Hotărârea nr. 131/2019

Hotãrârea nr. 131 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 180/25.04.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 741/25.04.2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109/25.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 06.05.2019;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2019 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2019, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 07 mai 2019Contrasemnează:

SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV


JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURA "ION LUCA CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022

ANEXAI

t-iCLMII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Execuție

2018

Propuneri 2019

Estimări

2020

Estimări

2021

Estimări

2022

TOTAL VENITURI - din care:

1,628.00

1,502.54

1,533.00

1,580.00

1,620.00

1,660.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din

1,628.00

1,502.54

1,533.00

1,580.00

1,620.00

1,660.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

34.50

34.50

12.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.04

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

13.00

13.33

15.00

15.00

16.00

17.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1,580.50

1,454.71

1,506.00

1,565.00

1,604.00

1,643.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,628.00

1,502.54

1,533.00

1,580.00

1,620.00

1,660.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,628.00

1,502.54

1,533.00

1,580.00

1,620.00

1,660.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,628.00

1,502.54

1,533.00

1,580.00

1,620.00

1,660.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

702.00

698.62

912.00

942.00

964.00

985.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

660.00

658.17

874.00

896.00

917.00

937.00

Salarii de baza

10.01.01

660.00

658.17

827.00

848.00

868.00

887.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizație de vacanta

10.01 09

0.00

I0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Indemnizații de hrana

10.01.17

47.00

48.00

49.00

50.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

19.00

18.90

17.00

24.00

24.00

24.00

IVouchere de vacanta

10.02.06

19.00

18.90

17.00

18.00

19.00

20.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10,03

23.00

21.55

21.00

22.00

23.00

24.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

5.50

5.36

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.50

0.17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.00

1.77

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.40

0.10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.60

0.29

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

14.00

13.86

21.00

22.00

23.00

24.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

926.00

803.92

621.00

638.00

656.00

675.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

877.60

761.76

569.00

583.00

596.00

610.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

4.83

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

3.89

2.00

2.00

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

84.00

75.73

45.00

46.00

47.00

48.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.60

0.43

1.00

1.00

1.00

1.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

3.27

3.00

4.00

4.00

5.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

_


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Execuție

2018

Propuneri 2019

Estimări 2020

av'

Esfiman-V 2C21;-

Estimări

••

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

9.42

12.00

13.00

'13.00

X.'Ml.OO

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

679.00

583.49

393.00

402.00

411.00

x^Szo.ob

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90.00

80.70

108.00

110.00

112.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20

20.05

33.00

27.28

2.00

2.00

2.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

33.00

27.28

2.00

2.00

2.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

1.74

24.00

25.00

27.00

28.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.74

22.00

23.00

24.00

25.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

2.00

2.00

3.00

3.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.10

2.03

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

8.50

8.36

9.00

10.00

12.00

14.00

Protecția muncii

20.14

2.40

2.40

4.00

4.00

4.00

5.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.40

0.35

11.00

12.00

13.00

14.00

Reclama sl publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.40

0.35

1.00

1.00

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

10.00

11.00

12.00

13.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

oToot

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30ANEX^C

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURA "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLODIȚI

2019

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2019 inițial (lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a Vil-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Ștefan ia Popișteanu,

2000.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXI-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a XH-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiut citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

15100.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu

1000.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR

Aprilie/Octom brie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Bardut Roxana, Popișteanu Ștefania

2000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlII-a

Mai

Ploiești

Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

2500.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVI-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu

5000.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală

Iulie-

septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae

Ionescu, Ștefania Popișteanu

220000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DANPLATON"

- ediția a XIII-a

Iulie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu

rj! < tl' B

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XX-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu

5000.00

11.UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

20000.00 |

H.Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Ștefania Popișteanu

22000.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2019, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2020) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

20000.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicolae Ionescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

5000.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare (seniori și juniori) și grupul vocal Prahova

 • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlV-a,

 • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția I

 • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul 15.4.Tabără-cantonament

15.1

Decembrie 15.2 iulie-septcmbrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-

septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locație

Gelu Nicolae Ionescu, Stefania Popișteanu, Roxana Bărduț

7 10000.00 f

0i           ..... hl>; ;

T' " i'.?:     1

AX ' ■

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau in străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cârti, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

3800.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

393000.00

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2019


ANEXA nr.3

6 fi fitCC tfifi-, 't


•’77 1’

1 \ ~ ■■■ //;, ’/

W'

Număr maxim de posturi în anul 2019

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2019

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2019 (+/-) față de anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2019

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019 lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2019

mii iei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

TOTAL SALARII

din care:

12

20719

12

68907

826886

827

I

Funcții publice specifice

I

1.

Personal cu contract de muncă

12

I

Personal de specialitate

4

6321

4

25287

303446

304

1

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

2

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

3

Referent de Specialitate studii S gr.5

0

4

Referent de Specialitate studii S gr.4

1

5

Referent de Specialitate studii S gr.2

1

6

Inspector Sp. studii S achiziții publice gr.5

1

7

Inspector Sp. studii S contabilitate gr.5

1

Per

sonal care ocupă funcții comune

6

3706

6

22236

266832

267

1

Inspector studii M resurse umane gr.5

1

2

Referent studii medii gr.4

1

3

Casier studii M gr.3

1

4

Magaziner studii M gr.4

1

5

Secretar dactilograf studii M gr.3

1

6

îngrijitor studii M/G gr.5

0

7

Șofer studii M/G gr.5

1

Personal contractual de conducere

2

10692

2

21384

256608

256

1

Manager/Director

1

2

Contabil Șef

1

Propunere buget 2019

Salarii brute

827,00

hrană               /V'

47,00

contrib. asig. ptr. rnuncj^ 2,2WECULTURA

21,00

vouchere vacanță    H ‘ L

17,00

Total general                        ol

912,00

III

LONT ABILITATE

REF. RESURSE UMANE

..  *         COMPARTIMENT FINANCIAR