ curente si 600.000 lei din ramasita anilor precedenti.             V

încasarea in anul 2018, pana la data de 31.12.2018, a fost de 6:OW017^.iei.

La sursa «Teren extravilan » estimam o incasare in anul 2019 in suma de 21.000 lei, astfel: 17.000 lei din debitele curente si 4.000 lei din ramasita anilor precedenti.

In anul 2018, pana la data de 31.12.2018, incasarea a fost de 19.476 lei.

La sursa «Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 4.100.000 lei, conform adresei Judecătoriei Ploiești nr. 115065/17.10.2018 si a incasarilor aferente anului 2018, in suma de 4.040.384,31 lei, pana la 31.12.2018, astfel: 4 059.000 lei din debitele curente si 41.000 lei din ramasita anilor precedenti.

La sursa «Impozit pe spectacole» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 105.000 lei, astfel: 102.000 lei din debitele curente si 3.000 lei din ramasita anilor precedenti.

încasarea in anul 2018, pana la data de 31.12.2018, a fost de 104.959,61 lei.

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 10.445.000 lei, astfel: 8.945.000 lei din debitele curente si 1.500,000 lei din ramasita anilor precedenti.

In anul 2018, pana la data de 31.12.2018, incasarea a fost de 9.444.614,85 lei.

La sursa «Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 6.500.000 Iei, astfel: 5.550.000 lei din debitele curente si 950.000 lei din ramasita anilor precedenti.

încasarea in anul 2018, pana la data de 31.12.2018, a fost de 5.726.217,67 lei.

La sursa «Venituri din amenzi si alte sancțiuni» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 15.300.000 lei, astfel: 9.700.000 lei din ramasita anilor precedenti si 5.600.000 lei din debitele curente, avand in vedere majorarea valorii punctului de amenda, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie si in urma aplicării masurilor de executare silita.

Suma Încasata in 2018, pana la data de 31.12.2018, este in cuantum de 10.724.239,50 lei.

La sursa «Taxe speciale» estimam o incasare in anul 2019 in suma de 750.000 lei, reprezentând taxa speciala pentru efectuare lucrări in regim de urgenta, taxa speciala pentru eliberare certificate de atestare fiscala in regim de urgenta si


Sumele estimate la restul surselor de venit, prezentate in anexa, sunt prognozate conform adreselor primite de la instituțiile subordonate Primăriei Municipiului Ploiești, iar Serviciul Public Finanțe Locale are competenta doar pentru urmărirea si executarea obligațiilor fiscale restante comunicate.

SEF SERVICIU,FINANCIAR - CONTABILITATE Ec. DOINA NITA


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. ,fe.. / ..2.5        ...........


CĂTRE,

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, revenim la adresa nr. 64/05.03.2019, prin care v-am transmis veniturile ce urmeaza a se incasa in anul 2019 si avand in vedere discuțiile purtate in data de 24.04.2019, va comunicam faptul ca veniturile estimate a se incasa in anul 2019 la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu au fost actualizate tinandu-se cont si de indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica (103,27%) si completate de sumele stabilite in baza unor sentințe judecătorești, precum si de sumele aferente unor contracte de concesiune, administrare si asociere rezultate din cote procentuale aplicate la venitul anual brut/venit incasat/valoare producție incasata.

Ca atare, totalul veniturilor estimate a se incasa in anul 2019 la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu este de 12.000.000 lei.

Cu considerație,

DIRECTORȚXECUTIV, Carmeji Danielii BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Floriri Tabtrca

25.04.2019

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4100/08.04.2019


Anexa


FISA CU INDICA TORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCA TI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2019

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 4100/08.04.2019 _____

502


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de statnr. 50/2019. Scrisoarea M.F.P. nr. 462560/2019 sinr. 462800/2019. Decizia Directorului General nr. 3997/2019 si 4091/2019, Hotarare Consiliul Județean nr. 18/2019 si 30/2019
mii lei


 • II - Rectificări:

 • III - Buget rectificat

  Nr.

  INDICA TOR

  PREVEDERI                         din care:

  crt.

  Denumire

  Cod / Cont

  an 2019

  trim. 1

  trim. 11

  trim. III

  trim. IV

  1

  Cote defalcate din impozitul pe venit - alocare directa 15% C.J.PH / 60% comune, orașe, municipii

  TO TAL

  1

  208,724.00

  37,035.00

  57,230.00

  57.230.00

  57,229.00

  04.02.01

  II

  0.00

  III

  208,724.00

  37.035.00’

  57,230.00

  57,230.00]

  57,229.00

  2

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale - cota de 17,5% TO TA L

  1

  0.00

  04.02.04

  II

  0.00

  III

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  3

  Sume repartizate din Fondul la dispoziția C.J.PH

  TOTAL

  04.02.05

  0.00

  0.00

  0.00

  ooo|

  0.00

  0.00

  0.00

  4

  Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

  TOTAL

  11.02.01

  1

  0.00

  II

  0.00

  III

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  5

  Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c..

  11.02.02

  1

  19,137.00

  19,137.00

  II

  0.00

  III

  19,137.00

  19,137.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  cheltcfart 104 al. 2, lit. b)-d) din Legea Ed Nat nr.1/2011actual.

  15,972.00

  15.972.00

  0.00

  drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

  0.00

  ajutor încălzire locuințe

  174.00

  174.00

  cămine pentru persoane vârstnice

  57.00

  57.00

  drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

  50.00

  50.00

  drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H G. 904/2014

  925.00

  925P0

  acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

  0.00

  alte cheltuieli

  1,959.00

  1,959.00

  6

  Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

  prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.05

  1

  0.00

  II

  0.00

  III

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  7

  Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

  TOTAL, din care:

  11.02.06

  1

  0.00

  II

  0.00

  III

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  alocări TVA pentru echilibrare conform formula

  0.00

  alocari TVA pentru compensare pierden

  0.00

  alocari TVA pentru acoperire cheltuieli cu asistenta sociala

  0.00

  8

  Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea ch&iiuieiit^r-... invatamantului particular sau confesiorpf aqrbUkSl Ț$/ X

  TOTAL, din                  Q \

  11.02.09

  1

  4,132.00

  1,069.00

  1,069.00

  917.00

  1,077.00

  II

  0.00

  III

  4,132.00

  1,069.00

  1,069.00

  917.00

  1,077.00

  chelt salariile si contrib af. Inv partjtptar. sad confesional acreditai,

  3,781.00

  978.00

  978.00

  836.00

  989.00

  chelt cu bunuri si serv pt. unitati i/x'parifc     ignie's.aipeditat |

  351.00

  91.00

  91.00

  81.00

  88.00

Pentru instituțiile subordonate si

lelor alocate, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si cheltuieli.

CONSILIER

Atis Melrfc"MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cod 502


- mii lei -


ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE

Anexa la Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 4100/08.04.2019

Limite sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2020-2022Nr.

INDICA T 0 R 1

ESTIMĂRI PENTRU ANII:

crt.

Denumire

Cod/Cont

2020

2021

2022

1

Cote defalcate din impozitul pe venit - alocare directa TOTAL, din care

04.02.01

151,300.00

158,865.00

166,808.00

11,25% C.J. PH

41,75% comune, orașe, municipii

151,300.00

158,865.00

166,808.00

2

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugete locale

TOTAL

04.02.04

2,625.00

2,961.00

3,267.00

cota de 27% C.J.

cota de 20% repartizata de CJPH

cota de 80% asigurare buget funcționare

2,625.00

2,961.00

3,267.00

3

Sume def din T. I/.A ptr. fin ch dese la niv județ

11.02.01

4

Sume def din T.V.A. ptr. fin ch dese la niv c.o.m.din care

11.02.02

62,772.00

63,233.00

63,692.00

chelt cf art 104 al. 2, lit b)-d) din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actualiz

16,432.00

16,842.00

17,250.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

43,123.00

43,123.00

43,123.00

finanțare ajutor incalzire locuințe

174.00

174.00

174.00

cămine persoane vârstnice

57 00

57.00

57.00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015 - stimulent educațional

50.00

50.00

50.00

drepturi copii cerințe educaționale speciale

925.00

925.00

925.00

acordare supliument alimentar - O.U.G. 72/2016

0.00

0.00

0.00

alte cheltuieli (pt. finant. serv evid populației si finant. crese)

2,011.00

2,062.00

2,113.00

5

Sume defdin T. V.A. pt drum jud si corn prin HCJ Ph

11.02.05

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TO TAL

11.02.06

5,646.00

6,597.00

7,367.00

cota de 27% C.J.

cota de 20%

cota de 80%

5,646.00

6,597.00

7,367.00

7

Sume def din T. V.A. pt finant chejtuerp^ieularsau confesional acreditat din care:

11.02.09

4,132.00

4,132.00

4,132.00

chelt salariile sicontrib af. ț/vtpani(ptiâr&du,'wrttb$pnal acreditat

3,781.00

3,781.00

3,781.00

chelt cu bunuri si serv pt/iflfifâtiinv fortic sau 'dpples'/tcreditat

351.00

351.00

351.00


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV


Salariu minim

Fond Salarii

1 luna (mii lei)

An (mii lei)

Contribuții (mii lei)

Total

Salarii de baza ian 2019

1965,58

1965,58

44,23

2009,81

Salarii de baza 11 luni -contribuții 2,25% conform monitorizare

2340,75

25748,25

579,34

26327,59

Salarii brute

27713,83

623,56

28337,39

Voucher(1450lei)

480,00

480,00

Indemnizație hrana

174,96

3,94

178,90

Promovări grad/treapta 2019

160,00

3,60

163,60

Promovări gradații (vechime) 2019

45,00

1,01

46,01

Diferente pentru personal cu raporturi de munca/serviciu suspendat

109,00

2,45

111,45

Diferente ore de noapte fata de luna ianuarie 2019 cuprinse in statul de plata

10,00

0,23

10,23

Viceprimari pentru fonduri europene

149,76

3,37

153,13

6 Posturi vacante pentru Parc -indicator pentru implementare fonduri europene

148,37

3,34

151,71

Evaluare manageri instituții cultura si concurs manager Casa de Cultura

72,00

1,62

73,62

Concedii medicale

287,50

6,47

293,97

Alte diferente (nominalizare)

0,00

0,00

Total diferente

981,63

22,09

1662,61

Total general

28695,46

645,65

30000,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV X*

Către,

SERV. BUGET, ÎMPRUMUTURI

BUGET 2019


VICIU,

A DANIELA


NR. CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

VALOARE MII RON 2019

1.

BUNURI SI SERVICII

2.

FURNITURI DE BIROU

150,00

3.

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

30,00

4.

ÎNCĂLZIT,ILUMINAT   SI FORȚA

MOTRICA

 • -  ELECTRICA - 30,00 MII RON

 • -  DALKIA- 50,00 MII RON

80,00

5.

APA, CANAL SI SALUBRITATE

 • -  APA, CANAL -10,00 MII RON

 • -  SALUBRITATE - 5,00 MII RON

15,00

6.

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

120,00

7.

PIESE DE SCHIMB

80,00

8.

POSTA, TELECOMUNICAȚII,RADIO,

TV,INTERNET

-TELECOMUNICAȚII

600,00

9.

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

 • -  MATERIALE ÎNTREȚINERE- 300 MII RON

 • -  SERVICII        PENTRU

ÎNTREȚINERE         SI

FUNCȚIONARE - 100 MII RON

400,00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

1475

10.

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

11.

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

350,00

12.

DEPLASĂRI, DETASARI, TRANSFERĂRI

13.

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

15,00

TOTAL GENERAL

1840

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


chizitii Publice Contracte

Către,

Serviciul Buget-Imprumuturi

Ref.adresa : 14/06.02.2019

Serviciul Achiziții Publice Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, dorește achizitonarea următoarelor produselor:

8 buc birouri xlOOO.OO lei/buc= 8.000,00 lei;

3 buc dulapuri x450,00 lei/buc= 1.350,00 lei;

1 buc tabla magnetica x 500,00 lei/buc= 500,00 lei; Reviste si publicații de specialitate= 1000 lei.

Caracteristici tehnice :

Birou : material PAL 18 mm, cantuire ABS 2 mm, forma L compus din 3 secțiuni, modul de lucru LxAxH= 120x80x75 cm, modul colt LxAxH= 60x80x75 cm , modul depozitare LxAxH= 90x80x75 cm; biroul trebuie sa cuprindă intr-un ansamblu unitar: dulap integrat birou (1 usa cu 2 rafturi sau 3 sertare, sistem inchidere cu cheie;- corp mobil tip 1 cu trei sertare, dim.tip standard, sistem inchidere cu cheiei, corp mobil tip 2 cu 2 usi suport imprimanta;

 • •  Dulap: inaltime 2000 mm;

 • •  lățime 800 mm;

 • •  adâncime 410mm;

4 polițe;

1 incuietoare;

Valoare estimata - 10.850,00 lei tara TVA, finanțarea acestor produse

urmând a fi făcută din Bugetul Local.


Director Executiv Adjunct,

Adiua RroteaNume, prenume

Funcția publica

Seitinaturq\

Data

Elaborat

Prundurel Maria

Consilier

11.02.2019

Verificat

Adina Brotea

Director Executiv-Adjunct

/X

11.02.2019
SERVICIUL BUGET-ÎMPRUMUTURI

Nr. *706.02.2019


Către,

Serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești Transport Calatori Express SA

Regia Autonomă de Servicii PubliceSC Serviciul de Gospodărire Urbană SRL


în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, vă rugăm să prezentați la Serviciul Buget, împrumuturi până Ia data de 12.02,2019, ora 12:00. varianta dumneavoastră de buget, având în vedere următoarele:                          "


La fundamentarea cheltuielilor se va tine seamă de următoarele :

-realizările anului 2018

-Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești -indicele prețurilor de consum anunțat de INSSE

-economii și reduceri la cheltuielile cu bunurile și serviciile a căror valoare nu poate depăși pe total realizările anului 2018.

-proiectul de buget afișat pe site-ul Ministerului Finanțelor


Mulțumim pentru colaborare,


ADMINISTRATOR PUBLIC,


Teodora Marin


DIRECTOR EXECUTIV, ( Nicoleta CrăciunoiuNr. 46/04.02.2019


Pentru buna desfalșurare a activității în cadrul Municipiului Ploiești a devenit necesară achiziționarea unor obiecte de inventar în valoare de 40,00 mii lei, conform listei atașate la prezenta.

Ca urmare, pentru achitarea acestora solicităm includerea în bugetul local a sumei de 40,00 mii lei, la cap. 51.02.01.03/20.05.30.

z Nicoleta Crăciunoiu

DirectoylExe/utiv
 • A. MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                    | Si

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr. 19/ 06.02.2019                                             APRODAȚ

PRIMĂkAiljA

Adrian- Floin DOB

Către, Direcția economică, Serviciul Buget împrumuturi,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PROIECT BUGET 2019

Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice, desfășoară activități care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice.

Ca urmare necesarul estimat pentru anul 2019 este în sumă de 30.000 lei structurat în cheltuieli pentru bunuri și servicii, astfel:

Nr.crt.

Denumire cheltuieli

Suma lei

PROPUSĂ 2019

Suma lei

Cheltuită

2018

Suma lei APROBATĂ 2018

1

Cheltuieli    privind    servicii    expert

independent specializat în recrutare resurse umane pentru selectarea și evaluarea candidaților în veredea numirii ca membrii în consiliul    de administrație al

întreprinderilor publice așa cum sunt denumite la Cap.I art.2, alin.2., art.3 alin.l alin.2 din OUG 109/2011.

20.000

2.975

40.000

2

Cheltuieli privind publicarea în cel puțin două ziare economice și /sau financiare cu largă răspândire a anunțurilor privind selecția    membrilor    consiliului    de

administrație, art. 5 alin.8, art.29 alin. 7 din OUG 109/2011.

3.500

2.856

3.500

3

Cheltuieli privind semnătură electronică, pentru transmiterea formularului S1100 așa cum   se    precizează   în    Ordinul

nr.2874/16.12.2016.

200

NU a fost cazul

200

4

Cheltuieli privind taxe poștale pentru corespondență.

400

administrativ

400

5

Cheltuieli de întreținere și funcționare birou.

1.300

administrativ

1.300

6

Alte cheltuieli neprevăzute.

4.600

administrativ

4.600

TOTAL

30.000

12.131

50.000


Baza legală: - pct.l suma necesară, este în conformitate cu prevederile art.3 alin.l alin.2, art.5, alim^d^fcV' și art.29 alin.(4),(5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvemănțaULcorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   pct.2 suma este în conformitate cu prevederile art.5 alin.(8) și art. 29 alin.(7) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  pct.3 suma este în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1882/24.06.2016 privind semnătura electronică;

 • -  pct.4, 5, 6 sumele sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

  Nume prenume

  Funcția publică

  Semnătura

  Data

  ELABORAT

  Vasile Maria

  Consilier

  "A J

  06.02.2019

  VERIFICAT

  Dogaru lulia

  Consilier

  CO

  06.02.2019


  ()MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr.


notadefundamentarePRIVIND SUMELE DESTINATE COTIZAȚIILOR ANUALE

In anul 2019 sunt necesare următoarele sume destinate cotizațiilor anuale: 957,53 mii Iei respectiv:

 • - AE3R Ploiesti-Prahova (Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile): (1500 Euro/luna x 12 = 18.000 Euro/an) = 85,39 mii lei;

 • - AIMF (Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni): (1760 Euro/an) = 16,70 mii lei;

2018: neachitat

 • - ADI Polul de Creștere Ploiești Prahova: 464, 40 mii lei;

2018: neachitat

 • - ADI de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare: 209,95 mii lei;

 • - AMR (Asociația Municipiilor din Romania): 114,82 mii lei;

 • - ALDA (Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala): (2400 Euro/an) = 22,78 mii lei;

2018: neachitat

 • - OER (Orașe Energie Romania): 20,99 mii lei;

 • - Asociația pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova: 22,50 mii lei;

Curs BNR 06.02.2019:

1 euro = 4,7440 lei

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELEA W

întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Mihaela Oprea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 , ale HG nr. 81/2019 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019,ale HG nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România din Parlamentul European din anul și ale HG nr. 100/2019 privind aprobarea bugetului și cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;

Pentru buna desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este necesară prevederea în bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiești a următoarelor sume necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizării și desfășurării în bune condiții a acestui proces electoral:

 • -   Cheltuieli pentru asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral (curățarea, vopsirea și caroierea panourilor de afișaj electoral, transport, montare, demontare panouri afișaj) - 41.650 lei;

 • -  Cheltuieli pentru amenajatrea, dotarea și funcționarea secțiilor de votare din municipiul Ploiești (157 secții de votare) - 47.600;

 • -   Cheltuieli privind transportul la și de la secțiile de votare a președinților /locțiitorilor / pază - 4.165 lei;

 • -  Cheltuieli cu chiria unui spațiu în care funcționează o secție de votare -cf. contract nr. 19641/2016-357 lei;

 • -   Cheltuieli cu tipărirea publicației -1.428 lei;

 • -  Cheltuieli diverse neprevăzute - 4.800 lei.

Total cheltuieli: 100.000 lei (fără TVA)

ȘEF SERVICIU

LUCACI Mihaela

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

DICK Daniela Valeria

Consilier


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr.Aprobat,

Primar Adrian Florin DOB


NOTADEFUNDAMENTARE


PRIVIND SUMELE DESTINATE PENTRU PREGĂTIREA SIIMPLEMENTAREA DE PROIECTE CONFORM Legii nr. 350/2005

In anul 2019, pentru sprijinirea dezvoltării proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legii nr. 350/2005 este necesara alocarea sumei de: 120,00 mii lei.


Contribuție PMP: 120,00 mii lei.


Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELI A 1 întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Mihaela OpreaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALENOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL “ASIGURA MANAGEMENTULUI PERFORMANTEI SI CĂLIT ATU IN MUNICIPIUL PL

COD PROIECT 120801

Municipiul Ploiești, in parteneriat cu Asociația “PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, a inceput in data de 07.03.2018 implementarea proiectului "Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești", care are ca obiectiv general introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice), la nivelul Municipiului Ploiești, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local si prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

In acest sens, in perioada 25 - 26.07.2018 a avut loc un modul de prezentare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice), cu o durata de 12 ore, la care, au participat 10 persoane, din care 6 din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești si 4 din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului local (Poliția Locală, A.S.S.C., S.P.F.L., S.P.C.L.E.P).

Conform Cererii de finanțare, cele 10 persoane care au participat la acest modul de prezentare CAF, vor merge impreuna cu un expert CAF din cadrul Primăriei Ploiești, care face parte din echipa de proiect si care se va ocupa de organizarea unui schimb de experiența, ce va avea loc intr-o alta tara membra UE care are experiența dovedita in

implementarea CAF la. nivel instituțional, aceasta reprezentând o oportunitate .de perfecționare a Municipiului Ploiești, serviciilor descentralizate si subordonate, in vederea alinierii la standardele europene si a introducerii unui sistem de management al caiitatii si performantei.                                                       '%*.. . . ~ J

Perioada de desfășurare a schimbului de experiența este 28.01.2019 -01.02.2019, in localitatea Bari - Italia.

Serviciile de organizare schimb de experiența care se vor achiziționa pentru 11 persoane la Bari (Italia) sunt următoarele:

 • -  bilete de avion dus-intors

 • -  servicii de cazare pentru 4 nopți

 • -  servicii de catering

 • -  servicii de transport local pentru 5 zile, inclusiv transportul de la si la aeroport

 • -  servicii de traducere si interpretariat pentru 5 zile

 • -  gestionare schimb

Sursele de finanțare vor fi următoarele:

 • -  98% granturi primite de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

 • -  cota de 2% din costurile aferente participanților din cadrul Primăriei Ploiești va fi suportată de Municipiul Ploiești

 • -  cota de 2% din costurile aferente participanților din instituțiile subordonate Consiliului Local va fi suportată de fiecare instituție în parte.

Precizăm că procedura de achiziție se va derula la nivelul Primăriei Ploiești, aceasta urmând a efectua plățile corespunzătoare acestei activități; în vederea recuperării de către Primăria Ploiești a costurilor aferente participării personalului din instituțiile subordonate, aceste instituții vor vira contribuția proprie în contul Primăriei Ploiești.

Valoarea estimată totală a costurilor este de 58 mii lei.

Ca urmare, solicităm includerea în bugetul local a sumei de 58 mii lei, astfel:

 • -  în cap. 51.02.01.03/58.02.02 suma de 56,84 mii lei reprezentând contribuția Uniunii Europene (prin Programul Operațional Capacitate Administrativa)

 • -  în cap. 51.02.01.03/58.02.01 suma de 1,16 mii lei reprezentând contribuția locală.

Milena Perpelea

Direcția Relații Intem^bn^fe,

Responsabil economic - Mihai Mihailă


Municipiul Ploiești Anexa nr. 3 / Anul 2019

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013


Nr.

crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Credit nou

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

0,00

428,00

0,00

428,00

Total

0,00

428,00

0,00

428,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

3,00

149,00

152,00

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

3,00

135,00

138,00

Total

6,00

284,00

290,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

"DARE TO START!"

37,00

1.790,00

1.827,00

Total

37,00

1.790,00

1.827,00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte pro grame

Denumire

Total, din care:

Contribuție PMP

Contribuție UE

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

12,00

12,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

12,00

12,00

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24,00

12,00

12,00

Zebra

24,00

0,00

24,001

CIVITAS SATELLITE

24,00

0,00

24,00

ECCENTRIC

24,00

0,00

24,00

Clubul de la Strasbourg

24,00

12,00

12,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

70,00

10,00

Total

248,00

118,00

130,00

Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Total 2019, din care:

Buget local, din care:

Contribuție PMP

Contribuție UE

Total

0=3+4+5

1

2

3=1+2

2.793,00

589,00

2.204,00

2.793,00

Direcția Relații Internationale,
LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2019 - titlul 58

mii Ici

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

0

1

2

TOTAL CHELTUIELI

2,793.00

Cap. 51.02

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

2,365.00

din care:

Cap. 51.02-58

2,365.00

1

ZEBRA

24.00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24.00

3

City Stakeholders Network for Clean Buses

24.00

4

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24.00

5

C1V1TAS SATELLITE

24.00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

24.00

7

ECCENTRIC

24.00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

80.00

9

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

152.00

10

DARE TO START!

1,827.00

11

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE

138.00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428.00

din care:

A

Lucrări in continuare

428.00

1

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

428.00

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV.

DANIELA CROITORU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, Prahova, România

Pta Eroilor nr la, Cod Postai 100316


Slolmi Oo            al Cama-.

ISO 9001

Certificat 1426 C


Nr.


In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “DARE TO START! -Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane educate” inceput in februarie 2018 va continua pana in luna februarie 2021, se vor adauga in buget următoarele sume necesare pentru plata salariilor, facturilor de achiziții si achitarea subvențiilor pentru infiintarea de afaceri:

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 274 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 1.553mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 37 mii lei

Granturi UE - 1.790 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefmantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se mărește cu 1.790 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2019.

Responsabil Financiar

Radulescu Iuliana


Coordonator proiect P4 Croitoru Georgeta DanielaActivitate

Subactivitate

Cateiorle

Cheltuială

Produs/Servi du

PERSONAL

U.M.

2019

Cantitate consumata 2018

Valoare consumate 2018

Cantitate

Valoare 2019

ST"

Va|w».'6M

Cantitate otal, rolect

Preț unitar (fSră TVA) 51E»|

Valoare totală fără TVA

Total cheltuieli

A1 Dezvoltarea competentelor antrepiennriale ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

1.5. Organizarea de se minării motîvationale cu agentl economici (conf. GSCS 1.3)

cheltuieli sala riale

cheltuieli salariile cu personalul implicat in mplementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect}

Salariu net Speakeri motivationall: 8 ore/evenlment x 9 evenimente, 48 ore/luna x 1 luna (6 evenimente), 24 □re/luna x 1 luna (3 evenimente)

Speakeri motivationall

ora

Economisit

72

4,032.00

72

56.00

4,032.00

0.00

4,032.00

A1 Del volta rea competentelor antreprenoriate ale persoanelordln grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

1.5. Organizarea de semlnaril motîvationale cu agentl economici (conf. GSCS 1.3)

cheltuieli salariate

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariate și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați șl angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Speakeri motivationall: 8 ore/evenlment x 9 evenimente, 48 ore/luna x 1 luna (6 evenimente), 24 ore/luita x 1 luna (3 evenimente}

motivationall

ora

Economisit

72

3,041.28

72

42.24

3X41-28

0.00

3,041.28

A 1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelor din grupul lin ta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.6. Constituirea comisiilor de evaluare sl selectarea a 73 de planuri de afaceri In vederea finanțării acestora (conf. GSCS 1.4)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu personalul implicat in mplementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Membri Jurfu selecție planuri de afaceri: 21 ore/luna x 9 luni

Membri Juriu selecție planuri de afaceri

ora

Economisit

189

10,584.00

189

56.00

10,584.00

0.00

10,584X0

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelordln grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.6. Constituirea comisiilor de evaluare si selectarea a 73 de planuri de afaceri in vederea finanțării acestora (conf. GSC51.4}

cheltuieli sa la riale

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariate jl cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați șl angajatori)

Contribuții angajat si angajator Membri

juriu selecție planuri de afaceri: 21 ore/luna x 9 luni

Membri juriu selecție planuri de afaceri

Economisit

189

7,983.36

189

42.24

7,983.36

0.00

7,983.36

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor de practica In întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariate CU personalul implicat in Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Expert Identificare întreprinderi: 63 ore/luna x 3 luni

Expert identificare întreprinderi

ora

2019

189

7,938.00

189

42.00

7,938.00

0X0

7,938X0

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor do practica In întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli salariate

onorarii/venftlri asimilate salariilor pentru expert! prOpril/cooptatl

Salariu net Mentori stagii de practica: 40 ore/pers x 14 pers

Mentori stagii de practica

ora

2019

560

27,440.00

»

560

49.00

27.440.00

0.00

27.440.00

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenoriate ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1-7. Derularea stagiilor de practica In întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5}

cheltuieli salariate

contribuții sodate aferente cheltuielilor salariate ți cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Expert identificare întreprinderi: 63 ore/luna x 3 luni

Expert Identificare întreprinderi

ora

2019

189

5,987.52

189

31.68

5,987.52

0.00

5,987.52

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenoriate ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor de practica ir» întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli salariate

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariate ți cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați ți angajatori}

Contribuții angajat si angajator Mentori stagii de practica: 40 ore/pers x 14 pers

Mentori stagii de

ora

2019

560

11,760.00

S60

21X0

11,760.00

0.00

11,760.00

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelor din grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor de practica in intreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli cu deplasarea

cheltuieli cu deplasarea pentru participant! - grup tinta

Transport grup tinta - participant! stagii practica - 2 calatorii (dus-intors) x 14 pers

Transport grup tinta

zl

2019

28

1,666.00

28

50.00

1,400.00

266.00

1666.00

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelordln grupul tinta (Etapa 1 - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor de practica in întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli cu deplasarea

cheltuieli cu deplasarea pentru paiticipantl - grup tinta

Cazare grup tinta - partlclpantl stagii practica - 5 nopți x 14 pers

Cazare grup tinta

noapte

2019

70

13,299.85

70

174.31

12,201.70

1,098.15

13,299.85

A1 Dezvoltarea competentelor antreprenorlale ale persoanelordln grupul tinta (Etapa I - Formare profesionala)

A 1.7. Derularea stagiilor de practica In întreprinderi existente pentru 73 de persoane din grupul tinta (conf. GSCS 1.5)

cheltuieli cu hrana

cheltuieli cu hrana

Hrana grup tinta - partidpanti stagii practica • 5 zite/staglu x 3 mese/zl x 14 pers

Hrana grup tinta

zl/pers

2019

210

7,560.57

210

33.03

6,936.30

624.27

7,560.57

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului in zona urbana sl crearea de noi locuri de munca (Etapa II ■ Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE]

A 2.4. Asigurarea înființării si demarării întreprinderilor (conf. GSCS 11.2)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu personalul Implicat In implementarea proiectului (in derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Expert suport înființare întreprinderi: 84 ore/luna x 2 lurl

Expert suport înființare întreprinderi

ora

2019

168

7,056.00

168

42.00

7X56.00

0.00

7,056.00

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului in zona urbana si crearea de noi locuri de munca (Etapa II ■ Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.4. Asigurarea înființării sl demarării întreprinderilor (conf. GSCS 11,2)

cheltuieli salariate

cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați ș angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Expert suport înființare întreprinderi: 84 ore/luna x 2 luni

Expert suport înființare întreprinderi

2019

168

5,322.24

168

31.68

5,32224

0.00

5,32224

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului In zona urbana si crearea de noi locuri de munca (Etapa II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.4. Asigurarea înființării si demarării întreprinderilor (conf. GSCS 11.2)

cheltuieli cu taxe/abona mente/cot Izaț i/acorduri/ autorizații necesare pentru Implementarea proiectului

cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizațll/acorduri/ autorizații necesare pentru (mplementarea proiectului

Taxe pentru înființarea de start-up-url (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare sl alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înființarea entitatii) -14 buc

Taxe pentru înființarea de start-up

buc

2019

14

16,800.00

14

1.200.00

16,800.00

0.00

16X00X0

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului in zona urbana sl crearea de noi locuri de munca (Etapa 11 - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.5. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenorlat a funcționarii si dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS 11.3}

cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu personalul implicat In Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

5alarlu net Expert monitorizare afaceri: 63 ore/luna x 17 luni

Expert monitorizare

ora

2019

567

23,814.00

504

21,168.00

1,071

42.00

44,932X0

V'

0.00

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului In zona urbana sl crearea de noi locuri de munca (Etapa 11 - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.5. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenorlat a funcționarii si dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS 11.3)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu personalul implicat Jn Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Expert monitorizare afaceri: 63 ore/luna x 17 luni

Expert monitorizare

ora

2019

567

23,814.00

504

21,168.00

1,071

42.00

1 ‘te V faa* 84,98200

x

0X0

î

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatului In zona urbane sl crearea de noi locuri de munca (Etapa II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.5. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenorlat a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS 11.3)

cheltuieli salariate

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariate șl cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați ș angajatori)

Contribuții angajat sl angajatcr Expert monitorizare afaceri: 63 ore/luna x 17 luni

Expert monitorizare

2019

567

17,962.56

504

15,966.72

1,07

31.60

V <

V<

33,929.28

O A P

MLs

7/ /

•*—-—ț   -A 2 Dezvoltarea antreprenoriatulul in zona urbana sl crearea de noi locuri de munca (Etapa II - Implementarea planurilor da afaceri finanțate din fonduri FSE)

2.5. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenoriat a funcționariisl lezvoltaril afacerilor finanțate conf. GSCS 11.3)

cheltuieli salariate

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale țl cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați $1 angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Expert monitorizare afaceri. 63 ore/luna x 17 uni

Expert monitorizare afaceri

2019

567

17,962.56

504

15,966.72

«71

31.68

33,929.28

0.00

33,929.28

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatulul In zona urbana sl crearea de noi locuri de munca (Etapa II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

2.S. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenoriat a funcționarii si dezvoltării afacerilor finanțate conf. GSCS 11.3)

cheltuieli de tip FEDR

cheltuieli de tip FEDR

Laptop -1 buc, Specificații minime sau echivalente: Procesor I5-S2OOU (3M Cache, upto 2.70 GHz), 4G8,500GB 72OORPM, GMA HD 5500, FlngeiPrlnt Reader, Win 10 Pro

Laptop

buc

2019

1

2,677.50

1

2,250.00

2,250.00

427.50

2,577.50

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatulul In zona urbana si crearea de noi locuri de munca (Etapa II ■ Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.5. Monitorizarea de către administratorii schemei de antreprenoriat a funcționarii si dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS 11.3)

cheltuieli de tip FEDR

cheltuieli de tip FEDR

Mu- i’.m iiona j -1 buc, -pec b-ătn minime sau echivalente: Format A3,Tehnologie: Laser, Mod tipărire: Monocrom, Formate medii de prfntare: A3; A4; Pilcuri, Viteza de prlntare alb/negru: 25 ppm, Rezoluție prlntare alb/negru: 1200 x 1200 dpi, Viteza de

Multifuncționala

2019

1

7,918.22

1

6,653.97

6,653.97

1,264.25

7,918.22

A 2 Dezvoltarea antreprenoriatulul In zona urbana si crearea de noi locuri de munca (Etapa II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE)

A 2.6. Acordarea a 73 de subvenții n vederea dezvoltării afacerilor (conf. GSCS 11.4)

cheltuieli cu su b ventil/bu r se/p rem II

subvenții pentru Înființarea unei afaceri (antreprenoriat)

Subvenții pentru înființarea de afaceri -14 buc

Subvenții

buc

2020

11

\

1,529,073.00

4

509,691.00

14

145,626.00

2,038.764.00

0X0

2,038,764.00

A 3 Monitorizarea funcționarii si dezvoltării afacerilor (Etapa III - Program de monitorizare a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate in cadrul perioadei de sustenabllltate a acestora)

A 3.1. Acțiuni de monitorizare si evaluare a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS Etapa III)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariale cu personalul implicat In Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Expert monitorizare afaceri: 84 ore/luna x 6 luni

Expert monitorizare afaceri

2020

0.00

504

21,168.00

504

42.00

21,168.00

0.00

21,268.00

A 3 Monitorizarea funcționarii sl dezvoltării afacerilor (Etapa III - Program de monitorizare a funcționarii si dezvoltării afacerilor finanțate In cadrul perioadei de sustenabllltate a acestora)

A 3.1. Acțiuni de monitorizare sl evaluare a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS Etapa III)

cheltuieli salariate

cheltuieli salariale cu personalul implicat In Implementarea proiectului [In derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Expert monitorizare afaceri: 84 ore/luna x 6 luni

Expert monitorizare afaceri

2020

0.00

504

21,168.00

504

42.00

21,168X0

0.00

21,168.00

A 3 Monitorizarea funcționarii si dezvoltării afacerilor (Etapa III ■ Program de monitorizare a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate In cadrul perioadei de sustenabllltate a

A 3.1. Acțiuni de monitorizare si evaluare a funcționarii sl dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS Etapa III)

cheltuieli sa la riale

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale ți cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Expert monitorizare afaceri: 84 ore/luna x 6

Expert monitorizare afaceri

504

2020

0.00

504

15,966.72

504

31.68

15,966.72

0.00

15,966.72

A 3 Monitorizarea funcționarii sl dezvoltării afacerilor (Etapa III - Program de monitorizare

A 3.1. Acțiuni de monitorizare sl

cheltuieli salariate

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale ți cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați țl angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Expert monitorizare afaceri: 84 ore/luna x 6 kiH

Expert monitorizare afaceri

2020

0.00

504

15,966.72

504

31.68

15,966.72

0.00

15,966.72

In cadrul perioadei de sustenabllltate a acestora)

dezvoltării afacerilor finanțate (conf. GSCS Etapa III)

A 4, Actlvftatl transversale

A 4.1. Managementul proiectului si coordonarea activitatllor

cheltuieli salariate

cheltuieli salariale cu personalul Implicat In implementarea proiectului (in derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Coordonator actlvftatl P4: 84 ore/luna x 8 luni

Coordonator actlvitat

152

2,134.08

520

7,300.80

672

14.04

9,434.88

0X0

9,434.88

A 4. ActlvItati transversale

A 4.1. Managementul proiectului si coordonarea activitatllor

cheltuieli salariale

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale șl cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați ț angajatori)

Contribuții angajat si angajator Coordonator activitatl P4:84 ore/luna x 8 luni

Coordonator actlvitat

ora

152

1,599.04

520

5,470.40

672

10.52

7,069.44

0.00

7,069.44

A 4. ActlvItati transversale

A4.1. Managementul proiectului sl coordonarea activitatllor

cheltuieli salariale

cheltuieli salariale cu personalul implicat In Implementarea proiectului (in derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salariu net Coordonator actlvitat! P4: 84 ore/tuna x 28 luni

Coordonator actlvitat

ora

1,028

15,563.92

1,324

20,045.36

2.352

15-14

35,609.28

0.00

35,609.28

A 4. ActlvItati transversale

A 4.1. Managementul proiectului si coordonarea activitatllor

cheltuieli salariale

contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale șl cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați ț angajatori)

Contribuții angajat sl angajator Coordonator activltatl P4: 84 ore/luna 28 luni

Coordonator actlvitat

ora

1,028

11,719.20

1,324

15,093.60

2,352

11.40

26,812X0

O.OD

26,812.80

A 4. Activltatl transversale

A4.2 Activitatea aferenta cheltuielilor Indirecte, Inclusiv informarea si publicitatea proiectului

cheltuieli indirecte

Conform art. 68

cheltuieli Indirecte conform art. 68 (1) (b)

Cheltuieli indirecte - rata forfetara max 15%-1 buc

Cheltuieli indirecte

buc

20

33,23304

16

26,586.43

36

59,819.47

59X19.47

0.00

59,819.47

TOTAL

3,733.12

1,826,980.02

719,955.27

2,550,668.41

98%

2%


1,790,440

36,540
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


ISO 9001


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr.        0^2^19


Aprobat,

Primar Adrian Florin DOBRl-


NOTA DE FUNDAMENTARE       !

PRIVIND PROIECTELE FINANȚATE PRIN PROGRAMUL^& OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, DIN ALTE SURSE DE FINANȚARE EXTERNA SI PRIN PROGRAMUL

OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

In anul 2019, pentru proiectele finanțate in cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, proiectele finanțate din alte surse de finanțare externa si proiectele finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013, este necesara o suma totala de 966,00 mii Iei, respectiv:

1) PROGRAMUL______OPERAȚIONAL______CAPACITATE

ADMINISTRATIVA 2014-2020; 290 00 mii lei

Proiecte aflate in implementare:

 • 1. Proiect “Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești” (durata 16 luni): 152,00 mii lei

 • 2. Proiect “PROETIC: ETICA +TRANSPARENTA + INT CORUPȚIE” (durata 16 luni): 138,00 mii Iei


2) PROIECTE FINANȚATE DIN ALTE SURSE DE FINANȚARE: 248,00 mii lei

 • I. Proiecte in curs de evaluare (72,00 mii lei):

..GREENCHARGE Uptake Cities1 Group”: 5, 00 mii Euro ~ 24.00 mii lei.

Proiect depus spre finanțare prin Programul EU 2020 si care se va derula in parteneriat cu ICLEI si alte orașe europene; va avea ca obiectiv final realizarea unei harți a mobilității electrice in Municipiul Ploiești, document care va fi utilizat pentru revizuirea Planului de Mobilitate Urbana existent.

..Un viitor durabil pentru Europa: Crearea de cai europene de siuuranta si eneraie regenerabila": 5,00 mii Euro ~ 24,00 mii lei.

Proiect depus spre finanțare prin Programul Europa pentru Cetateni - Măsura 2.1., lider fiind orașul Aspropyrgos (Grecia) si are ca scop sa contribuie la dezbaterea pentru un viitor durabil pentru Europa.

Sunt organizate activitati pentru autoritatile locale - referitoare la domeniul energetic - care urmăresc: creșterea gradului de conștientizare cu privire la sistemele de management al siguranței; gestionarea substanțelor periculoase si limitarea consecințelor pentru oameni si mediu; dezvoltarea planurilor de educare a societății civile si a mediului de afaceri cu privire la beneficiile reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si imbunatatirea calitatii aerului; promovarea inovațiilor privind eficienta energetica si energia regenerabila; explorarea de noi surse de venituri din tehnologiile modeme si nepoluante.

..City Stakeholders NetWork for Clean Buses”: 5, 00 mii Euro ~ 24,00 mii lei.

Proiect depus spre finanțare in cadrul apelului MOVE/B4/2018, aplicant principal fiind International Association of Public Transport (UITP), care isi propune să faciliteze transferul de bune practici, intre parteneri, privind aspecte legate de tehnologie, achiziție, soluții de incarcare pentru vehicule electrice, in special autobuze. De asemenea vor fi organizate intalniri intre actorii relevanți in domeniu: autoritati publice, operatori de transport, furnizori, autoritati finanțatoare.

 • II. Proiecte in curs de implementare (96.00 mii lei):

“ZEBRA”: 24,00 mii lei;


Proiect finanțat prin Fundația Botnar (in cadrul Programului Global Road Safety Partnership), coordonat de Asociația React in calitate de lider de parteneriat. Propunerea de proiect “Zebra” a obținut o finanțare 320.000 franci elvețieni (CHF), pentru o perioada de doi ani. Scopul proiectului este de a imbunatati siguranța rutiera a copiilor din Ploiești. Municipiul Ploiești oferă sprijin Asociației React pe toata durata implementării proiectului.

Asociația React „ va organiza si derula activitatile, cu personal si dotări proprii, cu sprijinul si finanțarea IFRC/GRSP, respectiv: organizare cursuri de educație rutiera si prim-ajutor in școlile din Ploiești, pentru 1000 de copii cu vârste cuprinse intre 12-14 ani; amplasarea unui escape room in curtea unor scoli, pentru testarea cunoștințelor a aproximativ 100 de copii. La finalul proiectului, escape room-ul va ramane in administrarea Municipiului Ploiești, pentru a fi utilizat in scopuri educative. De asemenea, se vor realiza lucrări de infrastructura in arealul a aproximativ 13 scoli, selectate impreuna cu reprezentanții Municipiului Ploiești. Toate modificările pe partea de infrastructura vor fi realizate de către companii contractate de Asociația React si vor ramane in administrarea Municipiului Ploiești.

„CIVITAS SATELLITE” - Support Action Towards Evaluation. Leaming, Local Innovation, Transfer and Excellence: 5, 00 mii Euro ~ 24,00 mii lei.

Proiect finanțat prin Programul CIVITAS. Este o inițiativa menita sa sprijine orașele in obținerea unui acces mai bun la soluții inovatoare si in abordarea provocărilor din domeniul transporturilor prin aplicarea mecanismelor de schimb pentru transfer si adoptare.

“ECCENTRIC”: 5, 00 mii Euro ~ 24.00 mii lei.

Proiect finanțat prin Programul CIVITAS ECCENTRIC. Obiectivul proiectului: promovarea mobilității pe baza folosirii vehiculelor electrice nepoluante.

Clubul de la Strasbourg: 5, 00 mii Euro ~ 24,00 mii lei, din care contribuție locala 50% si contribuție U.E. 50%.

 • III. Deplasări externe si alte cheltuieli necesare pregătirii unor proiecte noi: 80,00 mii lei

Pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - rest de plata la contractul de lucrări nr. 13118/17.07.2014, incheiat cu SC ICIM SA.

In funcție de semnarea contractelor de finanțare si contractelor de achiziție se va proceda la rectificarea bugetului, atat la rubrica de cheltuieli cat si la cea de venituri. Eventualele sume necesare urmeaza a fi prevăzute in fondul de rezerva.

Director Executiv Daniela CROITORU

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELEA

întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG Mihaela Oprea


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr.IS09001


Aprobat, Primar


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL


MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA

TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE

RULARE. STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI. MATERIAL RULANT. ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA I”

Pentru obiectivul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I” COD SMIS 40252 este necesara includerea in buget a sumei de 7,14 mii lei aferenta serviciilor prestate de către SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL pe perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor), conform Contractului de Prestări Servicii nr. 021181/13.12.2013. Precizam ca aceste activitati se derulează pe o perioada de 60 de luni incepand cu semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv 13.10.2015. Suma urmează a fi prevăzută la cap. 84.03.03/20.01.09.

Prin Decizia Civilă nr. 4423/11.12.2018, înalta Curte de Casație si Justiție a admis recursul declarat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în dosarul nr. 3401/2/2016, astfel că suma de 1.102.102,93 lei reprezentând granturi solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a-i fi restituite a devenit exigibilă. Ca urmare, este necesară includerea prevederii de 1.102,11 mii lei în bugetul local al Municipiului Ploiești, la cap. 20.30.09.

Sef Serviciu

Milena Perpel^y

Manager proiect, Minodora Farcaș

NECESAR BĂNCI AN 2019

lei

Banca

Rata

Dobânzi

Comisioane

Total AN 2019

BCR

15.700.000,00

1.093.000,00

600,00

16.793.600,00

BRD

17.755.000,00

1.433.000,00

200,00

19.188.200,00

CEC

6.420.000,00

4.377.000,00

200,00

10.797.200,00

EXIM

8.750.000,00

3.800.000,00

0,00

12.550.000,00

48.625.000,00

10.703.000,00

1.000,00

59.329.000,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

Mf -2*75 ^0^.0 2..2c 19

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2019 PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (in bugetul Primăriei)

TOTAL CHELTUIELI: 97.0001ei

CHELTUIELI C U RE N T E : 97.000 lei

20 - Bunuri si servicii - 97.000 lei

20.14 - Protecția muncii - 47.000 Iei
 • - contract de prestări servicii de medicina muncii - 30.000 lei;

 • - procurarea de materiale documentare de securitate si sanatate in munca - 1.000 lei;

 • - procurarea de echipament de protecție (truse medicale de prim-ajutor, servicii de securitate si sanatate in munca) - 5.000 lei;

 • - efectuare măsurători câmp electromagnetic - 4.000 lei;

 • - întocmire lucrare Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala si a Planului de prevenire si protecție pentru noul sediu al Primăriei - 7.000 lei;

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar -50.000 lei

20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 50.000 Iei

- Achiziționarea scaune ergonomice pentru persoanele cu afecțiuni medicale -50.000 lei;

t


Nume, prenume

Funcția publică

Sempătura

Data

ELABORAT

Nicoleta Radu

Consilier

VERIFICAT

Alina Mihaela Frătilă

Director executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

FUNDAMENTAREA       j

PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 201^^\_ PENTRU PROTECȚIA CIVILA    X J(

TOTAL CHELTUIELI: 299.000 lei


CHELTUIELI CURE NTE: ÂWfa'

20. - BUNURI SI SERVICII - 73.000 Iei

20.01 - Bunuri si servicii - 63.000 lei:

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 63.000 lei

 • - Cheltuieli pentru completarea stocurilor si asigurarea materialelor si mijloacelor de aparare in situații de urgenta si evacuare - 3.000 lei;

 • - Dotarea pentru situații de urgenta si pentru asigurarea intervenției PSI — 3.000 lei;

 • - Contravaloarea inchirierii circuitelor telefonice pentru acționarea sirenelor de alarmare centralizate din municipiul Ploiești si pentru aparatura de instiintare-alarmare F-1001 -3.500 lei;

 • - Contravaloare serviciul internet pentru conectarea centralei de alarmare la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare - 3.000 lei;

 • - Contravaloarea contractului de prestări servicii asistenta tehnica la sistemul de instiintare si avertizare-alarmare (aparatura F-1001, centrala digitala de alarmare publica, adaptoare sirene electrice, consola de comanda, sirene electronice, sirene electrice) - 18.000 lei;

 • - Reamplasare sirena electronica, statie radio, consola centrala de alarmare pe noul sediu al Primăriei - 5.000 lei;

 • - Reamplasare sirena electronica si sirena electrica in zone cu audibilitate redusa (cartier Eroilor si cartier Mihai Bravu) - 7.000 lei;

 • - Servicii pentru intretinere si repararatii in punctul de comanda de protecție civila - 8.000 lei;

 • - Editare broșura, afișe si pliante privind modul de comportare a populației in situații de urgenta - 5.000 lei;

 • - Reparații si resetare frecvente 14 statii radiotelefon fixe, mobile si portabile - 5.000 lei; -Contravaloare curs pentru personalul de specialitate cu atribuții in domeniul apararii

împotriva incendiilor - 2.500 lei;

20.05 - Bunuri de nathra obiectelor de inventar -10.000 lei

20.05.30 -Alte obiecte de inventar -10.000 lei

- Achiziționarea a 7 statii radiotelefon portabile, necesare pentru asigurarea comunicațiilor in situații de urgenta - 10.000 lei;.

CHELTUIELI DE C APIT AL-226.000ZeZ

71.01. - Active fixe -226.000 lei

71.01.30 - Alte active fixe - 226.000 lei


- achiziționarea a 4 sirene electronice (2 buc.-1200 w si 2 buc.- 600 w.) de alarmare

si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a


putea fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii. de comunicare si conectarea acestora Ia sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare -

170.000 lei;

- achiziționarea a 8 cofrete (panouri de comandă) pentru sirenele clectrice^del ^ alarmare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea<-fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii de comunicare si conecțâ£ea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare'si conectarea) acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare - 56 ^Qlef®^/

Necesitatea efectuării investiției:                                       ^^5® .V

Alarmarea populației reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, pe baza înștiințării de la structurile abilitate;

Pentru alarmarea populației se asigură din timp de pace, în localități, instituții publice și la operatori economici, sisteme și mijloace de alarmare.

Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd anual în bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfășurării activităților de protecție civilă.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, art. 27 - lit. i) si j) sunt prevăzute ca atribuții pentru administrația publică locală (primarul locatității) menținerea stării de funcționare a mijloacelor de alarmare, precum si alarmarea populației în situații de protecție civilă.

în Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștinnțare, avertizare si alarmare a populației, la art. 33, se stipulează faptul că, fiecărui post de sirenă sistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin două medii de comunicație (fir, radio, telefonie mobilă, satelit).

în anul 2017, au fost achiziționate 10 sirene electronice si modernizate 6 sirene electrice, iar în anul 2018, au fost achiziționate 2 sirene electronice si modernizate 5 sirene electrice.

în momentul de față. în Municipiul Ploiești mai sunt 20 sirene de veche generație, care trebuie înlocuite sau modernizate, pentru a putea fi integrate în sistemul național de înștiințare-avertizare-alarmare si să fie acționate de la distanță.

Sirenele electrice au vechime mai mare de 50 ani si pot fi de la distanță doar prin circuite telefonice (fir) urbane închiriate din sistemul de telecomunicații teritorial, care în următorii 2 ani vor fi înlocuite în totalitate cu circuite cu fibră optică.

Acest lucru va conduce la imposibilitatea acționării de la distanță a sirenelor electrice.

Sirenele electrice pot transmite doar cele patru tipuri de semnale de alarmare acustice, acționate de la distanță doar prin circuit telefonic cu fir, neavând capacitatile tehnice necesare pentru a avertiza si îndruma oamenii cu privire la situația de urgență produsă (accident tehnologic, accident chimic, accident nuclear, fenomene meteorologice periculoase) si care sunt zonele de pericol.

Sirenele electronice sunt sirene mai performante (cu rază de audibilitate de 600-900m.) ce pot comunica și mesaje1 verbale (în direct sau preînregistrate), permit acționarea de la distanță prin mai multe medii de comunicare (radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică) si au autonomie energetica fiind echipate cu baterii de acumulatori.

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

29 0L2-0/<9.

VERIFICAT

Alina Mihaela Frățilă

Director executiv

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE ANEXA

Ak4!33 / 23.0UotfNOTA DE FUNDAMENTARE


BUGET LOCAL 2019

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

Anual, unitățile de invatamant, in calitate de administrator ai clădirilor, transmit Primăriei Municipiului Ploiești necesarul de reparații curente, in vederea centralizării si stabilirii priorităților.

In anul 2017, Municipiul Ploiești a organizat procedura simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese».

In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au incheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I - licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Astfel, pentru incheierea de contracte subsecvente, se propune alocarea de la bugetul local pe anul 2019 a sumei de 1.254,00 mii lei, din care la:

 • -  cap.65.02.p(.01 - invatamant: 1.054,00 mii lei pentru reparații curente la licee/colegii, scoli primare/gimnaziale si grădinițe;

 • -  cap.68.02.50 - asigurări si asistenta sociala: 200,00 mii lei pentru reparații curente la clădirile in care isi desfasoara activitatea cresele.

Director Executiv,


Mihaela


IAjWANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

DCRP /Zf 479.05.2019Notă de fundamentare


Prin prezenta, propunem următoarea listă de evenimente, ce vor fi organizate la nivelul municipalității ploieștene în anul 2019.

Bugetul Direcției de Comunicare, Relații Publice din Contul 67.02.20 aprobat de Consiliul Local este de 462500 lei.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

NCC? IM lo^^s-.zcix

Cont 67.02.20

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019


PIUL '


Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2018

T

inf     —

Propunere 2019

1

Trim. I

Sărbători de iama 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

30,000

0.00

34,620

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

5,000

0.00

0

3

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

15,000

0.00

12432,88

4

Trim I

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

70,000

0.00

52,360

5

Trim I

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

8,300

0.00

0

Z ț O M 4

/'* u-----------"X

/fesB6

Trim. I

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

7

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

8

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

9

Trim. II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

aprilie

10

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

12

Trim. 11

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. a V-a

14 mai

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a Vil-a

mai


Premii oferite câștigătorilor.

0

0.00

3,000

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0.00

5,000

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

5,000

0.00

0

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

12,000

0.00

18,000

Premii

0

0.00

10,000

Premii oferite participanților de către primărie.

5,000

0.00

0

X '«O Af

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2,500

0.00

/;   -2300


14

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,000

0.00

4,000

15

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

50,000

0.00

25,000

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

150,000

0.00

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

260,000

0.00

5,000

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

0.00

5,000

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0.00

10,000

20

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

5,000

0.00

6,000

21

Trim II

Parteneriat Șc. I.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

4,000

0.00

0

22

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

0.00

/ * '

23

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a

Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

300

0.00

24

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția     a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, îndemânare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

285,000

0.00

0

25

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

10,000

0.00

0

26

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

14,000

0.00

20,000

27

Trim III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

28

Trim. III

Festivalul interetnic din România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

100,000

0.00

50,000

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

150,000

0.00

80,000

30

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

56,000

0.00

/

1 • * 1>

a* ~ 45000

?/ \

31

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0100

16000

32

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a VH-a, proiect

CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

33

Trim. IV

Concurs Paul

Constantinescu

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

5,000

0.00

0

34

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

15,000

0.00

5,000

35

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

0

0.00

2500

36

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

240,000

0.00

24,020

37

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

38

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

5,000

0.00

0

39

Trim.

I-IV

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0.00

0

TOTAL

1,562,100

462,500

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI

ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST
-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Estimari

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

Execuție

2018

Propuneri

2019

2020

2021

2022

20.01.01

Furnituri de birou

2,87

5,00

14,00

15,00

16,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

5,36

15,00

29,00

30,00

31,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

270,74

300,00

330,00

360,00

390,00

120.01.04

Apa, canal și salubritate

30,31

3,00

16,00

17,00

18,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

40,40

62,00

63,00

65,00

70,00

20.01.06

Piese de schimb

1,41

5,00

11,00

12,00

13,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

131,10

100,00

300,00

310,00

320,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

42,78

20,00

22,00

20,00

20,00

20.14

Protecția muncii

6,55

20,00

37,00

40,00

45,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

2,18

3,00

4,00

5,00

6,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,51

1,00

2,00

3,00

4,00

TOTAL:

534,21

534,00

828,00

877,00

933,00

întocmit,

Radu Elena-Adelina


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 379 din data 25.04.2019


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

„PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Având in vedere istoricul obiectivului, cat si faptul ca este in continua acțiune de dezvoltare si imbunatatire a imaginii, pentru anul 2019, “PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” necesita suma de 534,00 mii lei, suma care va putea fi majorata pe parcursul execuției bugetare in funcție de gradul de realizare a veniturilor, distribuita astfel:

20.01.01 - Furnituri de birou: 5,00 mii lei/an - costul rechizitelor necesare desfășurării activitatii de birou: agrafe metalice, bonuri de consum, banda adeziva si banda dublu adeziva, bibliorafturi, banda corectoare, condica de prezenta, creioane metalice, capse, capsatoare, dosare, evidentiator, etichete pentru magazie, foi parcurs autoutilitara, fise de activitate zilnica pentru utilaje, foarfece, fluid corector, folii de protecție, fise de magazie, hârtie pentru imprimante, hârtie indigo, mine creion, marker permanent, mapa plastic documente, notes adeziv, ordine de deplasare, pixuri, plicuri, registru intrari-iesiri, registre, registre proces verbal paza, registre de casa, tus stampila, etc.

20.01.02 - Materiale curățenie: 15,00 mii lei/an - pentru intretinerea a 9 grupuri sanitare publice, clădire administrativa si clădire sera, este nevoie sa se achiziționeze: clor, bureți, detergent lichid universal, dezinfectant toalete, detartrant, detergent geamuri, detergent suprafețe baie, maturi, farase, găleți cu storcător, hârtie igienica, lavete, mânuși menaj, mop coada, odorizant toaleta, prosoape pliate, pasta curatare suprafețe, perie toaleta, rezerva mop, săpun lichid, saci menaj, soluție curatat parchet, etc.

20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: 300,00 mii lei/an - iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al perioadei anterioare.

20.01.04 - Apa, canal si salubritate: 3,00 mii lei/an - facturi si alte cheltuieli cu apa, ridicare deșeuri menajere, deșeuri vegetale si deșeuri colectate selectiv.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare: 100,00 mii lei/an -achiziția de ingrasamant, erbicid (total, selectiv pentru tranzafiri), tratamente fitosanitare (fungicide, insecticide, fertilizând, substanțe de combatere), substrat vegetal pentru flori, turba, material semincer, ghivece suspendate, suporturi ghivece, jardiniere, răsadnițe, etichete plastic plante sera, trandafiri cataratori, fir trimmer, filtru ulei, filtru benzina, filtru aer, reparații, mentenanta utilaje, abonament apa, diverse materiale electrice si sanitare, toner imprimante, mentenanta casa de marcat, alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare.

20.05.30 - Alte obiecte de inventar: 20,00 mii lei - unelte de mana, suporturi metalice jardiniere, higrometru cu termometru, case de marcat, panouri cu regulamentul din interiorul parcului, etc.

20.14 - Echipament de lucru: 20.00 mii lei - tricouri, camasi, șepci, veste, pufoaice, salopeta vara, salopeta iama, bocanci, geci groase, viziere, cizme noroi, pelerine, etc pentru personalul de paza si intretinere. Conform normativelor in vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, personalului participant la procesul de munca trebuie sa i se asigure echipament de protecție corespunzător specificului activitatii.

20.30.03 - Prime de asigurare non-viata: 3.00 mii Iei - asigurări pentru autoutilitara si tractor.

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 1,00 mii Iei - taxe si rovinieta autovehicul.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit,

Radu Elena-Adelina


Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, onstantin Dnald NicolaeNOTA DE FUNDAMENTARE

- 2019 -

REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții are in derulare: ACORD-CADRU DE LUCRĂRI nr. 14427/03.07.2017 „REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR”

Menționam faptul ca in anul 2019, au fost incheiate doua contracte subsecvente de „Reparații curente fond imobiliar” după cum urmeaza:

 • 1. Contract subsecvent nr.3172/13.02.2018 : „Reparații curente fond imobiliar” in valoarea de 70.028,00 lei fara TVA (83.333,32 lei inclusiv TVA).

-avand in vedere prevederile Art 3 din Contractul de Atribuire in folosința nr 28/11.03.2004, incheiat intre Consiliul Județean Prahova si Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova a solicita efectuarea lucrărilor de igienizare in Palatul Administrativ, in spatiile in care si-a desfasurat activitatea Primăria municipiului Ploiești.

 • 2. Contract subsecvent nr.6535/29.03.2019: „Reparații curente fond imobiliar” in valoarea de 70.028,00 lei fara TVA (83.333,32 lei inclusiv TVA).

-in urma deciziei de relocare a unei parti a activitatii desfășurate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din sediul situat in P-ta Eroilor, nr.lA in imobilul situat in str.Văleni, nr.32, corp B, au fost necesare lucrări de reparații curente: igienizare-zugraveli, înlocuire parchet, verificări si reparații instalații electrice, termice, sanitare, refacere tencuieli, verificare si/sau inlocuire jgheaburi si burlane.

-in cadrul acestui contract a fost emis ordin de incepere si pentru spațiu cu alta destinație, situat in Ploiești str.Vlad Tepes, nr.37, privind bransarea la utilitati.

Valoarea totala aferenta celor doua contracte este de 166.666.64 lei inclusiv TVA

1A * '%■

Având in vedere adresa nr. 4104/25.02.2019, a AdministratieirȘeryiciilbr »

1---+„                  _____ •      __j-                   ___


•cial

“ea hidroizolatiilor exterioare ale subsolului, inclusiv refacerea pardoselilor-csterioâfe’'din

ii \             ;/

granit, aflate la intrările si terasele imobilului din Piața Eroildr^nr.rA/fpropunem alocarea sumei de 47.333,00 lei, pana la o noua rectificare bugetara,


Comunitare Ploiești, legate de eliminarea infiltrațiilor din / TubsdhWreaOTm


Suma totala prevăzută in buget: 214.000,00 lei (inclusiv TVA).


DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, Mariana STOCHITAREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova


Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE n

84c6

IkAM..........


Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Direcția Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2019

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră transmisa prin e-mail din data de 22.04.2019, va transmitem nota de fundamentare pentru iluminat public pe anul 2019.

 • 1.  Lucrări de investiții, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public pe anul 2019:

Daca in anul 2019 se va incheia un contract pentru lucrări de investirii, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public, ținând cont de suma realizata pe anul 2018 de 65.000 lei cu TVA, pentru a exista prevedere bugetara, se estimează suma de 10.000 lei cu TVA, aceasta suma se va rectifica corespunzător in cazul in care se vor demara procedurile de achiziție.

 • 2.  Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2019:

In anul 2018 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica a fost de 5.500.000 lei cu TVA, iar pentru anul 2019, avand in vedere creșterile de preturi la energia electrica si faptul ca facturile lunilor noiembrie si decembrie 2018 (in suma de 1.036.000 lei cu TVA) se va plăti in anul 2019, de Indicele Preturilor de Consum transmis de Institutul National de Statistica prin Comunicatul de presa nr. 17/14.01.2019, IPC=3,3%, se va estima suma de (4.264.000+1.036.000) x 103,3% + 1.036.000 = 6.510.900 lei cu TVA.

Suma facturata si plătită pana in prezent, in anul 2019, pentru energie electrica este de 1.857.408,35 lei si reprezintă facturile lunilor ianuarie si februarie, martie, in anul 2019 au fost plătite facturi din anul 2018 in suma de 1.028.726,5 lei, facturile lunilor noiembrie si decembrie 2018, total suma plătită din bugetul pe anul 2019 este de 2.886.134,85 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru energie electrica suma de 3.250.000 lei cu TVA, suma care va acoperi facturile de energie electrica pana in luna iunie 2019, după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare, pana la suma de 6.510.900 lei cu TVA.


Pentru anul 2019, avand in vedere faptul ca facturile lunilor octombrie-decembrie 2018 care totalizează suma de aproximativ 460.000 lei cu TVA, nu au fost plătite din bugetul anului 2018 si vor fi plătite din bugetul anului 2019, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 pentru eliberarea stâlpilor de pe raza municipiului Ploiești de cablurile neconforme se estimează suma de 100.000 lei cu TVA, de Indicele Preturilor de Consum transmis de Institutul National de Statistica prin Comunicatul de presa nr.17/14.01.2019, IPC=3,3% si de suma estimata in cadrul contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești nr.5107/2018 incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Luxten Lighting Co SA care este de 1740.000 lei cu TVA.

Suma facturata pana in prezent in anul 2019 este de 251.679,05 lei si reprezintă facturile aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, in anul 2019 au fost plătite facturi din anul 2018 in suma de 635.403,13 lei, facturile lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2018, suma totala plătită din bugetul pe anul 2019 este de 708.301,91 lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru intretinere-mentinere sistem de iluminat public suma de 1.100.000 lei cu TVA, suma care va acoperi facturile de energie electrica pana in luna iulie 2019, după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare, pana la suma de 2.298.740 lei cu TVA.

4.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2019:

In anul 2018 bugetul aprobat pentru iluminat ornamental a fost de 1.612.000 lei cu TVA.

Pentru lucrări de montare, intretinere si inchiriere instalații de iluminat ornamental si aferente sărbătorilor de iama din anul 2018-2019 s-a plătit, in luna decembrie 2018, suma de 1.030.000 lei cu TVA, iar pentru demontare instalații de iluminat ornamental se estimează suma de 270.000 lei cu TVA, suma care a fost plătită din bugetul anului 2019.

Ținând cont de posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru iluminat ornamental pe anul 2019 suma de 786.000 lei cu TVA, suma care nu este suficienta pentru lucrările de montare aferente iernii 2019-2020 estimate la suma de 1.030.000 lei cu TVA, iar pana in luna noiembrie 2019 se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare

5.Asistenta tehnica ceasuri publice pentru anul 2019:

Ținând cont ca valoarea contractului de asistenta tehnica ceasuri publice nr. 11672/2018 este de 47.124 lei cu TVA, care a fost prelungit pana la data de 30.04.2019, iar factura lunii decembrie 2018 in valoare de aproximativ 4.000 lei cu TVA se va plăti din bugetul anului 2019, de Indicele Preturilor de Consum transmis de Institutul National de Statistica prin Comunicatul de presa nr.17/14.01.2019, IPC=3,3%, valoarea estimata pentru anul 2019 va fi de 47.000 x 103,3% + 4000 =52.551 lei cu TVA, se solicita suma de 53.000 lei cu TVA.

6. Spectacole artificii pentru anul 2019:

Bugetul aprobat pentru anul 2018 a fost de 40.000 lei cu TVA.


In anul 2019 pentru focurile de artificii aferente sărbătorilor de iama s-a plătit sumă?< TVA, pentru focurile de artificii din anul 2019 se estimează suma de 18.500 lei cu TVA.

Ținând cont de posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru spectacole artificii suma de 20.000 lei cu TVA, iar pentru focurile de artificii din iama anului 2019 se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare, pana la suma estimata de 40.000 lei cu TVA.


Sef Birou Iluminat Public,


Cod: F-13-05/3/0

B.I.P. nr. U3 /2$.04.2019

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova


Mi /wesa: Fiara victorian Telefon+4 0244-541.071


Fax:

E-mall: servicilpubllce@rasp.ro Web:


+4 0244-513.670


www.rasp.ro


NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND NECESARUL DE FONDURI AFERENT ANULUI 2019


Având in vedere discuțiile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 07.05.2019 prin care a fost majorata suma pentru execuția lucrărilor de amenajare si mentenanta spatii verzi, precum si lucrări de intretinere si reparații curente executate de Serviciul Tehnic de la 13.035.000 lei la 13.535.000 lei, fundamentam bugetul S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L pentru anul 2019, după cum urmeaza:


PRESTĂRI SERVICII S.G.U PLOIEȘTI

1. Serviciul Amenaj. Mentenanta Spatii Verzi - Bunuri si servicii (lei cu TVA)

- Lucrări de intretinere spatii verzi si tăieri arbori:

3.679.564,02

- Lucrări de intretinere si reparații curente, executate de către Serviciul Tehnic:

1.400.000,00

 • - Protecție Sociala aferenta Compartimentului administrare cimitire:

 • - Reparații curente parcari:

540.000,00

1.000.000,00

Total 1 (lei cu TVA):

6.619.564.02


2. Facturi achitate decembrie 2018 - aprilie 2019 ( perioada 01.04 - 15.04.2019) (lei cu TVA)

 • - Facturi spatii verzi si tăieri arbori luna decembrie 2018 -aprilie 2019 (perioada 01.04 - 15.04.2019)

 • - Facturi Serviciul Tehnic luna decembrie 2018 - aprilie 2019 (perioada 01.04- 15.04.2019)

- Facturi Protecție Sociala luna decembrie 2018 - martie 2019

Factura redeventa gratuita

Factura prestări servicii inhumare decedați neidentificati:


5.977.923,87

637.822,64


292.172,59

7.516,88


Total 2 (lei cu TVA);

Total (1+2):

6.915.435.98

13.535.000,00


TOTAL GENERAL - BUGET 13.535.000,00


(lei cu TVA)

Având in vedere ca pe parcursul anului 2019 sunt executate si comenzi suplimentare si intervenții relamatii neprevăzute, consideram ca valoarea de 13.535.000 lei (inclusiv T.V.A.) este suficienta pana in luna iulie 2019, fiind necesara alocare de fonduri prin rectificare bugetara, funcție de capacitatea financiara a municipiului Ploiești.

Cu considerație,

Director,


RâulServiciul Domeitful Public si Privat, MirceaSDPP: 480/09.05.2019

Cod F-13-05/3/0

REGIA AUTONOMA OE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541.071

Fax: E-mail: Web:


+40244-513.670 serviciipublice@raso.ro www.rasc.ro


NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2 PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PL

Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de următorii operatori de salubritate, conform contractelor încheiate, astfel:

 • 1. S.C. Rosal Grup S.A. conform contractului subsecvent nr. 3633/20.02.2018 si contractului subsecvent nr. 4911/06.03.2019, 1676/20.02.2019 aflat in derulare, pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire.

 • 2. S.C. Coral Impex S.R.L. conform contractului nr. 14607/13.07.2019 pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie.

 • 3. S.C. Coral Impex S.R.L. conform contractului nr. 13782/22.06.2017 de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare încheiat cu Municipiul Ploiești.

Având in vedere discuțiile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 07.05.2019 prin care a fost majorata suma pentru activitatea de curățenie cai publice si deszăpezire de la 14.000.000 lei la 16.000.000 lei, fundamentam bugetul după cum urmeaza:

 • 1. Activitatea de curățenie cai publice si deszăpezire - 16.000.000 lei cu TVA .

Precizam faptul ca aceasta suma este insuficienta pentru desfasurarea in totalitate a activităților specifice de curățenie cai publice si deszăpezire, fiind necesara o rectificare bugetara ulterioara, ținând cont de faptul ca valoarea facturilor emise de către operatorul de salubritate de la începutul anului si pana la 31.03.2019, plus caroteca anului 2018 este de 7.862.628,43 lei cu TVA, valoare ce cuprinde si facturile emise pentru perioada 24.01-19.02.2019 (1.055.513,32 lei cu TVA).

Diferența de 8.137.371,57 lei cu TVA asigura cu aproximație activitatile specifice de curățenie cai publice din luna mai doar pana la începutul lunii septembrie.

 • 2. Activitatile de dezinsectie. deratizare, dezinfectie - 3.000.000 lei cu TVA.

Valoarea facturilor emise de către operator pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pe perioada ianuarie-martie 2019, plus cartoteca pe anul 2018 este in valoare de 452.358,59 lei cu TVA, iar la sfârșitul lunii iunie se finalizează contractul subsecvent (pentru perioada aprilie - iunie valoarea fiind de 1.923.234 lei cu TVA). Astfel pentru asigurarea continuității activitatilor menționate mai sus, pana la data de 31.12.2019 urmeaza sa se încheie un nou contract subsecvent, pentru care este necesara


Ținând cont ca totalul cheltuielilor aferente acestei activitati pe anul 2018 a fost in valoare de 375.137,60 lei cu TVA, plus cartoteca anului 2017, pentru desfasurarea corespunzătoare acestei activitati pana la 31.12.2019 este necesara o rectificare bugetara.

Valoarea totala a bugetului pentru cap. 74.02 Protecția Mediului - Salubritate pentru anul 2019, este structurata astfel:

 • 1. Curățenie cai publice si deszăpezire               - 16.000.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare                  - 3.000.000 lei

 • 3. Colectare cadavre animale de pe domeniul public -   250.000 lei.

Total valoare buget solicitat = 19.250.000 lei cu TVA.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director, Râul Petrescu


Director tehnic, Vasile Ionescu


Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice,

Mirica CiprianBSVCP: 1253/09.05.2019

Cod F- 13-04/3/0

2/2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare +parcari ) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor modernizate se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de întreținere/ reparații curente /reparații capitale asupra structurii rutiere existente.

Pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintilor bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide si rigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru întreținerea cailor circulabile modeme se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme”-indicativ AND 547.

Lucrările de reparații curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.

imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, balastari, plombe, pavaje, demontări si montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor de canalizare, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere , etc.

Deasemeni se vor executa lucrări de întreținere / reparații pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare ,acolo unde este cazul.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2019 pentru lucrările de reparații si intretinere străzi, a sumei de 3 185 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA 1AMANDI

SEF SERVICIU, MIHAIL NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURIPROPUNERE PROGRAM DE REPARAȚII CURENTE SI INT TINERE

REȚEA STRADALA AFLATA IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PE ANUL 2019

Nr.c

rt.

DENUMIRE LUCRARE

SUPRAFAȚA ESTIMATA MP

VALOARE ESTIMATA LEI, cu TVA

A

comenzi 2018

125 000.00

1

Pasaj DN 72 - rosturi -30 m

1 000.00

250 000.00

2

Pasaj zona Gara de Sud - tencuieli speciale 300 mp

800.00

80 000.00

3

curte RASP

314.00

50 240.00

4

curte spital Schuller

3 434.00

343 400.00

5

Aleea Strejnic

500.00

38 500.00

6

Andrei Muresanu

400.00

30 800.00

7

Apelor

800.00

61 600.00

8

Bulevardul Independentei

800.00

61 600.00

9

Bulevardul Republicii

800.00

61 600.00

10

Bulevardul București

800.00

61 600.00

11

Cameliei

400.00

30 800.00

12

Constantin Brezeanu

400.00

30 800.00

13

Cosminele

150.00

11 550.00

14

Deltei

300.00

23 100.00

15

Dr.Carol Davila

200.00

15 400.00

16

Enachita Vacarescu

300.00

23 100.00

17

Frasinet

200.00

15 400.00

18

Golești

500.00

38 500.00

19

Gen.Eremia Grigorescu

700.00

53 900.00

20

Horia

1 500.00

115 500.00

21

înfrățirii

200.00

15 400.00

22

Lupeni

1 500.00

115 500.00

23

Nicolae Titulescu

500.00

38 500.00

24

Nucilor

550.00

42 350.00

25

Padina

350.00

26 950.00

26

Plaiesilor

300.00

23 100.00

27

Poieniței

350.00

26 950.00

28

Radu de la Afumați

600.00

46 200.00

29

Rapsodiei

400.00

30 800.00

30

Soldat Erou Calin Cătălin

800.00

61 600.00

31

Soldat Erou Moldoveanu Marian

400.00

30 800.00

32

Sondelor

500.00

38 500.00

33

Tribunei

700.00

53 900.00

34

Fargo vistei

400.00

30 800.00

TOTAL A

21 848.00

2 103 740.00

B

u

1

LlMITATOARE DL VU EZA-TERFCLRTPWrONI-buc

13.0,0.

162 500.00

2

PLOMBE

2 OOO.âO

150 000.00

3

AMENAJARI TEREN CU DALE ECOLOGICE

5 000.00

^\7ooWoo

4

RIDICĂRI LA COTA-camine vizitare,guri scurgere-buc

50.00

*351000.00

TOTAL B

lb^SOO.OO

TOTAL A + B

3 151 240.00

DIRIGENTIE ȘANTIER

33 760.00

BUGET 2019

3 185 000.00

NOTA: Se împuternicește viceprimarul care are in responsabilitate activitatea de lucrări de întreținere si reparații curente străzi sa identifice si sa aprobe executarea de lucrări si pentru alte străzi decât cele aprobate de Consiliul Local, cu respectarea bugetului alocat pentru aceasta activitate.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IA


SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihai NEGRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

bmtu 1118/09.05.2019

dt 4^2^ /9

Către,

Direcția Economica

Prin prezenta va comunicam faptul ca suma alocata Biroului Mobilitate si Trafic Urban, in cuantum de 529,000,00 lei pentru contractele in derulare,se imparte astfel

-  380,000,00 lei vor fi distribuiti pentru activitatea de semaforizare, conform Acord Cadru

11681/2017 avand ca obiect «Servicii de întreținere, revizie si reparații a sistemului de semaforizare din municipiul Ploiești», precum si pentru serviciile de alimentare cu energie electrica a sistemelor de semaforizare (Electrica Furnizare, UPG);

149.000,00 lei vor fi distribuiti pentru execuția lucrărilor conform Acordului Cadru nr. 14639/2017 privind «Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție si intretinere marcaje rutiere in municipiul Ploiești »

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela Iamandi

Nume, prenume

Funcția publică

S^mn

itura

Data

Elaborat

Voinea Bogdan

Referent

♦ A

09.05.2019

Verificat

Lucian Leosteanu

Șef birou

09.052019


VIZAT, PRIMAR Adrian FloriLISTA

obiective de investiții pe anul 2019

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:    V,

ABlIGțCi' ’Wf U L

O"

Obsfîwitii

VU‘O /

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6 ’ ~

7

::::92.b57;79:

:+8<i,33<:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

<<:487;s5::<

.: o;oo

<:::o,ilQ::::

':'::.487,55 :::

1

Dotări informatica

0,00

8,16

0,00

0,00

8,16

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0,00

230,00

0,00

0,00

230,00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0,00

167,14

0,00

0,00

167,14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

5

Întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

:<0.oo ;

: .0,00 :

B

Lucrări noi

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

96,00

0,00

0,00

96,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

. o.oc» <: ..

:: o.oo

9S;X0:: •

B

Lucrări noi

0,00

33,00

0,00

0,00

33,00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil |

0,00

14,00

0,00

0,00

14,00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației JSU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială "Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program norma! Aleea Strunga nr.2

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Platforma electronica de management educațional

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGEȚ

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete-

//;. x

..

0

1

2

3

4

^5, Z

6-—-

■ 'Î7

Cap.66.02.71.01

\ -k

SANATATE

lom.                                          <

■ n.tto :

. fl.OU . .■

:: <mhi

xfiiOipOlȚ

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

>.^a-scrz

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

O.OOx-

, l0.50\

B

Lucrări noi

0.00

6.50

0,00

0.00

■’-Se&ș.u'-'' ■

1

Laborator Radioterapie cu Energii lnalte(proiectare+cxecutie)

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

b,OU \

< :O,00: <

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (luliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

c

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin înot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

: 0;00.

39100 >

■ .<wu>

: <:(i,00:':':

:: + :

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

>256,0H: :

.1.983,5"

■:<MM1..:

:<::'o.0t>: <

:<4.iȉi57:<

din care                                                                                                                            .

A

Lucruri in continuare

256,00

181,00

0,00

0,00

181,00

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

150,00

B

Lucrări noi

0.00

6,00

0,00

0,00

6,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente

0,00

72,55

0,00

0,00

72,55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

112,60

0,00

0,00

112,60

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

2019^ '4

0

1

2

3

4

.5 ‘

-

A

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

1,00

0,00

0.00

1,00 " '

' A

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

,'îo,oo

1,00 ,

13

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0,00

1,00

0,00

7,0.00

■r 1,00 . ,

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

. 1,00' '

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

o,oo':

,.1,00<<'

O.-r

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

IjOO

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

20

SF Realizarea zidului de sprijin din Gabioane.impotriva inundațiilor a depozitului de deșeuri neconform Ploiești si lucrări in albia majora a râului Teleajan

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

iiiiu .

•: o:oo<

o:uo: •:

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

402,00

0,00

0,00

402,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

400,00

0,00

0,00

400,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor,

Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0.00

1.345.00

0,00

0,00

1.345.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (U1A)

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

■ wm.:

< :8<),33 ::

:. . 322.3t :

din care

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

2

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.0I

TRANSPORTURI

TOTĂt::-:-/:':-::::::-:-:                                                                 :

■ m25,59 ■

■:Al-54.7:i: :•

0 00

: :00<>: :

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.431,35

0,00

0,00

1.431,35

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

80,19

0,00

0,00

80,19

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

11.382,00

452,00

0,00

0.00

452,00

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7.422,48

1,00

0,00

0,00

1,00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

302,00

0,00

0,00

302,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL 2019

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

7

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

553,00

/

0,00 <

-

■*.

>

0,0Q-

|<           i\'

553,00.'

-S

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,0f^

'r o,oo >

'95,33^

•//

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

W-l

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

149,00

0,00

0,00

149,00

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

82,00

0,00

0,00

82,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea Încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+cxecutie).

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela lAftț iNDI

REGIA AUTONOMA DE SERVICIISERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI
PARC MUNICIPAL VESMUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL INFORMATICA 3^^3, o4<

/Wrf- 3

AVIZAT: VICEPRIVfAR, GEORGE PANA


AR,NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Propunere buget 2019

Pentru menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerințe, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

Serviciul Informatica face următoarea propunere de buget pentru anul 2019:

Capitolul INVESTIȚII:
 • •  Network Attached Storage cu rezerva HDD - 1 bucata Necesar soluțiilor de backup.

Valoare estimata: 5000 lei (cu TVA)

 • •  Rest plata calculatoare achiziționate in anul 2019: 3158.11 lei

Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:
 • • Contract asistentă tehnică

J

Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea si modificarea sistemului informatic integrat propunem încheierea unui contract de prestări servicii pentru executarea de servicii informatice de asistentă tehnică.

J

 • • Contract televiziune prin cablu

 • • Imprimante laser A4 cu interfața de rețea - 10 bucăți

Având în vedere că pentru unele imprimante producătorul nu mai asigură software pentru funcționarea cu noile sisteme de operare, propunem achiziționarea de imprimante pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate.

 • • Adaptor KVM server - 5 bucăți

 • • Acces Point Cisco multiSSID si VLAN- 18 bucata

Pentru realizarea conexiunii wireless in noul sediu se impune achiziționarea de acces point-uri.

 • • Acumulatori ptr UPS APC Server - 128 bucăți

Având in vedere necesitatea punerii in funcțiune a unui echipament vital, existent in camera serverelor de la etajul 3 si faptul ca el este nefunctional in acest.mpment,, propunem achiziționarea a 128 acumulatori.


 • •  SSD min 250 Gb - 150 bucăți

Necesare pentru upgrade calculatoare fabricație 2009-2012.

 • •  Monitor PC - 1 buc.

Necesar inlocuirii unuia spart de la Direcția Comunicare.

 • •  Scanner-1 buc.

Necesar activitatii de la Registratura Primăriei.

 • •  HDD Server SAS 1 Tb-6 bucăți

Necesare inlocuirii unor HDD uzate pe actualele servere.

 • •  Gigabit Interface Converter (GBIC) singlemode, multimode - 6 bucăți

 • •  Patch cord UTP Cat6 0,5 m -100 bucăți

 • •  Patch cord UTP Cat6 1 m - 100 bucăți

 • •  Patch cord UTP Cat6 10 m - 50 bucăți

 • •  Patch cord UTP Cat6 5 m - 50 bucăți

 • •  Patch cord UTP Cat6 7 m - 50 bucăți

SEF SERVICIU,

Anexe: Tabel propunere buget 2019 - investiții

Tabel propunere buget 2019 - cheltuieli materiale

ESTIMARE BUGET 2019

TVA 19%

Investiții

1 euro = 4.75 lei

Nr.crt.

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar

Valoare estimativa

Valoare estimativa

Valoare estimativa

buc

fara TVA

fara TVA

fara TVA lei

cu TVA lei

1

NetWork Attached Storage cu rezerva HDD

1

875

875

4156

4946

TOTAL

875

875

4156

4946

SEF SERVICIU,

Mariana^

23.04.2019

Estimare buget 2019


TVA 19%


Cheltuieli materiale

1 euro = 4.75 lei

Nr.crt

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar euro

Valoare estimativ a euro

Valoare estimativa lei

Valoare estimativa lei

buc

fara TVA €

fara TVA

lei fara TVA

cu TVA

1

Contract asistență tehnică (8 luni 2018+ prelungire 4 luni 2019)

1

148000

148000

703000

836570

2

Contract RCS & RDS SA (8 luni 2018+ prelungire 4 luni 2019)

1

150

150

713

848

3

Imprimante laser A4 cu interfața de rețea

10

220

2200

10450

12436

4

Adaptor KVM server

5

75

375

1781

2120

5

Acces Point Cisco multiSSID si VLAN

18

120

2160

10260

12209

6

Acumulatori ptr UPS APC Server

128

75

9600

45600

54264

7

HDD Server SAS 1 Tb

6

215

1290

6128

7292

8

SSD min 250 Gb

150

85

12750

60563

72069

9

Gigabit Interface Converter (GBIC) singlemode, multimode

6

200

1200

5700

6783

10

Monitor

1

64

64

304

362

11

Scanner

1

440

440

2090

2487

12

Patch cord UTP Cat6 0,5 m

100

1

100

475

565

13

Patch cord UTP Cat6 1,0 m

100

2

200

950

1131

14

Patch cord UTP Cat6 10 m

50

7

350

1663

1978

15

Patch cord UTP Cat6 5,0 m

50

4

200

950

1131

16

Patch cord UTP Cat6 7,0 m

50

5

250

1188

14131

TOTAL

149663

179329

851813

1013657


23.04.2019


SEF SERVICIU,

Mariana NAE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții


zy


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2019

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului „Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

 • 1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modemizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

 • • Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

•Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

•Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

•Civism, in scopul asigurării unui parteneriat intre administrația locala si comunitate, respectiv considerarea nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești, prin transpunerea in realitate a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul in care sunt executate lucrările de reparatii/ranforsari/modernizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).

(/XR°4f Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in fun^țfane^v^ x Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Tf^sporturȚ/W reprezenta bunuri publice care nu vor genera costuri de funcționare^, ele aflândif șc m perioada de garanție.

in perioada de garanție.


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare Cartier Malu Roșu strada Vaslui

Descrierea i roiectului

Strada Vaslui este amplasata in raza administrativa a Municipiului Ploiești si reprezintă o artera de legătură a riveranilor către străzile Malul Roșu, Ion Neculce si principalele artere ale Municipiului.

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare si a racordurilor aferente se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier existent.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.305/31.08.2015.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 570.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 12.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Stadiul lucrărilor: lucrări nedemarate.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =606.334,14 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2019:

-Cap.A - Lucrări in continuare'. 570.000 lei, inclusiv TVA.

-Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) -12.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

Descrierea / roiectului

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce au fost executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente aferente străzilor: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentata tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-econortiici ;pi?ip H.C.L.nr.51/26.02.2018.                                     '"A. ■+'<

/ ■■ ■■■     " ■.■O'v/

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat, plata serviciului de difigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 780.160 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 11.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Stadiul lucrărilor: lucrări executate in proporție de 80%.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =1.562.265,71 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2019:

-Cap.A - Lucrări in continuare'. 780.160 lei, inclusiv TVA.

-Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) -11.000 lei, inclusiv TVA.

B - Lucrări noi

Modernizare strada Amaradiei

Descrierea proiectului

Strada Amaradiei face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si este amplasata in intravilanul acestuia.

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare si a racordurilor aferente se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier existent.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr. 102/29.03.2019.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 450.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =459.525,12 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2019:

-Cap.B - Lucrări noi: 450.000 lei, inclusiv TVA.

-Cap.C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) -lQ^QâO^^^jncîfeiy

r /• ' ’ ■

-.1 ■           ,{$ f

Modernizare străzi Cartier Buna Vestire                  < / >

'x^=/ i " * ț 10 fy-C

Descrierea proiectului

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce au fost executate in Cartierul Buna Vestire, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.362/14.09.2018.

Pentru demararea lucrărilor de execuție, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI =3.579.346 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2019:

-Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2, inclusiv lift, proiectare + execuție

Descrierea proiectului

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pasajelor existente, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si siguranței in exploatare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/29.09.2017.

Pentru decontarea lucrărilor de proiectare si demararea execuției, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații Jinanciare

Valoare indicatori tehnico-economici = 7.419.850 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2019:

- Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

C - Alte cheltuieli de investiții


SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr.

Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Descrierea proiectului

Strada Gh.Gr.Cantacuzino este principala cale de comunicație rutiera către zona de vest a municipiului. Traficul rutier, deși se desfasoara pe 4 benzi in zona de ieșire din municipiu, inregistreaza valori semnificative pe unele intervale orare si, datorita ingustarii la 2 benzi in zona "Podului înalt" (o supratraversare a drumului de către CF), se produc frecvent blocaje rutiere.

Lucrările propuse vor conduce la dezvoltarea zonei, îmbunătățirea calității vieții si vor creste gradul de siguranța si confort in trafic.

Totodată, proiectul propune realizarea unui terminal multimodal in aceasta zona. Complexul terminalului va asigura :

-acces si parcare temporara autoturisme si taxi persoane

-zona parcare biciclete

-peron sosiri/plecari autocare

-peron sosiri/plecari microbuze

-parcare autoturisme

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 302.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 302.000 lei, inclusiv TVA.

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Descrierea proiectului

Prin elaborarea acestui proiect se urmărește extinderea si modernizarea infrastructurii transportului public si a drumurilor de interes local din Municipiul Ploiești, extinderea si modernizarea trotuarelor si introducerea pistelor de biciclete, extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare.

Realizarea obiectivului de investiții vizeaza :

• modernizarea inffastracturii si suprastructurii pe toata suprafața pârtii carosabile;

realizarea trotuarelor si amenajarea rampelor pentru persoanele cmdkabiljțati; " amenajarea spatii verzi;                                            /w^ '

iaf. ZCi;

aducerea la cota a căminelor de vizitare pe rețelele de canalizai^skfealizarea' unor cămine noi, acolo unde este cazul;                                     v*'

l ‘o 2-realizarea semnalizării orizontale si verticale pentru siguranța circulației

îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii tehnico-edilitare a municipiului Ploiești, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă;

 • •  ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor de trai ale locuitorilor și a activităților productive desfășurate în localitate;

 • •  protecția calității mediului;

• execuția unei structuri rutiere de bună calitate.

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 553.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 553.000 lei, inclusiv TVA.

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

Descrierea proiectului

In vederea asigurării unei infrastructuri rutiere de baza, pentru stimularea mobilității locale si conectării cu regiunile învecinate Municipiului Ploiești, se propune realizarea unui terminal intermodal si executarea unor lucrări de sistematizare rutiera a străzii Gageni, in zona terminalului. In prezent nu exista o sistematizare a traficului de calatori in zona Spitalului Județean, acesta fiind in fapt un punct de referința pentru îmbarcarea / debarcarea pasagerilor ce au ca destinație / proveniența zona de Nord - Vest a polului de creștere. Mijloacele de transport extra urbane, precum si cele urbane funcționează necorelat, calatorii fiind uneori nevoiti sa aștepte ore întregi in strada pana la plecare sau sa parcurgă distante semnificative pentru a schimba mijlocul de transport.

Având in vedere si traficul către si dinspre Spitalul Județean este necesara sistematizarea acestei zone, dat fiind atat desele conflicte rutiere in zona cat si disconfortul calatorilor.

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 95.330 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 95.330 lei, inclusiv TVA.

• ■■R. ®

• î£-


SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului PIoicsti-

Cartier Pictor Rosenthal                                   ‘

_■ ...........*

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea:©sumei de

149.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 149.000 lei, inclusiv TVA.

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 82.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

In formații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 82.000 lei, inclusiv TVA.

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de 97.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 97.000 lei, inclusiv TVA.

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem alocarea sumei de

77.350 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 77.350 lei, inclusiv TVA.

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertând, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate

in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Cons^iildi3 fîafeal'jal j' © c 3    .• z!    £ fnff i £ 1

Municipiului Ploiești (proiectare+executie).                                 /&■ j

In vederea inchieierii contractului de prestări servicH^z^c^labwarea ,• 'Jzîjîi'. documentațiilor tehnice propunem alocarea sumei de 30.000 lei, ihclușiv?- TVA,

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 30.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI l/

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

BMTU 988/22.04.2019NOTA DE FUNDAMENTARE “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești”

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

 • A. 2. Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

Municipiul Ploiești are in derulare Contractul nr. 20.204/2018 avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești” cu termenul de execuție de 12 luni, cu valoarea de 5.299.995 lei exclusiv TVA, respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA.

Indicatorii economici Studiul de Fezabilitate au fost aprobați prin HCL nr. 77/31.03.2017 (valoarea de 5.385.536 lei exclusiv TVA, respectiv 6.408.787,84 lei inclusiv TVA).

Contractul conține realizarea lucrărilor de modernizare, respectiv montare corpuri semafoare auto si pietonale, montare camere detecție video, bucle inductive, stâlpi semafoare, automat semaforizare cabluri alimentare semafoare, etc. in următoarele locații:

 • -   Str. Ghe. Doja - str. Văleni (BCR)

 • -   Sos. Vestului - str. Malu Roșu (Ofelia)

 • -   Str. Marasesti - str. Torcători - Ciocianu

 • -   Str. I. L. Caragiale - str. Vlad Tepes

 • -   Str. Rudului - str. Maramureș - str. Plaiesilor

 • -   Str. Ghe. Lazar - str. Ștefan cel Mare - Tribunal

 • -   Str. Elena Doamnei - str. Traian - str. Malu Roșu

 • -   Str. Gh. Gr. Cantacuzino - str. E. Vacarescu

str. Nicolae Balcescu - str. Neagoe Basarab

 • -  str. Gh. Gr. Cantacuzino (vis-â-vis de Kaufland Vest)

Sos. Vestului - str. Eremia Grigorescu (Lamaita)


 • -   str. Marasesti - str. Cosminele - str. Padina

str. Gh. Gr. Cantacuzino - ieșire Selgros

 • -  Str. Vasile Milea - trecere de pietoni zona Halele Centrale

 • -  Str. Emil Zola - trecere de pietoni zona Halele Centrale

 • - Bdul București - trecere de pietoni zona TIMKEN

 • - P-ta 1 Decembrie 1918 - trecere de pietoni zona BIG

 • - Bdul Independentei - str. Traian Vuia

Pana la data prezentei Note de Fundamentare, au fost executate lucrări de modernizare a intersecției str. Neagoe Basarab cu str. Ștefan Greceanu, str. N. Balcescu si str. C. D. Gherea, montare sisteme acustice si butoni pietonali precum si efectuarea seriviciilor de proiectare. Valoarea lucrărilor executate in anul 2018 si amintite anterior, este de 508.783,34 lei inclusiv TVA.

Contractul este de tipul proiectare si execuție. Pentru anul 2019 se propune finanțarea serviciilor de proiectare in valoare de 80.190 lei mentionandu-se faptul ca nu exista alocație bugetara pentru realizarea lucrărilor conform obligațiilor asumate prin contract (rest de executat aproximativ 5.800.000 lei inclusiv TVA necesari pana la finele anului 2019).

Director Executiv,

Mihaela Iamandi

Nume, prenume

Funcția publică

Sem\\

tura'

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

22.04.2019

VERIFICAT

Lucian Leosteanu

SefBMTU

\

22.04.2019

BMTU 986/22.04.2019

i/t flec'Ml Myiâfâ


NOTĂ DE FUNDAMENTARE “Achiziție 50 de autobuze, noi, Diesel, Euro VI”

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C.15. Achiziție autobuze {Euro 6)

Municipiul Ploiești are in derulare Acordul Cadru nr. 15.846/01.08.2018 avand ca scop FURNIZARE DE PRODUSE « 50 Autobuze noi, Diesel, EuroVI » cu valabilitatea de 24 luni cu o valoare totala de 45.555.967 lei inclusiv TVA..

In baza acordului cadru a fost incheiat Contractul Subsecvent nr.16.380/08.08.2018 avand ca obiect livrarea unui număr de 10 autobuze diesel, Euro VI. Valoare produselor livrate este de 7.656.465 lei fara TVA, respectiv 9.111.193,40 lei inclusiv TVA.

Pana la finalul acordului cadru amintit mai sus, este necesar a se achiziționa un număr de 40 autobuze cu o valoare totala de 36.444.773,60 lei inclusiv TVA.

In vederea continuării contractului privind achiziția a 50 autobuze noi, Diesel, Euro 6 nr. 15.846/2018, solicitam pentru anul 2019, alocarea sumei de 1.000 IeLinclusiv TVA, pana la prima v

rectificare a bugetului.

Director Executiv,

Mihaela Iamandi


BMTU 985/22.04.2019


NOTĂ DE FUNDAMENTARE “Achiziție aparat pentru verificarea marcajelor rutiere”

CAP: 51.02.71.01

Autoritati Publice

C.6. Aparat pentru verificarea marcajelor

Municipiul Ploiești are in derulare contractul nr. 14.639/2017 privind “Indicatoare rutiere, mobilier stradal, execuție si întreținere marcaje rutiere in municipiul Ploiești,, cu o valabilitate de 24 luni.

In cadrul contractului este prevăzută execuția marcajelor rutiere longitudinale, transversal si diverse in municipiul Ploiești.

In perioada 2017-2018 au fost efectuate marcaje rutiere, in valoare totala de 854.752,80 lei inclusiv TVA.

In vederea stabiliriii calitatii marcajelor executate in municipiul Ploiești, este necesara achiziția unui aparat de verificare a marcajelor rutiere la expirarea perioadei de garanție.

In vederea începerii procedurii de achiziție publica, solicitam alocarea sumei de 1.000 lei inclusiv TVA, pentru anul 2019, pana la prima rectificare a bugetului.

Director Executiv,

Mihaela Iiuiiandi


Nume, prenume

Funcția publică

\Sfmnafura

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

22.04.2019

VERIFICAT

Lucian Leosteanu

SefBMTU

22.04.2019

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE

UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE ANEXA £

M HA-NOTA DE FUNDAMENTAREBUGET LOCAL 2019

CAP. 61.02.71.01 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 2. Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiești

La data de 21.12.2018, Municipiul Ploiești a incheiat contractul de prestări servicii nr.27674 avand ca obiect „Studiu de oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiești”.

Prin analiza cost-beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, respectiv implementarea sistemului de monitorizare activitati in Municipiul Ploiești.

Beneficiile generate de proiect sunt beneficii directe (posibilitatea efectuării recensamintelor de trafic pe arterele de trafic si posibilitatea corelării sistemului de monitorizare cu sistemul de management al serviciului de semaforizare de la nivelul municipiului reducandu-se implicit timpii de călătorie) si beneficii indirecte (reducerea poluării).

Beneficii pe termen scurt: reducerea poluării, curățenie in spatiile publice, descurajarea infractionalitatii prin prezenta si funcționalitate, crearea unui sentiment de securitate pentru cetățenii din zonele monitorizate, descurajarea inițiativei de vandalizare a mobilierului urban, reducerea spargerilor si a furturilor din autoturisme, venituri la bugetul local prin aplicarea de către Politia Locala de amenzi pentru cei care parcheaza neregulamentar, venituri la bugetul local prin creșterea incasarilor din parcari publice.

Beneficii pe termen lung: creșterea calitatii vieții, dezvoltarea cartierelor si integrarea populației de etnie rroma in cartierele rau famate, reducerea altercațiilor, reducerea traficului de moneda falsa in zonele caselor de schimb valutar, incurajarea reorientarii populație către tehnologii mai puțin poluante, creșterea speranței de viata.

Avand in vedere ca serviciile au fost finalizate, pentru plata acestora este necesara alocarea sumei de 96,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 96,00 mii lei.        /

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

B. Lucrări noi

1.Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil (proiectare+ execuție)                                               C A

Potrivit Legii nr.227/2015 art.399, lit.(K) - scutiri pentru pr()difep^mAge|i^ srz' energie electrica: „orice produs energetic utilizat drept combustibil pett^ț         d£ *■

către spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte institu^^je^^ț^fh sociala, instituții de invatamant si lacasuri de cult” sunt scutite de plata aceî^fQfp^

Având in vedere cele precizate mai sus, pentru scutirea la plata a accizelor pentru produse energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire, se impune efectuarea lucrării de contorizare separata pentru consumul de gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" din str. Rudului nr.24.

In anul 2018, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție a lucrărilor (inclusiv proiectare), iar la aceasta data se derulează procedura de evaluare de oferte.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul utilizării corecte a alocațiilor bugetare alocate Colegiul Economic „Virgil Madgearu" si totodată asigurarea cadrului necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2019, se propune alocarea sumei de 15,00 mii lei in buget.

Suma prevăzută in buget: 15,00 mii lei.

 • 2. Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor (incinta imobil Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 s-a aprobat acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Ploiești - partener, în vederea implementării în comun a proiectului: Construire grădiniță cu program normal nr.41-Aleea Laurilo; valoarea totala a obiectivului, si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești. Finanțarea se va realiza prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Pentru acest obiectiv vor fi executate lucrări care vor fi suportate de fonduri MEN-UMPMRSU si lucrări din fonduri locale.

Pentru edificarea construcției se impune devierea de racord si rețea canalizare, lucrări suportate din fonduri locale.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, respectiv asigurarea cadrului necesar pentru edificarea unei noi grădinițe cu program normal in Municipiul Ploiești.

Pentru demararea procedurii de achiziție a lucrărilor se propune alocarea sumei de 14,00 mii lei in bugetul pentru anul 2019.

Suma prevăzută in buget: 14,00 mii lei.

 • 3. Proiectare si execuție - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a încheiat contract de prestări servicii avand ca obiect: E.T., D.A.L.I. - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in gardinita cu program prelungit.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar pentru demararea procedurilor necesare reamenajarii imobilului in grădiniță cu program prelungit avand un impact pozitiv asupra actului educațional din municipiu.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei in bugetul pentru anul 2019 urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.


Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

ț

 • 4. Proiectare si execuție lucrări pentru obținerea autorizației                    J

invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strung^^^^^cod^ / Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. I^^'ara^idlc” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii "nr. 145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.l44G).

In anul 2017, Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a scenariului de securitate la incendiu inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate, iar in perioada septembrie 2017-iulie 2018 s-a procedat la obținerea avizelor de securitate la incendiu.

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesara achiziția documentației precum si execuția lucrărilor la unitățile mai sus menționate.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.       z

 • 5. Construire Grădiniță cu program normal nr.41 - Aleea Laurilor

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.321/2018 a fost Încheiat acordul de parteneriat nr.3115/20.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții - Construire Grădiniță cu program normal nr.41, iar Municipiul Ploiești va avea calitatea de partener alaturi de Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U., lider de proiect în vederea implementării în comun a proiectului.

Astfel, vor fi executate lucrări finanțate din fonduri MEN-UMPMRSU, respectiv lucrările de edificare a clădirii si instalațiilor interioare aferente si lucrări din fonduri locale ale municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 a fost aprobata valoarea totală a obiectivului pentru activitățile derulate de Municipiul Ploiești si totodată contribuția proprie în proiect a Municipiul Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea.

Din fonduri locale vor fi executate in principal următoarele lucrări: demolarea unei magazii metalice, devierea rețelelor de canalizare, sistematizare verticala, amenajare alei pietonale, platforma gunoi, imprejmuire incinta, loc de joaca, spatii verzi, instalație de utilizare gaze naturale, dotare cu centrala termica, branșamente la utilitati la energie electrica, gaze, apa (inclusiv întocmirea documentațiilor de autorizare).

Prin analiza cost-beneficiu se urmărește creșterii infrastructurii invatamantului preșcolar si va avea un impact pozitiv asupra actului educațional din municipiu.

Valoare indicatori tehnico-economici: 388.422,86 lei.


Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a apr()bWpfefee^°^re M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.7'pe %ază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. La data de 30.03.2018, a fost încheiat protocolul de predare-primire a terenului către M.D.R.A.P., prin C.N.I.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar desfășurării orelor de educație fizica la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a obiectivului mai sus menționat, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei. /

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 1. PUZ - Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

In anul 2018, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție a documentației PUZ, studiu geotehnic - Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

La data de 27.02.2019 a fost incheiat contractul de prestări servicii nr.4359/27.02.2019: PUZ - Construire sala de sport la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar demarării procedurilor necesare edificării unei săli de sport la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Pentru plata serviciilor, este necesara alocarea sumei de 21,00 mii lei in bugetul pentru anul 2019.

Suma prevăzută in buget: 21,00 mii Iei. z

 • 2. Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal - Aleea Strunga nr.2

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe Aleea Strunga nr.2 prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație. Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică, la dezvoltarea comunității locale. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficiior sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară.


Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezi sensul asigurării cadrului necesar efectuării demersurilor necesare^ grădinițe cu program normal pe terenul liber de pe Aleea Strunga.

Iz


Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii: directă Beneficiile directe sunt beneficile de care profită comunitatea local.^/Sf^pe^al copiii și angajații grădiniței. Acestea includ creșterea calitatii actului educațional si implicit condițiile de lucru.

In ceea ce privește impactul proiectului asupra imbunatatirii nivelului de calitate prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung.

Pentru obiectivul de investiție Construire grădiniță cu program normal - Aleea Strunga nr.2, s-a impus comanda către Institutului National de Sanatate Publica pentru elaborarea unui studiu de impact asupra stării de sanatate a populației.

Pentru plata serviciului intocmit de Institutul National de Sanatate Publica, se impune alocarea sumei de 1,80 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,80 mii lei.

z

 • 3.Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei nr.23

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23 prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație. Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică la dezvoltarea comunității locale. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficiior sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar efectuării demersurilor necesare construirii unei grădinițe cu program normal pe terenul liber de pe Aleea Strunga.

Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii: directe si indirecte.

Beneficiile directe sunt beneficile de care profită comunitatea locala, in special copiii și angajații grădiniței. Acestea includ creșterea calitatii actului educațional si implicit condițiile de lucru.

In ceea ce privește impactul proiectului asupra imbunatatirii nivelului de calitate prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung.

Pentru obiectivul de investiție Construire grădiniță cu program prelungit - str. Poștei nr.23, s-a impus comanda către Institutului National de Sanatate Publica pentru elaborarea unui studiu de impact asupra stării de sanatate a populației.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru demararea procedurilor necesare construirii unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23.

Pentru plata serviciului intocmit de Institutul National de Sanatate Publica, este necesara alocarea sumei de 2,50 mii lei.


Suma prevăzută in buget: 2,50 mii lei.

 • 4.Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.2 nr.27

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila

Europeana, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe str. Trestioarei nr.27 prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație. Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică la dezvoltarea comunității locale. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar efectuării demersurilor necesare construirii unei grădinițe cu program normal pe terenul liber de pe str. Trestioarei nr.27.

Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii: directe si indirecte.

Beneficiile directe sunt beneficile de care profită comunitatea locala, in special copiii și angajații grădiniței. Acestea includ creșterea calitatii actului educațional si implicit condițiile de lucru.

In ceea ce privește impactul proiectului asupra îmbunătățirii nivelului de calitate prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung.

Pentru obiectivul de investiție Construire grădiniță cu program normal - str. Trestioarei, s-a impus comanda către Institutului National de Sanatate Publica pentru elaborarea unui studiu de impact asupra stării de sanatate a populației.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru demararea procedurilor necesare construirii unei grădinițe cu program prelungit pe str. Trestioarei nr.27.

Pentru plata serviciului intocmit de Institutul National de Sanatate Publica, este necesara alocarea sumei de 2,50 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 2,50 mii Iei. /

 • 5. E.T., D.A.L.I. Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B

Municipiul Ploiești, la data de 17.12.2018, a încheiat contractul de prestări servicii nr.26926 avand ca obiect: E.T., D.A.L.I. - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B. Pentru plata serviciilor este necesara alocarea sumei de 26,00 mii lei.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar pentru demararea procedurilor necesare reamenajarii imobilului in grădiniță cu program prelungit avand un impact pozitiv asupra actului educațional din municipiu.

Suma prevăzută in buget: 26,00 mii lei.

 • 6. Proiectare Deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor

Pentru edificarea constructiei-gradinita cu program normal pe nr.2A (școala Gimnaziala „Grigore Moisil”), se impune devierea raco de canalizare.


Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un ri sensul asigurării cadrului necesar pentru demararea lucrărilorWe .^âmcare? a construcției - grădiniță cu program normal.

Pentru întocmirea documentațiilor necesare obținerii de avize, ă^prorectului

tehnic pentru autorizarea lucrărilor respectiv execuția lucrărilor, se propune alocarea sumei de 6,00 mii lei in bugetul pentru anul 2019.

Suma prevăzută in buget: 6,00 mii lei. /


 • 7. Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru "Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în

5    7                                    5                                       5     7

formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5., pentru aducerea la standarde si creșterea valorii unităților de invatamant cu filiera tehnologica existente in Ploiești.

Valoare contract: 299,09 mii lei;

In anul 2018 au fost achitate servicii in valoare de 240,02 mii lei.

In anul 2018, Municipiul Ploiești a depus cereri de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „1 Mai” si Liceul Tehnologic si de Servicii „Sf. Apostol Andrei”.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate si nedecontate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei. z 8.Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe - str. Trestioarei si str. Poștei nr.23.

Astfel, au fost încheiat următoarele contracte de prestări servicii:

 • -  nr.14363/11.07.2018 in valoare de 154,35 mii lei;

 • -  nr. 14364/11.07.2018 in valoare de 120,97 mii lei.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 27.11.2018 a emis avizul nr.62/27.11.2018 pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.545/03.12.2018 s-au aprobat proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23 ’ ’ studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, precum si a clwJ+șfndij legate de proiect.                                                                 M *

- -


Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.201 pentru S.F. Trestioarei.


,a [or

- Construire grădiniță cu program normal in Municipiu! oPI neșfe'^tr! * wO Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au apro^^|dic^ț^f!^ tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire^i^dînita cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Pentru aceste obiective, Municipiul Ploiești a depus cereri de finanțare.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate, nedecontate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei. / 9.Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

La data de 22.09.2014 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 16903 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F. pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului”.

Pentru acest obiectiv, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei. z lO.Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga”

La data de 18.09.2014 a fost incheiat contractul de prestări servicii nr. 16727 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilitati - Aleea Strunga nr.2B”.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-a aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F. pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilitati - Aleea Strunga nr.2B.”

Pentru acest obiectiv, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea serviciilor prestate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie bugetara.


Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

11. Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie < unitati invatamant, etapa a Il-a

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile

de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada anterioara, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” Prahova au efectuat controale privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând deficiente care au fost consemnate in procesele-verbale de control.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei z 11. Platforma electronica de management educațional

Pentru imbunatatirea managementului sistemului de invatamant, se impune achiziționarea unei platforme electronica de management educațional care oferă acces tuturor categoriilor de utilizatori implicați in procesul educațional: directori, secretariat, cadre didactice, elevi si părinți.

Pentru demararea implementării acestei platforme se propune, alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei /

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a

In anul 2007, in baza Protocolului incheiat cu Municipiul Ploiești, Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței - Unitatea de Management a „Proiectului de diminuarea a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofinantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

Investiția „Consolidare si refunctionalizare la corpul A - secția de oncologie” a fost demarata in anul 2009 (etapa I), lucrările finalizandu-se in anul 2012 pentru circa 60% din clădire.

Pentru continuarea execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizare la corpul A - secția de oncologie, aferente etapei a Il-a, in anul 2013, Municipiul Ploiești a organizat achiziția lucrărilor, incheindu-se contract de execuție lucrări. Execuția lucrărilor, pentru etapa a Il-a, a inceput la data de 03.03.2014 si au fost sistate la data de 19.01.2016.

In anul 2017, municipalitatea a achiziționat serviciile de intocmire expertiza tehnica privind conformitatea lucrărilor executate in etapa a Il-a si a documentate}, tehnice, faza proiect tehnic - rest de executat.


Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Ctfaâiliu'M

nr. 190/30.05.2018.

Valoare indicatori tehnico-economici: 5.870,73 mii lei.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezulta sensul asigurării cadrului necesar acreditării Spitalului Municipal Ploiești.

Având in vedere necesitatea finalizării lucrărilor aferente etapei a Il-a, se propune alocarea sumei de 0,50 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2019, necesara demarării procedurii de achiziție a lucrărilor.

Suma prevăzută in buget: 0,50 mii Iei. v

 • 2. LUCRĂRI NOI

 • 1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Conducerea Spitalului Municipal Ploiești, aduce la cunoștința includerea unitatii spitalicești in Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Naționala pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, in anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziția studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare indicatori tehnico-economici: 14.730,38 mii lei.

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a comunității locale. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară. Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii: directe si indirecte.

Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profită pacienții și angajații complexului și comunitatea locală. Acestea includ creșterea bunăstării pacienților și a angajaților, a nivelului sănătății populației si a nivelului de trai al populației.

Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influențează direct locuitorii comunității, însă au un impact mai larg prin oportunitățile de dezvoltare economică pe care le creează, asigurarea condițiilor hidrotermice de desfășurare a activitatilor medicale și de cazare. Având în vedere faptul că investiția nu este generatoare de venit, menționarea beneficiilor de natură socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului asupra comunității beneficiare si anume: creșterea calității actului medical și, ca urmare a acesteia, a prestigiului unității.

Proiectul are o dubla finalitate. In primul rând, in urma construirii Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte, se vor imbunatatii condițiile de desfășurare a activității medicale in cadrul instituției, de care vor beneficia atât angajații cât și pacienții. In al doilea rând, beneficiul major, cuantificabil, constă în diminuarea timpului de așteptare pentru tratarea pacienților.

In luna martie ac, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție a lucrărilor (inclusiv proiectare), iar la aceasta data se derulează procedur de oferte.


Suma necesara pentru edificarea construcției (incluși 14.680,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 6,50 mii lei pentru pentru plata aviz prin certificat de urbanism.

C. Alte cheltuieli de investiții

 • l.Documentatii necesare obținerii avizlui/autorizatiei de securitate la incendiu/obtinerea autorizației de construire „Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești, etapa a II-a”

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protecție civila a fost modificata, conform OMAI nr. 129/2016, pentru obținerea avizului din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino”, pentru cerința de securitate la incendiu, este necesara intocmirea documentației necesare obținerii avizului de securitate la incendiu.

Documentația necesara pentru obținerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu se va intocmi pentru intreg compartiment de incendiu, respectiv pentru corpul A cu regim de inaltime Sp+P+Ep, cu suprafața construita de 3.509 mp si suprafața desfasurata de 4.822,44 mp, compus din secția oncologie (inclusiv partea din corpul de clădire consolidat, aferent etapei I), policlinica, secție interne.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești, etapa a II-a, rest de executat.

Suma necesara pentru achiziția documentației necesara obținerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiție "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II-a" este 64,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei. /

 • 2. PUZ Spital Municipal

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Realizarea spitalului se bazeaza pe nevoile sistemului de sanatate din Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesioniste, posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei. /

 • 3. SPF/SF Spital Municipal

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fața de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistența

medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților , sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elaborarea unui stimbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitar/ £u utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești. . „


Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie efi ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze. Prin urmare, eSti^neccsafa realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare.

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat intocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca, in Municipiul Ploiești, situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, din analizele comparative este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești intr-o singura unitate spitaliceasca.

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara realizarea unui studiu de fezabilitate in acest sens.

In vederea demarării achiziției serviciilor menționate mai sus, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2019 a sumei de 1,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

4.S.F. - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie - recuperare

Conducerea Spitalului Municipal Ploiești prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.3229/13.02.2019 a solicitat realizarea unui studiu de fezabilitate pentru unirea Secției de Reumatologie cu Secția de Fizioterapie - Recuparrare.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei

CAP. 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • 2. Amenajare locuri de joaca - proiectare si execuție

Spatiile verzi indeplinesc un rol important in atenuarea poluării atmosferice, fiind astfel preferate pentru găzduirea spatiilor de joaca pentru copii, oferindu-le o alternativa a jocului.

O amenajare buna a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare. Parcul, impreuna cu spațiul de joaca pentru copii, reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor. De când tot mai multi copii isi petrec prea multe ore saptamanal fie in fata calculatorului, fie in fata televizorului, preocuparea pentru sanaj^toa-țqpiilor a crescut foarte mult.

Venind in intampinarea doleanțelor cetățenilor cu pZ^i/eCia— locurilor/obiectelor de joaca, municipalitatea in anul 2018 a achiziți^at^f^iul-dș intocmire a studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui numa^^e i^^ppui^dp J°aca- . _         .

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 26.06.2018 ă-emis aVizul pentru S.F. - Amenajare locuri de joaca in Municipiul Ploiești.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.238/27.06.2018.

Valoare investiție: 10.043,83 mii lei (inclusiv dotări) din care C+M: 5.351,99 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție, propunem alocarea sumei de 1,00 mii lei urmând ca diferența sa fie alocata ulterior la rectificarea bugetara.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei s

C. Alte cheltuieli de investiții

3. S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

Pentru locul de joaca din str. Tudor Vladimirescu prin certificatul de urbanism nr.294/2018 s-a impus obținerea avizului din partea Direcției Judeteane pentru Cultura Prahova.

Prin urmare, pentru plata avizului, se impune alocarea sumei de 0,1 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 0,1 mii lei. /

CAP. 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA l.Demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului Public)

Pentru realizarea de noi obiective, respectiv Grădiniță cu program normal Aleea Laurilor si Grădiniță cu program prelungit de pe str. Poștei cat si lucrări de modernizare - eficientizare energetica la Grădiniță cu program prelungit nr.23, se impune desființarea unor construcții aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, existente pe amplasamente, după cum urmeaza:magazie (C2) de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”, magazie (C5) de la Grădiniță cu program prelungit nr.23 si construcțiile C3-C4 de pe str. Poștei nr.23. Construcțiile menționate mai sus au fost trecute din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului se urmărește un rezultat pozitiv, in sensul asigurării terenului necesar pentru construirea de noi clădiri care vor fi destinate activitatii de invatamant preșcolar.

Pentru execuția lucrărilor de demolare a construcțiilor menționate mai sus, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 30,00 mii lei. z

C. Alte cheltuieli de investiții

4.Documentatii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului Public)

Pentru realizarea de noi obiective, respectiv Grădiniță cu program normal Aleea Laurilor si Grădiniță cu program prelungit de pe str. Poștei cat si lucrări de modernizare - eficientizare energetica la Grădiniță cu program prelungit^.2^>se impune, desființarea unor construcții aflate in proprietatea Municimtiii^>Pioi^t^existente pe amplasamente, după cum urmeaza: magazie (C2) de la ScdaJ^Gim        -

„Grigore Moisil”, magazie (C5) de la Grădiniță cu program prajiffcitijțsi*] construcțiile C3-C4 de pe str. Poștei nr.23.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului s-a constatat un rezuFtgt sensul ca se asigura cadrul necesar pentru demararea lucrărilor pentru cohstrttired^de noi obiective.

Pentru realizarea documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, a autorizațiilor de desființare si a proiectelor tehnice se propune alocarea sumei de 20,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 20,00 mii lei.            v

CAP. 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 1. ET/SF/DALI/CF Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești -clădiri Publice

In temeiul acordului cadru nr.16746/27.09.2010 a fost incheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.016723/18.09.20]A-Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem de iluminat public si clădiri publice.

Pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, s-a stabilit depunerea de cereri de finanțare pentru clădiri publice.

Clădirile publice pentru care s-au depus cereri de finanțare sunt clădirile in care funcționează: Grădinița cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei” (sala sport), Colegiul Național „Al. Ioan Cuza”, Școala Gimnazială George Coșbuc si Liceul Tehnologic 1 Mai (sala sport).

Prin Hotarari de Consiliu Local, au fost aprobați principalii indicatori tehnico-economici, precum si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, după cum urmeaza:

 • -  Hotararea Consiliului Local nr.347/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

9                                              »                                                                                                                          »

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina, Municipiul Ploiești”, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.406/04.10.2018;

 • -  Hotararea Consiliului Local nr.348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

9                                                     9                                                                                                                                           9

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești”, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.467/31.10.2018;

 • -  Hotararea Consiliului Local nr.349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

9                                                     9                                                                                                                                           9

pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.407/04.10.2018;


Hotararea Consiliului Local nr.350/02.10.2017 privind aprobarea tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrăril<^*d pentru obiectivul de investiții„Eficientizare energetică - Cole|iu^' Ioan Cuza”, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 40

LiUUICU VUI1S1UU1U1 IjOUUI IU . H-Vjojc».              ț

351/02.10.2017 privind aprobarcș^y^rdaipr^^

.Eficientizare Energetică - Școala Gimnazială prin Hotararea Consiliului Local


 • -  Hotararea Consiliului Local nr/ tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor ^d^IntefVdhfii pentru obiectivul de investiții George Coșbuc”, modificata nr.468/31.10.2018;

 • -  Hotararea Consiliului Local nr.352/02.10/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

5                                              5                                                                                                                          >

pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de sport”, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 404/04.10.2018. Valoare totala C+M: 11.542,61 mii lei;

Valoare totala servicii: 1.050,89 mii lei.

Pentru plata serviciilor prestate este necesara alocara sumei de 573,00 mii lei in bugetul pe anul 2019.

Suma prevăzută in buget: 573,00 mii lei. /

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr, 380 din data 24.04.2019
NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

“PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

7

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 39,31 nrii lei

Cheltuieli aferente anului 2018 in valoare de 39,31 mii lei, reprezentând contravaloarea următoarelor:

 • - perie rotativa - o bucata : 9,50 mii lei;

 • - freza de zapada - o bucata : 9,45 mii lei;

 • - lama de zapada - o bucata: 2,89 mii lei;

 • - masa de cultura - 2 bucăți: 6,48 lei;

 • - dispozitiv de tuns cutite mobile - o bucata: 8,00 mii lei;

 • - mașina de tuns gazon - o bucata: 2,99 iei;

întocmit,

Radu Elena-Adelina


Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

Constantin Donald Nicolae

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


c-a , /îr/w?


Nr. crt.

Obiectul contractului/acordului-cadru

Valoare     lei

fara TVA    cu TVA

2019

1

'Actualizare si revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategie de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si                             Plan

de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente ”

60967

72550

2

Consultanță pentru Asistență tehnică de specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente ”

32200

38318

ANEXA NR. 13

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

POZIȚIA 1

Având în vedere contractul nr. 16942/22.09.2015 încheiat pentru întocmirea documentației de urbanism "Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente” cu valoare 929000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism ” Ion Mincu” București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și S.C. MINA-M COM S.R.L. în calitate de prestator, Actul adițional nr. 1/2016 la contract, înregistrat cu nr. 15175/05.08.2016

vă comunicăm următoarele :

ANUL 2019

Pentru proiectant PUG se prevede plata parțială a etapei nr. 2 din contract cu suma de 60967 lei fără TVA, până la o nouă rectificare.

POZIȚIA 2

Pentru consultantă contract nr. 24573/30.12.2014 Asistentă tehnică de ,                                                                                                              5

specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente” cu valoare 70000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Biroul Individual de Arhitectură Traian Luncan Andrei, reprezentat prin d-1 dr.arh.Luncan Traian Andrei, reprezentant legal, vă comunicăm următoarele:

ANUL 2019

Se prevede plata a 2 etape din contract (nr. 1 și 2) = 16100 lei + 16100 lei = 32200 lei fără TVA.

08.05.2019

ing. MihaetaConstantinescu 2ex

Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, inițiază și depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, următoarele proiecte:

 • - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești”.

Pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” se estimează, în anul 2019, un necesar de 308,00 mii lei, ca și contribuție a Municipiului Ploiești.

Pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești” se estimează, în anul 2019, un necesar de 321,00 mii lei, ca și contribuție a Municipiului Ploiești.

5

-M


Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - troleibuze/12, m, Ploiești, Tg. Jiu” se estimează, în anul 2019, un necesar de 80,00 mii lei, c^șjzContrîbuțiea Municipiului Ploiești.                                         | IfO! Vi

Ca urmare, propunem includerea în bugetul local al Municipiului' 84.02, a sumei de 709,00 mii lei. y

Director executiv,

Daniela Georgeta Croitoru

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătpra

Data

ELABORAT

Diana Loghin

Consilier

t Ai

Zb.O'i.Joi,

VERIFICAT

Milena Perpelea

Sef serviciu

6- GA 1D

2

uz ■ /y-fc/^.o^.^)3


r1*'’ /

V £ *NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU ACTUALIZAREA/REVIZUIREA STRATEGIEI LOCALE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ IN MOD CENTRALIZAT IN SISTEM PRODUCI IE-TRANSPORT-DISTRIBUȚIE LA NIVELUL JUDEȚULUI PRAHOVA PENTRU MUNICIPIUL PLOIEȘTI ȘI PREGĂTIREA UNEI FIȘE/PROPUNERE DE PROIECT ÎN VEDEREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR DE FINANȚARE SPECIFICATE DE DIRECTIVA (UE) 2018/410

Având în vedere nevoile municipalității de îmbunătățire al sistemeului de producere, transport și distribuție de energie termică, alinierea la Standardele Europene privind reducerea emisiilor de CO2 Și:

 • 1. HCL NR. 62 / 23.03.2019 privind aprobarea transferului activului “instalație de producere a agentului termic și a apei calde cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești cu titlu gratuit;

 • 2. HCL NR 97 / 09.04.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție al Municipiului Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2014 pe o durată de 3 ani și 14 zile începând cu data de 01.05.2019 până la data de 15.05.2022;

 • 3. Directiva (UE) 2018/410 Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 care stabilește regulile ce vizează Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030 stabilind regulile ce vizează ETS pentru perioada 2021-2030. Directiva (UE) 2018/410 menționează principiile pentru funcționarea instrumentelor de finanțare.

 • 4. Strategia locală de alimentare cu energie termică produsă în mod centrafiz^''m"~s'istera' / <?/ '■ producție - transport - distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Mun^ipiiif'PldiiȘsti, care analizează varianta în care CET Brazi este în exploatarea unui operato^.aonQ.ifiie;t6yț;^ Se impune:                                                                  7

Actualizarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat în

sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești, prin includerea informațiilor privind instrumentele de finanțare puse la dispoziție

prin Mecanismul art.lOc și Fondul de modernizare (art.lOd), în condițiile specificate în Directiva revizuită.

Scenariul prin care se modifică proprietarul infrastructurii și operarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică - impactul deciziei autorităților

Alte modificări identificate de prestator pe parcursul derulării contractului

Pregătirea unei fișe/proiect ce va fi depusă/depus la Ministerul Energiei în procesul de implementare a Directivei (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 care stabilește regulile ce vizează Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030 stabilind regulile ce vizează ETS pentru perioada 2021-2030.

Solicităm o prevedere bugetară pentru obiectul acestei aplicații de 135.000 lei fără TVA.

Director Executiv, Daniela CROITORUMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


ISO 9001


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. j......y...


In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarelor sume:

Cap. 70.02.71.01,C: Alte cheltuieli de investiții: 304,18 mii lei, respectiv:

 • 1.   Consultanta management proiecte (URBACT, LIFE, HORIZON 2020): 79,09

mii lei

Contract prestări servicii de consultanta in scopul realizării documentației necesare pentru prima etapa a procesului de obținere a finanțării europene in cadrul programului URBACT III nr. 16324/08.08.2018, incheiat cu SC MOCTEZUMA CONSULTING SRL - valoare contract: 29,75 mii lei.

Hi $ țcȘ\ /L< „, ,//    ,

Contract prestări servicii de consultanta in vederea accesan^^^fâriț4? in cadrul programului european LIFE nr. 11900/11.06.2018, incheiâi^^, SC?7 MOCTEZUMA CONSULTING SRL - rest de plata in 2019: 19.34 mii lei;

Achitat in 2018: 10,42 mii lei.

Consultanta in vederea accesării finanțării in cadrul programului european HORIZON 2020 - 30.00 mii lei.

2. Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA): 95,09 mii lei;

Contract de prestări servicii “Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)”- in scopulrealizarii documentației de finanțare necesara proiectului “Monitorizarea eficienta a consumului energetic local prin Dispeceratul Energetic Local” nr. 3870/21.02.2019 - valoare contract: 95,09 mii lei.

 • 3. Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA): 130,00 mii lei;

AUTORIIATI PUBLICE, Cap.51.02.71.01, C: Alte cheltuieli de investiții: 478,39 mii lei

 • 4. Studiu "Plan de Acțiune pentru Energie Durabila pentru Orașul Ploiești”: 21,75 mii lei

Contract nr. 13445/20.06.2017 incheiat cu SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA - rest de plata in 2019 - 21 75 mii lei:

Achitat in 2018: 59,76 mii lei

 • 5.   „Actualizarea PLANULUI de MOBILITATE URBANA DURABILA pentru

POLUL de CREȘTERE PLOIEȘTI” - 230,0 mii lei;

Inițial a fost solicitata prevederea sumei de 416,50 mii lei.

 • 6.   „Actualizarea/revizuirea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE: URBANA DURABILA pentru POLUL de CREȘTERE PLOIEȘTI 2014-2Q20^X 167,14 mii Iei;

Inițial a fost solicitata prevederea sumei de 416,50 mii lei.

 • 7.    „întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii

- Statii încărcare pentru vehicule electrice” - 59,50 mii lei.

Transporturi, Cap.84.02.71.01, Alte cheltuieli de investiții: 57,37 mii lei

 • 8.    Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești: 57,37 mii lei

Contract nr. 11214/04.06.2018 incheiat cu SC CERTRANS LEVEL SRL - rest de plata in 2019 - 57. 37 mii lei.

Achitat in 2018: 24,59 mii lei.

Director Executiv

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG Milena PERPELE \

întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Mihaela Oprea

/&> r. /Arfa/?.


Primăria Municipiului Ploiești Direcția Comunicare, Relații Publice

Realizare branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente -B-dul Independentei, Ploiești:

Cap. 70.02.71.01

B. Lucrări noi

 • 5. Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente - B-dul Independentei, Ploiești

Pentru desfasurarea in bune condiții a evenemintelor organizate de Primăria Municipiului Ploiești, pe B-dul Independentei, este necesara realizarea unor branșamente electrice si instalații de utilizare.

Pentru a indeparta neregurile constatate in anii precedenti cu privire la alimentarea cu energie electrica a participantilor la evenimente, soluțiile propuse prin aceste lucrări vor fi agreate de SC Electrica SA.

Realizarea branșamentelor electrice si instalaților de utilizare constau in:

 • 1. Definitivare branșament electric - zona Sud, bloc Gioconda:

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție 80 kw - 2 buc;

 • -  Achiziționare si instalare cablu de alimentare MCCG- 5 x 35mm2-lungime 150m;

 • -  Priza de pamant aferenta instalației (R<4Q) - 1 buc

 • 2. Realizare branșament electric - zona B-dul Independentei, rond 2:

 • -  Achiziționare si instalare bloc de măsură si protecție 80 kw - 1 buc;

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție - 80 kw- 2 buc;

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric MCCG 5 x 3 5 mm2 -lungime 150m;

 • -  Priza de pamant aferenta instalațiilor (R<4Q)- 2 buc

 • 3. Realizare branșamente electrice trifazate (9kw) pe str. B.P. Hasdeu - 7buc:

 • -  Achiziționare si instalare bloc de măsură si protecție trifazic -7buc.

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție (cu 1 siguranța trifazica) - stâlp Electrica - 7buc;

 • -  Achiziționare si instalare tablou electric de distribuție abonați (cu cate 7 siguranțe trifazice ) -7buc;

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric MCCG- 5x6mm2 - 7buc x 75 metri = 525 m;

 • -  Achiziționare si instalare cablu electric alimentare abonați - MCCG 5 x 1,5 mm2 - 500m;

 • 4. Achiziționare si instalare sistem protecție cabluri pentru traversare strazi și...

cai de acces:                                                                  , ;     ; u

 • - 50 metri pentru cabluri cu diametrul 60mm                          j

 • -  50 metri pentru cabluri cu diametrul 20mm

 • 5. Lucrări de consultanta pentru obținere avize si soluții convenabile de la SC Electrica.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului, propunem alocarea sumei de 1000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Director Executiv, Alina Mihaef^fatifa—

întocmit;

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


SERVICIUL IN VESTIȚII

ANEXA ? Z/T
02.05. 20/9


APROBAT, ^7* PRIMARADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE- Buget local 2019 -

Capitolul 61.02.71.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

 • B. Lucrări noi

1. Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

Obiectivul de investiție îl constituie realizarea unei infrastructuri de transmitere de date pe fibră optică intre locațiile de conectat, complet funcțională, pentru fludizarea comunicațiilor.

Beneficiarii de servicii de comunicații sunt:

 • - Serviciul Public de Finanțe Locale;

 • - Spitalul de Pediatrie;

 • - Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor;

 • - Poliția Locală a Municipiului Ploiești.

Pentru realizarea obiectivului a fost elaborat studiul de fezabilitate, conform Contract nr. 18702/12.09.2018, încheiat cu S.C. Automatic Systems S.R.L., in valoare de 15.470,00 lei inclusiv TVA.

Studiul de fezabilitate a primit aviz favorabil nr. 66/10.12.2018 al CTEA si a fost aprobat prin H.C.L. nr. 598/20.12.2018.

Valoarea totală aprobata: 121.815,23 leifaraTVA.

Pentru plata unor avize necesare in etapa de elaborare a documentației tehnice propunem alocarea sumei de 650 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 650 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

1. Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

în imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii CI.

Studiul de fezabilitate a fost aprobat conform HCL nr. 126/24.04.2017

Conform documentației Studiu de Fezabilitate intocmit de SC EOS CORPORATION SRL Ploiești.

Valoarea investiției fara TVA=78.406,43 lei fara TVA

din care C+M =71.232,43 lei

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu rai

alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturalele arct t_l                ‘ ’H             j

diafb'ard compacte din otel,

! , tȘ\ !<■; i, /ss w ’


compacte mm o ---------          o-— ------- ....-C. alimeAfeaza radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură c%cciL 18° C. .V©7

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschidcrea'ferestrelbr dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

în acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura de ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator - cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor, condensator - cu rol de a reîncălzi aerul dezumidificat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.

Distribuția aerului tratat și aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montată aparent la partea superioara a încăperilor din subsol.

în fiecare încăpere din spațiile arhivei se vor monta grile de introducere a aerului și grile de evacuare a aerului.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • B. Lucrări noi.

1. Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, soclu I.L.Caragiale)

In vederea îmbunătățirii imaginii orașului municipalitatea isi propune sa efectueze reparații capitale, modernizări ale statuilor si monumentelor aflate intr-o stare avansata de degradare, dar si amplasarea unor statui noi.

Aceste acțiuni au scopul de a proteja si de a creste durata de viata a statuilor/ monumentelor existente si de a imbogati patrimoniul cultural al Municipiului Ploiești.

“Realizarea socluri statui pentru ansamblul centenar in Parcul Municipal Vest”

 • -  Aviz CTEA nr. 56/05.11.2018

 • -  H.C.L. nr. 478/05.11.2018 a fost aprobata realizarea obiectivului.

 • -  Valoarea totală, fara TVA = 11.144,32 lei

Pentru realizarea acestuia s-a incheiat contractul nr. 26028/06.12.2018 in valoare de 11.236,43 lei. Durata de realizare a lucrărilor este 45 zile.

“Construire soclu si montare bust Alexandru Ioan Cuza”

 • -  Aviz CTEA nr. 69/20.12.2018

 • -  Prin HCL nr. 604/20.12.2018 a fost aprobata realizarea obiectivului.

 • -  Valoarea totală, fără TVA = 23.239,70 lei

Pentru realizarea acestuia s-a incheiat contractul nr. 1188/ 17.01.2019 in valoare de 24.180,80 lei.

“Construire statuie luliu Maniu”.

 • -  Aviz CTEA nr. 53/23.10.2018

 • -  Prin HCL nr. 429/23.10.2018 a fost aprobata realizarea obiectivul^/          \

 • -  Valoarea totală, fără TVA = 62,463,18 lei                      I                  i

Pentru realizarea acestuia s-a incheiat contractul nr. 3869/2 L02.2Qti'9\i< Văibare^e 58.786,00 lei.

Totodată, conform HCL 549/ 03.12.2018 privind acceptarea ofertei dd^Woriățîe cu sarcină din partea Uniunii Elene din România către Municipiul Ploiești având ca obiect două busturi care să îi reprezinte pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza și pe scriitorul Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești urmeaza sa realizeze soclul pentru amplasarea bustului lui Ion Luca Caragiale.

Pentru plata acestor lucrări propunem alocarea sumei de 100.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 100.000 lei.

C Alte cheltuieli de investiții

2. SF Bazin inot in municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești si-a propus construirea unui bazin olimpic de inot care va fi amplasat pe strada Ghighiului, T36, unde a fost aprobat un Plan Urbanistic Zonal prin H.C.L. nr. 607/20.12.2018.

Pentru estimarea cheltuielilor este necesar elaborarea unui studiu de fezabilitate care va analiza posibilitatea tehnica de execuție a unui bazin de inot cu dimensiuni olimpice, a unui bazin didactic si de antrenament, incaperi conexe fucntionarii bazinului - vestiare, tribune pentru spectatori, incaperi necesare funcționarii normale a acestei construcții, împrejmuire, spatii verzi, parcare.

Obiectivul propus va fi o construcție folosita atat pentru pregătirea sportivilor de performanta si desfasurarea activitatilor competitionale interne si internaționale, la inot si polo (concursuri si meciuri), cat si pentru activitati de agrement si inițiere la inot.

Prin includerea acestui obiectiv in lista de investiții se dezvoltă - în principal -infrastructura obiectivelor destinate sportului în conformitate cu normele europene privind accesibilitatea populației la facilități pentru practicarea sporturilor.

Amplasamentul este in vecinătatea Hipodromului Ploiești, unde isi desfasoara activitatea un centru de echitatie.

Prin “PUZ - Parcelare teren T36, P 495, str. Ghighiului, Ploiești - schimbare destinație teren din zona rețele tehnico-edilitare si culturi agricole in zona pentru locuințe individuale, zona amenajari sportive, instituții si servicii” s-a propus si construirea unui teren de fotbal cu pista de atletism.

In concluzie zona se va dezvolta ca zona de agrement si sport.

Construirea unui bazin olimpic de inot face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020.

Obiectivul este inclus in Lista Sinteza aferenta Subprogramului “Bazine de inot” din cadrul Programului National de Construcții de Interes Public sau Social derulat prin Compania Naționala de Investiții “C.N.I. S.A.” aprobata prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6095/30.10.2018, pentru finanțarea obiectivului.

Conform Referat de necesitate nr. 12899/12.11.2018 a fost demarata procedura de achiziție a contractului de servicii de proiectare pentru elaborare studiu fezabilitate.

Pentru plata serviciilor si avizelor propunem alocarea sumei de 60.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 60.000,00 lei.

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

 • C. Alte cheltuieli de investiții.                                 (                /|Li

1. SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

In anul 2016 a fost finalizat prin POR 2007- 2013 Axa Priorit^^/^dfaibt^tâtirea infrastructurii sociale; Domeniul major de intervenție 3.2: Reabilitareă^modemizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale, obiectivul “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CAZARMA IN CĂMIN DE BATRANI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA” amplasat pe strada Cosminele nr. 1 IA, Ploiești.

Astfel, clădirea - fosta cazarma - a fost reamenjata pentru 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu câte două paturi și băi individuale, spații de odihnă, recreere, spații tehnice și cabinete medicale;

Deoarece numărul de solicitări a crescut de la an la an, pe langa cazurile sociale de persoane fara apartinatori, cazarea in căminul de batrani nu mai e posibila datorita lipsei de locuri de cazare.

Ca urmare a solicitărilor de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Municipiul Ploiești dorește marirea capacitatii de cazare a căminului de batrani din str. Cosminele nr. 11A, prin execuția unei extinderi, creandu-se un număr de 40 de noi locuri de cazare.

Astfel, se impune intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru prezentarea unor posibile scenarii de extindere care sa acopere necesarul solicitat de către ASSC, cat si pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici necesari pentru investiție.

Procedura de achiziție a fost demarata conform Referat de necesitate nr. 761/25.01.2019.

Pentru plata serviciilor si avizelor propunem alocarea sumei de 39.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 39.000,00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A.Lucrari in continuare

2. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.llA.

Pentru realizarea investiției se propune demolarea clădirilor aflate pe terenul din str. Cosminele nr. 11A ce a făcut obiectul PUZ-lui “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” aprobat prin HCL nr. 135/ 25.04.2018, în vederea eliberării terenului și realizării rețelelor tehnico- edilitare conform Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - Republicată, în baza contractului încheiat cu Agenția Națională a Locuințelor:

Proiectul pentru autorizația de demolare și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/20.12.2018.

Conform prevederilor art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se impune actualizarea valorii manoperei pentru restul de executat.

- H.C.L. nr. 126/24.04.2017 a fost aprobata realizarea obiectivului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare totală fără TVA = 937.523,44 lei

din care C+M fără TVA = 823.685,29 lei

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de aciji^ție âfeoti^chkjjuide lucrări, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata bugetului.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.                       V/l

3. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

Municipiul Ploiești dorește realizarea unor lucrări de consolidare/sprijinire a versantului din dreptul blocurilor R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu, pentru a asigura stabilitatea versantului si evitarea alunecărilor de teren pe zona studiata, ce ar putea afecta blocurile de locuințe si strada in sine.

Versantul din dreptul blocurilor de locuințe R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a inceput sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost prevăzute fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

-HCLnr. 127/24.04.2017.

-AC nr. 305/13.06.2018

- Valoarea totala cu TVA - 256.001,40 lei

-Contract nr. 1397/18.01.2018 in valoare de 212.646,31 lei inclusiv TVA, incheiat cu SC Protenco Bau Profesional SRL.

Pentru finalizarea lucrărilor propunem alocarea sumei de 150.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000 lei.

 • B.Lucrari noi.

l.Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

Imobilul situat pe str. Poștei nr. 6, Municipiul Ploiești este monument istoric de valoare locală înscris în Lista Monumentelor Istorice a Județului Prahova la poziția PH-II-m-B-16920 și a fost construit în anul 1853 și reconstruit la sfârșitul secolului al XlX-lea.

Clădirea prezintă semne avansate de degradare, necesitând lucrări de consolidare a fundației, tencuieli, înlocuirea acoperișului și alte lucrări de refacere a decorațiunilor de pe fațade și care marchează intrarea principală.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare care a avut în administrare imobilul situat pe strada Poștei nr. 6, Ploiești, a încheiat în anul 2014 un contract de proiectare având ca obiectiv “Restaurarea și consolidarea sediului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, str. Poștei nr. 6, Ploiești”. în baza acestui contract a fost realizată expertiza tehnică a clădirii și a fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de către S.C. RESTITUTIO S.R.L.

Investiția a fost aprobata conform H.C.L. nr. 45/28.02.2017.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Conform documentației D.A.L.I. întocmit de S.C. RESTITUTIO S.R.L. Ploiești,

Valoarea totală fără TVA = 1.829.530,00 lei/ 413.920 euro

din care: C+M = 1.512.570,00 lei/ 342.210 euro

Proiectare și inginerie = 62,700,00 lei/ 14.190 euro

(curs euro - 4,4200 lei la 09.09.2014)

Pentru demararea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări (proiectare si execuție) propunem alocarea in acest an a sumei de 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

'ÎX'‘r*


2.Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13             .____,

Clădirea din str. Mihai Bravu nr. 13 a fost expertizata tehnic Ta^sdlutia-stabilita de -T 7.,;V,   & ;


Clădirea am str. Minai Bravu nr. a rost expertizata tehnic /tafso expert este aceea de consolidare.                                     / 1/ 1/

Menționam ca acest imobil a făcut obiectul unui control efectuat in anul 2016 de.’către

Inspectoratul de Stat in Construcții, care a dispus masuri de punere in si’gufantâ â clădirii.^

HCL nr.342/31.08.2018                                                 v f

Valoarea investiției fara TVA=777.002,76 lei fara TVA

din care C+M =591.150,39 lei

Pentru demararea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv servicii de proiectare propunem alocarea sumei de 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

3.Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

In urma elaborării expertizelor tehnice la clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești a rezultat ca multe dintre acestea au fost incadrate in clasa I de risc seismic iar soluția recomandata de expertul tehnic este consolidarea.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări si plata lucrărilor de consolidare propunem alocarea sumei 1.000 lei, suma necesara realizării obiectivului urmând a fi alocata la rectificarea bugetului local.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

4. Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca.

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

Prin HCL nr. 615/20.12.2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale cartier Bereasca”, pentru 17 unitati locative cu regim de inaltime P+l, in regim înșiruit, drumuri de acces si drumuri interioare, precum si pentru rețelele de utilitati din interiorul cartierului (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze).

Valoarea totală a investiției, inclusiv rețele de utilitati aferente, este de 8.430.100,50 lei cu TVA.

Conform art. 26, alin. 1 din H.G. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 „Finanțarea construirii locuințelor sociale se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu această destinație în bugetul M.D.R.A.P. precum și din donații, contribuții de la persoane fizice și juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.”

Conform HCL 22/18.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”:

- 3.843.997,50 lei cu TVA, este suma eligibilă ce poate fi decontată dc-către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prevederilor^©.           din

TT~^ =-------- ------------------------- A. .:L------Șe'^tru

j75Bolo,in funcție de alocațiile anuale acordate programului;


Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea NormelorMeto^Mpg^i punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate ț^rin HG. 1^' in funcție de alocațiile anuale acordate programului;                    V

- 4.586.103,OOlei cu TVA, este suma suportata integral de Munifcj^iițjdăoies^^e la bugetul local;

Obiectivul de investiții propus este în concordanță cu strategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuința decentă.

Clădirile sunt configurate ținând cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata.

Pentru inceperea procedurii de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv servicii proiectare, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata in funcție de sumele acordate de la bugetul de stat cu ocazia rectificărilor bugetare.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 Iei.

6.Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Obiectivul de investiție îl constituie reabilitarea WC-ului public din Parcul Toma Socolescu, Ploiești.

Imobilul este aflat în proprietatea municipiului Ploiești și în admnistrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești, conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010.

Ținând cont de Raportul de Expertiză Tehnică întocmit de către S.C. Crindesign Proiect S.R.L., având in vedere atat vechimea cât și starea tehnică, se concluzionează necesitatea elaborării de urgență a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție în vederea asigurării stabilității, durabilității și funționale în exploatare a clădirii subterane pentru destinația acesteia de grup sanitar.

Documentația de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție propune reabilitarea WC-ului public din Parcul Toma Socolescu, pentru care se vor executa următoarele lucrări:

 • - Lucrări de reparații la structura de rezistență a construcției conform variantei minimale propuse prin expertiza tehnică;

 • - Recompartimentarea spațiilor interioare astfel încât sa fie asigurate condițiile tehnico-sanitare conform legislației în vigoare - acces separat pentru femei și bărbați, între cele două zone fiind prevăzute camera pentru taxare și camera de pază. Grupul sanitar pentru femei va avea 6 cabine de WC și va fi prevăzut cu 4 lavoare complet echipate și o masă de înfășat. Grupul sanitar pentru bărbați va avea 4 cabine de WC, 3 pisoare și 4 lavoare complet echipate;

 • - Montarea de tâmplării executate din profile PVC de culoare albă;

 • - Refacerea instalațiilor sanitare - rețeaua de apă și canalizare;

 • - Refacerea instalațiilor electrice;

 • - Racordarea obiectivului la rețeaua de termoficare a orașului pentru încălzirea pe timp de iarnă a spațiului subteran și pentru alimentarea cu apă caldă menajeră;

 • - Repararea scărilor de acces;

 • - închiderea spațiilor dintre coloanele de beton cu grilaje din fier forjat;

 • - Refacerea pergolei de deasupra scărilor prin montarea de grinzi din lemn și plantarea de plantatarea de plante agățătoare care să protejeze scările;

 • - Luminatoare cu ochiuri mobile pentru aerisire.

Pe lângă aceste lucrări enumerate mai sus se vor mai executa și alte lucrări de tencuieli, finisaje, vopseli lavabile, ș.a.

HCL nr.456/31.10.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală, fără TVA = 363,563,59 lei din care C+M, fără TVA = 266,951,97 lei

Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de aqhjziți&'a contractului de lucrări, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.                                                                                 7

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

3. SF Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale delăvorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

In acest sens a fost identificat terenul din str. Lucernei nr. 1 iar in anul 2014 a fost elaborata documentația “Plan Urbanistic Zonal str. Lucernei”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/26.06.2014.

Conform prevederilor urbanistice pe terenul cu suprafața de 32.535 mp se pot realiza apoximativ 200 locuințe cu un regim de inaltime maxim P+l.

Obiectivul de investiții propus este în concordanță cu strategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuința decentă.

Clădirile sunt configurate tinânt cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata.

Prin HCL nr. 615/20.12.2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale cartier Bereasca”.

Pentru plata servicilor realizate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 81.010 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 81.010 Iei.

4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

In programul propus la finanțare pentru reabilitare termica prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, au fost depuse cererile de finanțare pentru 4 (patru) loturi de blocuri, insumand un total 14 blocuri ce vor fi reabilitate termic, pentru care au fost aprobați documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici conform următoarelor Hotarari de Consiliu Local:

LOT 1 - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1;

-Aviz CTEA nr. 11/22.02.2018

-HCL nr. 57/26.02.2018

-valoare totala - 1.268.322,44 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 542.781,44 lei inclusiv TVA Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;


-Aviz CTEA nr. 10/22.02.2018

-HCLnr. 60/26.02.2018

-valoare totala - 1. 329.923,60 inclusiv TVA

- contribuția inițiala buget local - 550.542,98 lei inclusiv TVA

LOT 2 - Bloc 8 B, str 8 Martie nr. la;                            x

-Aviz CTEA nr. 4/22.02.2018

-HCL nr. 52/26.02.2018 -valoare totala - 1. 221.362,56 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 522.293,03 lei inclusiv TVA Bloc 8 CI, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 5/22.02.2018 -HCL nr. 53/26.02.2018

-valoare totala - 1. 815.201,401ei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 737.593,44 lei inclusiv TVA

Bloc 8 C2, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 6/22.02.2018

-HCL nr. 54/26.02.2018

-valoare totala - 1.762.515,71 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 716.519,16 lei inclusiv TVA

Bloc 10C1C2, Str. SinăiiNr. IA;

-Aviz CTEA nr. 16/22.02.2018

-HCL nr. 55/26.02.2018 - valoare totala - 1. 360.445,36 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 580.925,89 lei inclusiv TVA Bloc 10 F, BD. Republicii nr. 179;

-Aviz CTEA nr. 3/22.02.2018 -HCL nr. 56/26.02.2018 - valoare totala - 1. 772.850,74 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 719.808,33 lei inclusiv TVA

Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A;

-Aviz CTEA nr. 9/22.02.2018 -HCLnr. 61/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 488.982,38 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 655.725,55 lei inclusiv TVA LOT 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4;

-Aviz CTEA nr. 7/22.02.2018

-HCL nr. 58/26.02.2018

 • - valoare totala - 2.572.230,40 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 1.078.954,87 lei inclusiv TVA

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA

-Aviz CTEA nr. 8/22.02.2018

-HCL nr. 59/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 324.806,62 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 575.120,90 lei inclusiv TVA LOT 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B;

-Aviz CTEA nr. 12/22.02.2018

-HCL nr. 62/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 059.569,23 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 467.125,37 lei inclusiv TVA Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173;


-Aviz CTEA nr. 13/22.02.2018

-HCL nr. 63/26.02.2018

- valoare totala - 1. 211.790,94 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 530.818,10 lei inclusiv T Bloc 34 Al, str. Gheorge Doja 35;

-Aviz CTEA nr. 14/22.02.2018

-HCLnr. 64/26.02.2018 - valoare totala - 1. 465.637,55 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 734.662,221ei inclusiv TVA Bloc 28 E, str. Colinii nr 2

-Aviz CTEAnr. 15/22.02.2018 -HCL nr. 65/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 006.471,29 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 464.694,82 lei inclusiv TVA Pentru toate aceste loturi au fost depuse cereri de finanțare.

Pentru plata serviciilor realizate propunem alocarea sumei 112.6001ei. Suma totala prevăzută in buget; 112.600 lei.

5. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Rezultatele auditului electroenergetic al conturului energetic pe traseul liniei de tramvai 101 si 102 dovedesc că, în prezent, Sistemul de Iluminat Public - S.I.P. prezintă următoarele deficiențe:

nu asigură iluminarea potrivit standardelor în vigoare

nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

corpurile de iluminat sunt de eficientă energetică redusă, unele fiind la limita duratei de viață

unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton componentele ce asigura legăturile electrice sunt învechite nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte componentă a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrică și pentru întreținere.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a S.I.P. - Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești:

 • - etapa I: traseul tramvaiului 101

 • - etapa II: traseul tramvaiului 101

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.l - Scăderea consumului de energie al S.I.P.;

O.S.2 - Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective^sțifice urmărite de beneficiar:                                                  /q          \

O.S.3 - Asigurarea conformității S.I.P. cu prevederile legale, în special ■prevedefif&S'R EN 13201:2016;                                                       " 7+1^ U ''

O.S.4 - Scăderea cheltuielilor publice cu operarea S.I.P.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 295/31.07.2018 ijetapăRf:’ traseul tramvaiului 101                                                            '

Valoare totala inclusiv TVA

11.012.127,64 lei

9.349.324,11 lei


Din care, C+M inclusiv TVA si HCL nr. 239/27.06.2018 - etapa II: traseul tramvaiului 102:

Valoare totala inclusiv TVA                     16.472.870,31 lei

Din care, C+M inclusiv TVA                  13.873.436,44 lei

Pentru plata serviciilor de proiectare realizate propunem alocarea sumei de 139.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 139.000 lei.

7. Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 9 -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investiții in valoare totala de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuite sociale, înființare centru pentru asigurare servicii sociale, modernizare scoli, extindere rețele edilitare, modernizare străzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivelor de investiții identificate prin strategie, Municipiul Ploiești isi propune incheierea unui acord cadru de sevicii de proiectare pentru realizarea obiectivului „Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile”.

Documentațiile tehnice ce vor fi realizate in aceasta etapa sunt: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de teren, expertixe tehnice, caiete de sarcini, cereri de finanțare, etc.

In conformitate cu specificul masurilor, obiectivele de investirii au fost grupate in trei loturi:

 • - Lot 1 - clădiri: reabilitare locuințe sociale, înființare centru asistenta sociala si modernizare scoli;

 • - Lot 2: rețele (canalizare, gaze, iluminat public);

 • - Lot 3: modernizare străzi si zone verzi.

Pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor si asigurarea fondurilor necesare derulării contractului propunem propunem alocarea sumei de 970.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 970.000 lei.

8.Asigurare utilitati imobile Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești deține in proprietare imobile care nu mai beneficiază de branșamente sau racorduri la rețelele de utilitati.

Având in vedere ca in conformitate cu prevederile contractelor de închiriere locuințele trebuie sa beneficieze de toate utilitățile, propunem realizarea acestor lucrări.

Pentru demararea procedurilor, elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire propunem alocarea sumei de 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 10.000 lei.

1(1.Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)                                              lA Az \

Ansamblul arhitectural amplasat in str. Ion Creanga, proprietate a Mupic^îuî^^toijesti,^ a fost edificat in perioada 1900 - 1910.                                        j ș.’                 ;

Ansamblul este compus din doua clădiri așezate fata in fata, realizate;.din^O^e dș-1!. cărămidă, avand structura de rezistenta este din zidărie de cărămidă portanta.

Clădirile beneficiază de o arhitectura deosebita, specifica perioadei de reăJjz|t^vA'^?'<'’

Cele doua corpuri prezintă degradări majore, la nivelul tencuielilor exferidafe*‘sî la zidurile de cărămidă, reparațiile curente realizate diind de mica amploare.

In anul 2015 clădirile au fost expertizate si incadrate in clasa I de risc seismic.

Avand in vedere perioada in care au fost realizate aceste clădiri precum si arhitectura deosebita, consideram ca se impune realizarea unui studiu istorico-arhitectural care sa stabilească daca acestea pot si considerate si tratate ca si clădiri de patrimoniu.

Valoarea estimata a contractului de servicii este de 30.000 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție a contractului de sertvicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fî alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget 1.000 lei.

ll.SF, PT, DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparține domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, au fost propuse si aprobate doua tipuri de chioșcuri stradale.

Acestea sunt construcții ușoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasate pe spațiul public in care se vend flori, ziare, reviste, băuturi răcoritoare, țigări, obiecte de mici dimensiuni de artizanat sau suveniruri si altele similare.

Pentru execuția acestor chioșcuri tip 1 si tip 2, este necesar elaborarea unui proiect tip, in cadrul unui studiu de fezabilitate.

Valoarea estimata a contractului este de 12.000 lei fara TVA.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

13. PUZ str.Cosminele nr.llA

întrucât municipalitatea dorește sa valorifice terenul din strada Cosminele nr. 1 IA prin construcția unor locuințe colective ce vor fi atribuite tinerilor si altor categorii de persoane indreptatite conform legislației in vigoare, amenajarea unor spatii verzi, miniterenuri de sport, zona pentru servicii sociale, este necesara intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal intr-o zona de teren liber aflat in domeniul privat al Municipiului.

Zona care a generat PUZ-ul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, face parte dintr-o zona ampla cu o suprafața de peste 36 Ha cuprinsa intre doua mari artere de circulație, strada Marasesti si str. Gh. Gr. Cantacuzino.

Suprafața supusa studiului este compusa din doua loturi: lot 2 - nr. cadastral 143507, suprafața 20.755,00 mp, categoria de folosința 1 Cc si un lot de 11.988, 00 mp, conform HCL 67/2008, nr. cadastral 129745 pe care a fost aprobat un PUZ prin HCL 431/ 2013.

Atât pe strada Cosminele cat si pe străzile Cazărmii si Regimentului se afla^âmplasate toate utilitățile: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, cablu

Pentru a realiza acest obiectiv, este necesara incheierea unui coritract^'^prestări servicii avand ca obiect elaborarea - “PUZ str. Cosminele nr. 1 IA, Ploiești”, pe terenul avand o suprafața de 32.753,OOmp.

Valoarea estimata a contractului, fara l’VA este de 50.000,00 lei.         1

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

14.SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.HA

Municipiul Ploiești a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 135/25.04.2018 planul urbanistic zonal “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA”, Ploiești.

Suprafața de teren studiata in PUZ a primit o noua destinație prin schimbarea funcțiunii din zona cu destinație speciala in zona pentru instituții si servicii de interes general si locuințe.

Conform Legii nr. 152/1998 republicata, privind înființarea Agenției Naționala a Locuințelor, pentru edificarea locuințelor este necesara realizarea rețelelor tehnico-edilitare conform recomandărilor din PUZ-ul aprobat. In acest sens, propunem incheierea unui contract de prestări servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate care sa analizeze posibilitatea tehnica de execuție a utilităților aferente locuințelor - apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, iluminat stradal, cai de acces, alei pietonale si spatii verzi, aferente celor 21 de locuințe individuale.

Terenul care face obiectul acestei investiții aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, conform actului de dezmembrare nr. 3224/15.12.2017, avand o suprafața de 12.734,00 mp.

Valoarea estimata a contractului de prestări servicii este de 40.000,00 lei fara TVA.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie alocata la rectificarea bugetului.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

15. SF Parc Industrial.

Pentru analizarea posibilităților de dezvoltare economica a municipiului ne propunem realizarea unui parc industrial pe teritoriul Municipiului Ploiești.

In vederea stabilirii soluției tehnice si a fundamentării costurilor necesare realizării investiției propunem elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

16.ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești.

Municipiul Ploiești isi propune sa preia de la Ministerul Apărării Naționale imobilul amplasat pe str. Ștefan cel Mare nr. 34. Clădirea nu este finalizata, pentru terminarea investitiri se vor realiza o serie de documentații tehnice in scopul evaluării stării tehnice a clădirii si stabilirii restului de executat.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii pro din bugetul local a sumei de 1.000 lei.                                  /C

blocarea


Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.                     £ ' /

u’r

y -i)

18. Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

Municipiul Ploiești isi propune realizarea documentațiilor tehnice atcrentp obiectivelor de investiții ce vor fi realizate din fonduri proprii sau prin accesare de fonduri prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conform prevederilor HG 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executării lucrărilor si construcțiilor documentațiile tehnice faza DALI, documentațiile pentru obținerea avizelor, proiectele tehnice si detaliile de execuție trebuie sa fie verificate de verificatori de proiecte atestati.

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija și responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem alocarea din bugetul local a sumei de 150.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000 lei.

19.1ntocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

Pentru finalizarea lucrărilor este nevoie de bransarea apartamentelor la utilitati (gaze,electrica).

Propunem alocarea sumei de 115.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 115.000 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, incălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE -2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest an ne propunem realizarea rețelelor pe Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui.

Pentru executarea acestor lucrări s-a încheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

HCL nr. 43/07.02.2017 - str. Gârlei

HCL nr. 156/23.04.2015 - str. Verii, Vaslui

Valoarea investiției 1.083.277.11 lei inclusiv TVA

Lucrările sunt finalizate pe str. Verii si str. Speranței, iar pe celelalte strazi sunt realizate ZÎr £■'*•**■ fi' >’-

V'irtip dp       ArpQfpQ xznr fî fînalî'zatp în finul 901 Q


in proporție de 70%. Acestea vor fi finalizate in anul 2019.              / «U ' " "......

In scopul finalizării lucrărilor propunem alocarea sumei de 400.000 leif

Suma totala prevăzută in buget: 400.000 lei.                  ij fj

 • 2.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurid,: Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul subsecvent nr. 9528/02.05.2017 incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare pe străzile Licurici, str. Caramidari, Intr. Grădinilor, Intr. Cosmos, str. Jepilor, str. Cărvunarilor, Intr. Daliei, str. Crazna, str. Mecet, str. Dorului, Intr. Istria, str. Fainari, str. Vasile Lucaciu, Extindere rețea apa str. Fabricilor. Lucrările sunt finalizate si recepționate. Mai sunt de efectuat plăti pentru serviciile de asistenta tehnica.

Propunem alocarea sumei de 1.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

3.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - str.Elena Doamna

In anul 2018, au fost executate lucrări de modernizare pe strada Elena Doamana, in conformitate cu HCL90/2010, o data cu lucrările de modernizare au fost executate racorduri de canalizare la rețeaua stradala conform contractului subsecvent nr.16910/21.08.2018 in valoare de 69.893,90 lei cu TVA incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex.

Propunem alocarea sumei de 1.000 lei, urmând ca diferența sa fie la o alta rectificare bugetara.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • B. Lucrări noi

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

Municipiul Ploiești a incheiat contractul subsecvent nr. 4243/27.02.2018 incheiat cu Asocierea S.C. ALPENSIDE SRL - S.C. STRACO GRUP SRL-S.C. MARCONSTRUCT IMPEX SRL, in baza acordului cadru nr. 15850/03.09.2014 avand ca obiect lucrări de extinderea rețelelor de canalizare in Municipiul Ploiești - cartier Rafov.

In cadrul documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat au fost prevăzute statii de pompare apa uzata pe străzile Uzinei, Traian Savulescu si Atelierului. In proiectul tehnic, pentru fiecare stafie de pompare, a fost proiectata instalația electrica pana la panoul de comanda al statiei de pompare dar pentru alimentarea statiei de pompare cu energie electrica este necesara si execuția unui branșament.

In conformitate cu Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, actualizata, ce stabilește cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice, S.C. Electrica S.A. a emis avizele tehnice de racordare:

 • - nr. 301018111008/20.09.2018 - str. Vaslui, valoarea estimata a contractului de execuție este de 2.634,68 lei (fara TVA).

 • - nr. 301019116451/19.02.2019 - str. Atelierului, valoarea estimata a contractului de execuție este de 2.533,69 lei (fara TVA).

 • - nr. 301019116520/21.02.2019 - str. Savulescu Traian, valoarea estimata a contractului de execuție este de 3.049,00 lei (fara TVA).

- nr. 301019116410/18.02.2019 — str. Uzinei, valoarea estimata a contractului de execuție este de 2.533,69 lei (fara TVA).                                    o M y

Totodată este necesara întocmirea documentațiilor tehnice in fazaJ’T^’DE, si DTaC, obținerea avizelor si acordurilor necesare emiterii autorizațiilor de construi^.

Pentru plata serviciilor de proiectare si pentru execuția lucrărilor,^ropupcș^’alodațea sumei de 45.000,00 lei.


Suma totala prevăzută in buget: 45.000 lei.

2. Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a II-a - Rest de executat

Municipiul Ploiești isi propune finalizarea lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare si amenajării exterioare aferente obiectivului „Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a II-a - Rest de executat”.

Municipiul Ploiești a avut in derulare contractul de lucrări nr. 004452/11.03.2010 „RTE Locuințe Cartier Libertății Ploiești”, incheiat cu S.C. Montin S.A. Contractul a fost sistat in anul 2013 si reziliat in 2019. Valoarea lucrărilor realizate si decontate este de 1.300.000 lei.

Pentru asigurarea utilităților si amenajarea zonei adiacente blocurilor aflate in construcție este necesara executarea următoarelor categorii de lucrări: alimentare cu apa, canalizare, sistematizare verticala (alei, trotuare, parcare), arhitectura (platforme de gunoi), montarea si racordarea si modulelor termice si rețea iluminat stradal.

Totodată este necesara proiectarea lucrărilor rest de executat faza PAC, PT, DE, inclusiv devizul general pentru următoarele categorii de lucrări: alimentare cu apa, canalizare, sistematizare verticala (alei, trotuare, parcari), arhitectura (platforme de gunoi), rețele termice-module termice, rețea iluminat stradal, ridicare topo cu situația existenta. Este necesara verificarea conform legii 10/1995.

Menționam ca realizarea lucrărilor mai sus amintite sunt necesare pentru racordarea locuințelor aflate in curs de execuție, conform contractului de execuție lucrări nr. 2646829.11.2017 ,,Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a-II-a, rest de executat”.

Valoarea estimata a contractului de lucrări este de 1.300.000,00 lei cu TVA.

Suma totala prevăzută in buget: 1.300.000 lei.

Capitolul 81.02.71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

 • C.Alte cheltuieli de investiții

1.Studiului privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport -distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

In anul 2018 Municipiul Ploiești a elaborat un studiu ce a avut ca obiect identificarea unei soluții optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport -distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești.

Pentru plata serviciilor realizate propunem alocarea sumei de 160.660 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 160.660 lei.

2.SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti.

Municipiul Ploiești si-a propus realizarea unui studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului secundar de distribuție a agentului termic in municipiul Ploiești.

Sistemul secundar alimentează 86 puncte termice, are o lungime de 353,5 km respectiv 92,8 km de traseu, compus din 4 sau 3 conducte (doua de incalzire si una^eîppă .$i|da de consum - in general lipsește conducta de recirculare, care este montata âdar-laTetelele reabilitate, in soluția preizolata), cu diametre de la Dn 25 pana la Dn 200

Valoarea estimata a contractului este de 994.000, 00 lei fara TVA.

7?^   /


Fata de cele prezentate mai sus, pentru inițierea procedurilor de achiziție’ ar contractului de servicii, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetului.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A.Lucrari in continuare

4.Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux.

In urma solicitărilor repetate din partea Asociației de proprietari Polux- Ploiești, este necesara demararea unei lucrări de aparare de maluri parau Dambu, in zona blocurilor G15, G14, zona Polux, pe o lungime de cca. 3 5 Om, pornind din aval - 50m pana in amonte -cca.60m.

Zona este in intravilanul Municipiului Ploiești.

Lucrările propuse vor duce la apărarea împotriva inundațiilor a locuitorilor din zona Polux, Ploiești si a obiectivelor economice existente in zona.

HCLnr.600/20.12.2018

Valoarea estimata a contractului este de 676.303,16 Iei fara TVA, din care:

Proiectare + verificarea proiectului 66.000,00 lei

AT                                      6.000,00 lei

C+M                               604.303,16 lei

Pentru finalizarea proceduurii de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv proiectare, propunem alocarea sumei de 1.000 lei, diferența urmând a fi alocata la rectificarea bugetara.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

2. DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul : ieșire pasaj Bucov -limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Stranului /DN 1B

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Ploiești isi propune realizarea obiectivului de investiții Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul : ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Stranului /DN 1B.

Realizarea investiției si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 616/20.12.2019.

Valoarea totala a proiectului este de 59.862.836,00 lei (inelusiV^T^QVț din care C+M este 48.957.671,00 lei (inclusiv TVA), contribuția /propriei/ în^proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuirilor /ne;p^ibilei ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a prot^Juiui'iîh 'pusmim de 1.456.502,98 lei.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ' —■

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • •  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • •  S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • •  S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • •  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea investiției, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Descrierea investiției:

1 .devieri rețele

2.modernizare drum si pod

3 .rețele alimentare cu apa

 • 4. rețele canalizare

 • 5. rețele iluminat electric

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

LUNGIME TOTALA (m)

1431

LUNGIME DRUM (m)

837,25

LUNGIME PASAJ (m)

593,75 1

SUPRAFAȚA CAROSABIL REABILITAT (mp)

14812,2

SUPRAFAȚA CAROSABIL NOU (mp)

2995,8 î

SUPRAFAȚA CAROSABIL (mp)

17808

SUPRAFAȚA PASAJ (mp)

11520 |

SUPRAFAȚA TROTUARE (mp)                                          i

4786

SUPRAFAȚA SPATII VERZI (mp)

2400

SUPRAFEȚE PISTE DE BICICLETE (mp)

1681

1 SUPRAFEȚE SPATII DE SIGURANȚA (mp)

SUPRAFAȚA TOTALA (mp)                                  A

—■38608.. |

SUPRAFAȚA ANEXA ADIACENTA PASAJULUI PROIECTAT (mp)             C

1987   '

SUPRAFAȚA TOTALA AFECTATA DE LUCRĂRI STRADA ȘTRANDULUI (mp)

40595

SUPRAFEȚE AFECTAT DE LUCRĂRI STRĂZILE CRĂIȚELOR, CI.OPOTEL, DUMBRAVEI, BUSUIOCULUI, DRUMUL SĂRII (mp)               V;

1640

, SUPRAFAȚA TOTALA AFECTATA DE LUCRĂRI (mp)

42235

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICIAFERENTI INVESTIȚIEI

I Valori art.l din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

59.862.836,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

48.957.671,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

264.537,OF

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.191.965,98

II VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (ÎNV) inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

lei

59.862.836,00

euro

13.086.489,16

Din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

48.957.671,00

euro

10.702.533,88

111 DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

• 30 luni de la data semnării contractului de finanțare

Pentru plata serviciilor de proiectare propunem alocarea din bugetul local a sumei de 45.460 lei cu TVA.

Suma prevăzută in bugetul local este de 45.460,00 lei.

9. SF Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

In urma solicitărilor repetate din partea Asociației de proprietari Polux- Ploiești, este necesara demararea unei lucrări de apararc de maluri parau Dambu, in zona blocurilor G15, G14, zona Polux, pe o lungime de cca. 350m, pornind din aval - 50m pana in amonte -cca.60m, cu pereuri din beton turnat monolit (la fața locului) și cu execuție manulă.

Zona este in intravilanul Municipiului Ploiești.

Lucrările propuse vor duce la apărarea împotriva inundațiilor a locuitorilor din zona Polux, Ploiești si a obiectivelor economice existente in zona.

-Contract nr. 21991/23.10.2018 incheiat cu S.C. SNIF Proiect S.A. Targoviste, in valoarea de 39.270,00 lei inclusiv TVA.

-Aviz CTEA nr. 68/10.12.2018

-HCL nr. 600/20.12.2018

-Valoarea investiției 957.927,16 lei inclusiv TVA

In scopul obtinereii avizelor, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 1.770 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.770 lei.

14. PUZ strada Ștrandului


ea tramei


Municipiul Ploiești dorește modernizarea străzii Ștrandului prin mo^ stradale, a trotuarelor, amenajarea spatiilor verzi adiacente, consolidare/'ppduTui' ferata, amenajarea unei piste de biciclete, amenajarea intersecției strada^frajidplut cu centura de N-E DN1B si punere in conformitate a rețelelor tehnico edilitare irij^ina inters,edtiei.strada Ștrandului cu centura de N-E.                                          -.'NU               .

Ist® calea


\ a, > nn

Toate aceste obiective se regăsesc in proiectul ^RECONFlGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STRADA ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE

PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA ȘTRANDULUI / DN1B” care va fi realizat prin accesarea fondurilor europene Axa Prioritara 4 - Obiectivul Specific 4.1 - “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Pentru a realiza acest obiectiv, este necesar elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal de la sens giratoriu AFI, pana la limita Municipiului Ploiești, pentru care s- a încheiat contractul de prestări servicii nr. 27060/18.12.2018, in valoare de 38.080, 00 lei, cu S.C. Intergroup engineering S.R.L.

Propunem alocarea din bugetul local a sumei de 38.080,001ei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 38.080,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAI

amandi

'A' UJAIjAV ¥ LVvAU AjL ¥ AL/O A A A AAj

MARIANA STOCHITA


sef serviciu Investiții.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541.071

Fax: E-maii: Web:

+4 0244-513.670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro
NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PENTRU REAL PLATFORMELOR GOSPODĂREȘTI IN MUNICIPIUL PL

Tn cadrul Biroului Salubritate si Verificări Cai Publice se monitorizează si activitatea de colectare, transport si transfer deșeuri menajere/municipale de la platformele gospodărești din Municipiul Ploiești, conform contractului nr. 1792/13.09.2016 incheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A.

Având in vedere faptul ca numărul de platforme gospodărești existent nu este suficient pentru preluarea deșeurilor menajere produse de cetățenii din Municipiul Ploiești, se vizeaza imbunatatirea sistemului public de colectare a deșeurilor menajere/municipale, prin demararea unui program de investiții referitor la amenajarea unor platforme gospodărești subterane pe domeniul public.

Menționam ca trebuie intocmit un studiu de prefezabilitate, conform cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Astfel, consideram ca suma de 71.400 lei cu TVA poate realiza acest studiu de prefezabilitate, dar in ședința de Consiliu Local al Municipiului Ploiești din data de 07.05.2019 a fost alocata suma de 1.000 lei cu TVA, insuficienta realizării obiectivului de investiții menționat mai sus.

Cu stima,Director ehnic,

Vasile Ipnescu \ I


Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice,

Mirica Ciprian


BSVCP: 1255/09.05.2019

Cod F - 13- 04/3/ 0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJENNOTA DE FUNDAMENTARE

- In cadrul Biroului Protecția Mediului din Regia Autonoma de Servicii Publice, pentru urmărirea postinchidere a Depozitului Ecologizat Rampa Teleajen, obiectiv « Dig de Gabioane » si monitorizarea activitatilor de mediu este necesar a se asigura buget, astfel:

 • 1) Propunem asigurarea in bugetul local a sumei de 60.000,00 lei (fara TVA), fata de 1.000,00 lei suma insuficient alocata in bugetul Primăriei Municipiului Ploiești, estimata pentru intocmirea unui studiu de prefezabilitate, conform cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Studiul se va realiza in scopul obținerii de soluții fezabile privind realizarea obiectivului de investiții si pentru o analiza preliminară privind aspectele economice si financiare, urmare a Expertizei tehnice efectuate in luna decembrie 2018 la obiectivul “Dig de Gabioane”.

Suma estimata mai sus, propunem sa fie prevăzută in Bugetul Direcției Tehnic Investiții, care poate gestiona lucrări de asemenea amploare.

 • 2) Pentru unitățile administrațiv-teritoriale: municipiul Ploiești, respectiv comuna Brazi, este necesara elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea in vedere transferul de poluanti emisi in atmosfera de la sursele situate in cele doua unitati administrative invecinate. In acest sens, urmare a HCL a Municipiului Ploiești nr.6/31.01.2019 si HCL a Comunei Brazi din data de 25 februarie 2019, a fost incheiat Contractul de Asociere nr. 5531/9287/14 martie 2019 in vederea realizării finanțării realizării Studiului de calitate a aerului si Planului integrat de calitatea a aerului pentru municipiul Ploiești si Comuna Brazi.

Ținând cont de prevederile Ordinul nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale intocmite in urma incadrarii în regimuri de gestionare a ariilor

din zonele si aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător, prin care sunt stabilite si termenele /de /fedlizarea a planului integrat de calitate a aerului, propunem asigurarea in bugetul locala sumei de 60.000 lei (fără TVA), pentru realizarea studiului si a planului integraț^de calițate a aeruluui si conformarea cu cerințele legale.                                       s


Director tehnic, ing.Vasilellonescu

ȘefBPMMPRT, ing.Olivjia Niculescu

BPMMPRT nr.1019/08.05.2019

JUDEȚUL PRAHOVA


anexa i z


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

/\-h^ 4


Cont de execuție al Bugetului local la data de 31.03.2019 -VENITURI

-RON-

I

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

259.352.410,00

Denumirea indicatorilor

I

Cod indicator

1

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

incasari realizate

TOTAL VENITURI

00.01

349.371.000,00

94.547.750,00

552.444.620,00

222.848.324,00

329.596.296,00

129.119.921,00

163.972.289,00

VENITURI PROPRII

49.90

325.921.000,00

73.597.390,00

534.635.056,00

222.848.324,00

311.786.732,00

111.310.357,00

163.972.289,00

259.352.410,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

349.189.000,00

93.472.390,00

551.162.003,00

222.844.388,00

328.317.615,00

127.857.983,00

163.972.289,00

259.331.731,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

331.053.000,00

82.628.080,00

419.744.854,00

145.842.809,00

273.902.045,00

119.688.871,00

122.097.371,00

177.958.612,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.301.000,00

38.443.500,00

51.648.144,00

12.824.820,00

38.823.324,00

38.707.490,00

569.115,00

12.371.539,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.369.000,00

855.750,00

12.592.587,00

12.559.603,00

32.984,00

847.770,00

0,00

11.744.817,00

Impozit pe profit

01.02

3.369.000,00