Hotărârea nr. 142/2019

Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 142 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 191/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 355/10.04.2019 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102/25.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 06.05.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în conformitate cu art. 34, art. 35, art. 36, art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 2, care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

PREȘEDINT

George-Sorin

H v v,


DE ȘEDINȚĂ, Jiculae


Contrasemnează: SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOVJUDEȚUL:_PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :_CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Instituția publică:     ___________

Formular:

11/06

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8108.00

1877.64

2293.00

1980.00

1957.36

8989.00

9825.00

9833.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

8108.00

1877.64

2293.00

1980.00

1957.36

8989.00

9825.00

9833.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8108.00

1877.64

2293.00

1980.00

1957.36

8989.00

9825.00

9833.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7633.00

1725.70

2170.00

1847.00

1890.30

8436.00

9260.00

9260.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7469.00

0.00

1687.70

2127.00

1806.00

1848.30

8020.00

8821.00

8821.00

Salarii de baza

10.01.01

6151.00

1401.00

1750.00

1520.00

1480.00

6571.00

7228.00

7228.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

604.00

150.50

164.00

129.00

160.50

664.00

730.00

730.00

Alte sporuri

10.01.06

104.00

18.20

30.00

27.00

28.80

114.00

125.00

125.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Indemnizație de vacanță

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

■, t

59&p(>

10.01.17

163.00

115.00

160.50

10.01.30

540.00

70.00

 • 101.50

 • 16.50

Indemnizații de hrană Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


Tichete de masa*)_____


Norme de hrana


Uniforme si echipament obligatoriuLocuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de muncaDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Vouchere de vacanță

10.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

236.00

241.00

241.00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

164.00

0.00

38.00

43.00

41.00

42.00

180.00

198.00

198.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

164.00

38.00

43.00

41.00

42.00

180.00

198.00

198.00

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

375.00

0.00

125.50

91.00

100.00

58.50

443.00

455.00

463.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

319.00

0.00

121.50

77.00

70.00

50.50

342.00

348.00

356.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

76.00

21.00

18.00

17.00

20.00

78.00

80.00

80.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

162.00

88.50

38.00

21.00

14.50

172.00

172.00

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

5.00

9.00

8.00

8.00

30.00

32.00

32.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.50

3.00

2.00

2.50

2.00

10.00

10.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

3.00

4.00

3.00

4.00

15.00

16.00

16.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26.50

1.00

5.00

18.50

2.00

35.00

36.00

36.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

15.00

0.00

3.00

2.00

2.00

8.00

19.00

19JJ0^

19.00

Medicamente

20.04.01

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

6.00

o'Xoo

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i.od's-

tC'

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0Z&0-V

r m.'

Dezinfectanti

20.04.04

10.00

3.00

2.00

2.00

3.00

1.2.06/

12.0b. .

iWi

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

28.00

0.00

0.00

7.00

21.00

0.00

"•

67^

7o'oO

■w

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

om

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.001

''''8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

0.00

7.00

21.00

0.00

60.0oN£ ffâxfo

^^2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

5.00

5.00

Buget 2019


Estimări


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicatorDeplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

5.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

6.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

4.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

1.00

4.00

0.00

6.00

7.00

7.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30 06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

100.00

26.44

32.00

33.00

8.56

110.00

110.00

110.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

100.00

26.44

32.00

33.00

8.56

110.00

110.00

110.00

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96


85.01.01


90


92.01


Excedentul secțiunii de funcționare


Deficit 93.01.96


Deficitul secțiunii de funcționare


92.01.96

93.01

93.01 96SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


Contabil sef

Dinca Cristina
JUDEȚUL:__PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular:

11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

830.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital

30.10.08.03

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

830.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

830.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

830.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00 02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50


Buget 2019


Estimări


PREVEDERI TRIMESTRIALE 2020 2021 2022 Trim I Trim II Trim III Trial IV


230.00    240.00    120.00    240.00  874.00  876.00  878.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I       Trim II      Trim III      Trim IV

2020

Estimări

2021

2022

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10

36.10.04

830.00

230.00

240.00

120.00

240.00

874.00

876.00

878.00

Alte venituri

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

36.10.50

43.10.15

43.10.33

830.00

230.00

240.00

120.00

240.00

874.00

876.00

878.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

I. VENITURI CURENTE { cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

00.02

00.12

00.14

48.10.32.01

48.10.32.02

48.10.33

48.10.33.01

48.10.33.02

NOTA.

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITECONTABIL SEF

Dinca CristinaJUDEȚUL:_PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială:_CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular:

11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

2020

Estimări

2022

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I     Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

872.00

0.00

242.00    252.00

126.00

252.00

874.00

876.00

878.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

872.00

0.00

242.00    252.00

126.00

252.00

874.00

876.00

878.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese


68.10.11


872.00


0.00


242.00


252.00


126.00


252.00


874.00


876.00


878.00


Unitati de asistenta medico sociale

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale


68.10.12


 • 68.10.50

 • 68.10.50.50


Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT


96.10


EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

Excedentul secțiunii de funcționare

Excedentul secțiunii de dezvoltare


98.10

98.10.96


98.10.97


DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

Deficitul secțiunii de funcționare

Deficitul secțiunii de dezvoltare


99.10

99.10.96


99.10.97


TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)


49.10


Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)


872.00


0.00


242.00


252.00


126.00


68.10


830.00


00


230.00


240.00


120.00Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


PREVEDERI TRIMESTRIALE


TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


Trim I


Trim IV


2020


2021


2022


Din total capitol:


Asistenta acordata persoanelor in varsta


68.10.04


Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)


68.10.05


Asistenta sociala in caz de invaliditate


68.10.05.02


Crese

68.10.11

830.00

240.00

120.00

240.00

832.00

834.00

836.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00   230.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

 • 68.10.50

 • 68.10.50.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT 98.10.96

Excedentul secțiunii de funcționare

DEFICIT1) 99.10.96

Deficitul secțiunii de funcționare

 • 96.10

 • 98.10

 • 98.10.96

 • 99.10

 • 99.10.96

42.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

6.00

6.00

6.00

12.00

12.00

12.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10) Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT (98.10.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

DEFICIT1’ (99.10.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

 • 50.10

 • 87.10

87.10.50

 • 96.10

 • 98.10

 • 98.10.97

 • 99.10

 • 99.10.97

0 o"


NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE


- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.
Dinca Cristina


JUDEȚUL:_PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :__CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Instituția publică:     ___________

Formular:

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Buget 2019                                       Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

T ransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

J PREVEDERI ANUALE       PREVEDERI TRIMESTRIALE

Cod

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

872.00

0.00

252.00

252.00

116.00

252.00

874.00

876.00

878.00

872.00

0.00

252.00

252.00

116.00

252.00

874.C0

876.00

878.00

20

872.00

0.00

252.00

252.00

116.00

252.00

874.00

876.00

878.00

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

872.00

0.00

252.00

252.00

116.00

252.00

874.00

876.00

878.00

20.03.01

872.00

0.00

252.00

252.00

116.00

252.00

874.00

876.00

878.00

20.03.02

85

X

X

X

X

X

X

X

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

din care credite țqț a .    bugetare destinate

U ML     stingerii plăților

restante

Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim I      Trim II Trim III Trim IV

2020

Estimări

2021

2022

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

51

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

55.01

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

85

85.01 85.01.02 85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


Ordonator tertiar de credite, Fodor Angelica
CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11 PRAHOVA

Cod fiscal: 31619555


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2019

SI ESTIMĂRI PE ANII 2020 - 2022

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , Legea bugetului de stat pe anul 2019, s-a procedat la intocmirea si elaborarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, la nivelul sumei de 872,00 mii lei prezentat detaliat in anexa, precum si estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020-2022.

Bufetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 se constituie la nivelul sumei de 872,00 mii lei, conform anexei, după cum urmeaza:

 • -  Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 este in suma de 42,05 mii lei , suma înregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale secțiunii de funcționare in anul 2019.

Veniturile din contribuții hrana 36.10.50 sunt in suma de 830,00 mii lei

 • -   Cheltuielile in structura sunt in suma de 872,00 mii lei si se prezintă astfel:

- Art. 20.03.01 - bunuri si servicii - (hrana pentru oameni) - suma de 872,00 mii lei

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 874,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - hrana pentru oameni - 874,00 mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 876,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - hrana pentru oameni - 876,00 mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sa» Rarti& venituri proprii pentru anul 2022, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt wș șutii 878,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 878,00 mii lei;

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

Dinca Cristina


Fodor Angelica

CENTRUL CRESA


STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod fiscal: 31619555

Nr. 37^ data 6^. 2£>/9

AVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2019

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de ținaniare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2018, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 42050,21 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 42050,21 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 42050,21 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de-----------lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare

pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

Director,

Contabil sef,

Dinca CristinaFodor Angelica

fc£^L°i

(l ;