Hotărârea nr. 143/2019

Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 143


privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 192/25.04.2019 a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 101/25.04.2019 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și ale învățământului particular și confesional acreditat, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • -  Hotărârii nr. 169 din 29 martie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

 • -  Hotărârii nr. 168 din 29 martie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă;

 • - Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 - privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;

 • -  Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului^și> Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare^^^^burse>țoT\^iin învățământul preuniversitar de stat, modificat și compl^^/Cș^^ferdiSm nr.3470/07.03.2012 și Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru

la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului^%j^sf)ortU^ nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a Mjșțlor,elevilor din învățământul preuniversitar de stat;                                          ‘

 • -  Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 3997/20.03.2019 și nr. 4100/08.04.2019 privind „Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021”.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Liceul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădinița cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădinița cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 25

 • -  Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădinița step by step cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 27;

Grădinița step by step cu program prelungit și program norraăl|^Rd& conform Anexei nr. 28

Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2<|* /

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slă^șcu^^ £ conform Anexei nr. 30

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 34

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,        AJ_ - -

conform Anexei nr. 32

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 43

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 44

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 45

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 46

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 47

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 48

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 49

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Profesională „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 54, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 a următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat:

 • -  Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 55;

 • -  Grădinița “Ariei”, conform Anexei nr. 56;

 • -  Grădinița “Ducky - Duck”, conform Anexei nr. 57;

 • -  Grădinița “Căsuța cu povești”, conform Anexei nr. 58;

 • -  Școala “Spectrum”, conform Anexei nr. 59, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2018 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, în suma de 1.112,00 mii lei, pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare în anul 2019.

Art. 4 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZĂ          loana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL:___PRAHOVA______

Unitatea administrativ - teritorială :__PLOIEȘTI

Instituția publică:    CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA

Formular:


11/06
Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

725.00

165.13

239.87

184

136

777

779

781

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

725.00

165.13

239.87

184

136

777

779

781

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

725.00

165.13

239.87

184

136

777

779

781

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

550.00

151.95

210.05

65

123

600

600

600

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

533.00

148.6

200.4

63

121

583

583

583

Salarii de baza

10.01.01

206.00

50.45

60.55

60

35

207

207

207

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Indemnizație de vacanță

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

314.00

96.7

135.3

82

364

364

364

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

1

1

1

1

1

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

11.00

1.45

3.55

3

3

11

L 11

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

O 'X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

5.00

0

5

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

0.00

X

X

X

X

X

x cr

' x. X

Norme de hrana

10.02.02

0.00

La *1

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

O'

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

/. ®/


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.08)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

j Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0.00

5.00

0

5

0

0

5

5

5

0.00

12.00

3.35

4.65

2

2

12

12

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

3.35

4.65

2

2

12

12

12

0.00

78.00

13.18

29.82

22

13

80

82

84

34.00

11.18

8.82

8

6

34

35

36

7.00

0

3

3

1

7

8

9

1.00

0.18

0.82

0

0

1

1

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0

2

1

1

4

4

4

7.00

7

0

0

0

7

7

7

15.00

4

3

4

4

15

15

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r

0.00

0.00

V -

A

0.00

1

T-

0.00

5

13.00

0

6

1

* 6

18

18

18

0

V

r.       . j

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate


Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere                                 __

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorîtati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim

IV

0

13

0

6

1

6

18

18

18

25

2

11

12

0

23

23

24

4

2

1

1

0

4

4

4

21

0

10

11

0

19

19

20

2

2

0

o

1

2

2

0

0

0

3

0

1

1

1

3

3

3

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- r

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale


Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții ___________

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni desanatate____________

Finanțarea aeroporturilor de interes local

[Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului                   ___

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap


unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea 'claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

Alte transferuri curente interne

__Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

Ajutoare sociale in numerar

, Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

Suport alimentar

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

0

o

97

0

• 97

•r ' 97

0     97

97

0

0

97

0

97

9>

97

97

0

0

97

0

: 97

-      " 97

97

0

0

0

'A.

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

- -

Bug j019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

0

Indemnizație pentru internship

59.41

0

I

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finani publice, nr. 1954/2005

Ordonator principal de credite,


Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


c/a/V7^Z)-
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147


NOTA DE FUNDAMENTARE Privind bufetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Județean de Excelenta Prahova pe anul 2019.

Pentru anul 2019 cheltuielile totale sunt în sumă de 725 mii lei.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 550 mii lei suma fiind estimata in concordanta cu execuția pentru jumătate din anul 2018 si avându-se în vedere statul de funcții, transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca și legislația în vigoare, precum si majorările prevăzute de legea 15/2018 privind acordarea indemnizației de hrana, de calendarul legii salarizării unitare 153/2017, de OUG 20/2016, actualizările legii 284/ 2010, precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 11,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 1 norma secretar, 0,5 norma inginer de sistem si 8,30 norme cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 78 mii lei, din care:

- art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 34,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birow. 7 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b. materiale pentru curățenie'. 1 mie lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet'. 4 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 7 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • e. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 15 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).

 • - art. 20.05.30 ,, Alte obiecte de inventar”: 13 mii lei n^esafa?’pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare^ mdbiler de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.

 • - art. 20.06 - ‘Deplasară: 25 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;

 • - art. 20.09- 'Materiale de laborator 2 mii lei, pentru dotarea laboratoarelor de chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 3 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

 • - art.20.14- Protecția muncii: 1 mie lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX „Asistenta sociala” avand in vedere execuția anului 2018 necesarul pentru anul 2019 pentru acest titlu este in valoare de 97 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale.

DIRECTOR,

Lica Elena Daniela

CONTABIL ȘEF, Busu Maria-Cristina

JUDEȚUL:__PRAHOVA__

Unitatea administrativ - teritorială :________PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Instituția publică:. COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU. Formular:    1'MO6

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

din care credite

TOT Al     bugetare destinate

''         stingerii plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603.00

0.00

146.31

232.26

127.00

96.58

613.00

629.00

642.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603.00

0.00

146.31

232.26

127.00

96.58

613.00

629.00

642.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

0.00

4.00

4.00

3.00

2.00

13.00

14.00

14.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

13.00

0.00

4.00

4.00

3.00

2.00

13.00

14.00

14.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

0.00

4.00

4.00

3.00

2.00

13.00

14.00

14.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

542.00

0.00

139.38

198.19

119.00

84.58

558.00

572.00

585.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

433.00

0.00

133.97

141.00

83.00

75.03

443.00

457.00

462.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

0.00

10.27

15.00

6.00

3.73

35.00

35.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

0.00

1.23

12.00

10.00

8.77

32.00

34.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180.00

0.00

93.87

50.00

15.00

21.13

190.00

200.00

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

0.00

12.10

13.00

8.00

6.90

40.00

42.00

42 00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

0.00

3.95

4.00

1.00

1.05

10.00 10.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

0.00

5.00

5.00

5.00

4.00

19.00     19.00

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

0.00

2.20

12.00

10.00

9.80

34,.00

:: -7 34.00

36.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.00

0.00

5.35

30.00

20.00

19.65

y^r5.oi?

\ 77.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. •ÂL'.'VV-       O

? *0.00 0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

0.00

0.15

3.00

1.00

0.00

i = >5.00       5:00     35.00

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

0.00

1.00

3.00

1.00

0.00

<-■£5.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.00

0.00

2.51

25.00

20.00

6.49

/60t0Î>X 68.00

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.05.01

20.05.03

20.05.30I

10.00

10.00

34.000.00

10.00

10.00


10.00

10.00

40.00


10.00

10.00

40.00


10.00

10.00

48.00


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

3.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.00

.00

.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.00

0.06

1.94

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

7.00

7.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

0.00

0.75

5.25

5.00

2.00

13.00

13.00

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

0.00

0.10

2.00

4.00

0.90

7.00

7.00

7.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

18.00

0.00

1.84

11.00

5.00

0.16

18.00

18.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

0.00

1.84

2.00

1.00

0.16

5.00

5.00

5.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

0.00

0.00

2.00

3.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

0.00

0.00

7.00

1.00

0.00

8.00

8.00

8.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

15.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

9.00

9.00

9.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

33.00

0.00

2.93

20.07

5.00

5.00

33.00

34.00

34.00

Burse

59.01

33.00

0.00

2.93

20.07

5.00

5.00

33.00

34.00

34.00NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finani publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusCONTABIL SEF, Ec. Alexandrescu Dori

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

C.I.F. 2845508

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020 - 2022

5

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2019 s-au avut în vedere realizările anului 2018 și modificările legislative de ultimă oră, atât pentru drepturile salariale cât și pentru bunuri și servicii.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 465624/28.09.2018 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, în contextul macroeconomic.

Pentru estimările 2019-2021 s-a aplicat media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel :

 • -  pentru anul 2019, o creștere de 2,8 % față de anul

 • -  pentru anul 2020, o creștere de 2,5 % față de anul

 • -  pentru anul 2021, o creștere de 2,3 % față de anul

 • -  pentru anul 2022, o creștere de 2,2 % față de anul

Propunerea noastra de buget pentru anul 2019 prezintă un total al cheltuielilor de 603 mii lei, conform Anexei la prezenta nota.

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL s-au avut în vedere doar sumele necesare pentru transportul la și de la locul de muncă la domiciliu ce se suportă din bugetul local. Estimarea acestor cheltuieli s-a făcut în funcție de numărul de persoane care îndeplinesc condițiile de decontare și de cheltuielile aferente unui an financiar.

Pentru anul 2019 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 13 mii lei.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2018 iar ca necesar propunem pentru anul 2019, ținând cont de procentul de creștere medie a prețurilor de consum de 2,8% față de anul 2018, suma de 542 mii lei, respectiv:

 • -  la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 35 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2018 la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 32 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2018

la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 180 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2018 si procentul de creștere de 2,8%.

la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 40 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2018 si procentul de creștere de 2,8%.

la alin.20.01.05 carburanți si lubrefîanti bugetul de 8 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2018 si procentul de creștere de 2,8%.

la alin.20.01.06 piese de schimb bugetul de 10 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2018 si procentul de creștere de 2,8% și necesarul de piese de schimb pentru calculatoare, utilaje, mașini și echipamente.

la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugetul de 19 mii lei reprezintă cheltuieli de telefonie și internet

la 20.01.09” materiale cu caracter funcțional” bugetul de 34 mii lei reprezintă materiale funcționale avand ca baza realizările anului 2018,

la 20.01.30”alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentru reparații ale bunurilor din unități, diverse servicii necesare desfășurării activitatii: autorizații de funcționare, avize, etc., bugetul pe anul 2018 fiind de 75 mii lei la 20.04.04 ”Dezinfectanți” bugetul prevăzut este de 5 mii lei, sume necesare pentru achiziția de materiale ce respectă prevederile igienico-sanitare

la 20.05.01 ”uniforme și echipament” este prevăzută pentru anul 2018 suma de 10 mii lei, pentru echipamentul de protecție obligatoriu necesar în bucătărie și la curățenie, paza si protecție, muncitori.

la 20.05.03 ”lenjerie și accesorii de pat” este prevăzută pentru anul 2018 suma de 10 mii lei, pentru reîmprospătarea stocului de lenjerie și accesorii necesare dotării internatului cămin

la 20.05.30 ”bunuri de natura obiectelor de inventar” bugetul este de 34 mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele.

la 20.06.01 ”deplasari interne, detasari, transferări” bugetul este de 3 mii lei pentru deplasările interne în interesul învățământului

la 20.11 ”cărți, publicații și materiale documentare” bugetul de 7 mii lei la 20.13 ”pregatire profesionala” bugetul de 13 mii lei pentru anul 2018 la 20.14 ”protectia muncii” bugetul de 7 mii lei a fost propus in baza realizărilor din anul 2018 si are creștere de o mie lei fata de anul precedent.

la 20.30.01 ”reclama și publicitate” bugetul este de 5 mii lei, suma previzionată fiind pentru anunțurile de concurs, în eventualitatea că, la nivel de unitate, se vor vacanta posturi ce trebuiesc ocupate conform reglementărilor legale.

la 20.30.03 ”prime de asigurare non viata” bugetul estpîțj^Tțiițși previzionată fiind pentru cheltuieli efectuate cu asigur^gț® Rd dkdtgatbrii pentru autovehiculele din dotare                        !?<b \           > î

ima


la 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” bugetul este'de Ș iiiii lei, suma previzionată fiind pentru cheltuieli din alte categoriî^^^pi^regâsesc in capitolele bugetare precedente.

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

- la 57.02 „ajutoare sociale in numerar” unitatea de învățământ a previzionat suma de 15 mii lei ținând cont de plățile efectuate în anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2018/2019 pentru copii cu nevoi speciale; potrivit HG 423/16.06.2016, s-au avut in vedere dosarele înregistrate privind elevi cu nevoi speciale integrați în învățământul de masă


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

- La 59.01 „burse” unitatea de învățământ a previzionat suma de 33 mii lei ținând cont de plățile efectuate în anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2018/2019 pentru copii cu părinți cu venituri mici - 9 dosare, orfani -15 dosare, copii cu certificate medicale pentru afecțiuni grave - 4 dosare, burse de merit - 13 dosare și burse de performanță - 9 dosare.

(fpgwș’i. >-

DIRECTOR,


Prof. Simona Lupu
JUDEȚUL:_PRAHOVA__

Unitatea administrativ-teritorială:__COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU.

Formular:     11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

602

178

180

75

169

622

629

648

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

572

168

170

75

159

592

599

618

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

572

168

170

75

159

592

599

618

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

15

3

5

5

2

17

18

20

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

15

3

5

5

2

17

18

20

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

15

3

5

5

2

17

18

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

557

165

165

70

157

575

581

598

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10. 20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

557

165

165

70

157

575

581

598

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

100

25

25

25

25

102

105

105

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

220

60

60

20

80

227

227

234

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

237

80

80

25

52

246

249

259

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)________

37.10

0

0

0

0

0

0

0

0

37.10.01

Donații și sponsorizări**)          ___ ______ ________ _______

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localțcu semnul minus) ________________


Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Alte transferuri voluntare


 • II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30

10

10

0

10

30

30

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

30

10

10

0

10

30

30

30

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43. 10.33)

43.10

30

10

10

0

10

30

30

30

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

30

10

10

0

10

30

30

30

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31 12.2015

*“*) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:__PRAHOVA__

Unitatea administrativ-teritorială:___COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU.

Formular:     11/02

fa


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

finm+fic» 10+rs m+7n m+74 in+7Q mi

49.10

627

0

173

170

105

179

622

629

648

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

627

0

173

170

105

179

622

629

648

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

627

0

173

170

105

179

622

629

648

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

377

0

103

100

85

89

365

372

384

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

115

28

30

30

27

119

123

125

Invatamant profesional

65.10.04.03

262

75

70

55

62

246

249

259

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

invatamant special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

250

0

70

70

20

90

257

257

264

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

250

70

70

20

90

257

257

264

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

vi

/ ’.k

V  \

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

V.

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

zX /.'■

DEFICIT11 99.10.96 + 99.10.97

99.10

yss

&

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020 2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III       Trim IV

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

I

■49.10

I

i

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

JUDEȚUL:__PRAHOVA__

Unitatea administrativ - teritorială :__COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU___

lnstitu{ia publică:___

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

//Cc

//?


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2019

Estimări

Cod

PREVEDERI ANUALE          PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

627

0

184

185

99

159

622

629

648

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

602

0

184

185

74

159

622

629

648

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

602

0

184

185

74

159

622

629

648

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

65

0

26

31

0 8

67

69

69

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

63

0

25

30

0

8

65

67

67

Salarii de baza

10.01.01

5

0

5

0

0

5

5

5

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

58

25

25

0

8

60

62

62

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

2

0

1

1

0

0

2

2

2

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2

1

1

0

0

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

537

0

158

154

74

151

555

560

579

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

142

0

49

43

19

31

146

146

151

Furnituri de birou

20.01.01

8

2

2

2

2

9

9

9

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8

2

2

2

2

8

8

8

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25

10

10

0

5

25

25

25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5

0

2

2

1

5

8 Ko 5

5

5

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3

0

0

3

0

<5

Piese de schimb

20.01.06

4

0

2

0

2

->   <<: 4

4

Transport

20.01.07

Z:?;/ /a

Kv.  \'

• A

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9

2

2

3

2

'io

-1a

3” 10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

30

20

5

15

Q» 70

75

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10

3

3

2

2

' H 10

:/ .-io

10

Reparații curente

20.02

15

0

5

10

0

15

C     17

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

220

0

60

60

20

80

227

1     227

234

Hrana pentru oameni

20.03.01

220

60

60

20

80

227

227

234


Cod

Bi.' 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

U E IV U IVI 1 K E A  INUllzAIWKILUK

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II      Trim III

Trim IV

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15

0

5

0

5

5

27

28

30

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15

5

0

5

5

27

28

30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10

0

2

3

5

0

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

10

2

3

5

0

5

5

5

Materiale de laborator

20.09

120

35

35

15

35

120

122

125

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

0

5

0

0

10

11

12

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10

0

7

3

0

0

5

5

5

Reclama si publicitate

20.30.01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10

7

3

0

0

5

5

5

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25

0

0

0

25

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

25

0

0

0

25

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

25

0

0

0

25

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

25

0

0

0

25

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

X

Deficit (93.01.97)

93.01

\

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finani publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusCOLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI

C.I.F. 2845508


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2019 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2020 -pentru bugetul finanțat din venituri

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2019 s-au avut în vedere realizările anului 2018 și modificările legislative de ultimă oră.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 465624/28.09.2018 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, în contextul macroeconomic.

Pentru estimarea veniturilor s-a tinut cont de realizările anului 2018 si de

>                                                                                                                     s

obiectivele propuse pentru următoarea perioadă.

Pentru estimările 2020-2022 s-a aplicat media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel:

 • -  pentru anul 2019, o creștere de 3,1 % față de anul 2018

 • -  pentru anul 2020, o creștere de 2,3 % față de anul 2018

 • -  pentru anul 2021, o creștere de 2,2 % față de anul 2019

 • -  pentru anul 2022, o creștere de 2,0 % față de anul 2020

Propunerea noastră pentru anul 2019 este de a se realiza venituri totale de 602 mii lei, provenite din următoarele surse de venit:

 • -  31.10.05.30 ”Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

9                                                                          9

publice” venituri realizate din închirieri de spații cu tarife reglementate prin HCL, în valoare de 15 mii lei

 • -  33.10.05 ”Taxe și alte venituri din învățămînt” venituri realizate din sumele încasate pentru practica pedagogică desfășurată de profesorii noștri ca urmare a contractului încheiat cu U.P.G. Ploiești si alte venituri din invatamant, are valoarea de 100 mii lei

 • -  33.10.14 ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” venituri realizate din sumele încasate de la elevii cazați în internatul școlar pentru masa cantină, 15 lei/zi, venituri estimate la suma de 220 mii lei

 • -  33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” venituri realizate în cadrul Atelierului școală, din activitatea de producție patiserie și de comerț desfășurată cu personal calificat angajat, cu elevii, profesorii și maiștrii instructori îndumători, în valoare de 237 mii lei

 • -  37.10.03 ”Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțare secțiunii de dezvoltare a bugetului local” s-a repartizat suma de 25 mii lei din excedentul realizat în anii precedenți

37.10.04 ” Vărsăminte din secțiunea de funcționare” suina -de;-25 mii iei va fi folosită pentru achiziționarea de utilaje performaffl^^ntțiT^ptarea atelierului școală și pentru activitatea didactică, confoimj’Hșteigdpț in’Wștiții

,w ’    ’                         R/GSWA H ’

atașată.

40.10.15.01 „ouiuc uiuijMtic ut auiimiisii amic iuușu^iirțu^tVAvjjuvniui anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare-de'casă de casa” suma de 32.896,04 lei.


Sume utilizate de administrațiile locăfevdija|WxcWentul

43.10.09 ”Subvenții pentru instituții publice” reprezintă subvenția

acordată pentru cheltuielile cu utilitățile aferente internatului cantină, de 30 mii lei

Pentru cheltuieli din venituri proprii, propunerea noastră de buget la cheltuieli aferente Secțiunii funcționare este de 602 mii lei.

S                         9

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL - s-au avut în vedere creșterile salariale potrivit Legii 153/2017. Sumele din prevedere s-au obținut prin estimarea cheltuielilor cu practica pedagogică a profesorilor pentru anul școlar 2018/2019, conform Contractului nr.1307/01.10.2018 încheiat cu Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești. Fondul de solidaritate previzionat este calculat prin aplicarea procentului de 2,25% la prevederile anuale de la salarii de bază (10.01.01) și de la plata cu ora (10.01.11).

Pentru anul 2019 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 65 mii lei.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2018 iar ca necesar propunem pentru anul 2019, ținând cont de procentul de creștere medie a prețurilor de consum de 2,8% față de anul 2018, suma de 537 mii lei, respectiv:

 • -  la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 8 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2018 și a previziunilor pentru anul 2019

 • -  la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 8 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2018

 • -  la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 25 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2018 și sunt suportate din subvenția primită

 • -  la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 5 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2018 și sunt suportate din subvenția primită

 • -  la alin.20.01.05 carburanți si lubrefîanti bugetul de 3 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile preconizate a se realiza pentru încasarea de venituri din închirierea microbuzului școlar

 • -  la alin.20.01.06 piese de schimb s-a alocat suma de 4 mii lei pentru cheltuieli aferente autovehiculelor inchiriate

 • -  la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugettil-'db-9'.mii XMiF

reprezintă cheltuieli de telefonie                             ■   •

 • -  la 20.01.09” materiale cu caracter funcțional” bugetul de 70 mii ’lei-

reprezintă mărfuri achiziționate pentru activitatea de desfacere din cadrul atelierului școlar                                                —

3

 • -  la 20.01.30”alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentru reparații ale bunurilor din unități, diverse servicii necesare desfășurării activitatii, bugetul pe anul 2019 fiind de 10 mii lei

 • -  la 20.02. "Reparații curente” s-a prevăzut o sumă în cazul necesității unor lucrări ce nu suportă amânare, lucrări de maximă urgență, suma propusă fiind de 15 mii lei

 • -  la 20.03.01 ”Hrana pentru oameni” bugetul de 220 mii lei a ținut cont de cheltuielile efectuate în anul precedent pentru pregătirea hranei elevilor cazați în internatul școlar. S-a tinut cont de numărul de înscriși în anul școlar

5                                           5                               3                                                                                         3                            3

2018/2019 și de alocația de hrana de 15 lei pe zi pe elev si de faptul ca din acest an, la solicitare se va prepara masa calda de prânz la solicitarea personalului angajat si a elevilor scolii.

 • -  la 20.05.01 ” Uniforme și echipament” prevederea pentru anul 2019 este de 5 mii lei

 • -  la 20.05.30 ”bunuri de natura obiectelor de inventar” bugetul este de 15 mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele, cu preponderență activității atelierului școală, practicii elevilor.

 • -  la 20.06.02 ”deplasari în străinătate” bugetul este de 10 mii lei pentru deplasările în interesul învățământului, pentru deplasările parteneriatelor aflate în derulare

 • -  la 20.09 ”MateriaIe de laborator” sunt cheltuieli cu materia primă necesară activității de producție din cadrul atelierului școală, de 120 mii lei

 • -  la 20.11 ”cărți, publicații și materiale documentare” bugetul este de 5 mii lei

 • -  la 20.30.30 ”Alte cheltuieli” bugetul este de 10 mii lei.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

LA 71.01.30 „Alte active fixe” unitatea de învățământ a previzionat suma de 25.000 lei avand in vedere nevoia de a achiziționa mijloace fixe pentru desfasurarea activităților din scot 1  1 '             ’ a si pentru atelierul școala.


ADM.FINANC


Ec. AlexandrescuNOTA DE FUNDAMENTARE

IN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENȚIEI PENTRU INTERNAT CANTINA

Colegiul Economic Virgil Madgearu dispune de Internat cantina pentru elevi cu o capacitate de 140 de locuri situat in Ploiești, str. Armași nr. 42 A.

In anul 2018, pentru intretinerea si buna funcționare a acestui spațiu, au fost efectuate cheltuieli cu utilitățile astfel:

 • -  Pentru incalzire, la societatea Veolia, s-a achitat suma de 60.536 lei

 • -  Pentru consumul de energie electrica din totalul de 37.212 lei achitat societății de furnizare, valoarea calculata pentru consumul de la internat cantina este de 16.000 lei.

 • -  Pentru serviciile asigurate de firma de salubritate ROS AL s-a achitat suma de 19.114,67 lei, cheltuielile aferente internat-cantina fiind de 4.118,04 lei

Pentru consumul de apa, societatea APA NOVA a facturat consumuri in valoare de 25.884 lei, din care, pentru internat cantina consumul este de 9.423,67 lei.

Pentru telefon, internet, cablu TV cheltuielile repartizate locației din str. Armași, pentru internat cantina sunt de 4.552 lei.

Totalul cheltuielilor cu utilitățile pentru activitatea spațiului de internat cantina se ridica la suma de 94.629,71 lei. Din aceasta valoare a fost incasata de la copii suma de 13.690 lei, ca regie pentru internat cantina, pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile.

Având in vedere cele prezentate, venim cu solicitarea de a ne subvenționa cu suma de 30.000 lei pentru cheltuielile cu utilitățile la internat-cantina ce funcționează in cadrul instituției noastre.COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR. 24


Nr. 1212 Data 28.03.2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

"(1*1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asiyură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 32.896,04 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 32.896,04 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 7.896,04 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dc funcționare”);

 • - suma de 25.000 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).


JUDEȚUL: Prahova Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUN.PLOIEȘTI


Instituția publică:CN ALEXANDRU IOAN CUZA MUN.PLOIESTI

Formular:


11/06


W NC £ NGc

Ho


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

I

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

496

117

216

108

55

498

509

519

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

496

117

216

108

56

498

509

519

7+59)

01

496

117

216

108

55

498

509

519

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15

1

5

5

4

15

15

15

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

15

1

5

5

4

15

15

15

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15

1

5

5

4

15

15

15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

417

112

186

83

36

429

440

450

>1.30)

20.01

377

112

165

73

27

389

400

410

Furnituri de birou

20.01.01

13

1

7

4

1

13

13

13

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9

0

5

3

1

10

10

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

209

80

85

30

14

229

240

250

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25

5

8

7

5

21

21

21

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18

4

6

7

1

18

18

18

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8

2

4

2

0

8

8

8

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

95

20

50

20

5

90

90

90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

23

0

11

6

6

23

23

23

Uniforme si echipament

20.05.01

3

0

1

1

1

3

3

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

0

10

5

5

20

! • 1 s oi-v/W

20

>6.02)

20.06

3

0

1

1

1

.

:zf5O3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

0

1

1

1

C — 3

I      13

ntare

20.11

3

0

1

1

1

Iho3

k)

onala

20.13

4

0

3

1

0

4

uncii"

.........~_ - __ - - ----- —-

20.14

4

4

o

0

.4

' A

MCZ -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3

0

1

1

1

3

3

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3

0

1

1

1

3

3

3

>7.02)

57

19

1

10

5

3

9

9

9

>2.05)

57.02

19

1

10

5

3

9

9

9

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19

1

10

5

3

9

9

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

45

3

15

15

12

45

45

45

urse

59.01

45

3

15

15

12

45

45

45


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusOrdonator Te


contabil se,JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:CN ALEXANDRU IOAN CUZA MUN.PLOIEȘTI

Formular:    11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Buget 2019                                      Estimări

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

496

117

216

108

55

498

509

519

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

496

117

216

108

55

498

509

519

învățământ secundar superior

65.02.04.02

496

117

216

108

55

498

509

519

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.


CONTABIL SEF,
£L


COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010 COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTAREUrmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 astfel:

2019-496,00 mii lei;

 • 2020 - 498,00 mii lei;

 • 2021 - 509,00 mii lei;

2022-519,00 mii lei;

2019

2020

2021

2022

- cheltuieli de personal - suma de

15,00

15,00

15,00

15,00

- bunuri si servicii      - suma de

563,00

569,00

581,00

594,00

- asistenta sociala      - suma de

19,00

9,00

9,00

9,00

- alte cheltuieli( burse) - suma de

45,00

45,00

45,00

45,00

La TITLUL 1 “CHELTUIELI DE PERSONAL”

(art.1O) - suma de 15,00 mii lei, necesar pentru salarii, pentru transport la si de la locul de munca.

La TITLUL // "BUNURI SI SERVICII”

(art 20)- suma de 417,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a luat in calcul nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2018, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2019.

-Art.20.01 - Bunuri si servicii- suma de 377,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2018.

-art. 20.01.01 - Furnituri de birou 13,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri imprimate tipizate) pentru buna desfășurare a activitatii in timpul examenelor de admitere si funcționarea birourilor de contabilitate, secretariat, administrativ, biblioteca, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie 9,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica 209,00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electri; s-a avut ca baza preturile din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

JV —. X              ** X l> *-'’• *

X =?/      -■•■■;'^Ct ”'■ '■

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate 25,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal, meteo, salubritate, intretinere spatii verzi, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.                          <

-art.20.01.08 - Posta, telecomunicații 18,00 mii lei. tv, internet, servicirde cohnunicatii bucla locala program de buget si execuție ch. Bugetare cu primăria.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 8,00 mii lei.

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere 95,00 mii lei - cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor, copiatoarelor, service intranet, incarcat si verificat stingatoare, ISCIR, taxa pentru evaluare externa a colegiului, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a instalaților sanitare, termice, electrice, pardoselelor, a mobilierului școlar, igienizare si alte lucrări necesare pentru întreținerea instituției in condiții bune de funcționare, montarea de usi intre casa scării si holurile scolii, menționat in pv. lasat de la inspectorii ISU pentru prevenirea incendiilor.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar 23,00 mii lei pentru achiziționarea de aparatura birotica pentru cabinetele școlare; banei si scaune pentru sălile de clasa; si a altor obiecte de inventar necesare in timpul anului.

Art.20.06- Deplasări interne, detasari, transferări 3,00 mii lei - cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, etc.

Art.20.11- Cârti, publicații si materiale documentare, tribuna invatamantului 3,00 mii lei

Art.20.13- Pregătire profesionala 4,00 mii lei-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar.

Art.20.14 Protecția muncii, 4,00 mii lei.

Art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 mii lei, servicii de intretinere, si alte cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru buna desfășurare a activitatii instituției.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA (CQD-art.57.02.01) - 19,00 mii lei -copiii cu CES si deplasări olimpiade naționale.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59) - 45,00 mii lei.

59.01 Burse 45,00 mii lei- acordate elevilor. In anul școlar 2019-2020-2021-2022 avem inscrisi 1082 elevi din care au dosare aprobate pentru burse in funcție de bugetul aprobat in anul 2019, astfel:

 • -  bursa de performanta 8 elevi x 100 lei x 9 luni = 7.200 lei;

 • -  bursa de merit 21 elevi x 100 lei x 9 luni = 18.900 lei;

 • -  de studiu 8 elevi x 50 lei x 9 luni = 3.600 lei;

 • -  bursa de ajutor social- venit mic - 2; orfan -12; boala -4; total 18 elevi x 50 lei x 12 luni = 10.800 lei;

conform criteriilor de acordare impuse de ORD.M.F.P nr.5576/7.10.2011 actualizat. Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem multi elevi premianti la olimpiade internatinale, concursuri naționale./fa


JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA

Formular:     -11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

NOTA:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

150

150|

150

150

150

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

150

150

150

150

150

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

150

150

150

150

150

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

150

150

150

150

150

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

90

90

90

90

90

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

90

90

90

90

90

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

90

90

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

90

90

90

90

90

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

60

60

60

60

60

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

60

60

60

60

60

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

60

60

60

60

60

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA

Formular:   [ 11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI


- mii lei


Buget 2019                                          Estimări

PREVEDERI ANUALE          PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOtal chELtUIelI - SeCTiuNeă de functIoNarE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

182

182

150

150

150

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

182

182

150

150

150

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

182

182

150

150

150

învățământ secundar superior

65.10.04.02

182

182

150

150

150

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

182

182

150

150

150

învățământ secundar superior

65.10.04.02

182

182

150

150

150

EXCEDENT 98.10.96

98.10

32

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

32

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.JUDEȚUL: Prahova

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUN.PLOIEȘTI


Instituția publică:CN ALEXANDRU IOAN CUZA MUN.PLOIEȘTI Formular:


11/06


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

182

182

0

0

0

150

150

150

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

182

182

»

0

0

150

150

150

7+59)

01

182

182

0

0

0

150

150

150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 lai

20.25+20.27+20.30)        20

182

182

0

0

0

150

150

150

11.30)

20.01

97

97

0

0

0

97

97

87

Furnituri de birou

20.01.01

5

5

0

0

0

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5

5

0

0

0

5

5

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5

5

0

0

0

5

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70

70

0

0

0

70

70

70

ente

20.02

10

10

0

0

0

10

10

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

71

71

0

0

0

39

39

39

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

71

71

0

0

0

39

39

39

>6.02)

20.06

5

5

0

0

0

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

5

0

0

0

5

5

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

ntare

20.11

0

0

0

0

0

0

0

o

onala

20.13

_9

A J.

0

0

0

9

9

>’$ 9|


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusOrdonăto


< Contabil sef,

COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHINR. 10 COD 100010,             \

COD FISCAL 2845389                  \ Vt

TEL/FAX 0344/802071/0344802070 ' -*> Cv^: > ' '?> - r

NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Prin prezenta, solicităm aprobarea Bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, la venituri cu suma de 150,00 mii lei și la cheltuieli 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 182,00 mii lei.

La cheltuieli este inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 in suma de 32,13 mii lei, suma înregistrată în contul de trezorerie 82 98.00.00, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentrui cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent’’.

Alocările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2019-2022 sunt egale pentru fiecare an cu cele alocate pentru anul 2019.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este realizat din chiria unui chioșc alimentar în suprafață de 6 mp, și ocazional convenții de închiriere a sălii de sport pentru desfășurarea activităților sportive;

Pentru anul 2019, la venituri este de 150,00 mii lei, si la cheltuieli este de 182,00 mii lei, DIN CARE 32,13 mii lei din excedentul anului 2018 vor fi în total de 182,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 182,00 mii lei,

conform anexei nr.2.

DIRECTOR,

Prof. Popescu Rqtiica

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Hoabăn Marilena


C.N.” ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

avizat;


.’ *.-•* b ’ ‘ v, \ ’•   -

’• ••:        ■.!••*      ; »-k r

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

nota privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 32.135,35 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 32.135,35 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 32.135,35 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 0.00 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

DU

PROF. POPl’S


fCTOR,

J RODICA


CONTABIL SEF,

EC. HOABAN MARILENA


JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIEȘTI

Formular. 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

828,00

186,25

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

828,00

186,25

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

24,00

6,25

10,75

0,00

7,00

26,00

27,00

28,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

24,00

6,25

10,75

0,00

7,00

26,00

27,00

28,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

24,00

6,25

10,75

0,00

7,00

26,00

27,00

28,00|

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

651,00

180,00

242,00

129,00

100,00

670,00

686,00

703.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

620,00

177,00

227,00

116,00

100,00

635,00

648,00

664,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

0,00

6,00

3,00

3,00

13,00

14,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

55,00

0,00

20,00

15,00

20,00

55,00

56,00

57,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

314,00

140,00

140,00

34,00

0,00

324,00

331,00

341,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

14,00

16,00

11,00

14,00

56,00

57,00

58,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

40,00

8,00

10,00

10,00

12,00

41,00

42,00

43,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

54,00

1,00

15,00

18,00

20,00

55,00

56,00

57,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

14,00

20,00

25,00

31,00

91,00

92,00

93,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Medicamente

20.04.01

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00|

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

0,00

5,00

10,00

0,00

\ l s AȚ 0

20,00

X

? -22,00 &,oo|

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

0,00

5,00

10,00

0,00

20$)

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2,00

$00

\ *Joo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

200

VJ2j00

/o?00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

v3#P

'■ <4.«6

/O-oc

■A 4/ 8,00

Pregătire profesionala

20.13

7,00

2,00

5,00

0,00

0,00

7,00

-—8,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,6’0

V

1,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug 019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40,00

0,00

10,00

20,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

40,00

0,00

10,00

20,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

40,00

0,00

10,00

20,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

113,00

0,00

71,00

42,00

0,00

119,00

125,00

131,00

Burse

59.01

113,00

___0J)0

71,00

42,00

0,00

119,00

125,00

131,00|


CONTABIL SEF GRIGORE MARIA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIESTI

Formular:    11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79,02)

49.02

828,00

186,25

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

828,00

186,25

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

828,00

186,25

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

3,00

3,00

3,00

învățământ primar

65.02.03.02

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

3,00

3,00

3,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

825,00

186,25

331,75

191,00

116,00

812,00

835,00

859,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

59,00

1,30

33,70

22,00

2,00

59,00

59,00

59,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

766,00

184,95

298,05

169,00

114,00

753,00

776,00

800,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

828,00

186,30

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

49.02

828,00

186,30

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

63.02

828,05

186,30

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

Din total capitol:

65.02

828,05

186,30

333,75

191,00

117,00

815,00

838,00

862,00

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

învățământ primar

65.02.03

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

3,00

3,00

3,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.03.02

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

3,00

3,00

3,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

învățământ secundar inferior

65.02.04

825,05

186,30

331,75

191,00

116,00

812,00

835,00

859,00

învățământ secundar superior

65.02.04.01

59,00

1,30

33,70

22,00

2,00

59,00

59,00

59,00

65.02.04.02

766,05

185,00

298,05

169,00

114,00

753,00

776,00

800,00


CONTABIL SEF GRIGORE MARIACOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

..VI UN.PLOI EȘTI

Nr.....din./'f'P........F *

S Sl'

AVIZAT, /

ORDONATOR PRINCIPJ&DE CREDITE, /

Ap ■ nrVMW/UfF    1


”S


DIRECȚIA ECONOMICA,


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL DE BUGET AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

Având in vedere adresa Serviciului- Buget -împrumuturi din cadrul Primărie Municipiului Ploiești,privind necesitatea intocmirii bugetului pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022,a incadrarii in sumele alocate,unitatea noastra a procedat la intocmirea si fundamentarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local.

In cadrul bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local suma totala alocata pentru anul 2019,aferenta unitarii noastre este de 828,00 mii lei,astfel:

 • * Cheltuieli de personal    =     24,00 mii lei

*Bunuri si servicii          =    651,00 mii lei

 • * Asistenta sociala          =     40,00 mii lei

*Alte cheltuieli(Burse)      =    113,00 mii lei

La TITLUL I “CHELTUIELIDE PERSONAL”(art.lO)- suma de 24,00 mii lei

-art.l0.01.15-alocatiipentru transportul = 24,00 mii lei

la si de la locul de munca

TITLUL IP’BUNURI SISERVICII”(art 20)- suma de 651,00 mii lei.

Suma propusa,rezulta din realizările anului 2018, aferente acestor cheltuieli,astfel: -Art.20.01-Bunuri si servzcw-estimam suma de 651.00 mii Zez',luandu-se ca baza de calcul anul 2018.

-âvv.20.01.01-Furnit uri de birou-12.00 mii Zez-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskete,cd-uri, imprimate ,tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate,secretariat,laboratoarelor de limbi străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie si fizica.

-avX.20.01.02-Mate riale pentru curatenie-55,00 mi /ez-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

Unitatea noastra din strada Gh.Doja nr.98 si Anexa din strada Romana nr.57 se intind impreuna pe o suprafața totala de 15000 mp,suprafața care zilnic trebuie curatata si dezinfectată,in doua schimburi.

-art.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-314.00 mii Zez'-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric;s-a avut ca baza preturile din anul 2018.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-55,00mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru rampa,canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018

-aA.20.01.08-Posta,telecomunicații,radio,tv,internet-40,00mii /^/-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet,tv,convorbiri telefonice.

-aA.20.01,09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-54.00 mii lei

In cadrul unitarii noastre,pe parcursul unui an școlar întâlnim diverse deteriorări lafef calorifere(in timpul iernii ,cand se da drumul la căldură si cedeaza la presiune),toeȘiUbte/., ';■$/ baicti,băilor de la internat,geam uri si pentru o buna funcționare se achiziționează

-aA.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-90.00 mii /e/-cheltuiâK<'c^;bngreaz^ contractele pe care le avem încheiate cu diferite societari pentru întreținerea calculatoarelor,copiatoarelor,servicii de legatorie-arhiva;procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de mentenanta a hidrantilor,verificarea instalației electrice a scolii,servicii arhivare si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Art.20.04-Medicamente si materiale sanitare - 2,00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea de medicamente si material necesare dotării cabinetului medical.

:\A.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventor -15,00 mii /^/-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar necesare desfășurării activitatii in bune condiții.

Ait.20.06-Deplasari,detasari,transferuri 2.00 mii /eZ-cheltuieli cu transportul personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,întruniri.

Art.20.11-Carti,publicații si materiale documentare - 3,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea de cârti,publicații la biblioteca scolii.

Aw.20.13-Pregătireprofesionala-7.00 mii /ef-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

Axl.20.14-Protectia muncii-2.00 mii /^/-cheltuieli privind achiziționare de formulare necesare documentației de protecția muncii.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA(art.57.02.01) -suma de 40,00 mii lei- aferenta cheltuielilor cu transportul elevilor la competițiile școlare.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI(Burse-art.59)-l 13,00 mii lei -cuprinde cheltuielile cu bursele acordate elevilor.La fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere numărul mare de elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa de performanta,merit, studiu si de ajutor social conform criteriilor de acordare .

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem foarte multi elevi premianti la olimpiade internaționale,concursuri naționale.

In anexa ,deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2020-2022,unde a fost luata in calcul o creștere procentuala pentru fiecare an financiar,conform indicelui preturilor de consum anuntat de INSSE.


CONTABIL SEF GRIGORE MARIA

JUDEȚUL:__PRAHOVA

Unitatea admin COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

do


Formular:


11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

221,00

68,00

67,00

16.00

70,00

234,00

246,00

258,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

221,00

68,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

221,00

68,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

20,00

21,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

20,00

21,00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

20,00

21,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

20,00

21,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

203,00

62,00

61,00

15,00

65,00

215,00

226,00

237,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

203,00

62,00

61,00

15,00

65,00

215,00

226,00

237,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

202,00

62,00

60,00

15,00

65,00

214,00

225,00

236,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

221,00

68,00

67,00

16,00

70,00

234.00

246,00

258,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

221,00

68,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00j

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

221,00

68,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00 J.

.258,00x

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

Y20.00-

Z 21,00 \

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

•I 20,00 •

21,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

'20,00 1

' 21 ;00 ' .s

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

18,00

6,00

6,00

1,00

5,00

19,00

M.o&j

... .21,00^:

DENUMIREA INDICATORILOR


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

Taxe si alte venituri in învățământ

Contribuția elevilor si studenților pentrju ate, cămine si cantineCod indicator

PREVEDERI ANUALE TOTAL

Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

Estimări

2021

2022

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

00.14

203,00

62,00

61,00

15,00

65,00

215,00

226,00

237,00

33.10

203,00

62,00

61,00

15,00

65,00

215,00

226,00

237,00

33.10.05

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

33.10.14

202,00

62,00

60,00

15,00

65,00

214,00

225,00

236,00


CONTABIL SEF GRIGORE MARIA
JUDEȚUL:__PRAHOVA

Unitatea admin COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI Formular:     11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI


Buget 2019


___________- mii lei -

Estimări


PREVEDERI ANUALE


PREVEDERI TRIMESTRIALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2020


2021


2022


TOTAL

Trim II

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50 10+59 10+G3 10+70 10+74 10+79 101

49.10

229,00

0.00

76,00

67.00

16.00

70,00

234,00

246,00

258,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

___Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

49.10

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

63.10

65.10+66.10+67.10+68.10)

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

rr.246.00

258,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

•234,00

246,00

\258,00


DIRECTORCONTABIL SEF


GRIGORE MARIA
JUDEȚULtPRAHOVA

Instituția publică: _:COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI_________

Formular:    11/06

bugetul

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

229,00

0,00

76,00

67,00

16,00

70,00

234,00

246,00

258,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

34,00

0,00

23,00

7,00

0,00

4,00

35,00

36,00

37,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

0,00

4,00

0,00

0,00

2,00

6,00

6,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,00

0,00

1,00

2,00

0,00

1,00

4,00

4,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

0,00

14,00

5,00

0,00

1,00

21,00

22,00

23,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

183,00

0,00

53,00

58,00

11,00

61,00

186,00

196,00

206,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

183,00

0,00

53,00

58,00

11,00

61,00

186,00

196,00

206,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

12,00

0,00

0,00

2,00

5,00

5,00

13,00

14,00

15,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

11,00

12,00

13,00

7/

______________ . 6 L

PROF.BAJENARU CARMEN VERC' ^ "

\* \e%


DIRECTOR


tu

P

ONI&A       ,

J t N*V       /


CONTABIL SEF GRIGORE MARIA
COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Nr..&h...4&,2l(..ML3............


DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE X/PȘ

Pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019,estimam următoarele sume:

-Veniturile secțiunii de funcționare        =            221,00 mii lei

-Cheltuielile secțiunii de funcționare      =            229,00 mii lei


Menționam ca diferența dintre cele doua sume fiind excedentul anului precedent de 8,00 mii lei.

Veniturile aferente unitatii noastre in suma de 221,00 mii lei, provin din: -art.30.10.05-venituri din inchirieri                               18,00 mii lei

-art.33.10.05-taxe si alte venituri din invatamant-                 1,00 mii lei

-art.33.10.14-contributia elevilor si studenților ptdnternat,      202,00 mii lei

cămine si cantine

La stabilirea acestor sume s-a avut in vedere incasarile anului precedent.

-TITLUL II”BUNURI SI SERVICII”(art 20)- estimam 229,00 mii lei,fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,analizandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.In vederea vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2018,creșterea prognozata a acestora in anul 2019.

-avl.20.0I-Bunuri si servicii-estimam suma de 34,00 mii /«',luandu-se ca baza de calcul consumurile anului 2018

-3X1.20.01.01-Furnituri de birou-4,00 mii /«-costul rechizitelor de birou

-3x\..20.01.02-Materialepentru curatenie-6,00 mii /«-costul materialelor de curățenie necesare;

-3x1.20.01.09—Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-4,00 mii /«'-achiziționarea diverselor materiale necesare desfășurării in bune condiții a activitatii;

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu o capacitate de 110 locuri si cantina.

-3X1.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-20,00 mii lei- alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

AxX.20.03.01-Hrana pentru oameni-183,00 mii /«'-cheltuieli privind achiziționarea de hrana pentru elevele din internat.

Axt.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat-12.00 mii /«'-cheltuieli privind achiziționarea unor lenjerii si accesorii de pat pentru dotarea internatului ;procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc la cantina.

In anexe deasemenea sunt inscrise si estimările pentru uramatorii ani,respectiv 2020-2022,unde prevederile bugetare de la venituri si cheltuieli sunt egale si o creștere procentuala pentru fiecare an financiar,conform indicelui preturilor de consum anuntat de INSSE.


CONTABIL SEF, GRIGORE MARIA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI CUI - 2845419

STR. GH.DO.TA , NR. 98


? o a <W\\-A

ORDONATOR PRINCIPAL DEC^REDITE,


AVlzXtevx'.

k


NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 7536,91 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (lj „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționareși dezvoltare, după caz, la sfârșitulexercițiului bugetar”.

Se propune ca din suma de 7536,91 lei, suma de 7536,91 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art.20 din Q.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobt în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR.

CONTABIL,

GRIGORE MARIA


PROF.BA/^)mU^A^|

JUDEȚUL:____PRAHOVA______

Unitatea administrativ - teritorială '.COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIEȘTI_____________

Instituția publică:     ___________

Formular:    11/06

BUGETUL

Met


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

550

142

203

137

68

558

571

584

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

550

142

203

137

68

558

571

584

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

550

142

203

137

68

558

571

584

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

0

8

2

4

14

14

14

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14

0

8

2

4

14

14

14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

0

8

2

4

14

14

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

500

140

171

133

56

514

527

540

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

429

140

148

93

48

443

443

446

Furnituri de birou

20.01.01

20

0

10

5

5

20

20

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

o

5

5

5

20

20

20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240

117

75

28

20

250

250

253

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55

13

_ 20

15

7

55

55

55

Transport

20.01.07

2

0

2

0

3

3

3

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

4

6

5

5

20

20

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

’ 25

1

12

6

6

25

25

25

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52

5

20

27

0

50

50

50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

2

______2

2

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

1

1

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

0

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40

0

10

25

5

Uniforme si echipament

20.05.01

10

0

0

5

5

.......w

'\■' ’._j

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

0

0

. .-,o

•'.'i-: ',.0

/o/o

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30

0

10

20

0

37

f:'^49

50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8

r..............................

3

2

3

< V IJ

iv 5

ț

Buf 7019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

J

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8

0

3

2

3

5

5

5

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

1

1

1

Cârti,

publicații si materiale documentare

20.11

1

1

Consultanta si expertiza

20.12

0

0J

0

“ “o

0

2

2

2

Pregătire profesionala

20.13

20

.

0

10

10

0

20

20

20

Protecția muncii

20.14

3

0

0

3

0

3

3

3

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14

2

8

0

4

9

9

9

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

14

2

8

0

4

9

9

9

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14

2

8

0

4

9

9

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

22

0

16

2

4

21

21

21

Burse

59.01

22

0

16

2

4

21

21

21

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finan' publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusJUDEȚUL:. PRAHOVA

Unitatea a colegiul național jean monnet-ploiesti

Formular:    11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

550

142

203

137

68

558

571

584

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

550

142

203

137

68

558

571

584

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

550

142

203

137

68

558

571

584

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

550

142

203

137

68

558

571

584

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

14

2

8

0

4

9

9

9

învățământ secundar superior

65.02.04.02

536

140

195

137

64

549

562

575

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

■■

.. ... . .

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1>     99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

550

142

203

137

68

558

571

z58<

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

550

142

.

203

137

68

558

571

. |

~ ’ .....584

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

550

142

203

137

68

558

571

584

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

550

142

203

137

68

558

571

584

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

14

2

8

0

4

9

9

9

învățământ secundar superior

65.02.04.02

536

140

195

137

64

549

562

575

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1> 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

1> finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET                  BUGET PE ANUL 20T9J;

PENTRU ACTIVITATEA FINANȚATA DE LA BUGETUL LOCALĂ '  . /

iyv ' V' '

NOTA DE FUNDAMENTARE

U o u.< ':■■■

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 14 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 500 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA - 14 MII LEI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - 22 MII LEI

TOTAL BUGET 2019 -- 550 MII LEI

La intocmirea fundamentării bugetului s-au avut în vedere:

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

*Legea bugetului de stat pe anul 2019;

-Execuția bugetara la31.12.2018

 • - Eventualele creșteri de tarife precum si rata inflației.

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara

 • - Evoluția preturilor

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor

-Necesarul si planul de achiziții pe anul 2019

Număr elevi total

1605

Număr elevi bursieri

40

Cuantum bursă/ lună

2200 lei

Număr clădiri (internat, cantina, casa piticilor, clădire liceu, clădire consolidata, cabina portar, garaj, magazie, sala sport, centrala termica)

9

Număr incaperi (clase, laboratoare, cabinete, camere internat, birouri, sala mese, sala preparatie hrana, magazii, sala sport, spălătorie, calcatorie, cabina portar, etc.)

112

Suprafața de curățenie

10956,25 mp

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET


BUGET PE ANUL 2019 PENTRU ACTIVITATEA FINAN't LA BUGETUL LOCAL


Norme de consum materiale de întreținere /

5000 lei

Consum mediu / lună en. Electrică(in lei)

3500 lei

Consum mediu / lună en. Termică(in lei)

18 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

5 000 lei

Consum de furnituri de birou/luna

1 500 lei

Consum de materiale scolare/luna(bureti, creta, marker, etc.)

500 lei

Contracte de service IT, imprimante, copiatoare, mentenanta sisteme audio-video;

3 000 lei

Servicii de telefonie, internet, telecomunicații

2 000 leiDenumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma /mii LEI

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14

1

BUNURI SI SERVICII

20

500

Bunuri si servicii

20.01

429

Furnituri de birou

20.01.01

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55

Transport

20.01.07

2

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40

Echipamente de lucru si protecție

20.05.01

10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8


COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET

BUGET PJ^ANUL^oMs

PENTRU ACTIVITATEA /CANTATA DE .

LA BUGJ

ETULLOCAI> ■,<<

Pregătire profesionala

20.13

20 •

Protecția muncii

20.14

N3?>

Ajutoare sociale — CES si transport elevi concursuri si olimpiade

57

02.01

14

ALTE CHELTUIELI

59

22

Burse

59.01

22


Administrator financiar,

Ec. Iuliana Popescu

Formular:


11/02 PL NATIONAL JEAN MONNET


HCL


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

365

104

110

62

89

328

328

328

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

365

104

110

62

89

328

328

328

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

365

104

110

62

89

328

328

328

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

35

10

10

5

10

38

38

38

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

10

10

5

10

38

38

38

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

35

10

10

5

10

38

38

38

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

10

10

5

10

38

38

38

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

330

94

100

57

79

290      290

290

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

330

94

100

57

79

290

290

290

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

95

24

30

32

9

50

50

50

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

235

70

70

25

70

240

240

240

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare


***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 "***) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020 A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


ORDONATOR PRINCIP/

L* Mec


JUDEȚUL:__PRAHOVA

Unitatea admin PLOIEȘTI


Formular:


11/02 UL NATIONAL JEAN MONNET


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI


mii lei -


Buget 2019                                            Estimări

PREVEDERI ANUALE          PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 5(Llfi+59Jtm-^W+7n.«l+74.in*79Jni

49.10

415

131

111

66

107

328

328

328

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

415

131

111

66

107

328

328

328

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

415

0

131

111

66

107

328

328

328

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

1

1

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

1

1

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

184

46

46

46

46

128

128

128

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

184

46

46

46

46

128

128

128

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

230

84

65

20

61

200

200

200

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

230

84

65

20

61

200

200

200

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

__[învățământ secundar superior

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.04.02

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

415

131

111

66

107

328

328

328

415

0

131

111

66

107

328

328

328

1

1

1

1

184

46

46

46

46

128

128

128

184

46

46

46

46

128

128

128

230

84

65

20

61

200

200

200

230

84

65

20

61

200

200

200

L

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT1' (99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.Formular:


Tsq wt-e&uc~ WrfioMfiț-       » tMuer

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

/W 5

/¥<?z    /^s


- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

415

104

110

112

89

328

328

328

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

415

104

110

112

89

328

328

328

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

415

0

104

110

112

89

328

328

328

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

40

11

16

5

8

7

7

7

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

38

10

15

5

8

6

6

6

Contr

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

38

10

1

15

1

5

8

6

1

6

1

6

1

butii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

2

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2

1

1

1

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

375

0

93

94

107

81

321

321

321

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

81

27

22

17

15

131

131

131

Furnituri de birou

20.01.01

4

2

1

1

10

10

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4

2

1

1

10

10

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

20

19

1

50

50

50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4

2

1

1

5

5

5

Transport

20.01.07

3

1

1

1

3

3

3

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3

1

1

1

3

3

3

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3

1

1

1

5

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40

6

12

12

10

45

45

45

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

210

65

64

20

61

.150

150

Hrana pentru oameni

20.03.01

210

65

64

20

61

150

7150

^150

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1

1

7r<3

3 ’

<3

Dezinfectanti

20.04.04

1

1

3-

3A

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

70

3

67

' 37..

•>'37./

f

37

Uniforme si echipament

20.05.01

5

3

2

=2^'7

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

65

65

35^

4J35>"

35

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

1

1

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bl 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

1

1

1

Consultanta sl expertiza

20.12

2

2

Pregătire profesionala

20.13

5

3

2

Protecția muncii

20.14

3

1

1

1

NOTA; Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului fman-publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus"< 'OA

/Q^7.\vX

NOTA DE FUNDAMENTARE Vf5

VENITURI: 365 mii lei

30.05.30 - ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI - 35 MII LEI

33.05.00 - TAXE SI ALTE VENITURI DIN INVATAMANT - 95,00 MII LEI

33.14.00 -CONTRIB. ELEVILOR PENTRU INTERNAT SI CANTINA-235,00 MII LEI

CHELTUIELI:415 mii lei

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL-40,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 375,00 MII LEI

Diferența dintre cheltuieli si venituri este de 50 mii lei si reprezintă excedent cumulat la 31.12.2018.

La intocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

*aprobarea de către ISJ a normelor aferente practicii pedagogice efectuate la UPG Ploiești;

* Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

*Proiectul de buget pe anul 2019;

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

 • - Orele estimate a se efectua in cadrul programului ECDL in sistem PCO;

-Orele pe care le vor efectua profesorii in cadrul cursului de psihopedagogie;

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile;

 • - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent;

-Execuția bugetara la 31.12.2018;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

-Numărul elevilor din internat si al celor care servesc masa la cantina scQlii6ip,crestere5infWiul

"               v

/W.',!;ÎK \ ’ ț rfWW'.'X \ V"' l


2019 fata de 2018);


-Tariful de masa si cazare aprobat in CA;


i/

inte^


-Necesarul de materiale de curățenie si intretinere pentru cantina si

Număr norme - total

1,26

Număr persoane - total

6

Număr norme cadre didactice

1,26

Număr persoane - cadre didactice

6

Număr norme personal auxiliar

0

Număr persoane- personal auxiliar

0

Număr elevi cantina-intemat-scoala după scoala-total

200

Fond salarii/lună

3,5

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

Norme de consum materiale de întreținere /

1000 lei

Consum mediu / lună en. Electricăfin lei)

1500 lei

Consum mediu / lună en. Termicăfin lei)

8 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

1 000 lei

Consum de furnituri de birou/luna

500 lei


Denumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma /mii

CHELTUIELI DE

10

40

Cheltuieli salariate in bani

10.01

Fond aferent plătii cu

10.01.11

38

Contribuții angajator

10.03

2

BUNURI SI SERVICII

20

375

Bunuri si servicii

20.01

81

Furnituri de birou

20.01.01

4

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4

încălzit, Iluminat si forța

20.01.03

20

1 pa, canal, salubritate

20.01.04

4

i ransport

20.01.07

3

Posta, telecomunicații,

20.01.08

3

Materiale si prestări de

20.01.09

3

Alte bunuri si servicii

20.01.30

40

Hrana pentru oameni

20.03.01

210

Dezinfectanti

20.04

20.04.04

1

Bunuri de natura

20.05

70

Echipamente

20.05.01

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

65

Deplasări interne, detașări,

20.06.01

3

Consultanta si expertiza

20.12

2

Pregătire profesionala

20.13

5

Protecția muncii

20.14

3


Director,


Administrator financiar,


COLEGIUL NATIONAL „JEANMONNET”

MUNICIPIUL PLOIESTI-STR. NICOLAEIORGA, NR.7

AVIZAT, A" A'" A

;®A'/          '*4

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

'A                     ■   ■          /,%,

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedent prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art.57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fală de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 50 346,22 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 50 346,22 lei sa fie utilizat pentru:

- suma 50 346,22 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);


CONTABIL,

Iuliana Popescu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Instituția publică: COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI Formular:    11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

mii lei

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

952

0

223.90

383.00

252.00

93.10

902

921

939

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

952

0

223.90

383.00

252.00

93.10

902

921

939

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

952

223.90

383.00

252.00

93.10

902

921

939

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10

0

1.8

4

3

1.2

10

11

12

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

10

0

1.8

4

3

1.2

10

11

12

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10

0

1.8

4

3

1.2

10

11

12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

692

0

181

279

179

53

712

730

747

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

468

0

177

160

82

49

486

502

513

Furnituri de birou

20.01.01

15

0

3

6

5

1

15

15

15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50

0

1

20

20

9

50

50

50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

261

0

141

80

10

30

266

281

290

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43

0

11

15

17

0

45

45

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16

0

4

5

4

3

16

16

17

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

13

0

4

4

4

1

14

15

15

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70

0

13

30

22

5

80

80

81

Reparații curente

20.02

140

0

0

70

70

0

140

140

140

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

39

0

0

30

9

0

40

42

47

Uniforme si echipament

20.05.01

2

0

0

0

2

0

X \2

« o 4.

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37

0

0

30

7

0

v .-?38'

-•'^40

\   45

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

0

1

1

1

0

*    3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

0

1

1

1

.1

Q

'<3

«’i  3

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3

0

0

0

3

o

Py ''' ■ ■ 3

;t/3

oi 3

Pregătire profesionala

20.13

24

0

2

10

10

2

piX ii

os y 24

24

Protecția muncii

20.14

13

0

0

8

3

2

. /   15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30

2

0

1

0

1

0

2

2

2

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2

0

1

0

1

0

2

2

2

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

70

0

15.6

30

20

4.4

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

70

0

15.6

30

20

4.4

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

70

0

15.6

30

20

4.4

0

0

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

180

0

25.5

70

50

34.5

180

180

180

Burse

59.01

180

0

25.5

70

50

34.5

180

180

180

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanț publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII “Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusCONTABIL SEF,


MALACESCU MIHAELAJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: COL.NAT. "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI Formular:   11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

învățământ secundar superior

65.02.04.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

952

0

223.9

383

252

93.1

902

921

939

învățământ secundar superior

65.02.04.02

952

0

223.9

383

252

93.1

S921

“’j   939

CONTABIL


1) finanțat din excedentul anilor precedenti


- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.COL. NAT. „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTAREUrmare adresei primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2019 este de 952,00 mii lei, din care:


suma


- cheltuieli de personal - suma de

- transport


10,00 mii lei, respectiv :

10,00 mii lei


bunuri si servicii


- suma de 692,00 mii lei


asistenta sociala - suma de 70,00 mii lei

Baza legala pentru cheltuielile efectuate cu elevii sportivi este H.G.nr. 1447/2007 si cheltuieli privind H.G. nr.536/2016 cu stimularea performantei școlare inalte din invatamantul preuniversitar.

- alte cheltuielii burse) - suma de 180,00 mii lei

Baza legala pentru stabilirea burselor este Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011.

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2020-2022 se prezintă astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, suma este de 902,00 mii lei, din care:


 • - cheltuieli de personal - suma de

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de


10,00 mii lei 712,00 mii lei 180,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 921,00 mii lei, din are:

 • - cheltuieli de personal - suma de

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de


11,00 mii lei 730,00 mii lei 180,00 mii lei.

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2022, suma este de 939,00 mii lei, din care:


 • - cheltuieli de personal - suma de

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de


12,00 mii lei 747,00 mii lei 180,00 mii lei.CONTABIL SEF,

Ec. Malacescu Mihaela

JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: COL.NAT. MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

Formular:

11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

150

70

65

15

0

150

155

160

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

150

70

65

15

0

150

155

160

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

150

70

65

15

0

150

155

160

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

75

30

30

15

0

75

80

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

75

30

30

15

0

75

80

80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

75

30

30

15

0

75

80

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

75

30

30

15

0

75

80

80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

75

40

35

0

0

75

75

80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10. 20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

75

40

35

0

0

75

75

80

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

75

40

35

0

0

75

75

80

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare


***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017Jo t & Met


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: COL.NAT. MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

învățământ secundar superior

65.10.04.02

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

învatamănt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

|__învățământ secundar superior

65.10.04.02

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :

Instituția publică: COL.NAT. MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

150

23.35

65

41.33

20.32

150

155

160

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8

0

0

8

0

6

6

6

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7

0

0

7

0

5

5

5

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7

0

0

7

0

5

5

5

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1

0

0

1

0

1

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

142.00

23.35

65

33.33

20.32

144

149

154

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

78

13.17

36

18.51

10.32

78

78

83

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

75

12.49

35

17.51

10

75

75

80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3

0.68

1

1

0.32

3

3

3

Reparații curente

20.02

64

10.18

29

14.82

10

66

71

71

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” MUN.PLOIEȘTI

BD. INDEPENDENTEI NR.8

COD FISCAL - 2844324

« RO

/ /T"" /y...   5

•7* 5                                         ’ <:,*A \

'/o 27              ''tLs

■/' / ■■

NOTA DE FUNDAMENTARE

V"         /

.....

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTlĂtr.^>V DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Prin prezenta, solicităm aprobarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 care este in suma de 150,00 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 se prezintă la capitolul venituri in suma de 150,00 mii lei, astfel:

-venituri din inchirieri in suma de 75,00 mii lei;

-venituri taxe din invatamant in suma de 75,00 mii lei.

Prevederea la capitolul cheltuieli pe anul 2019 este in suma de 150,00 mii lei se prezintă structurata astfel:

-cheltuieli de personal in suma de 8,00 mii lei;

-bunuri si servicii in suma de 142,00 mii lei.

La cheltuieli este inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 in suma de 8,65 mii lei, suma înregistrată în contul de trezorerie 82.98.00.00, conform art.58 alin.(b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentru cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent”.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant, la următoarele articole :

-art.10- Cheltuieli de personal-estimam suma de 8,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal pentru achitarea examinatorului de la cursurile ECDL :

-art. 10.01-Cheltuieli salariale in bani- suma de 7,00 mii lei;

-art.10.03-Contributii- suma de 1,00 mii lei;

-art.20-Bunuri si servicii-estimam suma de 142,00 mii lei:

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -in suma de 75,00 mii lei reprezentând costul examenelor de utilizare a computerului (ECDL);

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii -in suma de 3,00 mii lei reprezentând alte cheltuieli cu materialele si prestări servicii executate cu terti;

-art.20.02-Reparatii curente estimam suma de 64,00 mii lei reprezentând cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru execuția de lucrări de reparații in școala (igienizări interioare si exterioare, reparații instalații sanitare, lucrări la canalizarea din școala, reparații instalații electrice, placare cu parchet).

La venituri proprii, cat si la cheltuieli in anii 2020-2022 sumele estimate sunt următoarele:

 • -  in anul 2020 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 150 mii lei;

 • -  in anul 2021 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 155 mii lei;

 • -  in anul 2022 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 160 mii lei.

  DIRECTOR, Prof. Taga Gabriel


CONTABIL SEF,

Ec.Malaceșcu Mihaela

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


0! 0

AVIZAT,

. ..

ORDONATOR PRINCIPÂfi DECREDITE,’;

HV'•'■■■// -

’ ........■'

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 8654,87 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 8654,87 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).

DIRECTOR, PROF. TAGA GABRIEL


CONTABIL SEF, MALACESCU MJHAELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituia publică:COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2019

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

477.00

0.00

90.56

235.44

86.00

65.00

518.00

528.00

538.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

477.00

0.00

90.56

235.44

86.00

65.00

518.00

528.00

538.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

477.00

0.00

90.56

235.44

86.00

65.00

518.00

528.00

538.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10

10.00

0.00

1.99

4.01

2.00

2.00

45.00

45.00

45.00

10.01

10.00

0.00

1.99

4.01

2.00

2.00

45.00

45.00

45.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

0.00

1.99

4.01

2.00

2.00

45.00

45.00

45.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

391.00

0.00

84.88

181.12

81.00

44.00

402.00

412.00

422.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

309.00

0.00

82.61

122.39

64.00

40.00

329.00

343.00

354.00

Furnituri de birou

20.01.01

27.00

0.00

0.74

13.26

10.00

3.00

32.00

34.00

36.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

0.06

4.94

3.00

2.00

11.00

12.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160.00

0.00

69.97

50.03

20.00

20.00

169.00

177.00

186.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.00

0.00

6.06

10.94

10.00

9.00

38.00

40.00

42.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.00

0.00

4.22

7.78

7.00

2.00

21.00

22.00

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

0.00

0.13

4.87

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

0.00

1.43

30.57

14.00

4.00

53.00

53.00

49.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

39.00

0.00

0.00

25.00

10.00

4.00

42.00

40.00

35.00

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

"î~ 0;- 0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

0.00

0.00

20.00

10.00

4.00

•/ 42.00

-■ -'<40.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13.00

0.00

0.39

10.61

2.00

0.00

- < 8.00

6.00

6.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13.00

0.00

0.39

10.61

2.00

0.00

800

6.00

6.00

Materiale de laborator

20.09

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

T’. 2:00

2.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

9.00

0.00

1.88

7.12

0.00

0.00

V'9.00

•.?/9.00

t*     9.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

"    5.00

5 00

-      9.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

0.00

1.00

4.00

0.00

5.00

5.00

5.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Bug' "'019

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3.00

0.00

0.00

2.00

1.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

0.00

0.00

2.00

1.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

11.00

0.00

0.93

5.07

3.00

2.00

6.00

6.00

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

0.00

0.93

5.07

3.00

2.00

6.00

6.00

6.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

65.00

0.00

2.76

45.24

0.00

17.00

65.00

65.00

65.00

Burse

59.01

65.00

0.00

2.76

45.24

17.00

65.00

65.00

65.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE PROF.DR.ARGESANU CARMEN


JUDEȚUL:PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Formular:


11/01


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

din care credite

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL

cugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

Din total capitol:

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

învățământ secundar superior

65.02.04.02

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

Din total capitol:

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

învățământ secundar superior

65.02.04.02

477

90.56

235.44

86

65

518

528

538

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.0^+74.02+ 79.02)

49.02

A

/• 0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

0

0

0

A ș

"■ < T 0

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

0

0

0

' O

0

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

0

0

0

0

.'.Ț-ÂiO

//O 0


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE


COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2019

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr.1/2011 -legea educației naționale,s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2019, la nivelul sumei de 477,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 10 mii lei transport la si de la locul de munca-             10 ,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata ținând cont de realizările anului 2018.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 391,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2018, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2019.

-art.20.01 -Bunuri si servicii-estimam suma de 309 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2018.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-27.00 mii lei-costul rechizitelor de biroufcreioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica,pentu olimpiade si cercuri pedagogice.

-art.20.01.02-Materiale pentru curățenie-10,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 160.00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-36.00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-21.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater functional-5.00 mii lei

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-50.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor,copiatoarelor, impamantare prize, servicii de legatorie-arhiva;servicii de întreținere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de întreținere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se ngMr'eaza/tâ celelalte articole si alineate.

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat - 39.00 mii lei-cheltuiefi'prtvÂha achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc :

- scaune elevi - 200 bucăți;

celor defecte in laboratoarele de


Calculatoare -10 bucăți pentru înlocuirea

informatica; art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-13.00 cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in olimpiade,etc.

mii lei-cheltuieli cu transportul si tara la diferite conferințe, intruniri,


art.20.09 - materiale de laborator - 3,00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

art.20.11 -cârti si publicații - 9.00 mii lei - cârti pentru biblioteca școlara si diverse publicații

art.20.13 - pregătire profesionala 10.00 mii lei - cursuri de perfecționare

art.20.14 - protecția muncii - 5.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- 3.00 mii lei.

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 11 mii lei; 8,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/2015 si 3,00 mii Iei pentru decontarea transportului la concursuri școlare.

TITLUL X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 65.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor - 45 burse de merit, 5 burse de performanta, 15 burse de studiu, 10 burse de boala, 25 burse orfani, 10 burse venituri mici.

Pentru anul 2020 estimam suma de 518.00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 45,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 402,00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 6.00 mii

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-65.00 mii lei

Pentru anul 2021 estimam suma de 528.00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 45,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 412,00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 6 mii

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-65.00 mii lei

Pentru anul 2022 estimam suma de 538.00 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 45,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 422,00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 6.00 mii

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)-65.00 mii leiJUDEȚUL:_PRAHOVA_________

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

166

76

45

25

20

160

160

160

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

96

76

45

25

20

160

160

160 |

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

96

76

45

25

20

160

160

160

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

70

25

25

15

5

80

80

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

70

25

25

15

5

80

80

80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

70

25

25

15

5

80

80

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

70

25

25

15

5

80

80

80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

26

51

20

10

15

80

80

80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

70

25

20

10

15

80

80

80

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

70

25

20

10

15

80

80

80

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

26

26

o

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

26

26

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-50

-25

-25

0

0

4^

S M @ «d ’.’Oî r

\ 0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

50

25

25

0

0

■%o\

'«S,          ---

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

166

76

45

25

20

160-

. 160 /

..______

g*-' ■

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

166

76

45

15

20

.160

160 .

7 160

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

166

76

45

15

20

160

*-160

160

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

70

25

25

15

5

80

”7 J.

80

-

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

70

25

25

15

5

80

80

80

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

70

25

25

15

5

80

80

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

70

25

25

15

5

80

80

80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

96

51

20

0

15

80

80

80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

70

25

20

10

15

80

80

80

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

70

25

20

10

15

80

80

80

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

26

26

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

26

26

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-50

-25

-25

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

50

25

25

0

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

50

25

25

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

50

25

25

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

50

25

25

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

50

25

25

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

50

__25

25

0

0

0

0

0


CONTABIL SEFJUDEȚUL:_PRAHOVA__________ /~h

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

227

137

45

25

20

160

160

160

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

227

137

45

25

20

160

160

160

Din total capitol:

227

137

45

25

20

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

227

137

45

25

20

160

160

160

învățământ secundar superior

65.10.04.02

227

137

45

25

20

160

160

160

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

117

51

20

25

20

160

160

160

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

117

51

20

25

20

160

160

160

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

117

51

20

25

20

160

160

160

învățământ secundar superior

65.10.04.02

117

51

20

25

20

160

160

160

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

111

86

25

0

0

5

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

AH H9*AA 094.A7 A9J-AR A91

63.02

111

86

25

0

0   7

’■ < - • 0 x-

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

111

86

25

0

0 T

0

oM

0

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

111

86

25

0

0

ȘĂ o ; . .

0

0

învățământ secundar superior

65.02.04.02

111

86

25

0

0

u. 0

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

61

61

0

0

0

<0 0

DEFICIT11 (99.10.97)

99.10

61

61

0

0

0

0

'““"'O

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

61

61

0

0

0

0

0

0

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

din care credite

TOTAI    bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III       Trim IV

2020

2021

2022

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

DIRECTOR DR. ARGESANU CARMEN

CONTABIL SEF

MARIN VASILICA
JUDEȚUL:_PRAHOVA_________

Unitatea administrativ - teritorială :_______________

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

227

0

137

45

25

20

160

160

160

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

141

76

20

25

20

160

160

160 (

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

116

0

51

20

25

20

160

160

160

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37

0

25

0

12

0

45

45

45

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

35

0

24

0

11

0

43

43

43

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

35

0

24

11

0

|

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

2

0

1

0

1

0

2

2

2

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2

0

1

1

0

2

2

2 I

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

79

0

26

20

13

20

115

115

115

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

23

0

10

7

0

6

44

44

44

Furnituri de birou

20.01.01

3

0

0

2

0

1

3

3

3

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20

0

10

5

0

5

40

40

40

Reparații curente

20.02

15

0

0

10

5

9

9

9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40

0

16

13

2

9

“5^55^

55

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40

0

16

13

2

9

...........55 &

55    |

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

0

0

- 1?V

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

0

i < -1

' ■ i/

1

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

/

. 1

Consultanta si expertiza

20.12

0

0

0

0

0

’2 .

'~-2

M 2

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1

0

0

0

1

0

3

- 3

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                               20.30.30

1

0

0

1

3

3

3 I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buc). J19

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

111

0

86

25

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

111

0

86

25

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

111

0

86

25

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50

0

86

25

0

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

50

0

86

25

0

0

0

0

0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

61

0

61

0

0

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

93.01

61

0

61

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

61

0

61

0

0

0

0

0

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITENU CARMEN


CONTABIL SEF

MARIN VASILICACOLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET LA ACTIVITATI FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011- Legea educației naționale, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, la nivelul sumei de 166,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 la venituri prevedem sa incasam suma de 166,00 mii lei, astfel:

Venituri din inchirieri suma de 70,00 mii lei;

 • -  Venituri taxe din invatamant suma de 70,00 mii lei.

 • -   Venituri din donații si inchirieri suma de 26,00 mii lei

La cheltuieli pe anul 2019 avem suma de 227,00 mii lei.

Cheltuielile in structura pe anul 2019 se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de     - 37,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii      - suma de    - 79,00 mii lei;

 • -   cheltuieli de capital   -suma de    -  111,00 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-3,00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-20.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru întreținerea rețelei de calculatoare, servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de întreținere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.02 - Reparații curente 15,00 mii lei - acoperiș si termoizolatie baraca poarta;

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat-40,00 mii lei-cheltuieli privind -

Mobilier școlar;

 • -   Calculatoare - pentru înlocuirea celor defecte in laboratoarele de informatica; Material didactic;

 • -  Diverse obiecte de inventar;


art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-1.00 mii lei.              P

La active fixe suma de 111,00 mii lei pentru consultanta si proiectare amplasare racordare la rețeaua de energie electrica si la apa si canalizare, in vederea procurării^de containere maritime pentru biblioteca si magazie materiale,( 60.64 mii lei se va folosii din: excedentul anului 2018 si 50,00 mii lei din incasarile anului curet);

Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 in suma de 60.64 mii lei, se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, astfel:

- suma de 60.64 mii lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

La venituri proprii pe anii 2020-2022 la incasari si cheltuieli estimam suma de 160,00 mii lei.

DIRECTOR,

Prof. Argesanu CarmenCOLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.NALBEI, NR.3

COD FISCAL 2843949


AVIZAT,         J

■'                  - j

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor extemene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcinaa cestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 60641,03 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 60641.03 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

DIRECTOR,


CONTABIL,JUDEȚUL:PRAHOVA


Instituția publică:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI Formular:   11/06


BUGETUL


65 - TOTAL

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

682

0

164

216

122

180

703

721

737

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

682

0

. ■

164

216

122

180

703

721

737

CHELTUIEU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

682

0

164

216

122

180

703

721

737

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

0

3

4

3

4

15

16

16

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14

0

3

4

3

4

15

16

16

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

3

4

3

4

15

16

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

611

0

152

192

109

158

629

644

660

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

552

0

151

1561

95

150

564

578

592

Furnituri de birou

20.01.01

15

1

5

5

4

16

17

17

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

3

3

3

3

13

13

13

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

380

127

100

40

113

390

400

410

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63

8

19

18

18

66

68

68

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

8

9

9

6

34

36

36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

5

6

6

6

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45

4

20

15

6

39

38

42

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0

0

1

1

0

3

3

3

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant

20.04.04

2

1

1

3

3

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25

0

1

8

8

8

A ,..26

27

< X27

Uniforme si echipament

20.05.01

0

r- 7              •••

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

/ ' Of

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

1

8

8

8

;st26\ k

<<27' ."3

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

0

1

0

0

■■■'ki
Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

1

1

1

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

-

Pregătire profesionala

20.13

10

5

5

12

12

12

Protecția muncii

20.14

6

6

8

8

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.064-20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15

0

0

15

0

0

15

15

15

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15

15

15

15

15

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17

0

3

7

0

7

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

17

0

3

7

0

7

17

17

17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

17

3

7

7

17

17

17

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

40

0

6

13

10

11

42

44

44

Burse

59.01

40

6

13

10

11

42

44

44

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

-

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

iDeficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publică:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI Formular:    11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

65.04.02- INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR              - mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

682

0

164

216

122

180

703

721

737

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAREȚcod 01+79+85)

682

0

164

216

122

180

703

721

737

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

682

0

164

216

122

180

703

721

737

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

0

3

4

3

4

15

16

16

C heltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 ia 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14

0

3

4

3

4

15

16

16

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

3

4

3

4

15

16

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

611

0

152

192

109

158

629

644

660

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

552

0

151

156

95

150

564

578

592

Furnituri de birou

20.01.01

15

1

5

5

4

16

17

17

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

3

3

3

3

13

13

13

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

380

127

100

40

113

390

400

410

Apa, canal si salubritate

20.01.04]

63

8

19

18

18

66

68

68

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

8

9

9

6

34

36

36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

' 5

5

6

6

6

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45

4

20

15

6

39

38

42

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0

0

1

1

0

3

3

Medicamente

20.04.01

0

zz

xsa.:

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

-z /

•p

Dezinfectanti

20.04.04

2

1

1

V^3

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25

0

1

8

8

8

:’X     26

~7

27

Uniforme si echipament

20.05.01

0

I

..* -CC 7'r

4 V . F

J

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

1

8

8

8

26

27

27

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

0

1

0

0

1

1

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

1

1

1

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

10

5

5

12

12

12

Protecția muncii

20.14

6

6

8

8

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15

0

0

15

0

0

15

15

15

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15

15

15

15

15

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17

0

3

7

0

7

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

17

0

3

7

0

7

17

17

17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

17

3

7

7

17

17

17

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

40

0

6

13

10

11

42

44

44

Burse

59.01

40

6

13

10

11

42

44

44

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Formular. 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

DIRECTOR, /x I- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare -destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod

50 02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

-•(

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

682

1221

164

216

122

180

703

721

737

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

682

164

216

122

180

703

721

737

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

682

164

216

122

180

703

721

737

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.021

49.02 SF

jlf

682

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

682

0

164

216

_

122

180

703

721

737

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

U—n

682

0

164

216

122

180

703

721

737

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

682

164

216

122

180

703

721

737

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

-

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

?

-

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

...

învățământ secundar superior

65.02.04.02

j

' ■                  lCOLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEȘTI STR.Constructorilor nr.8 PLOIEȘTI, PRAHOVA .

CF.2844677


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGET LOCAL PE ANUL 2019

Având in vedere prevederile Legii 273/2006 Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar, număr de elevi pe nivele, filiere, profile si pe medii,si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat din sume defalcate de TVA pe baza costului standard per elev/prescolar modificat,s-a procedat la întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2019, la nivelul sumei de 682,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.1.

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 14.00 mii lei

10.01- cheltuieli salariate in bani              14.00 mii lei

Transport la si de la locui de munca -14.00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza cererilor depuse de către cadrele didactice navetiste la inceputul anului 2018-2019 cu suma estimata pentru anul 2019 si aprobata de unitatea noastra.

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 611,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2018, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2019.

-art.20.01- Bunuri si servicii- estimam suma de 552,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul

 • 2018.

-art.20.01.01- Furnituri de birou-15,00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie- 12,00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- 380,00 mii lei- cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate- 63,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08- Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 32,00 mii lei- cheltuieli ^riyif^d- plataX^' ,


abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional- 5,00 mii lei^heltțiieli ce urmeaza a se efectua cu cataloage si registre necesare la începutul anului școlar si rn âțeriale. pentru , practica in atelierele scolii.

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere- 45,00 mii lei- cheltuieli ce Orioreaza' contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor, copiatoarelor, servicii de legatorie-arhiva, servicii de întreținere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere a acestora (stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art 20.04- dezinfectând - 2,00 mii lei - cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectând pentru desfasurarea activitatii in cantina si cămin

art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de internat- 25,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de ingrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc, cat si scaune, banei, table școlare .

art.20.06 - deplasări interne - 1.00 mii lei - cheltuieli privind deplasarea profesorilor la diferite acțiuni in interes de serviciu, iin afara localității.

art 20.13- pregătire profesionala - 10,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar '

art 20.14- protecția muncii 6.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,00 mii lei- cheltuieli privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii - taxa acreditare de noi specializări.

TITLUL IX - Asistenta sociala- copii CES -17.00 mii lei

 • -   Norma hrana zilnica 3 copii*24.9 lei/zi *155 = 11.5 mii lei

 • -   Norma hrana zilnica 1 copil*16.6 lei/zi*155 = 2.5 mii lei

 • -   îmbrăcăminte,încălțăminte, materiale 2copii * 1131 lei/an= 2.25 mii lei

 • -   Imbracaminte.incaltaminte, materiale 1 copil * 754 lei/an= 0.75 mii lei

TITLUL X “alte cheltuieli (Burse-art.59) ■ 40.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor. Menționam ca lunar in cadrul unitatii noastre un număr de 41 elevi beneficiază de bursa,astfel:

-bursa de merit = 14 elevi x 100 lei= 1.400,00 lei x 9 luni =12.600,00 lei

-bursa performanta = 1 elev x100 lei = 100.00 lei x 9 luni =900 lei

-bursa sociala medicale = 16 elevi x 50 lei= 800leix 12 luni =9.600 lei

-bursa sociala orfani = 22 elevi x 50 lei = 1.050,00 leixl 2 Iu ni=13.200 lei

- bursa sociala venituri mici=6 elevi x 50lei = 300.00 lei x12 luni = 3.600lei

Total           = 39.900.00 iei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2020-2022 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, suma este de 703.00 mii lei, din care:

Transport la si de la locul de munca -15.00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de - 629.00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de - 42.00 mii lei

  - asistenta sociala (copii CES) -17 mii lei

  Estimările alocațiilor din buqetul local pentru anul 2021. suma este de 721.00 rr

  /'• /

  iii teirdin care; y; ,4

  - Transport la si de la locul de munca -16.00 mii lei

  • - bunuri si servicii - suma de ■ 644.00 mii lei

  • - alte cheltuieli (burse) - suma de - 44.00 mii lei

  • - asistenta sociala (copii CES) -17 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2022, suma este de 737.00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de -16.00 mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de - 660.00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) -sumade- 44.00 mii lei

 • - asistenta sociala (copii CES) -17 mii lei

DIRECTOR, Prof. STROE SOFIA

CONTABIL SEF, Ec.lLIE ADELAJUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Formular:     11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

HoDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

TOTAL VENITURI (cod

00.01

453

118

4

1.93

34

108

481

481

481

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

453

118

193

34

108

481

481

4811

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

453

118

193

34

108

481

481

481

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25

8

5

4

8

31

31

31

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25

8

5

4

8

31

31

31

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25

8

5

4

8

31

31

31

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25

8

5

4

8

31

31

31

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

428

110

188

30

100

450

450

450

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10. 20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

428

110

188

30

100

450

450

450

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

8

8

10

10

10

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

360

100

150

20

90

380

380

380

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

60

10

30

10

10

60

60

60

0CL02+00.16+0CUT)            T

00.01 SF

453

118

193

r**.'    ' -         - liî

34

108

481

481

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

453

118

193

34

108

481

481

481

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

453

118

193

34

108-,

o

. \481

481

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25

8

5

4

/  31

A

31

Venituri

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25

8

5

4

31

1

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25

8

5

4

' ,3>

31DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25

8

5

4

8

31

31

31

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

428

110

188

30

100

450

450

450

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

428

110

188

30

100

450

-   450

450

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

8

8

10

10

10

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

360

100

150

20

90

380

380

380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

60

10

30

10

10

60

60

60

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17CONTABIL SEF,JUDEȚUL:___________

Unitatea admin COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Formular:     11/02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări'

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăyior restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

49.10

523

124

235

56

108

481

481

481

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

-

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

523

124

235

56

108

481

481

481

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

163

14

90

46

13

123

123

123

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

163

14

90

46

13

123

123

123

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

360

110

145

10

95

358

358

358

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

360

110

145

10

95

358

358

358

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

49.10

.1*473

124

207

34

■ 108

456

456

456

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

473

124

207

34

108

456

’..

456

456

Din total capitol:

î

/ ’•

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDE

TOTAL

|RI ANUALE

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

[------■--

I Trim I

I

PREVEDEF Trim II

I TRIMESTRIALE

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE { cod

49.10

523

124

235

56

108

481

L 481

481

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

113

14

62

24

13

98

98

98

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

113

14

62

24

13

98

98

98

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10,11.30)__

65.10.11

360

110

145

10

95

358

358

358

(Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

360

110

145

10

95

358

358

358

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

_

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

20

6

14

-25

-25

-25

DEFICIT

1> 99.10.96

99.10

I

Deficitul

secțiunii de funcționare

99.10.96

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50 10+S9 10+63 10+70 10+74 10+70 10^

49.10

50

28

i

22

25

25

25

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

50

28

22

25

25

25

Din total caoitol:

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

50

28

22

25

25

25

| invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

lînvatamânt secundar superior

65.10.04.02

50

28

22

25

25

25

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT

1) (99.10.97)

99.10

50

28

22

25

25

25

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

50

28

22

25

25

25

DIRECTOR,CONTABIL SEF,
JUDEȚUL:PRAHOVA

th !>t3/QoP)


Instituția publică: COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI Formular 11/06

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

total 65.10

mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

523

0

124

235

56

108

481

481

481

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

473

0

124

207

34

108

455

456

7* »

456

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

473

0

124

207

34

108

456

456

456

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9

10

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)

10.01

8

9

9

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8

9

9

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

1

1

1

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1

1

1

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

473

0

124

207

34

108

447

446

446

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

83

0

29

39

5

10

72

71

71

Furnituri de birou

20.01.01

8

3

3

1

1

9

8

8

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9

3

3

1

2

9

9

9

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.031

10

10

0

15

15

15

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10

5

5

10

10

10

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

1

1

1

1

1

Piese de schimb

20.01.06

4

0

4

0

0

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3

0

3

3

V~3

3

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

38

7

21

3

7

25

<26

Reparații curente

20.02

35

0

35

0

* 30 /

30 ‘

\\.3O1

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

290

0

95

90

10

95

r ' ’ 290

290

l 7-ăa rv.

i 290;

Hrana pentru oameni

20.03.01

290

95

90

10

95

- 290

7.2907 >

/ 290

Hrana pentru animale

20.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.0'

Medicamente

20.04.0

Materiale sanitare

20.04.0!

Reactivi

20.04.0:

Dezinfectant!

20.04.0'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.0!

Uniforme si echipament

20.05.0-

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.0:

Alte obiecte de inventar

20.05.3t

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.0(

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.0S

Cercetare-dezvoltare

20.1C

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.1!

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.1!

Studii si cercetări

20.1!

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.1f

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.3C

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.0S

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.3C

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

1--------------

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

l            6

0

0

3

2

1

6

6

6

2

0

0

2

2

2

2

2 2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

1

1

2

2

2

33

0

0

18

15

0

33

33

33

3

0

3

3

3

3

15

0

15

15

15

15

15

0

0

15

15

15

15

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

L    2

2

2

2

2

0

3

3

0

5

5

5

2

2

0

3

3

3

0

0

17

0

0

15

0

2

8

8

8

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

15

15

6x

□ <

6

,-"O/ /-•

1

,-^r
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Deficitul sec(iunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75]

70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

DIRECTOR

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

50

0

0

28

22

0

25

25

25

50

0

0

28

22

0

25

25

25

50

0

0

28

22

0

25

25

25

• 50

0

0

28

22

0

25

25

25

36

14

22

15

15

15

0

10

10

10

14

14

0

0

0COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 este in suma de 453,00 mii lei la venituri si 523.00 mii lei la cheltuieli si se defalca astfel;

VENITURI total suma estimata a se incasa este de 453.00 mii lei astfel;

Venituri din concesiuni si închirieri - 25.00 mii lei

Taxe si alte veniruei din invatamant -  8.00 mii lei

Alte venituri din prestări servicii - 60,00 mii lei

Contribuția elevilor pentru internate si cantine - 360.00 mii lei

CHELTUIELI; total suma estimata a se cheltui in anul 2019 este in valoare de 523.00 mii lei astfel;

- BUNURI SI SERVICII - in suma de 473.00 mii lei

-art.20.01.01- Furnituri de birou- 8.00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie- 9.00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica-10.00 mii lei- cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate-10.00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

 • - art.20.01.05 - combustibil - 1.00 mii lei -reprezintă c/valoarea combustibil pentru autoturismul din dotare

 • - art.20.01.06 - piese de schimb - 4.00 mii lei - reprezentând c/val filtru ulei,piese motor pentru autoturismul din dotare

- art.20.01.08 - posta,telecomunicații,radio,internet - 3 mii lei - reprezentând conv-^șISfdWiqș' si internet cantina si cămin                                                              . /''"rZ

Or                \'F '

i mii lei- cheltuieli/cez;qhdr£â|a j ,lt :ru întreținerea® âk^lațoarejqr, băncilor scolar'e^p.rqcujjajrWdJ a acestora(stingatbăre).


-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere- 4( contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pen copiatoarelor, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

- art. 20.03.01 - hrana pentru oameni - in suma de 290.00 mii lei - alimente pentru elevii cazați in cămin.

art 20.04- medicamente si materiale sanitare i- 6,00 mii lei - cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectanti,medicamente si materiale sanitare pentru desfasurarea activitatii in cantina si cămin

art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de internat- 33,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire,procurarea de saltele si lenjerii de pat pentru cămin, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc, cat si scaune, banei, table școlare.

art.20.11 - cârti,publicații si materiale documentare - 2,00 mii lei

art 20.13- pregătire profesionala - 3,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar

art 20.14- protecția muncii - 2,00 mii lei

art.20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17,00 mii lei- cheltuieli privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-ACTIVE NEFINANCIARE in valoare de 50.00 mii lei

art.71.01.02 -Mașini, echipamente in valoare de 36.00 mii lei

art.71.01.30 - alte active fixe -licențe in valoare de 14.00 mii lei

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

Prof. STROE SOFIA

Ec.lLIE ADELA


COLEGIUL „SPIRU HARET” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVAAVIZAT,


o o

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

waw* ■>< r     O.

L/         .....

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedent prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor extemene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 69.931,32 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 69.931,32 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 19.931,32 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 50.000,00 lei sa se constituie sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (40.10.15.02 „ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”);

JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :________________

Instituția publică:Liceul Tejnologic "Elie Radu”, Municipiul Ploiești Formular.


Mec

/%>


11/06


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

I

i

|

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

. J

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37,00

8,85

10,15

9

9

38

38

38

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

37,00

8,85

10,15

9

9

38

38

38

j Alocații pentru transportul la si de la locul de munca                           10.01.15

37,00

8,85

10,15

9

9

38

38

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

610,00

152,7

267,3

117

73

628

643

659

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

540,00

152,7

219,3

101

67

542

557

568

| Furnituri de birou

20.01.01

10,00

6

2

2

10

10

X 10

• Materiale pentru curățenie

20.01.02

33,00

1,9

16,1

8

7

35

35

35

j încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

254,00

96,47

97,53

40

20

260

270

273

iApa, canal si salubritate

20.01.04

68,00

16,08

25,92

16

10

70

75

78

' Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17,00

4,15

5,85

4

3

18

18

19

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

0,5

9,5

6

5

17

17

18

I Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

137,00

33,6

58,4

25

20

132

132

135

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

56,00

0

42

,0

4

70

70

75

■ Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

3

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

13,00

13

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

26

10

4

70 \

Materiale de laborator

20.09

0,00

2

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

1

1

- 2

■■ ■■ ■ 2 X?

Pregătire profesionala

20.13

3,00

1

1

1

' 3

' 3

Protecția muncii

I      20.14

i         8,00

L_

3

4

1

8
DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2019

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

020

2021

2022

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

I

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,00

0

1

0

o1

1!

1

1

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

1

1

1 I

1

1

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22,00

2,18

8,82

5

1

6'

19

19

19

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

22,00

2,18

8,82

5

6

lîl

19

19

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

22,00

2,18

8,82

5

6

19 I

19

19

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

i

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

33,00

4,5

10,5

9

9

33'

33

33

Burse

59.01

33,00

4,5

10,5l

9

9l

33    |

33

33

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanț publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


Administrator financiar,

Radu Bogdan- -JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:Liceul Tehnologic "Elie Radu", Municipiul Ploiești

Formular:    11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDER

Buget 2019

2020

Estimări

I ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

I

733,00'

749,00:

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00^

749,00

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,001

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

702,00

0,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00!

i

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02,05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

702,00

0,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00,

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

702,00

168,23

296,77

140,00

97,00

718,00

733,00

749,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

_____

0,00

0,00

0,00

___

0,00

0,00

0,00

0,00

1) finanțat din excedentul anilor precedenti


- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVÂND CA SUR

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ȘI ESTIMÂR


2020-2022

Având în vedere prevederile Legii cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011- legea educației naționale, Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat si Hotararea nr 169/2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A, s-a procedat la întocmirea bugetului Liceului Tehnologic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2019 și estimări 2020-2022 astfel:

l.Suma estimată din bugetul local activității instituției noastre pentru anul 2019 este de 702,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 37,00 mii lei, respectiv:

- alocații pentru transportul la și de la locul de muncă: 37,00 mii lei;

 • - bunuri și servicii: suma de 610,00 mii lei;

 • - asistență socială: suma de 22,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 33,00 mii lei.

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”(art.lO) - alocații pentru transportul la și de la locul de muncă estimăm suma de 37,00 mii lei. Suma este necesară acoperirii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice și didactice auxiliare conform Legii 1/2001.

La TITLUL II "BUNURI ȘI SERVICII”(art 20) - estimăm suma de 610,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat în baza unor calcule proprii, analizându-se necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a unității noastre de învățământ. în vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru servicii pe anul 2018, creșterea prognozată a acestora și inflația prognozată în anul 2019.

 • 1. Art.20.01-Bunuri și servicii - estimăm suma de 540,00 mii lei

-alin.20.01.01- Furnituri de birou - 10,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneală, tonere pentru copiatoare și imprimante, cd-uri, imprimate, tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, a laboratoarelor, etc.

-alin.20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 33,00 mii lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare necesare la cantină, internat și în școală.

-alin.20.01.03 - încălzit, iluminat și forță motrică - 254,00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii și a curentului electric. S-a avut ca bază prețurile din anul 2018.

-alin.20.01.04 - Apă, canal și salubritate- 68,00 mii lei -contravaloarea consj^ufgî^e^pă și taxele pentru canal -salubritate, având ca bază nivelul prețurilor din anul 2018 .

Ar / r___\

-alin.20.01.08- Poștă, telecomunicații, radio, internet -17,00 mii lei abonamentelor de internet, telefonie fixă și mobilă.


q (ZRiZ ! \ 'Z - cheltuieli privind plata

V Z'Z

- alin.20.01.09- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - 21,00^1; lei^-cjiblțuleli cu diverse materiale necesare pentru desfășurarea activității școlare: cataloage, coperți cataloage, carnete, etc.


-alin.20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere -137,00 mii lei-cheltuieli cu întreținerea unității școlare (diverse materiale de întreținere necesare pentru buna desfășurare a activității școlare) și cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți: servicii de pază, servicii de legătorie, servicii de întreținere a camerelor video, servicii întreținere programe informatice, etc

 • 2. Art.20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 56,00 mii lei- cheltuieli necesare pentru procurarea de material didactic (în cadrul laboratoarelor de informatică achiziționarea de calculatoare, monitoare ș.a.) care se încadrează la obiecte de inventar precum și obiecte de uz gospodăresc pentru înlocuirea celor existente care sunt deteriorate și uzate (în cadrul sălilor de clasă și laboratoarelor: scaune pentru elevi, măsuțe, precum și alte obiecte necesare a se achiziționa), uniforme și echipamente și lenjerie și accesorii de pat pentru internat.

 • 3. Art 20.11 - Cărți și publicații - 2,00 mii lei- cheltuieli necesare pentru dotarea bibliotecii.

 • 4. Art.20.13 -Pregătire profesională - 3,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar, pregătire profesională.

 • 5.  Art.20.14 - Protecția muncii - 8,00 mii lei - cheltuieli privind onorarea contractului privind serviciile medicale de medicina muncii, alte costuri conform legislației în vigoare privind protecția muncii.

 • 6.  Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 1,00 mii lei - diverse cheltuieli cu bunurile și serviciile.

La Titlul IX “ AJUTOARE SOCIALE” - 22,00 mii lei din care:

• art 57.02. “ Ajutoare sociale “: 22,00 mii lei pentru plata elevilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă conform Hotărârii nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. în unitatea noastră exista doi elevi care dețin certificate de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și pentru transportul elevilor la competiții școlare conform HG 536/27.07.2016.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse - art.59) - 33,00 mii lei -reprezintă c/val burselor acordate elevilor. La fundamentarea acestor cheltuieli , s-a avut în vedere numărul de elevi din cadrul unității noastre ce pot beneficia de bursă, stabilit conform Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Bursele acordate de unitatea noastră sunt: burse orfani, boală, ajutor social, merit și performanță.

Estimările privind cheltuielile din bugetul local pentru perioada 2020-2022 se prezintă astfel:


Pentru anul 2020, suma este de 718,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 38,00 mii lei, respectiv:

- alocații pentru transportul la și de la locul de muncă: 38,00 mii lei;

 • - bunuri și servicii: suma de 628,00 mii lei;

 • - asistență socială: suma de 19,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 33,00 mii lei.

Pentru anul 2021, suma este de 733,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 38,00 mii lei, respectiv:

- alocații pentru transportul la și de la locul de muncă: 38,00 mii lei;

 • - bunuri și servicii: suma de 643,00 mii lei;

 • - asistență socială: suma de 19,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 33,00 mii lei.

Pentru anul 2022, suma este de 749,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 38,00 mii lei, respectiv:

- alocații pentru transportul la și de la locul de muncă: 38,00 mii lei;

 • - bunuri și servicii: suma de 659,00 mii lei;

 • - asistență socială: suma de 19,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 33,00 mii lei.


CONTABIL ȘEF,

Radu Bogdan X ' J

]-h ^3/ Qop)

JUDEȚULiPRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială

Instituția publică: Liceul Tehnologic "Elie Radu", Municipiul Ploiești

Formular:     11/02

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Trim I

PREVEDERI Trim II

TRIMESTRIALE

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

400

80

128

99

93

403

403

i

403

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

400

80

128

99

93

403

403

403

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

400

80

128

99

93

403

403

403

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

93

20

26

24

23

99

99

99

Venituri din proprietate (cod 30.10.0S+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

93

20

26

24

23

99

99

99

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

93

20

26

24

23

99

99

99

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

93

20

26

24

23

99

99

99

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

307

60

102

75

70

304

304

304

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

306

60

101

75

70

303

303

303

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

10

0

10

0

0

10

10

10

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

245

60

60

55

70

242

242

242

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

51

0

31

20

0

51

51

51

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

1

0

1

0

0

1

1

1

Alte venituri

36.10.50

1

0

1

0

0

1

1

1

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

x I

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-15

0

-15

0

0

î

//' ’-vn

• z    V

7%     0

ac/î/"

■"■■x 0

k ”

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

15

0

15

0

//

O o

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF