Hotărârea nr. 140/2019

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 140 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „ Toma Caragiu,, Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 189/25.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 2148/25.04.2019 al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5/25.04.2019 (nr. Registru special 25/03.05.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2022, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2019 conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2019 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Programul de activitate al Teatrului ”Toma Caragiu” pe anul 2019 conform Anexei nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR, SERBINOVJUDEȚUL: PRAHOVA TEATRUL TONIA CARAGIU


ANEXA 1

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI - din care:

12.556,00

15.160,00

19.300,00

20.250,00

21.200,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

11.842,00

14.760,00

18.250,00

19.150,00

20.050,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

570,00

755,00

625,00

650,00

675,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

5,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

11.272,00

14.000,00

17.625,00

18.500,00

19.375,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

714,00

400,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

714,00

400,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.556,00

15.160,00

19.295,00

20.250,00

21.200,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.842,00

14.760,00

18.250,00

19.150,00

20.050,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.842,00

14.760,00

18.250,00

19.150,00

20.050,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.630,00

11.500,00

13.379,00

14.085,00

14.785,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.325,00

10.940,00

12.629,00

13.245,00

13.899,00

Salarii de baza

10.01.01

6.957,00

9.792,00

11.215,00

11.765,00

12.353,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

334,00

465,00

500,00

520,00

540,00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacaniă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

12,00

50,00

21,00

22,00

23,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

•ir

Alocații pentru locuințe

10 01 16

\c

Indemnizații de hrană

10.01.17

0,00

630,00

890,00

935,00

980,0%

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

240,00

370,00

445,00

467,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10 02 06

240.00

370,00

445,00

467,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

305,00

320,00

380,00

395,00

419,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

114,00

60,00

63,00

65,00

69,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

154,00

260,00

317,00

330,00

350,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.080,00

3.080,00

4.681,00

4.865,00

5.055,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.929,00

2.387,00

3.538,00

3.671,00

3.808,00

Furnituri de birou

20.01 01

24,00

15 00

26 00

27 00

28 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

34,00

15,00

37,00

39,00

41,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

264,00

350,00

375,00

400,00

425,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18,00

30,00

32,00

34,00

36,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

30,00

47,00

50,00

53,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

15,00

16,00

17,00

18,00

T ransport

20.01.07

60,00

50,00

74,00

77,00

82,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

39,00

45,00

52,00

55,00

58,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.825,00

1.437,00

2.249,00

2.312,00

2.377,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

610,00

400,00

630,00

660,00

690,00

Reparații curente

20.02

129,00

10,00

105,00

110,00

115,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

/•

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

675,00

300.00

626,00

652,00

679,00

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

26,00

27,00

2^,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

c-'

Alte obiecte de inventar

20.05.30

675,00

275,00

600,00

625,00

650,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

16,00

50,00

52,00

55,00

58,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

15,00

16,00

17,00

18,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

11,00

35,00

36,00

38,00

40,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

9,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

296,00

300.00

326,00

342,00

359,00

Reclama si publicitate

20.30.01

87,00

75,00

94,00

99,00

104,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

27,00

30,00

32,00

33,00

35,00

Chirii

20.30.04

172,00

190,00

200,00

210 00

220,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

132,00

180,00

190,00

200,00

210,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

132,00

180,00

190,00

200,00

210,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

714,00

400,00

1.045,00

1.100,00

1.150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

714,00

400,00

1.045,00

1.100,00

1.150,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

714,00

400,00

1.045,00

1.100,00

1.150,00

Active fixe

71.01

714,00

400,00

1.045,00

1.100,00

1.150,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

655,00

400,00

1.035,00

1.084,00

1.133,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

32,00

0,00

6,00

7,00

Alte active fixe

71.01.30

27,00

0,00

10,00

10,00

10,00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE.

DIRECTOR GENERAL,

Rus MihaeiăCONTABIL SEF, Neacsu Irina


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR.2


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2019

INFORMAȚII FINANCIARE

Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

BAZIN DE APA+

SISTEM HIDROFOR/POMPARE APA

1

400

400

Buget local

TOTAL

400


NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2019, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 400 mii Iei.

Pentru SERVICIUL INTRETINERE-ADMINISTRATIV

1.BAZIN DE APA+SISTEM HIDROFOR/POMPARE APA 400 mii lei

Achiziționarea acestui reper este necesara, avand in vedere situația actuala a procesului de autorizare a instituției noastre de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova.

DIRECTOR GENERAL,     DIR.ADJUNCT          CONTABIL SEF,COMPARTIMENT ACHIZIȚII, Anca Antonescu .

JUDEȚUL: PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU


ANEXA NR.3

DIRECTOR, RUS MIHAELA


COMPARTIMENT RESURSE UMANE, STEFANOV EUGENIAFUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2019

Număr maxim de posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond afereni salariilor de bază pe anul 2019

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

TOTAL SALARII

165

16630

0

165

859250

10311000

10310

din care:

II

Funcții publice

J

Inalti funcționari publici

I

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa I - studii superioare-

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

Funcții publice specifice

165

16630

0

165

859250

10311000

10310

I

III

Personal cu contract de muncă

Personal de specialitate

125

5050

125

631250

7575000

7575

Personal care ocupă funcții comune

26

5490

0

26

142740

1712880

1712‘

Personal contractual de conducere

14

6090

0

14

85260

1023120

1023

Fond salarii brute

10310

creșteri salariale

20

Concedii medicale FNUASS

0

Indemnizație de hrana

620

Tichete de vacanta

240

Brut

11190

Viramente (2,25% - CAM)+(CAS)

310

Total general

11500

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE, NEACSU IRINA


Trezorerie Mun. Ploiești

Editat |a data:

08.04.2015 04:44 PM

CONT 21G3 701002843078

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

R040TREZS2121G370100XXXX

EXTRAS DE CONT la data:      08.04.2019

NR DOCUMENT

DATA DOC

DATA PLĂTII

Nr. referința banca/trezoreric

1BAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR    BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

Sold precedent

,00

,00

1

05.04.2019

05.04.2019

IZVTR00206929467

ROI 5BACX0000000295109064

8978457      SECOM PRODUCȚIE

,00

4.600,00

SERVICH SRL

Rulaj zi

,00

4.600,00

Total sume

,00

4.600,00

Sold final

4.600,00

INDICATOR ANGAJAMENT

Întocmit si verificat,


NR. INTERN-

EXPLICATI1


TZ52156904931-CV CTR

SPONSORIZARE 1352/19.03.2019

*


Tipul proiectul ui


MediuMediu


Denumire proiect


Evenimente dedicate

Zilei Culturii

Naționale


- susținerea cu titlu gratuit a spectacolului Piatra din casa, de Vasile Alecsandri


-recital de poezie al actorilor Theodora Sandu si Andrei Radu


Vrăjitoarele din

Salem, de Arthur Miller, regia Vlad Cristache


Crima la Howard

Johnson, de Sam Bobrick si Ron Clark, regia Radu Gabriel


Posibili parteneri


Perioada


Deviz estimativ (mii lei)


Colaboratori,

Producție

prestări

spectacole

servicii

(decor,

artistice

costume, recuzita, tipărituri


Publicitate


TOTAL


Consiliul

Județean

Prahova


Muzeul

Județean de

Arta Prahova15 ianuarie


ianuarie-martie


ianuarie -februarie4

Animație

mic

De ce iubim...

Spectacol dedicat zilei de Dragobete

Filarmonica

Paul

Constantinescu

Ploiești

24 februarie

0

0

0

0

5

Revista,

Drama

mediu

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expoziție de bijuterii florale, expoziție de fotografie

Sala teatrului

1-8 martie

0

0

1

0

6

Drama

Revista

Animație

mic

Toma Caragiu -Patron și inspirator.

Conferința Ion Caramitru si recital Adrian Naidin Evocare prilejuită de comemorarea a 40 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu, proiecții video cu marele artist, invitați oameni de cultura

Foyerul principal și sala teatrului

4 martie

16,5

0

0,5

17

-----------.rrv

7

Revista

mare

Audiția, scenariu de Daniel Chirila, regia Horia Suru

martie-aprilie

90

70

2

162 '

7.K fi - t

8

Drama Revista

mic

Conferința Emil Boroghina

Primăria Ploiești

mai

5

0

0,5

5.5            ‘

Animație

9

Drama

mare

Casatoria, de

N.V.Gogol, regia

Alexandru

Mazgareanu

aprilie -mai

70

70

2

142

10

Animație

mare

Spectacol pentru copii, Califul barza, regia Oana Leahu

aprilie-mai

40

35

1

76

11

Animație

mare

Festivalul International de Teatru pentru copii si tineret, ediția a II-a

Primăria Ploiești Asociația Viitor Art

Sala Teatrului pentru copii

22- 26 mai

150

0

30

180

12

Drama

marc

Avanpremiera spectacolului A 12-a noapte de W.Shakespeare, regia Cristi Juncu

Sala teatrului

Iunie-septembrie

70

70

2

142

13

Drama

Aniversarea a 70 de ani de la infiintarea Teatrului Toma Caragiu

4-6 octombrie

20

15

10

45

14

Drama, Revista Animație

mare

Festivalul International de teatru Toma Caragiu, ediția a IX-a

Primăria Ploiești Parteneri media

Sponsori

5-10 noiembrie

400

30

430

+
15

Revista

mediu

Concert de colinde

noiembrie

20

20

1

41

16

Animație

mediu

Spectacol de

Crăciun dedicat copiilor

Sala

Teatrului pentru copii

1-22 decembrie

10

20

1

31

TOTAL

PRODUCȚII

1021,5

440

82

1543,5

Plăti drepturi de autor (achiziții texte, traduceri, muzica originala, compozitii)COPYro, UCMR - ADA etc.

50

Plăti colaboratori in spectacole /reprezentații

100

Recuzita consumabila

30

TOTAL

1723,5

Nr.

Depart. coordon ator

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Parteneri

Locul si data desfășurării

Deviz estimat Mii lei- organizare si susținere Festival

TOTAL

Mii lei

Drepturi de reprezentar e, onorarii participanti (200109)

Transport decor si participanti festival (200107)

Cazare

Participanti (200130)

Chirii spatii pentru desfasurarea evenimentelo r (203004)

Publicitate

(203001)

1

TTC

Drama

Revista

Animație

FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, ediția alX-a

Parteneri media

Sala

Teatrului

Alte spatii culturale

300

50

30

20

30

430

2

Animație

FESTIVALUL International de teatru pentru copii si tineret IMAGINARIUM, ediția a Il-a

Parteneri media

Sala

Teatrului pentru copii

120

20

10

0

30

180