Hotărârea nr. 139/2019

Hotãrârea nr. 139 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 139

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Văzând expunerea de motive nr. 188/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de Specialitate nr. 2704/23.04.2019 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112/25.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și Legii nr. 47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 377/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

în temeiul art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) și art. 45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform anexelor nr. 2A, 2B, 2C și 2D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pe anul 2019, conform anexelor nr. 3A, 3B, 3C și 3D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit Ia sfârșitul anului 2018, în sumă de 13206 mii lei, astfel:

 • a) 10000 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) 3206 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

/ÎHG'XA c h Ha Ha


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: I 11/06 l


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022
- mii lei -

CB - CREDIT BUGETAR

CA- CREDIT DE ANGAJAMENT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

44652

44652

38645

38645

39645

39645

40645

40645

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

35

35

35

35

35

35

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

35

35

35

35

35

35

35

35

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30,10.05

35

35

35

35

35

35

35

35

'Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

35

35

35

35

35

35

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

23719

23719

22910

22910

23910

23910

24910

24910

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

22250

22250

22910

22910

23910

23910

24910

24910

Taxe si alte venituri in învăiământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10,16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

20000

20000

20160

20160

21160

21160

22160

22160

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2000

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

250

250

250

250

250

250

250

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

1469

0

0

0

0

O

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

1469

1469

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1469

-1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20898

20898

15700

15700

15700

15700

15700

■* 15^)0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

4210

518

518

0

0

0

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri jroprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****

42.10.70

518

518

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT»

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36}

43.10

20380

20380

15700

15700

15700

15700

15700

15700

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

80

80

500

500

500

500

500

500

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

3C0

300

200

200

200

200

200

200

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20000

20000

15000

15000

15000

15000

150C0

15000

TOTAL CHELTUIELÎ (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

57858

57858

44301

44301

44326

44326

44489

44489

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

45571

45571

41051

41051

41076

41076

41239

41239

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

45571

45571

41051

41051

41076

41076

41239

41239

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

32457

32457

32907

32907

32932

32932

32957

32957

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

31307

31307

31707

31707

31707

31707

31707

31707

l

Salarii de baza

10.01.01

20000

20000

21000

21000

21000

21000

21000

21000

'Indemnizație de conducere

10.01.03

jSpor de vechime

10.01.04

'Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Alte scoruri

10.01.06

3000

3000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

300

300

200

200

200

200

200

200

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Indemnizații clătite unor persoane din afara unitatii

1001.12

7

7

7

7

7

7

7

7

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

indemnizație de hrana

10.01.17

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

500

550

550

575

575

600

600

Tichete de masa')

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

o

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

------y

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

/ TT-

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

r.7 r

/lî

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

500

550

550

575

575

: soi)

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

V

B / / W

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

650

650

650

650

650

650

650

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

■ \

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

l0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod    ,

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

j

CB      |

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.051

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.061

Fond de solidaritate

10.03.07'

550

650

650

650

650

650

650

650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)                                                                          '

20

12974

12974

7984

7984

7984

7984

8122

8122

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                           i

20.01

2870

2870 ’

2880

2880

2890

2890

2890

2890

Furnituri de birou

20.01.01

60

60

60

60

60

60

60

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

200

200

200

200

200

200

200

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

450

450

450

450

450

450

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

130

140

140

150

150

150

150

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20

20

20

20

20

20

20

20

Piese de schimb

20.01.06

50

50

50

50

50

50

50

50

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01 08

60

60

60

60

60

60

60

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

600

600

600

600

600

600

600

Reparații curente

20.02

200

200

55

55

53

53

50

50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

400

400

400

400

400

400

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

400

400

400

400

400

400

400

Hrana pentru animaie

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8330

8330

4000

4000

4000

4000

4150

4150

Medicamente

20.04.01

6830

6830

2500

2500

2500

2500

2650

2650

Materiale sanitare

20.04.02

600

600

600

600

600

600

600

60C

Reactivi

20.04.03

700

700

700

700

700

700

700

700

Dezinfectant!

20.04.04

200

200

200

200

200

200

2C0

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

824

824

321

321

312

312

293

293

Uniforme si echipament

20.05.01

200

200

55

55

55

55

55

55

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

200

200

50

50

50

50

50

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

424

424

216

216

207

207

188

188

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

80

83

83

79

79

89

89

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

80

83

83

79

79

89

89

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

10

10

10

10

10

10

10

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50

50

50

50

50

50

50

;,d50

£ "■

Protecția muncii

20.14

30

30

30

30

30

30

30

.30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

: •■"As

Studii si cercetări

20.16

j • ’ l

■ t

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

/:) F

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

■ ■ X.? V

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

L

-----DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

o

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

180

180

155

155

160

160

160

160

Reclama si publicitate

20.30.01

10

10

10

10

10

10

10

10

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

100

100

75

75

80

80

80

80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.05

rondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

70

70

70

70

70

70

70

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

14Q

140

160

160

160

160

160

160

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si sociaLcultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

140

160

160

160

160

160

160

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81]

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Wh

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

-o 5

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.051

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81 02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2019

2020

2021

2022

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

7

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12287

12287

3250

3250

3250

3250

3250

3250

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12287

12287

3250

3250

3250

3250

3250

3250

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12287

12287

3250

3250

3250

3250

3250

3250

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12287

12287

3250

3250

3250

3250

3250

3250

Construcții

71.01.01

2269

2269

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01.02

9605

9605

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Mobilier, aparatură birotică ți alte active cor; orale

71 01.03

33

33

50

50

50

50

50

50

Alte active fixe

71.01.30

380

380

200

200

2C0

200

200

200

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

c

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Partid pare la ca citatul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

r—■—

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTtDEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

I

I Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

F

■f       . ,<

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01 97

L

I

_

io SÎ Financiar Contabil ? Q Ec. Petip Victoria□r. ViseaSPITAL UL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII - 2019

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 10000 mii lei

mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare

I.

71.01.01 - Construcții

500

1.

Unitate locativa-2buc

500

11.

71.01.02- Mașini, echipamente si mi jloace de transport

9.087

1.

Achiziție aparatura medicala Laborator

a) Analizor ioni-1 buc

115

2.

( Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

 • a) Aparat automat pentru dezinfectie terminala incaperi-lbuc

 • b) Infuzomat (pompa volumetrica)-1 buc

 • c) Aparat pentru monitorizarea blocului neuro muscular-1 buc

 • d) Combina frigorifica de laborator

35

30

25

12

3.

Achiziție aparatura medicala CPU

 • a) Analizor automat hematologie -1 buc

 • b) Imprimanta multifuncționala-1 buc

100

80

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Laparoscop -1 buc

 • b) Spălător instrumentar pentru sterilizare -lbuc

 • c) Motor pentru ortopedie-1 buc

 • d) Videoendoscop flexibil dimensiuni medii-lbuc

 • e)  Ghilotină pentru ortopedie-1 buc

 • f)  Ecograf portabil-lbuc

 • g) Aparat automat pentru dezinfectie terminal incaperi-1 buc

 • h) Artroscop-1 buc

500

360

80

300

60

140

35

275

5.

Achiziție aparatură medicală-Oftalmologie

 • a) Bara de prisme-lbuc

 • b) Ecograf mod B-lbuc

 • c) Indentator-lbuc

28

168

28

6.

Achiziție aparatură medicală -Dermatologie

 • a) Lampa UVB-1 buc

 • b) Masă chirurgicala-1 buc

30

45

Achiziție aparatură medicală -Neurologie

a) Electroencefalograf-1 buc

143

7.

Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Canapea electrica tip foarfece-1 buc

 • b) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele-1 buc

 • c)  Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc

8

 • 4

 • 5


7.

-1 buc

Achiziție aparatură medicală —Laborator radiologie și imagisti medicală

.a)

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator balneofizioterapie b) Bicicleta eliptica-1 buc

6

III.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

33

1.

Achiziție paturi ortopedice- 2 buc

10

2.

Achiziție dulap instrumentar bloc operator- 1 buc

3

3.

Achiziție scaun recoltare analize laborator-1 buc

10

4.

Achiziție masă inox pentru blocul alimentar-2 buc

10

IV.

71.01.30- Alte active fixe

380

1.

Extindere sistem detecție si semnalizare incendiu

150

2.

Extindere sistem CCTV

150

3.

Extindere sistem control ascces

50

4.

Achiziționare manechin didactic pentru managementul cailor aeriene la copii mari (intubatie dificila)-1 buc

10

5.

Achiziționare manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonara la copii mari

10

6.

Achiziționare manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonara la copil mic si nou născut

10

Total investiții sursa de finanțare -excedent

10.000
SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2019

Sursa de finanțare: SPONSORIZĂRI

-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare (mii lei)

71.01.01- Construcții

1469

1.

Extindere laborator radiologie și imagistică medicală, Bloc operator si scara evacuare exterioară

1469

Manager,

Dr.Catalin Visean


Director financiar-contabil

Ec. Victoria Petre


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2019


Sursa de finanțare: Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

Manager,

Dr.Cătălin ViseanDirector financiar-contabil

Ec. Vie-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare (mii lei)

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

518

1.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

Computer tomograf-1 buc

518

SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2019

Sursa de finanțare: Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare (mii lei)

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

518

1.

Achiziție aparatură medicală ~Laborator radiologie și imagistică medicală

Computer tomograf -1 buc

518


Director financiar-contabil

Ec. Victîsria Petre

SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI


Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2019

Sursă de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 10000 mii lei

Obiectiv de investiții:

 • 1.      Extindere laborator radiologie si imagistica medicala, Bloc operator si scara evacuare exterioara

200.000 lei

 • 2.       Achiziționare 2 unitati locative                                   500.000 lei.

Total: 700.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar pentru extinderea ariei de investigații și diagnosticarea cât mai corectă a pacienților care necesită această procedură medicală (CT);

Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care deservesc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot fi imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;

Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deservesc aceste servicii.

Misiunea Spitalului de Pediatrie Ploiești este aceea de a îmbunătăți sănătatea comunității din arealul pe care îl deservește și de a excela în a oferi servicii medicale de calitate. în acest sens, resursa umană constituie o resursă extrem de importantă.

Se impune achiziționarea a două unități locative, cu destinația de locuințe de serviciu, care urmează a fi închiriate prin contracte de închiriere, anexe la contractele de muncă.

 • 3. Achiziție aparatură medicală -Laborator de analize medicale:

 • a) Analizor ioni - 1 buc.                                                115.000 lei

Total: 115.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru dotarea laboratorului de analize medicale și pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

-necesare pentru îmbunătățirea calității actului medical.

 • 4. Achiziție aparatură medicală Anestezie si Terapie Intensiva:

 • a)     Aparat automat pentru dezinfectie terminala incaperi -1 buc  35.000 lei

 • b)     Infuzomat (pompa volumetrica)-1 buc                      30.000 lei

 • c)     Aparat pentru monitorizarea blocului neuro muscular-1 buc 25.000 lei

 • d)     Combina frigorifica de laborator-1 buc                      12.000 lei

Total: 102.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului ATI din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare; -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 5. Achiziție aparatură medicală CPU:

 • a)     Analizor automat hematologie -1 buc.

 • b)     Imprimanta multifuncționala - 1 buc.


Total: 180.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului CPU din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul CPU

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 6. Achiziție aparatură medicală - secția Chirurgie-Bloc Operator.

 • a)     Laparoscop-1 buc                                        500.000 lei

 • b)     Spălător instrumentar pentru sterilizare -lbuc             360.000 lei

 • c)     Motor pentru ortopedie-lbuc                             80.000 lei

 • d)     Videoendoscop flexibil dimensiuni medii-lbuc            300.000 lei

 • e)     Ghilotină pentru ortopedie-lbuc                            60.000 lei

 • f)      Ecografportabil-lbuc                                       140.000 lei

 • g)     Aparat automat pentru dezinfectie terminala incaperi -lbuc   35.000 lei

 • h)     Artroscop-1 buc                                            275.000 lei

TOTAL:     1.750.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în bloc operator; -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 7. Achiziție aparatură medicală - cabinet Oftalmologie'.

 • a)     Bara de prisme-1 buc

 • b)    Ecograf mod B -1 buc

 • c)      Identator -1 buc

  28.000 lei

  168.000 lei

  28.000 lei


TOTAL:    224.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelori mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în laboratorul de analize medicale;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale;

 • 8. Achiziție aparatură medicală - Dermatologie

 • a)    Lampa UVB -lbuc

 • b)     Masă chirurgicala - 1 buc

  30.000 lei

  45.000 lei


TOTAL:                                  75.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatogie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:


-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superi dermatologie;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor

 • 9. Achiziție aparatură medicală -Neurologie:

a) Electroencefalograf -1 buc.

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului Neurologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Neurologie

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 10. Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala:

 • b)     Canapea electrica tip foarfece -1 buc.

 • c)     Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele - lbuc

 • d)     Scara plan inclinat, cu balustrade duble - 1 buc

  8.000 lei

  4.000 lei

  5.000 lei


Total: 17.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Centrului de Sanatate Mintala din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în Centrul de Sanatate Mintala

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 11. Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală:

a) Computer tomograf-1 buc.                            6.475.000 lei

Total; 6.475.000 lei Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Laborator de radiologie și imagistică medicală.

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 12. Achiziție aparatură medicală Laborator Balneofizioterapie:

a) Bicicleta eliptica-1 buc                                     6.000 lei

Total: 6.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 13. Achiziție mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

a) Achiziție paturi ortopedice - 2 buc.                      10.000 lei

 • b)     Achiziție dulap instrumentar bloc operator - 1 buc.


 • c)     Achiziție scaun recoltare analize laborator - 1 buc

 • d)     Achiziție masa inox pentru blocul alimentar - 1 buc

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea spitalului, prin achiziția unor echipamente si

următoarelor considerente:

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și nemedicale (hoteliere) oferite pacienților internați, în scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;

~ necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 14. Alte active fixe

 • a.  Extindere sistem detecție și semnalizare incendiu - 1 buc.           150.000 lei

 • b. Achiziționare manechin didactic pentru managementul cailor aeriene la copii mari

(intubatie dificila) - 1 buc                                                10.000 lei

 • c.  Achiziționare manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonara la copii mari

10.000 lei

 • d. Achiziționare manechin didactic pentru resuscitare cardiopulmonara la copil mic si nou

născut                                                                    10.000 Iei

Total: 180.000 lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea sistemului inițial din spital, pentru detecția și semnalizarea unui incendiu, menit să protejeze, atât pacienții, cât și personalul care deservește actul medical din Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Se impune dotarea spitalului cu aceste manechine pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.


Director financiar contabil, oria


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Investiții:

SPONSORIZĂRI - în sumă de 1469 mii lei.

71.01.01 - Construcții

Obiectiv de investiții:

1. Extindere laborator radiologie si imagistica medicala, Bloc operator si scara evacuare exterioara

Valoare: 1.469.000 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar pentru extinderea ariei de investigații și diagnosticarea cât mai corectă a pacienților care necesită această procedură medicală (CT);

Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care deservesc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot fi imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;

Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deservesc aceste servicii.

Manager,

Dr Visean Cătălin

Direi

Ec. f


tor financiar contabil, ’etre VictoriaSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Str. M. Etninescu

Cod fiscal: 15513888


NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2019

Sursă de finanțare ~ Subvenții de la bugetul local pentru secțiunea de dezvoltare in valoare de 300 mii lei

Obiectiv de investiții:

1. Extindere laborator radiologie si imagistica medicala, Bloc operator si scara evacuare exterioara- 300.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar pentru extinderea ariei de investigații și diagnosticarea cât mai corectă a pacienților care necesită această procedură medicalăSPITAL UL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2019Sursa de finanțare: Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală:

a) Computer tomograf-1 buc.                           518.000 lei

Total: 518.000 lei Necesitate si oportunitate;

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Laborator de radiologie și imagistică medicală.

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Manager,

Dr. Vișean Cătălin