Hotărârea nr. 141/2019

Hotãrârea nr. 141 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 190/25.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 6138/25.04.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105/25.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 -2022, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget pentru plata tichete grădiniță conform Anexei nr. 1, Buget cabinete medicale școlare din învățământul de stat, conform Anexei nr. 2, Buget pentru plată transport donatori de sânge conform Anexei nr. 3, Buget cămin de bătrâni, conform Anexei nr. 4, Buget asistență socială, conform Anexei nr. 5, Buget ajutoare încălzire locuințe, conform Anexei nr. 6, Buget cantina socială, conform Anexei nr. 7, Buget activitatea proprie, conform Anexei nr.8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pe anul 2019, pentru activitate proprie, conform Anexei nr.9, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

*

lo/


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCXl?/ PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022          £|(             / XJ

-V' y ^rMII LEt

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI

2019

EStlM^t

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

CHELTUIELI CURENTE

01

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

5.00

10.00

10.00

10.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

EXECUȚIE

PROPUNERI

ESTIMÂfM'^'. PLO\t^

C A L ■

indicator

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,913.00

12,413.00

13,194.00

13,194.00

13,194.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8,913.00

12,413.00

13,194.00

13,194.00

13,194.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,913.00

12,413.00

13,194.00

13,194.00

13,194.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,830.00

12,200.00

12,969.00

12,969.00

12,969.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

8,552.00

11,742.00

12,539.00

12,539.00

12,539.00

Salarii de baza

10.01.01

7,841.00

10,047.00

10,757.00

10,757.00

10,757.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

711.00

1,255.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

Indemnizații hrana

10.01.17

0.00

440.00

462.00

462.00

462.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

188.00

188.00

188.00

188.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

188.00

188.00

188.00

188.00

Contribuții

10.03

278.00

270.00

242.00

242.00

242.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iUlULm ue dSiyuidi i peiiu u dCCiutîi iiti Ut 11 IUI ICd"

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

181.00

270.00

242.00

242.00

242.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.00

163.00

172.00

172.00

172.00

Bunuri si servicii

20.01

15.00

35.00

28.00

28.00

28.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4,00i

2.00

2.00

2.00

rvratt' i«tt oi pt țitcu i uc dvrvi&iruu

20.01.09

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

15.00

25.00

26.00

26.00

26.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

28.00

111.00

129.00

129.00

129.00

Medicamente

20.04.01

11.00

36.00

50.00

50.00

50.00

Materiale sanitare

20.04.02

17.00

70.00

74.00

74.00

74.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

5.00

2.00

2.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

5.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

12.00

13.00

13.00

13.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

40.00

50.00

53.00

53.00

53.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

OW

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curt

85.01
T*'.

ANEXA NR.§7       Ș*'' X/y'X.y

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCĂL

PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022            V

__


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

CHELTUIELI CURENTE

01

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

48.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL.

PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI

2019

ESTIMAra^^ioi^

... c »

2020

2021

202'Z0*^'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

1,585.00

2,112.00

2,064.00

2,064.00

2,064.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,501.00

2,112.00

2,064.00

2,064.00

2,064.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,501.00

2,112.00

2,064.00

2,064.00

2,064.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,124.00

1,600.00

1,503.00

1,503.00

1,503.00

Cheltuieli salariale In bani

10.01

1,085.00

1,530.00

1,426.00

1,426.00

1,426.00

Salarii de baza

10.01.01

999.00

1,223.00

1,101.00

1,101.00

1,101.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

58.00

167.00

175.00

175.00

175.00

Alte sporuri

10.01.06

28.00

36.00

40.00

40.00

40.00

Indemnizații hrana

10.01.17

0.00

104.00

110.00

110.00

110.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

35.00

40.00

40.00

40.00

pichete de vacanta

10.02.06

0.00

35.00

40.00

40.00

40.00

Contribuții

10.03

39.00

35.00

37.00

37.00

37.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

uumiiuutii'dtras'guiaii pentiu aceiuentFoeTnurica'si"

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

23.00

35.00

37.00

37.00

37.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

368.00

500.00

548.00

548.00

548.00

Bunuri si servicii

20.01

185.00

274.00

329.00

329.00

329.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

3.00

7.00

7.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

20.00

20.00

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

52.00

60.00

75.00

75.00

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

5.00

6.00

6.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

94.00

165.00

200.00

200.00

200.00

Reparații curente

20.02

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

128.00

140.00

147.00

147.00

147.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

128.00

140.00

147.00

147.00

147.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

39.00

28.00

32.00

32.00

32.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

35.00

20.00

25.00

25.00

25.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

4.00

7.00

7.00

7.00

7.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.00

13.00

21.00

21.00

21.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

10.00

21.00

21.00

21.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

8.00

3.00

4.00

4.00

4.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00

3.00

4.00

4.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

10.00

12.00

12.00

12.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

9.00

12.00

13.00

13.00

13.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

9.00

12.00

13.00

13.00

13.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică „șLglte active corporale

71.01.03

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe        <       r',' -

71.01.30

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! sj recpperate in anul c

B5.01

I                                              I


ORDONATOR TERTIAR P^CREDII^, DIREC^R GENERALi :: :'' O. lONOA^DIfJ^       -- ■SEF SERVICIU FLORENTIN


ANEXA NR. 5

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LO.dAV^ PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022

J

I
.MIITiEl


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI 2019

>^JMari

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

36,680.00

43,272.00

46,593.00

46,593.00

46,593.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

36,680.00

43,272.00

46,593.00

46,593.00

46,593.00

CHELTUIELI CURENTE

01

36,680.00

43,272.00

46,593.00

46,593.00

46,593.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,281.00

16,735.00

17,573.00

17,573.00

17,573.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

11,849.00

15,663.00

16,445.00

16,445.00

16,445.00

Salarii de baza

10.01.01

11,849.00

13,662.00

14,345.00

14,345.00

14,345.00

Indemnizații hrana

10.01.17

0.00

2,001.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

698.00

735.00

735.00

735.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

698.00

735.00

735.00

735.00

Contribuții

10.03

432.00

374.00

393.00

393.00

393.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^UHil fUliiii de dSiyurdll ptamiU dUUlUbl ILt? Ut?

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

247.00

374.00

393.00

393.00

393.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

159.00

116.00

200.00

200.00

200.00

Bunuri si servicii

20.01

159.00

116.00

200.00

200.00

200.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

159.00

116.00

200.00

200.00

200.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

23,873.00

26,025.00

28,400.00

28,400.0

28,400.0

A

utoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

23.873.00

26.025.00

28,400.00

28.400.00

28.400.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

23,873.00

26,025.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

367.00

396.00

420.00

420.00

420.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

367

396

420

420

420


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI

2019

VW?

2020

ESr y'

Ij,- 2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

124.00

128.00

134.00

134.00

134.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

124.00

128.00

134.00

134.00

134.00

CHELTUIELI CURENTE

01

124.00

128.00

134.00

134.00

134.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Bunuri si servicii

20.01

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

122.00

125.00

131.00

131.00

131.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

122.00

125.00

131.00

131.00

131.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

122.00

125.00

131.00

131.00

131.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL,

PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022                        


ENUMIREA INDICATORILOR

Cod

EXECUȚIE

PROPUNERI

D

indicator

2018

2019

2020

2031 \\ V -frX.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,517.00

2,562.00

2,064.00

2,064.00

^ioie^Voo

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,485.00

2,562.00

2,064.00

2,064.00

2,064.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,485.00

2,562.00

2,064.00

2,064.00

2,064.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

664.00

820.00

861.00

861.00

861.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

639.00

778.00

817.00

817.00

817.00

Salarii de baza

10.01.01

626.00

641.00

684.00

684.00

684.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

13.00

73.00

66.00

66.00

66.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

0.00

64.00

67.00

67.00

67.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

22.00

23.00

23.00

23.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

22.00

23.00

23.00

23.00

Contribuții

10.03

25.00

20.00

21.00

21.00

21.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

uonuiuuuroe asigurau peuuu'acciaunraueTnunca-g

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

13.00

20.00

21.00

21.00

21.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,816.00

1,730.00

1,193.00

1,193.00

1,193.00

Bunuri si servicii

20.01

188.00

218.00

163.00

163.00

163.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

3.00

5.00

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

10.00

6.00

6.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

9.00

5.00

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

3.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120.00

140.00

85.00

85.00

85.00

Reparații curente

20.02

15.00

25.00

31.00

31.00

31.00

Hrana

20.03

1,596.00

1,482.00

950.00

950.00

950.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,596.00

1,482.00

950.00

950.00

950.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.00

3.00

20.00

20.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

3.00

20.00

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

11.00

0.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

11.00

0.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

7.00

7.00

7.00

Protecția muncii

20.14

1.00

2.00

5.00

5.00

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

5.00

12.00

10.00

10.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

5.00

12.00

10.00

10.00

10.00

r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe                 "

71.0ț30

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00


DIRECTOR GENERAL, ’ . y. SEF Sf AN/DINU ■ "-J. ,^\ FLOREI
NCIAR CONTABILITATE,ANEXA NR

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCALĂ

PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI

2019

? A

ESTIMĂRI

2020

2021 \

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17,794.00

20,514.00

21.934.0C

21.934.0C

21,934.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17,580.00

20,499.00

21,934.00

21,934.00

21,934.00

CHELTUIELI CURENTE

01

17,580.00

20,499.00

21,934.00

21.934.0C

21,934.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,839.00

12,500.00

13,109.00

13,109.00

13,109.00

Cheltuieli salarlale In bani

10.01

9,495.00

11,999.00

12,582.00

12,582.00

12,582.00

Salarii de baza

10.01.01

9,411.00

11,045.00

11,597.00

11,597.00

11,597.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

43.00

102.00

110.00

110.00

110.00

Alte sporuri

10.01.06

41.00

301.00

315.00

315.00

315.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

0.00

551.00

560.00

560.00

560:00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

218.00

230.00

230.00

230.00

| Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

218.00

230.00

230.00

230.00

Contribuții

10.03

344.00

283.00

297.00

297.00

297.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v-oninouiH ae asigufârt peniru accfOUrne1 w munca 'Si DOH nfafQcinnaia

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

196.00

283.00

297.00

297.00

297.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,334.00

2,447.00

2,994.00

2,994.00

2,994.00

Bunuri si servicii

20.01

1,341.00

1,830.00

2,254.00

2,254.00

2,254.00

Furnituri de birou

20.01.01

45.00

35.00

47.00

47.00

47.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29.00

20.00

32.00

32.00

32:00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

522.00

800.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38.00

70.00

158.00

158.00

158.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

18.00

20.00

21.00

21.00

21.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

62.00

65.00

69.00

69.00

69.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

41.00

20.00

37.00

37.00

37.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

586.00

800.00

840.00

840.00

840.00

Reparații curente

20.02

488.00

453.00

525.00

525.00

525.00

Hrana

20.03

46.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

46.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

39.00

25.00

52.00

52.00

52.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

0.00

26.00

26.00

26.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

31.00

25.00

26.00

26.00

26.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

265.00

5.00

10.00

10.00

10.00

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

265.00

5.00

10.00

10.00

10.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

97.00

10.00

53.00

53.00

53.00

Protecția muncii

20.14

21.00

25.00

26.00

26.00

26.00

Alte cheltuieli

20.30

37.00

39.00

18.00

18.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

33.00

35.00

14.00

14.00

14.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5,357.00

5,510.00

5,786.00

5,786.00

5,786.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04l

57.02

5,357.00

5,510.00

5.786.00

5,786.00

5,786.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

200.00

210.00

210.00

210.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,353.00

5,310.00

5,576.00

5,576.00

5,576.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

50.00

42.00

45.00

45.00

45.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

42.00

45.00

45.00

45.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

EXECUȚIE

2018

PROPUNERI

2019

ESTIMĂRI

2020

.... 2C2>-Î

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

214.00

15.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

214.00

15.00

0.Q0

., b.oo,

alt\ \ ^■°6

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

214.00

15.00

0>

s     0.00

•£\ bw

Active fixe

71.01

214.00

15.00

0.00

! mea

,'a.oo

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18.00

0.00

0.00

:</ aoo

< «&DQ

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

51.00

7.00

0.00

o’ ' 0&

i"‘ 'b.oo

Alte active fixe

71.01.30

145.00

8.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL.
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 9

VIZAT,     #0?^

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR,


ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC,

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2019 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli U/ _   ....    ...      .....

. .     .....                               Cantitatea Valoarea inițiala

de Investiții                        M

2

3

0

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

15,000

SEIF - CASA DE BANI

1

7,000

APLICAȚIE CALCUL UTILITATI LOCUINȚE SOCIALE

1

6,000

ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

SEDIU A.S.S.C. , STR. VĂLENI, NR. 32

1

2,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru evaluarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

TOTAL 4

0

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

15,000

DIRECTORGENERAL,SEF SERVICIU FINANCIAR CONTALITATE, TUTOIU FLORENTINA