Hotărârea nr. 136/2019

Hotãrârea nr. 136 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 136

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 185/25.04.2019 a domnului Primar Adrian-Florin Dobre, a Domnului Viceprimar George Pană și a membrilor Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 80119/19.03.2019 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108/25.04.2019 al Direcției Economice;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă lista de investiții conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


Anexai M


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

PROPUNERI

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI - din care:

3.647,24

4.294,00

4.481,00

4.481,00

4.481.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

3.647,24

4.294,00

4.481,00

4.481,00

4.481,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

766,24

784,00

750,00

750,00

750,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-19,11

-32,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

19,11

32,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

2.871,00

3.510,00

3.728,00

3.728,00

3.728,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

10,00

3,00

3,00

3,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.647,24

4.294,00

4.481,00

4.481,00

4.481,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.618,13

4.262,00

4.481,00

4.481,00

4.481,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.618,13

4.262,00

4.481,00

4.481,00

4.481,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.066,63

3.822,00

3.907,00

3.907,00

3.907,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.956,95

3.737,00

3.758,00

3.758,00

3.758,00

Salarii de baza

10.01.01

2.948,72

3.563,00

3.569,00

3.569,00

3.569,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

8,23

10,00

10,00

10,00

10,00

Ore suplimentare

10.01,07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Indemnizații hrana

1001 17

164,00

179,00

179,00

179,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

63,00

63,00

63,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

PROPUNERI 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanta

10.02.06

0,00

63,00

63,00

63,00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

109,68

85,00

86,00

86,00

86,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

32,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

1,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale

10.03.04

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,87

0,00

Fond de solidaritate

10.03.07

60,60

85,00

86,00

86,00

86,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

551,50

440,00

574,00

574,00

574,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

339,78

366,00

358,00

358,00

358,00

Furnituri de birou

20.01.01

23,81

18 00

20.00

20 00

20 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,89

6,00

6,00

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

79,66

85,00

83,00

83,00

83,00

Apa, canal si salubritate

20.01,04

6,02

8,00

8,00

8,00

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01,05

Piese de schimb

20.01,06

Transport

20.01,07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

19,88

20,00

20,00

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09 ’

2,92

3,00

5,00

5,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

201,60

226,00

216,00

216,00

216,00

Reparații curente

20.02

2,73

3,00

5,00

5,00

5,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03 .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

17,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Uniforme si echipament

20,05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20,05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

17,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

118,08

20,00

120,00

120,00

120,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

118,08

20,00

120,00

120,00

120,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

PROPUNERI

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,59

3,00

4,00

4,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

36,40

4,00

38,00

38,00

38,00

Protecția muncii

20.14

2,47

4.00

4,00

4 00

4 00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

34 45

25 00

30 00

30 00

30 00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,55

6,00

6,00

6,00

6,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,30

4,00

4,00

4,00

4,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29,60

15,00

20,00

20,00

20,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

29,11

32,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

29,11

32,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

29,11

32,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

29,11

32,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

4,74

19,00

Alte active fixe

71.01.30

24,37

13,00

0,00

0,00

0,00COMPARTIMENT

FINANCIAR-CONTABILITATE,
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCA OMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR OIESTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2018-2019


Anexa nr.______2____

Ch ReC Ho


Număr maxim de posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

TOTAL SALARII

43

7024,93

43

302072

3624864

3624,86

din care:

CAPITO

.UL............................

din care:

I

Funcții de demnitate publică

-

Primar

»

-

Viceprimar

-

Secretar

II

Funcții publice

36

36

A. Funcții publice generale

Unalti funcționari publici

-

Secretar general al județului și al municipiului București

2.Funcții publice de conducere

3

3

-

Secretar al municipiului, al sectorului

municipiului București, al orașului și al comunei

-

Director Grad II

1

12418

1

12418

149016

149

-

Sef serviciu Grad II

2

10691

2

21382

256584

257

-

Sef de birou

3.Funcții publice de execuție

33

33

a) Clasa I - studii superioare-

30

30

consilier superior gradația 2

1

7372

1

7372

88464

ZB8' . .

consilier superior gradația 3

9

7741

9

69669

836028

i'^836Z-^?^ ■

consilier superior gradația 5

17

8133

17

138261

1659132

țd£59v:n;?;

consilier principal gradația 3

6065

0

0

0

consilier principal gradația 4

1

6217

1

6217

74604

consilier principal gradația 5

1

6372

1

6372

76464

70țJ'»7'

consilier asistent gradația 3

1

4412

1

4412

52944

53
Număr maxim posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Nun?*” maxin. posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

consilier asistent gradația 4

4522

0

0

0

0

consilier asistent gradația 5

4636

0

0

0

0

b) Clasa II - studii superioare de scurta durata -

c) Clasa III - studii medii -

3

3

referent superior gradația 5

2

4636

2

9272

111264

111

referent principal gradația 3

1

3502

1

3502

42024

42

B. Funcții publice specifice

arhitect sef

III

Personal cu contract de muncă

7

7

a)

Personal didactic

Profesor, grad didactic 1

b)

Personal didactic auxiliar

Bibliotecar

c)

Personal de specialitate

3

3

Referent II, gradația 4

2

3032

2

6064

72768

73

Referent II, gradația 5

1

3108

1

3108

37296

37

d)

Personal care ocupă funcții comune

4

4

Casier, Magaziner, gradația 3

2

3401

2

6802

81624

Casier, gradația 5

1

3573

1

3573

42876

Curier, gradația 3

1

3648

1

3648

43776

Personal contractual de conducere

Director

Sef Serviciu

Sef Birou
Număr maxim posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Nurp^r maxir. a posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

Fond salarii brute

3625 mii lei

Contribuții - 2,25%

82 mii lei

Vouchere 1450 x 43

63 mii lei

Indemnizație hrana 2080 x 2 x 43

179 mii lei

Total general

3948 mii lei


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE MANEA MARCELA


COMPARTIMENT RESURSE UMANE


ANGELESCU CORNEL BOGDAN
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

32.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

24,00

1

Fotocopiator

71.01.03

8,00

2

Extindere sistem supraveghere video

71,01,03

5,00

3

Centrala termica

71.01.03

6,00

4

Licențe

71.01.30

13,00

5

71.01.30

0,00


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,