Hotărârea nr. 134/2019

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 134 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 182/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate nr. 3.208/25.05.2019 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4/25.04.2019 (Nr. Registru Special 24/03.05.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a și art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001- privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul de personal, permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Nțctriae BOTEZA

ae BOTEZo


Contrasemnează:

SECRETAR,


Țoana-Geanina SERBINOV

"•'■A '
JUDEȚUL: PRAHOVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI - din care:

14.913,00

12.800,00

16.410,00

16.650,00

16.897,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14.913,00

12.800,00

16.410,00

16.650,00

16.897,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.224,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

8.965,00

9.500,00

11.680,00

11.920,00

12.167,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.19

4.724,00

1.800,00

3.730,00

3.730,00

3.730,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14.913,00

12.800,00

16.410,00

16.650,00

16.897,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.189,00

11.000,00

12.680,00

12.920,00

13.167,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.189,00

11.000,00

12.680,00

12.920,00

13.167,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 02+10.03)

10

6.136,00

7.920,00

7.925,00

7.925,00

7.925,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

5.924,00

7.562,00

7.488,00

7.488,00

7.488,00

Salarii de baza

10.01.01

5.890,00.

7.102,00

6.996,00

6.996,00

6.996,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01 11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

10,00

10,00

10,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

~    J

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

>

/«- «0,

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

450,00

482,00

482,00

, '' 482,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34,00

- '■

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

184,00

263,00

263,00

.Moo

Tichetede masa .*>

10.02.01

Voucher de vacanta

10.02.06

184,00

263,00

263,00

\O 2&3,pQ

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

212,00

174,00

174,00

174,00

'    W4 OU

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

63,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,00

DENUMIREA INDICAT O-R4 L-O R-------

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

124,00

174,00

174,00

174,00

174,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.972,00

2.980,00

4.657,00

4.892,00

5.134,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.490,00

1.948,00

1.753,00

1.841,00

1.933,00

Furnituri de birou

20.01.01

18,00

10 00

20 00

21 00

22 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22,00

15,00

29,00

31,00

32,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

298,00

300,00

339,00

355,00

373,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

218,00

200,00

265,00

278,00

292,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

246,00

250,00

283,00

297,00

312,00

Piese de schimb

20 01.06

67,00

30,00

82,00

87,00

91,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,00

34,00

36,00

38,00

39,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

89,00

70,00

118,00

124,00

131,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

501,00

1.039,00

581,00

610,00

641,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

511,00

350,00

590,00

619,00

650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

511,00

350,00

590,00

619,00

650,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

81,00

55,00

117,00

122,00

128,00

Medicamente

20.04.01

35,00

25,00

63,00

66,00

69,00

Materiale sanitare

20.04.02

46,00

30,00

54,00

56,00

59,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

312,00

190,00

363,00

382,00

400,00

Uniforme si echipament

20.05.01

77,00

40,00

94,00

99,00

103,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

235,00

150,00

269,00

283,00

297,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

81,00

30,00

101,00

106,00

111,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

81,00

30,00

101,00

106,00

111,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,00

10,00

12,00

13,00

\ S .'»! o’ 14 QQ

Consultanta si expertiza

20.12

15,00

22,00

23,00

/25,0fl

Pregătire profesionala

20.13

24,00

5,00

29,00

Protecția muncii

20.14

0,00

15 00

0 00

/•cOOO

0,00 l

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0.00

^0.0.0

>Q:oo ‘i

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

X*

•-

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

i                                                   !                                                                       ■ . •               •

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

31.12.2018

BUGET

2019

ESTIMĂRI

indicator

2020

2021

2022

Alte cheltuieli

20.30

1.452,00

355 00

1.669.00

1.753,00

1.840 00

Reclama si publicitate

20,30.01

30 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

47,00

50.00

70,00

74 00

78,00

Chirii

20.30.04

4,00

25.00

6,00

600

6.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.401,00

250 00

1.593 00

1.673.00

1.756 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

81,00

100,00

98,00

103,00

108,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

88 00

100.00

98,00

103,00

108.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4.724,00

1.800,00

3.730,00

3.730,00

3.730,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.724,00

1.800,00

3.730,00

3.730,00

3.730,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.724,00

1.800,00

3.730,00

3.730,00

3.730,00

Active fixe

71.01

4.724,00

1.800,00

3.730,00

3.730,00

3.730,00

Construcții

71.01.01

4.086,00

1.800,00

2.528,00

2.528,00

2.528,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

324,00

650,00

650,00

650,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

314,00

552,00

552,00

552,00

Alte active fixe

71.01.30

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

TATARU LILIANA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" P L O

LISTA DE INVESTITA 2019mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget

LUCRĂRITOTAL

1.800

INVESTITA NOI

1.356

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

100

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

3

Parcare plaja (SF +PT)

30

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

390

6

Clădire administrativa zoo

63

7

Lacuri păsări de apa

136

8

Canal apa zoo

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

INVESTITA IN CONTINUARE

444

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

100

3

Aleea scriitorilor - extindere

30

4

WC Public - reamenajare

34

TOTAL INVESTITA (DOTARI+LUCRARI)                             1.800

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI          Anexa nr.3 la H.C.L. nr.

NOTE DE FUNDAMENTARE


INVESTIȚII NOI

 • 1. REȚEA DE CANALIZARE PLAJA (PROIECTARE + EXECUTIE+DIRIGINTE DE ȘANTIER) - 100 MII LEI

Rețeaua de canalizare pentru zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de canalizare duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de canalizare în plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere în zona Plajă care să colecteze apele uzate provenite din multiplele activități prestate în acest perimetru si deversarea acestora într-o stație modernă de epurare a apelor uzate, aliniază obiectivul de investiție la prevederile legislative, asigură condițiile pentru emiterea autorizației de mediu și un agrement civilizat.

La execuție, rețeaua de canalizare constă în:

 • -  colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent și punctul final la stația de epurare, pozată în punctul cel mai de jos al terenului, rețea în procedeu unitar, toate apele uzate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • -  racorduri individuale ale agenților economici și grupurilor sanitare existente cu posibilitate de extindere;

 • -  legături canalizare la stația de epurare;

 • -  gura de vărsare.

Stația de epurare este o instalație complet biologică care va funcționa după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel). Epurarea apelor uzate menajere

colectate din zona Plajă se va realiza prin intermediul stației de epurarây^'' btol^^ cu un debit maxim de 34 mc/zi.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din studiul de

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum șice^le^djn normele și standardele în vigoare.

 • 2. REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA (PROIECTARE + EXECUTIE+DIRIGINTE DE ȘANTIER) - 451 MD LEI

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere ” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de alimentare cu apă duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de alimentare cu apă în plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Lucrările specifice realizării acestui obiectiv de investiții vor avea ca scopuri: 1. asigurarea necesarului cu apă potabilă la debitul și presiunea necesară către toți consumatorii din zona plajă;

 • 2. racordarea unui număr de patru agenți economici, momentan (preconizându-se o creștere a numărului acestora), prin care vor fi deserviți un număr mediu de vizitatori/an, estimat la aproximativ 20 000 persoane;

 • 3. pe termen scurt și mediu creșterea calității condițiilor de trai a publicului vizitator și a agenților economici care își desfășoară activități economice;

 • 4. pe termen lung creșterea atractivității zonei de plajă, atât pentru potențiali investitori (agenți economici), dar care poate deveni un punct de atracție pentru mii de vizitatori.,

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II prin care se propune realizarea unei rețele de apă potabilă individuală în zona plajă compusă din:

 • -  conductă de aducțiune, ce va asigura alimentarea consumatorilor din zona plajă (sursa de apă este reprezentată de un puț existent de mare adâncime, ce este localizat în partea centrală a plajei, în partea de sud a Parcului Memorial “Constantin Stere” cu un debit de Q=21/s;

 • -  rețeaua de distribuție apă;

 • -  alimentarea cu apă a publicului vizitator se va face prin cișmele stradale;

Conducta de aducțiune va fi executată din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PNG PE80 conform STAS 10617/2-1984 cu D 63mm, pe o lungime totală de 155m, și tuburi de

R O


polietilenă de înaltă densitate PEID PN6 PE80 cu D 32 mm, pe o lungime^ conductelor se va face pe un strat de nisip de 15 cm grosime.            fes?

Rezervor de inmagazinare. în perspectiva extinderii comercianților^M tip restaurant, în vederea acoperirii vârfurilor de consum, se va realiza în


/

a'c^fcl de tip restaurant, în vederea acoperirii vârfurilor de consum, se va realiza în '^y     /

cadrul investiției un rezervor de inmagazinare apă potabilă (rezervor din bet^y. arătat) cu o capacitate de 25 mc.

Stație corecție clor se va realiza pe conducta de admisie apă brută în rezervorul de inmagazinare; stația realizează injecția de hipoclorit de sodiu.

Cișmelele de apă stradală, se vor amplasa la distanțe de aproximativ 100 m între ele, și vor fi de tipul robinet cu clapetă, pentru a nu permite apei să curgă decât atunci când e nevoie. Cișmelele vor fi montate pe un postament de beton, conform instrucțiunilor producătorului. Se vor monta un număr de 6 cișmele.

Cămine de vane. Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut șapte camere de vane în principalele noduri ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat în cazuri de avarie a rețelei.

In principal pentru realizarea scenariului propus se vor executa următoarele lucrări de suprafață:

 • -  terasamente traseu alimentare cu apă plajă;

 • -  montaj conductă și elemente caracteristice;

 • -  montaj cișmele;

 • -  realizare branșament alimentare cu apă;

 • -  cuplare branșament în căminul existent.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din studiul de fezabilitate.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

 • 3. PARCARE PLAJA (SF + PT ) - 30 MH LEI

Parcul Memorial „Constanți Stere” este vizitat anual de aproximativ 300.000 de persoane care vin pentru recreere și relaxare. Ținându-se cont de acest lucru este necesară reabilitarea spațiului destinat vizitatorilor pentru parcarea autovehicule.

Marea majoritate a vizitatorilor se deplasează către parc cu ajutorul mașinilor personale, în perioada de vară-toamnă actualul loc de parcare nu face față numărului foarte mare de persoane ce vin să viziteze Parcul. Reabilitarea spațiului de parcare este o necesitate ce va spori numărul de vizitatori și va fluidiza traficul pe strada Industriei. Deseori, din cauza faptului că parcarea a ajuns la capacitate maximă, pe strada Industriei se formează coloană de mașini ce așteaptă eliberarea unui loc de parcare, iar acest lucru îngreunează traficul.

Propunem aceasta deoarece considerăm că această investiție va spori confortul vizitatorilor, iar acest lucru va duce la creșterea implicită a veniturilor.

 • 4. GARD PLAJA (PROIECTARE + EXECUȚIE) - 21 MII LEI

Gard plaja este o lucrare de investiții demarată în anul 2018, pentru care s-a întocmit proiect tehnic si au fost demarate lucrările execuție.

Pentru protejarea investițiilor din zona Plaja si inlocuirea actualului gard     pr^intâ'o^tare

avansata de uzura (face nota discordanta cu mediul înconjurător si cu'           zondjde

agrement) s-a impus execuția unui nou gard imprjmuitor pe porțiunea de           poarta 2,

poarta 3 pana la gardul din beton. Lungimea gardului este de aproximativ l.OO^nt J

In cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehruco-ctxjtiomici prin H.C.L. 14/30.01.2018 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 152/14.12.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) 9803/31.10.2018 în valoare de 291 807,40 Iei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 11 254/13.12.2018 în valoare de 3 500 lei.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 274.730 lei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrare în valoare de 17.077 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 3.500 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 5. LAC PLAJA - AMENAJARE SI ALIMENTARE CU APA - EXECUȚIE 390 MII LEI

Amenajare și alimentarea cu apă a lacului din zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere ” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Lacul de agrement din zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere ” are o suprafață de aproximativ 10 ha și în prezenteste secat, iar amenajarea exterioară deteriorată complet (locul de amprentă a vechiului lac este plin de vegetație - vegetație, tufiș, copaci, etc.)

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II care propune ca soluție tehnică, captarea de apă din surse de suprafață, din cursuri de apă, respectiv captare de apă prin intermediul unei prize din râul Teleajen cu canal de aducțiune gravitațional.

Lac plajă - amenajare și realimentare cu apă este o lucrare de investiții demarată în anul 2018, pentru care s-a întocmit documentația tehnică si au fost demarate lucrările execuție.

In cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 43/26.02.2018 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 36/12.10.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări 10701/27.11.2018 în valoare de 806 939,49 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 10739/27.11.2018 în valoare de 3 000 lei

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 547 000 lei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 261.000 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 3 000 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 6. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO - 63 MII LEI

Realizarea obiectivului de investiție va duce la creearea unor sp^^te^pfinvadecvate: dimensionarea spațiilor în conformitate cu legislația actuală, îmbunătățife^'con^ițhlqr dfe .lucru și asigurarea utilităților necesare .                                            }i« 3              . >.1

Clădirea administrativă zoo va fi organizată pe parter, benefici îhcf^e măfmulțe*tăi de acces, cuprinde spații destinate recreerii și spații administrative, dotăr^^^ț^c^nitilitățile aferente: bucătărie, holuri, magazie alimente, birou, depozit unelte și rrhîtfeiietercurățenie, arhiva, depozit material didactic, sala educațională, grupuri sanitare. Suprafață construită Ac = 248,95 mp, suprafață utilă Au =209 mp, înălțime liberă Hliber = 2,90 m.

In cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 465/31.10.2018 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 136/05.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 10 461/19.11.2018 în valoare de 482 902,93 lei Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 433.718 lei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 49.185 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 7.LACURI PĂSĂRI DE APA (PROIECTARE + EXECUTIE)-136 MD LEI

Realizarea obiectivului de investiție propus prin reamenajarea celor două lacuri destinate păsărilor și animalelor de apă crează condiții mai bune de viață pentru acestea, un confort de sănătate corespunzător, un mediu adecvat pentru viața păsărilor și animalelor care Ie populează și încadrează obiectivul la prevederile ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de amitere a Autorizației de mediu.

Amplasamentele lacurilor de păsări ce fac obiectul investiției propuse se întind, unul pe o suprafață de 475mp - cel de nutrii și păsări de apă, iar celălalt pentru păsări de apă, pe o suprafață de 1105 mp, fiind situate în Grădina Zoologică integrată Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

în cursul anului 2017 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 312/30.08.2017, în anul 2018 fost obținută Autorizația de Construire nr. 141/19.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare + execuție) nr. 9804/31.10.2018 în valoare de 354 526 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr . 10 583/22.11.2018 în valoare de 4 500 Iei.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 223.422 lei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 131.104 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 4 500 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 8. CANAL APA ZOO (PROIECTARE+EXECUTIE)- 40 MU LEI

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asiguararea microclimatului adecvat flecarei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

Investiția vine în întâmpinarea nevoii reale de colectare a apolog plu^i-^^în fîopul protejării la inundații a platformei grădinii zoologice inclusiv alei pietonalO

în cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și /wdicaiorHAtehiiico-economici prin H.C.L. 283/31.07.2018 și fost obținută Autorizația de-Construire nr. 142/19.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus Ia încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare + execuție) nr. 9805/31.10.2018 în valoare de 251.250 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr . 10582/22.11.2018 în valoare de 3 000 lei.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 214.657 lei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 36.593 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 3.000 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 9. RETEA DE CANALIZARE PARC (PROIECTARE+EXECUTIE SI

DIRIGINTE DE ȘANTIER) CONFORM SF EXISTENT - 89 MH LEI

Rețeaua de canalizare pentru zona parc din cadrul Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere ” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, pe de o parte, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă, de cealaltă parte.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și, la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

în cursul anului 2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. 284/31.07.2018 și fost obținută Autorizația de Construire nr. 138/09.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce au dus la încheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare + execuție) nr. 9807/31.10.2018 în valoare de 452 896 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 10582/22.11.2018 în valoare de 5 500 lei.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 369.695 Iei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 83.201 lei și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 5 500 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

 • 10. REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PARC (PROIECTARE + EXECUȚIE SI DIRIGINTE DE ȘANTIER ) CONFORM SF EXISTENT - 36 MH LEI

Realizarea unei rețele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră pentru parc, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din parc, reprezentând pentru Primăria Ploiești o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către aceasta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și conforul vizitatorilor Parcului Memorial kCbnsțanțin Stere”, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă din zonă.

în cursul anului 2017 a fost aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii'telîhico-economici prin H.C.L. 313/30.08.2017, în anul 2018 fost obținută Autorizațiât^^n^tiire nr. 137/09.11.2018. Au fost demarate procedurile de achiziție publică ce auSâuș^l^^eheierea Contactului de achiziție publică de lucrări (proiectare + execuție) nr. 9806/31.10.2018 în valoare de 351 650 lei și a Contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier nr. 10266/12.11.2018 în valoare de 4.300 lei.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2018 este de 320.743 Iei.

Pentru anul 2019 urmează executarea restului de lucrări în valoare de 30.907 lei

și achitarea serviciilor de dirigenție de șantier în valoare de 4.300 lei, constituindu-se credit de angajament pe anul 2019.

INVESTIȚII IN CONTINUARE

 • l.ALEI ZONA PLAJA SI PARC - REABILITARE- (PT + EXECUTIE)-280MII LEI

Reabilitare alei în zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere ” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Reabilitarea aleilor din zona plajă este impusă de extinderea activităților agenților economici (terase, restaurante) și pentru a oferi un confort sporit vizitatorilor acestei frumoase zone (pădure, lac, locuri dejoacă și picnic).

Investiția „Reabilitare alei în zona plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești. La tema de proiectare pentru acest obiectiv se va ține cont de reabilitarea aleilor existente din zona plajă, inclusiv borduri aferente pentru aproximativ 2 860 metri liniari (aproximativ 10 000 mp).

La proiectare se va avea în vedere prevederile din tema de proiectare.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

 • 2. PARCARE ASFALTATA - REABILITARE -100 MII LEI ;

> U

Parcul Memorial „Constantin Stere" este vizitat anual de aproj^m^^JOO.O® de persoane care vin pentru recreere și relaxare. Ținându-se cont de acest luciii este jfee^sară reabilitarea spațiului destinat vizitatorilor pentru parcarea autovehiculelor. k

Marea majoritate a vizitatorilor se deplasează către parc cu ajutorul mașirîtiSf^ersonale. în perioada de vară-toamnă actualul loc de parcare nu face față numărului foarte mare de persoane ce vin să viziteze Parcul. Reabilitarea spațiului de parcare este o necesitate ce va spori numărul de vizitatori și va fluidiza traficul pe strada Daciei. Parcarea actuală este uzată din cauza timpului, iar această situație duce la disconfortul vizitatorilor. Vizitatorii pot parca mașinile în cele două parcări destinate exclusiv persoanelor care vin să se recreeze în parc. Menționăm că una din parcări, respectiv parcarea principală, necesită o schimbare a mixturii asfaltice deoarece în anumite locuri au apărut gropi și denivelări și înlocuirea bordurilor care au ca rol delimitarea acesteia.

Este necesară o mixtură asflatică BADPC, montat borduri mari din beton.

Propunem aceasta deoarece considerăm că această investiție va spori confortul vizitatorilor, iar acest lucru va duce la creșterea implicită a veniturilor.

 • 3. ALEEA SCRIITORILOR - EXTINDERE - 30 MII LEI

Având în vedere că în anul 2006 a fost finalizată Aleea scriitorilor din Parcul Memorial „Constantin Stere", zonă care conține alături de bustul lui Constantin Stere busturile altor 10 mari scriitori contemporani cu el și faptul că până la sfârșitul anului 2020 urmează să fie finalizată și amenajarea Aleii Făuritorilor Unirii, care va conține 14 busturi ale personalităților istorice și culturale române.

 • 4. WC PUBLIC - REAMENAJARE - 34 MII LEI

Având in vedere ca in zona plaja s-au efectuat o serie de investiții, ce vor sporii numărul de vizitatorii, se impune reamenajarea obiectivului menționat, după cum urmeaza :

 • -  se vor monta 8 bucăți usi cabine ;

 • -  se vor instala 7 bucăți panouri despărțitoare.

JUDEȚUL: PRAHOVA ^^ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE’" PLOIEȘTI

Jr,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2019


Anexa nr.4

faNumăr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna februarie 2019

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

—1

TOTAL SALARII

128

4,750

0

128

608

7.286

7.286

din care:

nr

III

Personal cu contract de muncă

128

4,750

0

128

608

7.286

7.286

Personal de specialitate

24

5,80

0

24

139

1.670

1.670

Personal care ocupă funcții comune

91

3,82

0

91

348

4.163

4.163

Personal contractual de conducere

13

9,31

0

13

121

1.452

1.452
Fond salarii brute

7.286

Spor condiții

indemnizații delegare

10

Viramente (2,25%)

174

voucher vacanta

indemnizație hrana

450

Total general: mii lei

7.920