Hotărârea nr. 132/2019

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 183/25.04.2019 a viceprimarului Cristian Mihai Ganea și a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Andrei Gheorghe, precum și Raportul de Specialitate nr. 3342/25.04.2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2/25.04.2019 (nr. Registru special 22/03.05.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019 și de avizul comitetului de coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pe anul 2019 a Legii nr. 47/2019- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si modificarea si completarea unor acte normative;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetul pe baze sportive conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă bugetul pe secții sportive conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019

președinte de ședință,

George-Siorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

X SECRETAR, Ioarip-Geanina SERBINOV


BUGETUL


6$

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 si previziuni 2020-2022

- . .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2018

i Realizări

22.04.2019

2019

2®2 5 h s4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

15.421

6.364

13.931

I. VENITURI CURENTE

00.02

448

178

931

___S3'

931

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

%

[ L L I VJ

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

370

154

870

870

87C

870

Venituri din proprietate (cod 30.10,05+30.10.08+30.10.09+30

30.10

370

154

870

870

87C

870

Venituri din concesiuni si închirieri icod 30.10.05.30)

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile p

30.10.05.30

370

154

870

870

87C

870

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

78

16

61

61

61

61

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.

10 17+3310.19+33.10.20+33 10.21+33 10 30 la

33.10

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

36.10

45

14

59

59

59

59

[Alte venituri

36.10.50

45

14

59

59

59

59

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

33

2

2

2

2

2

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

33

2

2

2

2

2

Vărsă minte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului Inral/rti «pmnHlmininl

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14.973

5.194

13.000

18.930

18.930

18.930

SUB^ (cod4 +43.1

7ENTH DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

3.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17

0.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.361

43.10

14.973

5.194

13.000

18.930

18.930

18.930

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13.900

0.194

13.000

18.930

18.930

18.930

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii rte ilpywnltarp

43.10.19

1.073

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea

43.10.33

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

15.415

5.188

13.931

19.861

19.861

19.861

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

14.342

5.188

13.931

19.861

19.861

19.861

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

14.342

5.188

13.931

19.861

19.861

19.861

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

4.829

2.045

6.700

7.000

7.000

7.000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la

10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.683

2.004

6.385

6.683

6.683

6.683

Salarii de baza

10.01.01

4.683

2.004

5.962

6.260

6.260

6.260

Indemnizație de hrana

10.01.17

423

423

423

423

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.

10.02

0

0

163

165

165

165

|Vouchere de vacanță

10.02.06

163

165

165

165

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

146

4‘i

152

152

152

152

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

43

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.G3.06

2

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

85

41

152

152

152

152

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9.455

3.112

7.131

.1

12.761

12.761

12.761

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4.560

1.642

2.985

5.629

5.629

5.629

Furnituri de birou

20.01.01

16

£>

15

27

27

27

Materiale pentru curățenie

20.01.02

33

9

35

71

71

71

ncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,574

023

1.300

1.677

1.677

1.677

Apa, canal si salubritate

20.01.04

287

59

100

330

330

330

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

64

1-S

60

110

110

110

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2018

Realizări

22.04.2019

2019

2020

2021

2022

Piese de schimb

20.01.06

21

7

25

(Os-?

X 92

Transport

20.01.07

125

26

50

/ 4* /oo

..........

■’ 100

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

324

73

100

' 348

. .’ff .î. <7 348

i 348

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

’i '"S ■

■V)':        V-?

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.116

525

1.300

< 2 874

. Ț2$&4

<2.874

Reparații curente

20.02

403

100

X • i .200

-l’<î.0.00

/1 000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

317

190

300

"\430

AtXv'^430

W-'   430

Hrana pentru oameni

20.03.01

317

190

300

'Tbo

l.lT-436

430

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04;

20.04

17

8

25

60

60

60

Medicamente

20.04,01

16

8

20

50

50

50

Materiale sanitare

20.04.02

1

5

10

10

10

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bum 20.05

ri de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)

20.05

208

8

350

630

630

630

Uniforme si echipament

20.05.01

120

2

250

380

380

380

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

88

6

100

250

250

250

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

508

125

270

560

560

569

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

347

64

200

310

310

310

Deplasări în străinătate

20.06.02

161

61

70

250

250

250

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4

1

5

5

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

38

1

2

10

10

10

Protecția muncii

20.14

52

21

50

90

90

90

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.064-20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3.348

1.116

3.044

4 347

4.347

4.347

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

27

32

95

95

95

95

Chirii

20.30.04

147

12

150

150

150

150

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției public

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09:

131

137

600

100

100

100

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.043

935

2.199

4.002

4.002

4.002

TITLU +59.1' *59 3

L XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25

1+59

59

58

31

100

100

100

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40.

58

31

100

100

100

100

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

1.073

0

0

0

I

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.073

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.073

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.073

o

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echinamente si mijloace de transport

71.01.02

538

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

268

Alte active fixe

71.01.30

267

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03





SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr.2


PROPUNERE BUGET 2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2018

PROP. BUGET 2019

DIN CARE:

HIPODROM

DOROFTE1

STADION

OLIMPIA

VEGA

SPORT

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

TOTAL VENITURI

15.415

13.931

3.702

3.362

2.825

3.325

2.485

1.555

1.118

1.229

632

693

4.653

3.767

TOTAL VENITURI

00.01

448

931

180

302

14

20

86

300

80

150

70

150

18

9

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

30.10.05.30

370

870

120

250

14

20

86

300

80

150

70

150

Alte venituri

36.10.50

45

59

40

50

5

9

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

33

2

20

2

13

IV. SUBVENȚII

00.17

14.967

13.000

3.522

3.060

2.811

3.305

2.399

1.255

1.038

1.079

562

543

4.635

3.758

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

14.967

13.000

3.522

3.060

2.811

3.305

2.399

1.255

1.038

1.079

562

543

4.635

3.758

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13.894

13.000

3.163

3.060

2.718

3.305

2.230

1.255

1.031

1.079

562

543

4.190

3.758

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

1.073

0

359

0

93

0

169

0

7

0

0

0

445

0

TOTAL CHELTUIELI

(SECȚIUNEA DE

FI TNf'TION A Rr.-.(.qî?C'TTȚTM

15.415

13.931

3.702

3.362

2.825

3.325

2.485

1.555

1.118

1.229

632

693

4.653

3.767

SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

14.342

13.931

31343

3.362

2.732

3.325

2.316

1.555

1.111

1.229

632

693

4.208

3.767

CHELTUIELI CURENTE

01

14.342

13.931

3.343

3.362

2.732

3.325

2.316

1.555

1.111

1.229

632

693

4.208

3.767

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.829

6.700

1.960

2.728

1.862

2.647

239

354

579

705

189

266

0

0

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4.683

6.385

1.904

2.612

1.809

2.522

229

325

561

676

180

250

Q

0

Salarii de baza

10.01.01

4.683

5.962

1.904

2.439

1.809

2.370

229

284

561

641

180

a<228

Indemnizație de hrana

10.01.17

0

423

173

152

41

35

zfcs2

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

163

0

61

0

60

0

16

0

17

0

IS ' 1 9

L:        (1

\C 0

Vouchere de vacanță

10.02.06

0

163

61

0

60

16

17

"T'x) k;9

/ IZ fi

Contribuții

10.03

146

152

56

55

53

65

10

13

18

12

9

v „     '7

' ‘o

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

146

152

56

55

53

65

10

13

18

12

9

M 2

X

i-/

V

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2018

PROP. BUGET 2019

DIN CARE:

HIPODROM

DOROFTEI

STADION

OLIMPIA

VEGA

SPORT

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9.455

7.131

1.383

634

812

578

2.077

1.201

532

524

443

427

4.208

3.767

Bunuri si servicii

20.01

4.560

2.985

1.070

485

701

473

1.718

1.146

510

429

436

402

125

50

Furnituri de birou

20.01.01

16

15

5

3

5

6

2

2

3

2

I

2

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35

10

7

6

7

4

9

9

7

4

5

încălzit, Iluminat si forța motrici

20.01.03

1.574

1.300

376

300

220

200

522

400

218

200

238

200

Apa, canal si salubritate

20.01.04

287

100

105

25

28

20

100

25

40

20

14

10

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

64

60

10

20

51

30

2

5

1

5

Piese de schimb

20.01.06

21

25

3

5

11

5

5

5

1

5

1

5

Transport

20.01.07

125

50

125

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

324

100

41

25

119

30

117

25

38

15

9

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare din

20.01.30

2.116

1.300

520

100

261

175

966

675

200

175

169

175

955

1.050

135

150

525

600

160

150

135

150

Reparații curente

20.02

403

100

89

50

314

50

Hrana

20.03

317

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

300

Hrana pentru oameni

20.03.01

317

300

317

300

Medicamente si materiale sanitare

20.04

17

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

25

Medicamente

20.04.01

16

20

16

20

Materiale sanitare

20.04.02

1

5

1

5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

208

350

37

30

2i

15

25

15

5

15

0

15

120

260

Uniforme si echipament

20.05.01

120

250

20

5

5

5

5

120

210

Alte obiecte de inventar

20.05.30

88

100

37

10

21

10

25

10

5

10

10

50

Deplasări, detasari, transferări

20.06

508

270

38

0

54

10

5

0

5

0

3

0

403

260

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

347

200

25

54

10

5

5

T

J

190

Deplasări în străinătate

20.06.02

161

70

13

'       .-.70

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4

5

4

5

/fe'

Pregătire profesionala

20.13

38

2

11

2

22

2

2

1

Protecția muncii

20.14

52

50

16

10

10

10

13

10

10

10

3

•     ’N-

DENUMIREA INDICA TORILOR

Cod indicator

Realizări

2018

PROP. BUGET 2019

DIN CARE:

HIPODROM

DOROFTEI

STADION

OLIMPIA

VEGA

SPORT

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Alte cheltuieli

20.30

3.348

3.044

122

107

0

15

0

30

0

20

0

0

3.226

2.872

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

27

95

27

30

0

15

0

30

0

20

0

0

Chirii

20.30.04

147

150

147

150

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

131

600

131

600

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.043

2.199

95

77

2.948

2.122

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

58

100

58

100

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.073

0

359

0

93

0

169

0

7

0

0

0

445

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.073

0

359

0

93

0

169

0

7

0

0

0

445

0

Active fixe

71.01

1.073

0

359

0

93

0

169

0

7

0

0

0

445

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

538

0

93

445

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

268

0

92

169

7

Alte active fixe

71.01.30

267

0

267



r' CLUBUL

J SPORTIV Ș 3 MUNICIPAL K 1

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,




CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.3

<£/ tt-e.t. ///2. tâĂ/Zots



DENUMIREA INDICATORILOR

ATLETISM

BOX

BASCHET

FOTBAL

GIMNASTIC

HANDBAL

JUDO

NARATE

NATATIE

PATINAJ

SAH

VOLEI

SPORTUL PT TOTI

TOTAL

TOTAL

2018

577

390

652

531

264

6S4

251

75

172

116

83

257

156

4208

2019

388

333

259

438

188

560

210

94

169

127

117

203

681

3767

Transport

2018

3

1

9

21

3

58

10

1

J>

5

3

9

125

2019

2

5

3

5

1

10

5

5

5

1

3

5

50

Hrana pentru oameni

2018

35

36

36

32

19

52

19

9

24

10

9

36

317

2019

30

30

40

20

10

55

20

15

20

10

20

30

300

Medicamente

2018

4

2

4

3

4

17

2019

20

20

Materiale sanitare

2018

2019

5

5

Uniforme si echipament

2018

2

11

22

11

15

43

4

12

120

2019

20

20

20

20

20

30

15

10

15

10

10

20

210

Alte obiecte de inventar

2018

2019

5

5

5

5

5

5

15

5

50

Deplasări interne, detașări, transferări

2018

42

27

37

I

26

47

15

8

15

o

9

25

255

2019

15

15

15

10

20

30

20

10

20

10

10

15

190

Deplasări în străinătate

2018

50

62

36

148

2019

30

15

25

70

Chirii

2018

90

21

29

7

147

2019

110

20

20

150

Executarea silita a creanțelor bugetare

2018

131

131

2019

600

600

Contracte

2018

345

154

387

353

102

202

170

50

108

41

41

136

2089

2019

247

85

126

260

62

252

128

37

79

31

31

98

1436

Indemnizații

2018

55

41

83

14

25

145

4

3

23

14

407

2019

54

48

48

30

108

12

12

30

18

360

Premieri

2018

20

10

5

—..35

2019

Z o

,nr

Taxe, vize, vize medicale, arbitraje

2018

21

28

74

78

9

94

28

2

9

3

7

39

"XT ■

2019

20

20

50

50

10

50

10

5

10

5

10

30 /

^,W48



II f


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE

Alba Luminița

&