Hotărârea nr. 133/2019

Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 181/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr.632/22.04.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107/23.04.2019 (nr. Registru special 23/03.05.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având în vedere raportul Consiliului Administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu din data de 01.03.2019 și din data de 25.04.2019 prin care a fost aprobată propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

A

In temeiul art. 36, alin. 4, litera „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimativ pe anii 2020-2022 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2019 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă nota de fundamentare a cheltuielilor de personal pe anul 2019 a Filarmonicii "Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul minimal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022


ANEXA NR.1


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Buget 2019

Buget 2020

Buget 2021

Buget 2022

31,12,2018

TOTAL VENITURI - din care:

10.139,00

13.473,00

15.857,00

18.743,00

21.305,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

9.556,00

13.186,00

15.857,00

18.743,00

21.305,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

30 00

35 00

35 00

35 00

35,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

8,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

423,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

21,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.074,00

12.713,00

15.392,00

18.278,00

20.840,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

583,00

287,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

583,00

287,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.139,00

13473,00

15857,00

18743,00

21305,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.556,00

13186,00

15857,00

18743,00

21305,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.556,00

13186,00

15857,00

18743,00

21305,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.241,00

10715,00

13465,00

16255,00

18715,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.822,00

9971,00

12688,00

15478,00

17938,00

Salarii de baza

10.01.01

6.298,00

8764,00

11450,00

14240,00

16700,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

521,00

684,00

700,00

700,00

700,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

------------------------îl

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

523,00

538,00

538,00

538,00|Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

000

199 00

204.00

204,00

204.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

Vouchere de vacanta

10.02.06

199,00

204,00

204,00

204,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

419,00

545,00

573,00

573,00

573,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

245,00

343,00

343,00

343,00

343,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

24,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

143 00

202 00

230,00

230,00

230 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la yn ?7+?n   ..

20

2.210,00

2341,00

2262,00

2358,00

2460,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.717,00

1739.00

1635.00

1735.00

1835.00

Furnituri de birou

20.01.01

10 00

10 00

10 00

10 00

10 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

22,00

18,00

18,00

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

279,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.299,00

1400,00

1300,00

1400,00

1500,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

201,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

201,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

107,00

208,00

215,00

215,00

215,00

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

14,00

14,00

15,00

15,00

15,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

93,00

194,00

200,00

200,00

200,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

Protecția muncii

20.14

19.00

21 00

20.00

20 00

20.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

000

000

000I

000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

Tichete cadou

I20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

160 00

166 001

183 00

179.00

181 00

Reclama si publicitate

20.30.01

52 00

46 00

46.00

41 00

43 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

12 00

12 00

10 00

10 00

10 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15 00

15 00

17 00

1800

1800

Chirii

20.30.04

12 00

12 00

12 00

12 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I20.30.30

81 00

81 00

98'OOj

98 00

98 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

105,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

105,00

130,00

130,00

130,00

130,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

287,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

z

,r

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

583,00

287,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

583,00

287,00

0,00

0,00

0,6’0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

583,00

287,00

0,00

0,00

0,0(JConstrucții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

521,00

264,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

62,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

[71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

[Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORO0


30RX-RTIAR.de credite,

F

;      PAUL- *

'yCONSTANT^ESCU/1


Phlar»

PAUL


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA
FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL


2019


A?,-- /

Anexa Hf.2 '--     7

fl tSl           S'ivl /y ,1'

X- ax"""


-mii lei-

Nr. Crt.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U.M.

Cantitate

Valoare totala

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

C

Alte chelt. de investiții, din care:

287

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

287

1.

Instrumente muzicale

buc

6

235

2.

Mixer populară

buc

1

29

3.

Sistem lumini led pentru scenă

buc

1

15

4.

Laptop grafică

buc

1

5

5.

Soft partituri

buc

1

3

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

IV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL

287

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”

PLOIEȘTI

Aprob,

PrimarDobre Adrian Florin

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pentru anul 2019

Informații financiare:

 • -  Valoarea totală a investițiilor: 287 mii lei;

 • -  Valoarea creditelor de angajament: 287 mii lei;

 • -  Valoarea creditelor bugetare: 287 mii lei;

 • -  Termen de realizare: 2019;

 • -  Analiza cost-beneficiu:

 • 1. Instrumente muzicale:

Listă instrumente muzicale

Denumire instrument muzical

Cantitate

Preț unitar

Valoare lei

1

Cutie viola

1

5.000

5.000

2

Țambal + 2 cutii

1

48.000

48.000

3

Clarinet

1

48.000

48.000


4

Flaut

1

72.000:

v 72:0($

5

Flaut Piccollo

1

24.000

24;000:

6

Timpani

1

38.000.

% 38.000:

TOTAL

v235.0(ML


Instrumentele muzicale necesită întreținere permanentă (curățare, șlefuire, lipituri, etc.), dar chiar și așa după o anumită perioadă , cel puțin instrumentele de suflat de lemn și alamă trebuie înlocuite cu altele noi, mai ales că și producătorii le îmbunătățesc permanent. Până anul trecut, majoritatea artiștilor din orchestre își desfășurau activitatea pe instrumente de o calitate slabă, folosite de regulă în școală, iar anul acesta ne dorim să completăm garniturile de instrumente profesionale conform tabelului de mai sus.

Garnitura de timpani servește orchestrei simfonice în concertele în care partitura cere două garnituri și pentru concertele în aer liber și din afara instituției, pentru a nu mai fi transportată cea care se folosește în mod uzual la repetițiile și concerte, evitând astfel uzura și descentrarea intsrumentelor muzicale, fapt ce conduce la reparații costisitoare și disconfort.

Orchestra de folclor, prin natura sa, desfășoară foarte multe activități în spații neconvenționale ; în acest sens, achiziționarea unui țambal care cântărește mult mai puțin decât cel de concert pe care instituția îl are în dotare, ar ușura activitatea și ar conduce deopotrivă la prelungirea vieții instrumentului muzical foarte valoros, deja existent.

2.Mixer populară

Orchestrele instituției desfășoară activități și concomitent, de aceea este necesară achiziționarea unui mixer care să servească desfășurării activității orchestrei de folclor, mai ales când aceasta susține concerte în afara instituției, în alte săli de spectacole, sau în aer liber.

3.Sistem lumini led pentru scenă

Achiziționarea acestui sistem de lumini este necesar pentru concertele cu sceno-tehnica complexă pe care le organizează Filarmonica “Paul Constantinescu”, iar inchirierea per eveniment este foarte costisitoare.

4.Laptop grafica

«•A                yJS-4

Achiziționarea unui laptop performant de grafică este necesar pem^ț euiWeâ 4?^/ graficii necesare promovării Filarmonicii (afișe, rollupuri, broșuri etc:^f?Pbnț^X montarea, editarea și randarea clipurilor video de promovare sau proiectate pe scenă in timpul concertelor. Menționăm că specificațiile tehnice ale acestui laptop trebuie să fie de ultimă generație pentru a crește eficiența si a scădea timpul de lucru necesar creării materialelor de promovare.

5.Soft partituri

Softul de partituri este necesar deoarece este un program activ dezvoltat pentru editarea, redarea și tipărirea partiturilor muzicale, cu ajutorul căruia vom înlocui în timp toate partiturile uzate, renunțând la achiziționarea partiturilor noi, procedură care de la an la an este tot mai costisitoare.

Informații nefinanciare:

Investițiile propuse a fi achiziționate in cursul anului 2019 sunt prioritare pentru desfășurarea activității instituției, in ultimii trei ani investițiile fiind de valoare mică.Astfel, in anul 2016 investițiile au fost in valoare de 17 mii lei, in anul 2017 investițiile au fost de 779 mii lei, iar in anul 2018 de 583 mii lei.

Colaborarea cu mari artiști naționali si internaționali este una complexă aducând rezultate din ce in ce mai bune, implicit mărindu-se numărul de transporturi pentru achiziții, distribuire materiale promoționale, transport persoane pentru multitudinea de evenimente specificate.

In anul 2019 instituția intenționează să ocupe toate posturile vacante, având in vedere numărul din ce in ce mai mare de evenimente și creșterea gradului de dificultate a interpretărilor muzicale.

Transformarea sălii “Ion Baciu” in sală studio de concerte, este una dintre cele mai importante reușite ale Municipiului Ploiești, un pas in viitor, devenind astfel a doua sala din România (după Sala Radio) care oferă posibilitatea de a
JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica" Paul Constantinescu" Ploiești

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2019
Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x11 luni

5=2x4x11 luni

TOTAL SALARII

137

26634

0

137

731084

8101930

8102

din care:

I

Funcții publice personal contractual

17

9743

0

17

92317

1075484

1075

Funcții personal contractual execuție

17

9743

0

17

92317

1075484

1075

Clasa I - studii superioare-

12

6229

12

74748

882226

882

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

5

3514

5

17569

193258

193

II

Personal cu contract de muncă - cultură

120

16891

0

120

638767

7026446

7026

Personal de specialitate

107

5409

107

578782

6366607

6367

Personal care ocupă funcții comune

9

2811

9

25300

278307

278

Personal conducere

4

8671

4

34685

381532

382
CONTABIL SEF, TVARDOCHLIB lASCINSCHl ADRIANA DELIA


Fond salarii brute 11 luni

8102

Viramente 11 luni (Condiții grele)

616

Viramente 11 luni (CAS)

330

Viramente 11 luni (Contrib. asiguratorie)

188

Promovări in grad+vechime(sal bazai

109

Promovări in grad+vechime(cond grele)

18

Viramente salarii dec,2018

553

Viramente salarii dec,2018 (Condiții grele)

50

Viramente salarii dec,2018 CAS

13

Viramente salarii dec,2018 CAM

14

Indemnizație de hrana

523

Indemnizație de vacanta

199

Total general

10715

'salariul minim garantat


2080

1450

8764

10.01.01

684

10.01.05

523

10.01.17

199

10.02.06

343

10.03.01

202

10,03,07


pentru indemnizație de hrana

pentru indemnizație vacanta

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații de hrană

Vouchere de vacanta

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuția asiguratorie de munca


JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești

Plan minimal


ANEXA 4

ZX


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

! 1. Stagiunea de concerte simfonice 66 si 67

ianuarie -iunie septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

600,00

2. Manifestări dedicate jazz-ului

 • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploiești Jazz festival

 • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

 • 2.3 Spectacole de jazz

 • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din

1 Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

400,00

3. Manifestări dedicate folclorului

 • 3.1 Spectacole de folclor

 • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

80,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) în țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

50,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Prirnaria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

150,00

7. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

10,00

8.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

100,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

1400 00