Hotărârea nr. 138/2019

Hotãrârea nr. 138 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 187/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia, precum și raportul de specialitate nr. 3619/25.04.2019 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113/25.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • •  Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

 • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) și art. 45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii) și conform Anexei nr. 2C (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la finele anului 2018, în suma de 7436 mii lei, astfel: suma de 2570 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate în Anexa nr. 2B, iar diferența de 4866 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Aprobă acordarea de stimulente unui număr de șase salariați defavorizați de Legea nr. 153/2017: un chimist, un biolog, un farmacist, un fizician medical și doi kinetoterapeuti.

Art. 6 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

Contrasemnează: SECRETAR, na-Geanina SERBINOV

X i


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI LA 31.12.2018

BUGET 2019

ESTIMAR

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI - din care:

66091

79355,00

82820,00

83370,00

85020,00

VET tota

Jl I URILE SEU IIUNII UE FUNCȚIONARE -- din care:

65060

78146,00

82820,00

83370,00

85020,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

19

19,00

20,00

20,00

20

Venituri din dobânzi

31.10.03

0

Venituri din prestări servicii

33.10.08

845

845,00

1000,00

1000,00

1100

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

46553

54123,00

55000,00

55000,00

56000

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buoetul de stat

33.10.30

609

718,00

800,00

850,00

900

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

1

0,00

0,00

0,00

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

23

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1066

341,00

1000,00

1000,00

1000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

15944

22100,00

25000,00

25500,00

26000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1031

1209,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

'Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1031

1209,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echiDamentelbr de comunicații in sanatate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații tn urgenta In

43.10.17.01

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

66273,00

86791,00

82820,00

83370,00

85020,00

secțiunea DE Funcționare (cod

01+80+81+84)

62813

83012,00

82820,00

83370,00

85020,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1

01

62813

83012,00

82820,00

83370,00

85020,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

28467

39633,00

40033,00

40551,00

40765,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

27045

38087,00

38459,00

39659,00

39760,00

Salarii de baza

10.01.01

19874

28000,00

29000,00

30000 00

30000

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3408

5500,00

4800,00

4800,00

4800

Alte sporuri

10.01.06

548

750,00

800,00

900,00

900

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1910

2050,00

2050,00

2050,00

2050

ndemnizatii plătite unor persoane din afara un

10.01.12

3

9,00

9,00

9,00

10

ndemnizatii de delegare

10,01.13

ndemnizatii de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

ndemnizatii de hrana

10,01,17

1076

1706,00

1800,00

1900,00

2000

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

226

72,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

504

609,00

609,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAR LA 31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

202C

2021

.  (?O22

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

k < %

Tichete de vacanta

10.02.06

504

609,0C

609,00

\ “

Alte drepturi salariate In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

918

937

966

992

1005

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

272

96,0C

100,00

100,00

110

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

67

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

Prime de asigurare de viațsȚldFte'ce anoaiator centru anaalati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

566

841,00

065,00

892,00

895

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

34170

43139,00

42537,00

42459,00

43985,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

1897

2385,00

2450,00

2567,00

2744,00

Furnituri de birou

20.01.01

63

70 00

70 00

75 00

75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

127

150,00

160,00

170,00

180

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

648

900,00

950,00

1000,00

1100

Apa. canal si salubritate

20.01.04

119

130,00

135,00

140,00

145

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

22

30,00

32,00

35,00

40

Piese de schimb

20.01.06

4

100,00

50,00

60,00

65

Transport

20.01.07

30

40,00

45,00

47,00

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

56

65,00

68,00

70,00

70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

491

500,00

510,00

520,00

550

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functl20.01.30

337

400,00

430,00

450,00

470

Reparații curente

20.02

475

900,00

620,00

630,00

640]

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

588

650,00

670,00

680,00

700,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

588

650,00

670,00

680,00

700

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0

20.04

30170

37878,00

37445,00

37184,00

38441,00

Medicamente

20.04.01

28695

35988 00

35505,00

35184,00

36391

Materiale sanitare

20.04.02

495

600,00

620,00

650,00

660

Reactivi

20.04.03

950

1200,00

1250,00

1270,00

1300

Dezinfectant!

20.04.04

30

90,00

70,00

80,00

90

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2t

20.05

412

570,00

570,00

590,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5

20,00

20,00

25,00

25

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

50,00

50,00

55,00

55

Alte obiecte de inventar

20.05.30

397

500,00

500,00

510,00

520

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

35

55,00

55,00

60,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

36

55,00

55,00

60,00

60

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

22

25,00

27,00

28,00

30

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2

5,00

5,00

5,00

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

38

50,00

50,00

50,00

60

Protecția muncii

20.14

78

100 00

110 00

120,00

130

Muniție, furnituri sl armament de natura activelo

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

ubninoliiii ate aamifiisirâriei pudice tâcaiafâ realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contractejifl asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pen

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si inghetu

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente Imprumutur

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheli actlu petrii

uleil Ju3îcIare"sTsxtrajudiciare'derivate dîn sl In reprezentarea Intereselor statului, dt dlsjjoiltiilor legale

20.25
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI LA 31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

O ?022

Tlchete cadou

20.27

■ t-

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

452

521,00

535,00

545,00

«575,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

s,

Prime de asiq urare non-viata

20.30.03

20

21,00

25,00

25,00

25

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilo

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

432

500,00

510,00

520,00

550

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL£ ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5.

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUCXALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

176

240

250

260

270

Burse

59.01

10

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

166

240.00

250,00

260,00

270

OPERAȚIUNI FINANCIARE fcod 80+81)

79

titlul xv Împrumuturi (cod 8o.o3+so.oa+80

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

il 1 LUL XVW     f tef-teC / IM / fe W ANJ7

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURFNT

84

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate Ir

85.01

SECrnUREA“DFBEZVaLTARE'(C03

51+55+56+70+84)

3460

3779,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

ntiui vili Proiecte cu finanțare din >-onduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3460

3779,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

3460

3779,00

Active fixe tcod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3460

3779.00

Construcții

71.01.01

0

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2040

2222,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

89,00

Alte active fixe

71.01.30

1420

1468 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

iRezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparării capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUA IE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

B4

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate Ir

85.01

IPentru buget 2019: Excedentul din anii precedenti de 7436 mii lei va fi directionat astfel: 2570 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de


4866 mii lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casa. Sponsorizări din anii precedenti:261447,22 lei


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. MUSCA MARILENA

\

’ spitalul S

l MUNICIPAL m

PLOIEȘTI -y


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) pentru anul 2019

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții

Cantit ate

Valoare totală

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAME

NTE Șl MIJ

OACE DE TRANSPORT

1 .Aparat radiologie

1

1259

Acest aparat a fost achiziționat la sfârșitul anului 2018, fiind necesară plata acestuia în acest an.

2.Banca de sânge

1

35

Este necesară la Compartimentul Transfuzii, pentru monitorizarea temperaturii la care se păstrează sângele pentru efectuarea transfuziilor.

3. Aparat de electroterapie cu 2 canale, curenți HUFSCHMIDT

2

50

Aparatul de electroterapie va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

4. Electrocardiograf 12 canale

2

24

Aparatele vor fi utilizate în Secția Radioterapie și Secția Interne

5.Defibrilator

1

20

Aparatul este necesar Compartimentului Hematologie.

6.Monitor cardiac

1

25

Aparatul va fi utilizat în Compartira^X^5*v Hematologie.

7.Echipament preparare parafina 63x63x77, capacitate 85kg

1

35

Aparatul va fi utilizat la Laboraj^l^O^A Fizioterapie și Recuperare.         < yy/;

8.Masa ginecologica cu acțiune electrică

2

20

Mesele vor fi utilizate la Cabinetele de chirurgie și dermatologie.

9.Negatoscop

1

7

Aparatul va fi utilizat la Cabinetul Radiologie.

10.Pompe tip infuzomat

8

80

Sunt necesare la Secția Oncologie.

H.Termostat seruri

3

75

Aparatele vor fi utilizate în Compartimentul Hematologie și Secția Interne.

12.lnjectomat

1

5

Aparatul va fi utilizat în Compartimentul Hematologie.

13.Analizor automat pentru detecție markeri cardiaci-troponina+teste

1

15

Aparatul va fi utilizat Compartimentul Cardiologie.

14. Aparat terapie laser cu sondă

1

24

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

15. Aparat de electroterapie cu 4 canale

3

75

Aparatele sunt necesare la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

16.Monitor profesional monitorizare funcții vitale

1

35

Aparatul va fi utilizat la Secția Fizioterapie.

17.Elevator mobilizare pacienți imobilizați

2

20

Elevatoarele sunt necesare Secției Fizioterapie.

18.Aparat mobilizare pasivă a genunchiului, acționat electric

1

5

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

19. Pat masaj cu acționare electrică

1

7

Este necesar la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

20.Suport targă cu acționare electrică

1

20

Suportul vechi pentru targa utilizată ambulanță spitalului s-a deterioral^ind’ik < necesară achiziționarea unui supârt/nWti^

21 .Centrifuga laborator cu 24 - 32 locuri

1

15

Este necesară Laboratorului de ânalizeWv' / spitalului.                                       4

--------------77--------~

O V

ART.71.01.03 - MOBILIER,APARATURA BIROTICĂ Șl ALTE ACTIVE CORPORALE

22.Server și înlocuire rețea calculatoare

1

85

Este necesară îmbunătățirea instalației IT a spitalului.

23.Licența Windows Server

1

4

Este necesară pentru utilizarea serverului la contabilitate.

ART.71.01.30- ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

24.Proiectare rezervor apă potabilă

20

Este necesară realizarea unui rezervor de apă potabilă care să asigure necesarul de apă potabilă pentru trei zile.

25.Amenajare grupuri sanitare și schimbare conducte la Secția Oncologie- etaj

140

Numărul de toalete existente este insuficient pentru numărul de pacienți deservit.

26.Reconfigurare și refacere instalație termică care deservește Spălătoria, Blocul alimentar și Secția Reumatologie (proiectare și execuție)

300

Instalația veche nu mai corespunde cerințelor și normelor tehnice actuale.

27.Realizare stație de clorinare a apelor uzate

50

Este necesară o dezinfectare a apelor uzate din spital, înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a orașului.

28. Amenajare spații depozitare în cadrul Compartimentului Hematologie

120

în urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesară amenajarea și compartimentarea spațiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

TOTAL

2570DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Muscă, Marilena
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA2C


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2019

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții

Valoare totală

Nota de fundamentare

1

3

8

ART.7L01.30 - ALTE ACTIVE FIXE( INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

l.Anvelopare Corp E ( continuare execuție)

140

Se urmărește îmbunătățirea eficienței încălzirii acestei clădiri și micșorarea pierderilor termice. 0 mare parte a lucrărilor a fost realizată în 2018 și trebuie finalizate.

2.Consolidare și reparație acoperiș corp E (înlocuire învelitoare metalică și lemnărie) -continuare execuție

40

Clădirea trebuie consolidată, iar învelitoarea metalică este ruginită, prezintă fisuri și se infiltrează apa prin ea. O mare parte a lucrărilor a fost realizată în 2018 și trebuie finalizate.

3. Cale de evacuare suplimentară Secția Oncologie - etaj, corp L - faza de execuție

248

Este necesară această cale suplimentară de evacuare întrucât pacienții internați (spitalizare continuă și de zi), personalul medical și aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi în secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existența în cazul unor calamități (incendii, cutremure). A fost întocmită toată documentația, efectuate expertizele tehnice, obținută autorizația de construcție, a fost realizată pf^dwa^^k atribuire și contractul de execuție a fost semnat. Urmea^|0a,deȚ " execuție a lucrărilor.                                  // V           \ v

4. Reabilitare Secția Interne și Hematologie etaj

410

Este necesară această reabilitare care constă în înlocuireafaianțeî^i' ;/ ! @ > gresiei, tavanelor false, învechite și igienizarea tuturor înclperilor Secțici^y Interne și Compartimentului Hematologie. S-a început aceâ^investi^A,' în anul 2018, cu modernizarea parterului, urmează etajul.      * "’tf V-

ART.71.01.02 - MAȘINI,ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT

5.Aparat de radiologie fix cu două posturi în varianta digitală - cofinanțare

150

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modem, cu două posturi (grafie și scopie), având un nivel scăzut de radiații.

6.Mamograf digital - cofinanțare

221

Este necesară achiziționarea unui aparat modem, performant și fiabil,cu un nivel scăzut de radiații.

TOTAL

1209


ȘEF BIROU ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

Ing. Mateescu Veronica AngiSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚIIPROPUSE A SE REALIZA ÎN ANUL 2019

Sursa de finanțare :Venituri proprii

Valoarea investițiilor: 2570 mii Iei din care :

Pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală - art.bugetar 71.01.02-Masini, echipamente și mijloace de transport, spitalul își propune următoarele obiective de investiții în valoare de 1851 mii lei:

 • 1. Aparat radiologie -1 buc.în valoare de 1259 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Acest aparat a fost necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic și moral.El a fost achiziționat la sfârșitul anului 2018, fiind necesară plata acestuia în acest an.

 • 2. Banca de sânge - 1 buc. în valoare de 35 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Compartimentului Transfuzii, pentru monitorizarea temperaturii la care se păstrează sângele pentru efectuarea transfuziilor.

 • 3. Aparat de electroterapie cu 2 canale, curenți HUFSCHMIDT - 2 buc. în valoare de 50 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aceste aparate vor fi utilizate la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

 • 4. Electrocardiograf 12 canale - 2 bucăți în valoare de 24 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aceste aparate vor dota Secția Interne și Secția Radioterapie.

 • 5. Defibrilator - 1 bucată în valoare de 20 mii lei


Necesitate și oportunitate:

Se impune folosirea acestui aparat în Compartimentul

 • 6. Monitor cardiac - 1 bucată în valoare de 25 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Acest monitor va fi folosit de Compartimentul Hematologie al spitalului.

7. Echipament de preparare parafina 63x63x77,capacitate 85 kg - 1 bucată în valoare de 35 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatul este necesar Laboratorului de Fizioterapie și Recuperare.

8. Masa ginecologica cu acțiune electrică - 2 bucăți în valoare totală de 20 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Mesele vor fi utilizate la Cabinetele de Chirurgie și Dermatologie.

 • 9. Negatoscop - 1 bucată în valoare de 7 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatul va fi utilizat la Cabinetul Radiologie al spitalului.

 • 10. Pompe tip infuzomat - 8 bucăți în valoare de 80 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aceste pompe vor fi utilizate la Secția Oncologie.

 • 11. Termostat seruri - 3 bucăți în valoare de 75 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatele se vor folosi la Compartimentul Hematologie și Secția Interne.

H.Injectomat - 1 bucată în valoare de 5 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatul va fi utilizat în Compartimentul Hematologie.

13.Analizor automat pentru detecție markeri cardiaci - troponina + teste - 1 bucată în valoare de 15 mi lei

Acest aparat va fi utilizat în Compartimentul Cardiologie.


 • 14. Aparat terapie laser cu sonda - 1 bucată în valoare de

Necesitate și oportunitate:

Aparatul va fi folosit la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare/' L°

 • 15. Aparat de electroterapie cu 4 canale - 3 bucăți în valoare de 75 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatele sunt necesare la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

 • 16. Monitor profesional monitorizare funcții vitale - 1 bucată în valoare de 35 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatul va fi utilizat la Secția Fizioterapie.

 • 17. Elevator mobilizare pacienți impobilizati - 2 bucăți în valoare de 20 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Elevatoarele sunt necesare Secției Fizioterapie.

 • 18. Aparat mobilizare pasivă a genunchiului, acționat electric - 1 bucată în valoare de 5 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

19.Pat masaj cu acționare electrică - 1 bucată în valoare de 7 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Patul este necesar la Laboratorul de Fizioterapie și Recuperare.

20.Suport targă cu acționare electrică - 1 bucată în valoare de 20 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară achiziționarea unui suport de targa nou, deoarece suportul vechi s-a deteriorat.

H.Centrifuga laborator cu 24-32 locuri - 1 bucată în valoare de 15 mii lei


Necesitate și oportunitate:

Aceasta centrifugă este necesară Laboratorului de analize al

La art.bugetar 71.01.03 - Mobiler, aparatura birotică și alte corporale sunt necesare active corporale în valoare de 89 mii lei și

22.Server și înlocuire rețea calculatoare -1 bucată în valoare de 85 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară îmbunătățirea instalației IT a spitalului.

 • 23. Licența Windows Server - 1 bucată în valoare de 4 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară pentru utilizarea serverului la Serviciul contabilitate.

La art.bugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) , spitalul își propune realizarea următoarelor obiective de investiții în valoare de 630 mii lei:

 • 24. Proiectare rezervor apă potabilă - în valoare de 20 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară realizarea unui rezervor de apă potabilă care să asigure necesarul de apă potabilă pentru trei zile.

 • 25. Amenajare grupuri sanitare și schimbare conducte la Secția Oncologie -etaj - în valoare de 140 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Numărul de toalete de care dispune secția este insuficient pentru numărul de pacienți deservit.

 • 26. Reconfîgurare și refacere instalație termică care deservește Spălătoria, Blocul alimentar și Secția Reumatologie (proiectare și execuție) - în valoare de 300 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Instalația veche nu mai corespunde cu cerințele și normele tehnice actuale.

 • 27. Realizare stație de clorinare a apelor uzate - în valoare de 50 mii lei

Este necesară o dezinfectare a apelor uzate din spital, înaint/^de,^ lor în rețeaua de canalizare a orașului.

 • 28.Amenajare spații depozitare în cadrul Compartimentului^-Hematologie- în valoare de 120 mii lei

Necesitate și oportunitate:

în urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesară amenajarea și compartimentarea spațiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

Sursa de finanțare: Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății ( Buget Local) - valoarea totală a investițiilor este de 1209 mii lei și se defalca astfel:

La artbugetar 71.01.02 - Mașini,echipamente și mijloace de transport -se preconizează achiziționarea următoarelor obiective de investiții în valoare de 371 mii lei:

 • 1. Aparat radiologie -1 bucată în valoare de 150 mii lei (cofinanțare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modem,cu două posturi (grafie și scopie) având un nivel scăzut de radiații.

 • 2. Mamograf digital - 1 bucată în valoare de 221 mii lei (cofinanțare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate și oportunitate:

Mamograful este necesar la Laboratorul de Radiologie și Imagistica Medicală, deoarece cel existent este uzat fizic și moral și se impune achiziționarea unui aparat modem, performant și fiabil, cu un nivel scăzut de radiații.

La artbugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) se are în vedere realizarea următoarelor obiective de investiții în valoare de 838 mii lei:

l.Anvelopare Corp E (continuare execuție) - în valoare de 140 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Se urmărește îmbunătățirea eficienței încălzirii acestei clădiri și micșorarea pierderilor termice.O mare parte a lucrărilor a fost realizată în 2018

și trebuie finalizate în acest an.


2.ConsoIidare și reparație acoperiș corp E (înlocuire învelit metalică și lemnarie-executie)- în valoare de 40 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune aceasta reparație ca urmare a faptului că învelitoarea metalică a acoperișului clădirii este ruginită, prezintă fisuri și se infiltrează apa prin ea. O mare parte a lucrărilor a fost realizată în 2018 și trebuie finalizate în acest an.

 • 3.Cale de evacuare suplimentară Secția Oncologie - etaj ,corp L (execuție)- în valoare de 248 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară această cale suplimentară de evacuare întrucât pacienții internați (spitalizare de zi și continuă), personalul medical și aparținătorii, aproximativ 100 de personae/zi în Secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuate pe singura cale de acces existent, în cazul unor calamități (incendii, cutremure).

A fost întocmită toată documentația ,au fost effectuate expertizele tehnice, a fost obținută autorizația de construcție, a fost realizată procedura de atribuire, iar contractual de execuție a fost semnat.Urmează faza de execuție a lucrărilor.

4.Reabilitare Secția Interne și Hematologie - în valoare de 410 mii lei

Necesitate și oportunitate:

Este necesară această reabilitare care constă în înlocuirea faianței și gresiei,a tavanelor false învechite și igienizarea tuturor încăperilor Secției Interne și Compartimentului Hematologie.Aceasta investiție s-a început în anul 2018 ,cu modernizarea parterului iar în acest an urmează a se reabilita și etajul.

Manager,


Director financiar - contabil,

Ec.IordănescuEc.Muscă Marilena


SPITALUL


z MUNICIPAL 'l'C PLOIEȘTI


Ing. Mateescu Veronica Angi