Hotărârea nr. 144/2019

Hotãrârea nr. 144 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 178/25.04.2019 a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a Comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr. 2864/25.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 7/25.04.2019 (nr. Registru special 26/03.05.2019) al Direcției Economice;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data 06.05.2019;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 1 din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și art. 15 din Legea nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George-Sbrin-Niculae BOTEZ


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Propuneri an 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

7=5/4

8

9

10

11

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

11,581.59

11,328.72

97.82

13,332.72

13,332.72

117.69

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11,562.89

11,310.74

97.82

13,314.74

13,314.74

117.72

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

18.70

17.98

96.15

17.98

17.98

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

11,189.29

11,117.40

99.36

13,121.39

13,121.39

118.03

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,189.22

11,117.25

99.36

13,121.24

13,121.24

118.03

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1,874.44

2,928.63

156.24

2,928.63

2,928.63

100.00

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

47.78

71.90

150.48

71.90

71.90

100.00

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,146.64

7,644.86

93.84

9,648.85

9,648.85

126.21

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

7,475.67

7,042.83

94.21

8,867.59

8,867.59

125.91

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

7.027.03

6,292.37

89.55

8 003.44

8,003.44

127.19

100.00

C2

Bonusuri

14

448.64

750.46

167.27

864.15

864.15

115.15

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

64.87

75.00

100.00

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

388.69

318.74

82.00

417.84

417.84

131.09

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

217.42

208.29

95.80

263.42

263.42

126.47

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1,120.35

471.86

42.12

471.86

471.86

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.07

0.15

214.29

0.15

0.15

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT(profitfpierdere)

22

392.30

211.32

53.87

211.32

211.32

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

227.36

92.60

40.73

92.60

92.60

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

164.94

118.72

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Propuneri an 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

0O^7\ltlQ

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

3.64

J fi

J

\ •

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

/

n /W

•B-X I

‘O

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27 28 si 29.

30

161.30

118.72

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

17.92

11.87

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

157.69

114.86

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

3.62

3.86

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

65.54

230.15

351.16

100.00

100.00

43.45

100.00

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU NVESTITII

46

65.54

230.15

351.16

100.00

100.00

43.45

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

116

118

101.72

118.00

118

100.00

100.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Propuneri an 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 202J

...

fi=7/5*1UO

W/^0

2

Nr. mediu de salariat! total

49

108

117

108.33

117

,dț?

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000

50

5,677.67

4,890.71

86.14

4,890.71

i

4,890.71

< 106’06

-’CJN

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

■ ....

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

107.06

96.67

90.29

113.80

113.80

117.72

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

966.13

981.35

101.58

984.15

984.15

100.29

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

482.76


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de 'înregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul devenituri si cheltuieliNr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

8,786.89

12,004.79

11,886.67

11,581.59

3,013.43

6,569.14

9,873.51

11,328.72

97.82

131.81

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

8,782.07

11,994.36

11,874.36

11,562.89

3,010.74

6,562.83

9,861.22

11,310.74

97.82

131.66

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

8,782.07

11,994.36

11,874.36

11,562.89

3,010.74

6,562.83

9,861.22

11,310.74

97.82

131.66

a1

din vanzarea produselor

4

a2>

din servicii prestate

5

8,694.96

11,966.41

11,846.41

11,512.06

3,004.94

6,550.72

9,841.80

11,285.52

98.031

132.40

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

3,826.40

6,600.59

6,600.59

6,445.23

1,650.15

4,164.39

5,650.96

5,757.14

89.321

168.44

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleajen

310.18

536.40

416.40

308.37

104.09

257.35

410.61

563.87

182.86

99.42

a3)

din redevente si chirii

6

3.23

3.23

3.23

3.23

0.80

1.61

2.42

3.22

99.69

100.00

a4;

alte venituri

7

83.88

24.72

24.72

47.60

5.00

10.50

17.00

22.00

46.22

56.75

din vanzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.10+Rd,11), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

J1L

din amenzi si penalitati

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

l

din valorificarea certificatelor CO2

20

fj

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

4.82

10.43

12.31

18.70

2.69

6.31

12.29

17.98

96.15

387.9?

a>

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

Pi

din diferente de curs

25

0.02

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

d)

din dobânzi

26

4.80

10.42

12.30

18.69

2.69

6.31

12.29

17.98

96.20

389.38

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

8,685.59

11,810.75

11,692.63

11,189.29

3,004.26

6,523.92

9,870.45

11,117.40

99.36

128.83

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120j, din care:

30

8,685.58

11,810.55

11,692.42

11,189.22

3,004.23

6,523.84

9,870.32

11,117.25

99.36

128.83

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1,784.24

2,512.12

2,309.49

1,874.44

560.89

1,527.57

2,373.74

2,928.63

156.24

105.06

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39>, din care:

32

214.68

459.58

459.58

281.43

97.32

319.88

431.92

501.01

178.02

131.09

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

96.97

297.74

297.74

151.50

37.92

236.53

301.00

340.13

224.51

156.23

b1J

cheltuieli cu piesele de schimb

35

28.84

193.47

193.47

63.60

38.84

205.75

244.50

256.04

402.58

220.53

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

26.50

41.28

41.28

38.85

12.57

23.49

33.32

45.46

117.01

146.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

31.74

57.04

57.04

44.36

12.75

22.25

59.92

63.88

144.00

139.76

d-'

cheltuieli privind energia si apa

38

85.97

104.80

104.80

85.56

46.65

61.10

71.00

97.00

113.37

99.52

e

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

77.11

386.27

118.77

51.84

22.38

175.14

372.27

391.53

755.27

67.23

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

38.17

346.03

78.531

16.91

12.60

154.80

340.30

347.50

2,055.00

44.30

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44i, din care:

42

25.61

26.44

26.44

25.71

6.93

13.86

20.79

27.72

107.82

100.39

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

3.00

6.00

9.00

12.00

100.00

100.00

b2.

- către operatori cu capital privat

44

13.61

14.44

14.44

13.71

3.93

7.86

11.79

15.72

114.66

100.73

C)

prime de asigurare

45

13.33

13.80

13.80

9.22

2.85

6.48

11.18

16.31

176.90

69.17

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,492.45

1,666.27

1,731.15

1,541.17

441.19

1,032.55

1,569.55

2,036.09

132.11

103.26

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

1.00

5.00

5.00

2.91

2.50

3.00

3.00

3.00

103.09

291.00

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

10.08

21.00

21.00

20.94

5.50

11.00

17.50

24.00

114.61

207.74

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

8.96

12.00

12.00

12.00

3.00

6.00

10.00

14.00

116.67

133.93

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

1.12

9.00

9.00

8.93

2.50

5.00

7.50

10.00

111.98

797.32

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin

3145/2017

Cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si s

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

3.99

10.20

10.20

3.91

1.39

2.59

3.80

5.01

128.13

97.99

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10.43

47.70

47.70

48.13

16.71

47.22

68.93

69.24

143.86

461.46

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0.00

8.30

0.90

3.95

2.50

5.00

7.41

7.42

- interna

65

0.00

0.90

0.90

0.10

0.20

0.21

0.22

- externa

66

7.40

3.95

2.40

4.80

7.20

7.20

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

21.36

24.12

24.12'

18.83

6.70

13.40

19.90

■      26.40

140.20

88.16

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

12.59

15.40

15.40

12.31

3.10

6.20

9.30

12.40

100.73

97.78

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1,432.69

1,541.15

1,606.03

1,433.27

402.74

945.39

1,443.37

1,892.29

132.03

100.04

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

536.36

527.60

528.10

527.29

161.60

330.80

505.70

680.50

129.06

98.31

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

i3J

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

4.14

5.50

8.00

6.57

2.80

7.50

7.50

7.50

114.16

158.70

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

1.38

0.50

0.50

1.50

1.50

1.50

1.50

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

0.31

1.70

1.70

0.87

2.55

3.75

3.75

3.75

431.03

VW65

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

70.60

63.31

63.31

47.78

26.06

41.87

56.24

71.90

150.48

£.*/ '

■ 5 / »

°^7.»S

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

X?
Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

O

ch.cu taxa de licența

82

3.00

5.50

5.50

3.06

1.38

2.76

4.14

5.52

180.39

102.00

dL

ch.cu taxa de autorizare

83

2.32

10.10

10.10

2.82

11.68

13.46

13.74

15.52

550.35

121.55

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.03

0.031

0

ch. cu alte taxe si impozite

85

65.28

47.68

47.68

41.90

13.00

25.65

38.36

50.86

121.38

64.19

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd,113), di care:

86

5,427.77

8,326.22

8,326.22

8,146.65

2,269.45

4,659.26

7,038.64

7,644.86

93.84

150.09

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

4,326.29

7,606.59

7.606.59

7,475.66

2,108.45

4,263.24

6,457.85

7,042.83

94.21

172.80

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,051.79

7,112.00

7.112.00

7,027.03

1,921.55

3,888.29

5,748.33

6,292.37

89.55

173.43

a) salarii de baza

89

2,931.15

5,309.00

5,309.00

5,228.88

1,474.42

2,933.62

4,330.53

4,690.09

89.70

178.39

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1,120.64

1,803.00

1,803.00

1,798.15

447.13

954.67

1,417.80

1,602.28

89.11

160.46

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

274.50

494.59

494.59

448.64

186.90

374.95

709.52

750.46

167.27

163.44

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

55.44

135.52

135.52

117.40

48.04

97.21

143.71

158.36

134.89

211.76

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa:

96

219.06

300.99

300.99

294.62

102.00

204.53

303.07

329.36

111.79

134.49

ci vouchere de vacanta;

97

171.10

171.10

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut in anul precedent

98

0.00

17.92

17.92

17.92

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

58.08

58.08

36.62

36.86

55.29

73.72

73.72

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103>, din care:

100

38.89

98.02

98.02

64.87

0.00

50.00

75.00

75.00

115.62

166.80

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

38.89

98.02

98.02

64.87

0.00

50.00

75.00

75.00

115.62

166.80

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

98.96

403.46

403.46

388.69

99.11

219.63

318.74

318.74

82.00

392^77 i.o ir

a) pentru directori/directorat

105

18.62

180.37

180.37

165.60

41.40

104.21

145.61

145.61

87.93

w

componenta fixa

106

18.62

165.60

165.60

165.60

41.40

82.80

124.20

124.20

75.00

1

componenta variabila

107

14.77

14.77

0.00

21.41

21.41

21.41Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

80.34

223.09

223.09

223.09

57.71

115.42

173.13

173.13

77.61

277.68

componenta fixa

109

80.34

223.09

223.09

223.09

57.71

115.42

173.13

173.13

77.61

277.68

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

963.64

218.15

218.15

217.42

61.89

126.40

187.06

208.29

95.80

22.56

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

1,402.97

908.90

993.40

1,120.35

147.83

295.14

401.70

471.86

42.12

79.86

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

115

1,196.03

783.06

783.06

741.01

505.03

993.39

993.45

993.54

134.08

61.96

- către bugetul general consolidat

116

0.04

5.00

5.00

1.89

5.00

5.00

5.00

5.00

264.55

4,725.00

- către alti creditori

117

151.86

778.06

778.06

739.12

500.03

988.39

988.45

988.54

133.75

bj

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.05

0.50]

0.50

0.17

0.50

0.50

340.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

40.39

35.52

35.52

30.35

9.30

19.10

29.90

39.20

129.16

75.14

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

81.77

102.50

102.50

63.86

16.80

42.20

74.40

107.30

168.02

78.10

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

84.73

-12.68

71.82

284.96

-383.30

-759.55

-696.55

-668.68

-234.66

336.32

f1L

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

1,271.74

793.24

877.74

1,052.97

176.00

306.00

369.00

396.87

37.69

82.80

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

11.87

fi .2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

17.92

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

1,187.01

805.92

805.92

768.01

559.30

1,065.55

1,065.55

1,065.55

138.74

64.70

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130i, din care:

127

1,187.01

805.92

805.92

768.01

559.30

1,065.55

1,065.55

1,065.55

138.74

64.70

- din participarea salariatilor la profit

128

0.00

0.00

0.00

17.92

17.92

17.92

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

11.04

27.35

27.35

27.35

59.30

59.30

59.30

59.30

216.82

247.74

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.20

0.20

0.07

0.03

0.08

0.13

0.15

214.29

700,00

>■>

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

! ;

aii

aferente creditelor pentru investiții

133

-----r7"

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

V    V? I 'A Jir

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.01

0.20

0.20

0.07

0.03

0.08

0.13

0.15

214.29

700/10


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019 din care:

% 7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

101.30

194.04

194.04

392.30

9.17

45.22

3.06

211.32

53.87

387.27

venituri neimpozabile

141

1,193.84

805.921

805.92

782.00

559.28

1,065.54

1,065.54

1,065.54

136.26

65.50

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

2,524.13

1,801.88

1,801.88

1,810.69

703.75

1,142.94

1,376.81

1,432.95

79.14

71.74

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

234.47

190.40

190.40

227.36

24.58

19.62

50.29

92.60

40.73I

96.97

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

8,782.07

11,994.36

11,994.36

11,562.89

3,010.74

6,562.83

9,861.22

11,310.74

97.82

131.66

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala Rd.87), din care:

147

4,326.29

7,606.59

7,606.59

7,475.66

2,108.45

4,263.24

6,457.85

7,042.83

94.21

172.80

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

0.30

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2018;

149

904.90

904.90

904.90

917.82

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

1,498.34

1,498.34

1,498.34

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.881

151

4,051.79

7,112.00

7,112.00

7,027.03

1,921.55

3,888.29

5,748.33

6,292.37

89.55

173.43

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

98

118

118

116

118

118

118

118

101.72

118.37

5

Nr. mediu de salariati

153

95

110

110

108

117

117

117

117

108.33

113.68

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-

Rd.98)/Rd.153)/12*1000

154

3,746.36

5,659.90

5,659.90

5,677.67

5,870.11

5,908.99

5,979.32

4,890.71

86.14

151.55

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

3,554.20

3,839.27

3,839.27

3,567.74

3,827.81

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153

156

92.44

109.04

107.95

107.06

25.73

56.09

84.28

96.67

90.29

115.82
Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

An 2018

Propuneri an 2019

din care:

%

7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2018

cf.Ordin 3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

9

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana >W=QPF/Rd. 153

158

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

l9

Creanțe restante, din care:

165

59.42

482.76

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

”-de la operatori cu capital privat

167

43.77

451.73

"-de la bugetul de stat

168

"-de la bugetul de local

169

"-de la alte entitati

170

15.65

31.03

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carryen Zaharia
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

Prevederi an 2018

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

9,073.61

8,749.65

96.43

11,886.67

11,581.59

97.43

1.Venituri din exploatare

9,070.47

8,744.83

96.41

11,874.36

11,562.89

97.38

2.Venituri financiare

3.14

4.82

153.50

12.31

18.70

151.91

3.Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITATII,^

Râul Petrescu /,  - L ir>

} FO- ^G!A

//w autonoma Ț-HrV SERVICII * / \X_ PUBLICE R.A.^

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


ANEXA NR:4


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare


Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2018

Valoare

»■*

Aprobat

Realizat

an 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SURSE DE FINANȚARE A-----

INVESTIȚIILOR, din care:

281.62

65.54

230.15

100.00

100.00

1

Surse proprii, din care:

281.62

65.54

230.15

100.00

100.00

a) - amortizare

b) - profit

281.62

65.54

230.15

100.00

100.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a} - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

denumire sursa

denumire sursa

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

281.62

65.54

230.15

100.00

100.00

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

231.62

65.54

215.65

85.00

85.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

231.62

65.54

215.65

Autoturism

Trim III

50.00

Pompa de nămol

Trim II

12.75

12.75

Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l)

Trim II

45.00

22.50

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)

Trim III

6.54

6.56

12.00

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)

Trim II

12.00

Swich WS-C2960X-48TS-L (2)

Trim II

12.00

Centrala telefonica cu call-center /2tel

Trim IV

5.00

Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost

Trim II

8.00

Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit (Serveri

Trim II

16.00

Server

Trim II

30.00

Server

Trim III

Windows server

Trim III

Roter cu funcție de firewall

Trim III

4.00

Imprimanta laser color

Trim III

7.60

Copiator multifuncțional

Trim III

19.00

5.99

14.00
Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

an 2019

an 2020

an 2821

0

1

2

3

4

5

6

7

8 S'

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim II

10.45

8.98

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim III

3.60

Licența Windows 100 Pro 64 (3)

Trim IV

3.60

Office (3)

Trim III

3.60

Office (3)

Trim IV

3.60

Licența Windows 10 useri

Trim III

5.50

4.16

Licența Windows 10 useri

Trim IV

5.50

4.16

Corel DRAW Graphics Suite X8

Trim III

3.30

Soft de management al documentelor

Trim II

10.00

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (4)

Trim III

14.00

13.91

Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (3)

Trim IV

10.50

10.82

Extindere perioada licența pt. soluția antivirus

Trim II

6.60

4.08

7.00

Aparate aer condiționat i3 buc)

Trim III

7.50

Soft contabilitate

Trim III

45.00

Sistem supraveghere video (sediu)

Trim III

11.50

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

Trim II

6.88

6.88

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Lucrări de investiții clădire sediu R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

50.00

0.00

14.50

15.00

15.00

a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

50.00

0.00

0.00

R.A.S.P., P-ta Victoriei (termopan clădire anexa/subsoh

14.50

Lucrări de investiții clădire sediu R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

Trim II

50.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

an 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8 /

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

■.s

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

-

V

a) - interne

5) - externeCONDUCĂTORUL UNITATII Râul PetrescuDE SERVICII

’ PUBLICE R.A.


CONDUCĂTORUL COMPARTIN FINANCIAR CONTABIL Carmen ZahariaANEXA NR:5


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

An 2018

An 2019

An 2020

An 2021

Preliminat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-J

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1 ......................

X

X

2

Măsură 2.......................

X

X

3

Alte masuri

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct.l

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.ni

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll

CONDUCĂTORUL UNITATIi

' REGtA Sy ---OMA A

*CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Carmen Zaharia