Hotărârea nr. 14/2019

Hotãrârea nr. 14 privind constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 41A


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 14


privind constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 10/14.01.2019 a domnului Viceprimar Pană George și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 11/11.01.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 4/18.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 2/14.01.2019 la Direcția Economică, referitor la constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr.41A;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 23.01.2019;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 4IA, în următoarea componență:

Membri:

  • - Staicu Zoia

  • - Pană George

  • - Ganea Cristian Mihai

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin.( 1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia va funcționa pe o perioadă de 3 luni, la finalul căreia va prezenta un raport cu propuneri concrete.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


PREȘ^DI^TE DE ȘEDINȚĂ, VSoi’țin-Niculae BOTEZ


Contrasem


nează:
SECRETAR,

Laurențiu DIȚ