Hotărârea nr. 137/2019

Hotãrârea nr. 137 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 – 2022 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5

HOTĂRÂREA Nr. 137


privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 -2022 al SERVICIUL UI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 186/25.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 45652/25.04.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune bugetul de cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022;

având în vedere raportul de specialitate nr. 104/25.04.2019 al Direcției Economice;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2019 și estimarea pentru anii 2020 - 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2019, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

\                               Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR, George-Sorin-Nicutae BOTEZĂ , \Io^na-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI y Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXAIBUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL INSTITUȚIEI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2019

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

14,511.00

15,817.00

17,819.00

18,264.00

18,702.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13,921.00

15,817.00

17,717.00

18,160.00

18,596.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13,921.00

15,817.00

17,717.00

18,160.00

18,596.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11,906.00

14,171.00

15,246.00

15,627.00

16,002.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,479.00

13,647.00

14,693.00

15,060.00

15,421.00

Salarii de baza

10.01.01

11,455.00

13,077.00

14,020.00

14,371.00

14,716.00

Alte sporuri

10.01.06

23.00

30.00

31.00

31.00

32.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.00

5.00

6.00

6.00

5.00

Indemnizație pentru hrana

10.01.17

0.00

535.00

636.00

652.00

668.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

o.ool

217.00

223.00

228.00

234.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

0.00

217.00

223.00

228.00

234.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

427.00

307.00

330.00

339.00

347.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții asiguratorie pentru munca

10.03.07

240.00

307.00

330.00

339.00

347.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1,921.00

1,530.00

2,344.00

2,403.00

2,460.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,651.00

1,428.00

2,023.00

2,073.00

2,122.00

Furnituri de birou

20.01.01

164.00

100.00

169.00

174.00

178^0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

10.00

16.00

17.00

17-00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

123.00

140.00

154.00

158.00

.^co.po

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24.00

21.00

22.00

22.00

F Ut?3.ub

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5.00

5.00

10.00

11.00

Piese de schimb

20.01.06

37.00

14.00

41.00

41.00

^.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

OGQ
ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2018

PROPUNERI

2019

2020

2021

2022

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

427.00

378.00

504.00

516.00

529.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

10.00

21.00

21.00

22.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

835.00

750.00

1,086.00

1,113.00

1,139.00

Reparații curente

20.02

20.00

10.00

21.00

22.00

22.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

86.00

10.00

88.00

90.00

93.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

10.00

88.00

90.00

93.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

112.00

36.00

119.00

122.00

125.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

112.00

36.00

119.00

122.00

125.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

33.00

1.00

35.00

36.00

37.00

Protecția muncii

20.14

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

7.00

40.00

51.00

53.00

54.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

94.00

116.00

127.00

130.00

134.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

94.00

116.00

127.00

130.00

134.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

590.00

0.00

102.00

104.00

106.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

590.00

0.00

102.00

104.00

106.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

590.00

0.00

102.00

104.00

106.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

590.00

0.00

102.00

104.00

106.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

..-^O.'OD

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

96.00

0.00

90.00

92.00

y^țMoG

Alte active fixe                 „ j,

71.01.30

494.00

0.00

12.00

12.00;

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUAT&IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperateHp anul curent

85.01

CONTABIL SEF

0N^:QR|1gRTÎXfedfcRE «TE,

KeStor’ S11    *.

ta* VlSEAN
3JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


Instituția publica SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2018 - 2019

Număr maxim de posturi în anul 2018

Zenit medi ie bază dir anul 2019

( lei

Tlodificare; numărului de posturi i anul 201 +/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

LUNA IAN lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

LUNA FEB lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

LUNA MAR lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

LUNA APR lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

LUNAR MAI-DEC lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 k

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5

6

7

8

9=2x4

10=5+6+7+8+9X8

11

I

TOTAL SALARII

149

7.456

149

977.000

1.060.000

1.071.000

1.082.000

1.110.870

13.076.960

13.077

din care:

II

Funcții publice

141

7.667

141

951.588

1.032.179

1.041.221

1.052.221

1.081.091

12.725.937

12.726

_

Inalti funcționari publici

!

Funcții publice de conducere

14

10.838

14

145.122

158.871

151.728

151.728

151.728

1.821.273

1.821

Funcții publice de execuție

127

7.318

127

806.466

873.308

889.493

900.493

929.363

10.904.664

10.905

Clasa I - studii superioare-

125

7.362

125

798.391

864.468

880.430

891.430

920.300

10.797.119

10.797

Clasa II - studii ssd

0

0

Clasa III - studii medii -

2

4.532

2

8.075

8.840

9.063

9.063

9.063

107.545

108

0

Funcții publice specifice

III

Personal cu contract de muncă

8

3.722

8

25.412

27.821

29.779

29.779

29.779

351.023

351

Personal de specialitate

* J. U d A

> 0

\

Personal care ocupă funcții comu

8

3.722

8

25.412

27.821

29.779

29.779

29.779

feăi : 351.023

î\ ss 351

SPr1.

y

'■■■•

Personal contractual de conducere

mii lei anual

salarii de baza 2019

13.077

spor viza c.f.p.p.

30

indemnizații pers alte instituții

5

indemnizație de hrana

535

Viramente (2,25%) pentru an 2019

307

Total general buget SPFL 2019

13.954

977 mii lei /luna ian x 1 luna= 977 mii lei

1,060 mii lei/ luna feb x 1 luna = 1,060 mii lei

1,071 mii lei/luna marx 1 luna = 1,071 mii lei

1,082 mii lei/ luna marx 1 luna = 1,082 mii lei

1.110,87 mii lei/ lunile mai-dec x 8 luni = 8,887 mii lei

total an               13,077 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr.16 Tel._0344-80i053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfi.ro Email: finantelo cateta,spfl.ro


FUNDAMENTARE BUGET 2019


TOTAL BUGET 15.600 mii lei

CHELTUIELI DE PERSONAL: 13.954 mii lei


Cheltuieli cu salariile: 10.01  = 13.647mii lei


10.01.01Cheltuieli cu salariile de baza plătite in ian 2019

Cheltuieli cu salariile de baza plătite in feb 2019

Cheltuieli cu salariile de baza plătite in mar 2019

Cheltuieli cu salariile de baza plătite in apr 2019

Cheltuieli cu salariile de baza ale personalului angajat la data de 30.04.2019


=   977 mii lei

= 1.060 mii lei = 1.071 mii lei

= 1.082 mii lei


1.098 mii lei / luna x 8 luni = 8.784 mii lei Chetuieli cu posturile suspendate (3 posuri)                             =50 mii lei

  • •  8.050 lei, Anghelescu (incepe in iulie )        8050 x 5 luni = 42 mii lei

  • •  8.050 lei, Brezeanu Georgiana (incepe in nov) 8050 x 1 luna = 8 mii lei

  • •  7.987 lei, Negoita Iulia, incepe in 2020

Fonduri necesare pentru promovare in grad si transe vechime              =      72 mii lei

Recuperări din concedii medicale                                          =     -19 mii lei

Total an =  13.077 mii lei


10.01.06

Spor de c.f.p.p. 2,5 mii lei/luna x 12 luni


30 mii lei


10.01.12

Indemnizații persoane din afara unitatii


5 mii lei


10.01.17

Indemnizație de hrana 2019, cf Legii 153/2017

Cheltuiala cu indemnizația de hrana plătită in feb 44 mii lei

Cheltuiala cu indemnizația de hrana plătită in mar 44 mii lei

Cheltuiala cu indemnizația de hrana plătită in apr 45 mii lei


(2080 lei sal.min. x 2 salarii minime x 145 pers) : 12 x 8 luni de plata - 402 mii


Cheltuieli cu contribuțiile; 10.03 = 307mii lei

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca 2,25%                    = 307 mii lei

( 13.077 miilei +30 miilei+ 5 miilei + 535 miilei) 13.647 x 2.25%

II. BUNURI SI SERVICII :      1.530 mii lei 20.01.01 furnituri de birou

20.01.02 materiale de curățenie

=  100 mii lei

10 mii lei


20.01.03 incalzit, iluminat                                       =

Energie termica                                                =

6,5 miix4 luni(nov-mart) +1,5 miix 2 luni(oct si apr) +0,16 miix6 luni Energie electrica (10 mii lei x 11 luni)                              =

140 mii lei:

30 mii lei

110 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate                                  =

Apa-canal (1,05 miilei xlO luni +1.75miilei x21uni)                =

Salubritate (0,583mii lei x 12 luni)                                 =

21 mii lei:

14 mii lei

7 mii lei

20.01.05 carburanți 0,416 mii lei x 12 luni                       =

5 mii lei

20.01.06 piese schimb                                        =

14 mii lei

20.01.08 posta , telecomunicații                                 =

Servicii distribuire corespondenta                                  =

Telefonie mobila, fixa, net                                        =

Servicii date, comunicație, internet,                                 =

Terminale POS , TEL VERDE

378 mii Iei:

322 mii lei

24 mii lei

32 mii lei

20.01.09 materiale si prestări servicii cu caracter funcțional =   10 mii lei

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere

Servicii certificare ISO

RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan

Revizie auto Dacia Logan

Convenție Asoc. de propr. Basarabi ( 0,250 mii/luna x 61uni)

Servicii purificat apa ( lmie x 1 luna )

=   750 mii lei:

=     3 mii lei

=     3 mii

=     7 mii

=     2 mii

=      1 mii


Reincarcari cartușe imprimante (3,5mii x 121uni)

Servicii paza (27,5mii x 121uni)

Servicii gestionare tranzacții financiare (BRD, PIRAEUS, POSTA) = Servicii de asistenta si consultanta informatica (l,75mii x 121uni)

Servicii intretinere INFOCKIOSC-URI (2,4mii x 12 luni)

Servicii transport valori (5,2 mii x 121uni)

Service case marcat (0,75mii x 121uni)

Servicii curățenie (5mii x 3,5 luni)

Servicii mentenanta imprimante, fotocopiatoare , mașini numarat bani = Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor (2,08mii x 121uni)

Servicii furnizare monitor oficial,buletin insolventa

Abonament interogare monitorizare firme ( ORC, ANAF, MO, BPI )

(2,6 mii xl2 luni)

Servicii recondiționam instalație electrica


  • 2 mii lei

19 mii lei

10 mii lei

25 mii lei

  • 3 mii lei

31 mii lei

10 mii lei


Servicii publicare anunțuri concursuri si licitații                          =     3 mii lei

Certificat digital calificat                                                 =     3 mii lei

Servicii online de legislație (0,100mii x 12)                          =     2 mii

Servicii evaluare bunuri (executare)                                    -    11 mii lei

Servicii service centrala termica, aparate aer condiționat                =    20 mii

Servicii curatare instalație termoficare                                    =     3 mii

20.02 reparații curente

20.05.30 obiecte de inventar

20.06.01 deplasări interne

abonamente RATP 24 buc. x 12 luni x 1221ei

10 mii lei

10 mii lei


= 36 mii lei

= 36 mii lei


  • 20.13 pregătire profesionala

  • 20.14 protecția muncii

20.25 cheltuieli judiciare

X. ALTE CHELTUIELI

59.40 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

DIRECTOR


=  1 mii lei

=  5 mii lei

= 40 mii lei

= 116 mii lei

116 mii leiEc. Simona Elena Dolniceanu b Visean

\ * ?LOi£'ȘTI


Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. Doina Nita