Hotărârea nr. 130/2019

Hotãrârea nr. 130 privind solicitarea de transmitere a unei parti din imobilul 615 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 130

privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 175/24.04.2019 a Viceprimarului George Pană, a Primarului Adrian-Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 146/24.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 4223/24.04.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr. 143/24.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 121/24.04.2019 la Direcția Economică privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești;

Potrivit adreselor Ministerului Apărării Naționale, Direcția Domenii și infrastructuri nr. A10081/25.07.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.7726/31.07.2018, nr. Al4522/26.10.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.23052/01.11.2018, nr.T-3183/13.11.2018, nr.T3314/27.11.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 25385/28.11.2018, nr. T3472/12.12.2018 și nr.T1084/23.04.2019, precum si adresei nr. 5823/2019 transmisă de Agenția Națională pentru Locuințe;

Având în vedere faptul că imobilul figurează înscris în Cartea Funciară nr. 144512 a U.A.T. Ploiești, cu număr cadastral 144512;

în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 9, alin. (1) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.l și alin.2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului transmiterea unei părți din imobilul 615, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art. 2 După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în vederea realizării unor obiective de interes public local, respectiv un Spital Municipal de Urgență, locuințe realizate prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe în conformitate cu prevederile legale în vigoare, amenajări destinate activităților în domeniul învățământului, precum și spații verzi, de agrement și sport (locuri de joacă pentru copii, terenuri dedicate practicării sporturilor de masă), într-un termen de 7 ani, cu fonduri asigurate de la bugetul local, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 3 Consiliul Local al Municipiului Ploiești va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, un număr de 80 de unităti locative împreună cu terenul aferent, din cele realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe privind construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe amplasamentul imobilului prevăzut la art. 1, într-un termen de 10 ani, în mod etapizat, pe măsura finalizării acestora.

Art. 4 în cazul în care nu se respectă destinația și termenul prevăzute la art.2, precum și obligația și termenul prevăzute la art.3, partea de imobil prevăzută la art. 1 revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5 Predarea -  preluarea  imobilului se face pe  bază de

protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Ploiești, prin structurile  specializate din  subordine,  în termenul  prevăzut în  hotărârea

Guvernului de transmitere.

A

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate actele si facă demersurile necesare.

Art. 7 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.378/31.10.2017.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2019

Contrasemnează: /secretar, Laurentiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheo rshe SÎ R BU-ȘlM ION

Anexa la H.C.L.nr.           7


DATELE DE IDENTIFICARE

ale pârtii din imobilul 615 care este solicitata pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, in domeniul public al Municipiului PloieștiAdresa


Județul Prahova, Localitatea

Ploiești, Strada Torcători nr.2-4


Elemente cadru de descriere tehnică/ Carte Funciară/Nr.cadastral


I. Construcții :

Pavilionul Al:

 • - Suprafața construita = 580mp.

 • - Suprafața desfasurata =580 mp.

Pavilionul A2 :

 • - Suprafața construita = 274 mp.

 • - Suprafața desfasurata = 274 mp.

Pavilionul B:

 • - Suprafața construita = 742 mp

 • - Suprafața desfasurata = 742 mp

Pavilionul CI:

 • - Suprafața construita = 571 mp.

 • - Suprafața desfasurata =5 71 mp.

Pavilionul C2 :

 • - Suprafața construita = 608 mp.

 • - Suprafața desfasurata =608 mp.

Pavilionul C4:

 • - Suprafața construita = 584 mp.

 • - Suprafața desfasurata=584 mp.

Pavilionul C5 :

^Suprafața construita = 299 mp.


Persoana juridică de la care se transmite imobilul /CUI


Persoana juridică la care se transmite imobilul /CUI


Statul român, domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI-4183229


Municipiul Ploiești, Județul Prahova, domeniul public CUI - 2844855 • - Suprafața desfasurata =299 mp

Pavilionul D:

 • - Suprafața construita = 506 mp.

 • - Suprafața desfasurata =585 mp. Pavilionul E :

 • - Suprafața construita = 356 mp.

 • - Suprafața desfasurata =356 mp. Pavilionul FI :

 • - Suprafața construita - 43 mp.

 • - Suprafața desfasurata =43 mp. Pavilionul F2 :

 • - Suprafața construita = 101 mp.

 • - Suprafața desfasurata =101 mp.

Pavilionul F3 :

 • - Suprafața construita = 77 mp.

 • - Suprafața desfasurata =77 mp.

Pavilionul Gl:

 • - Suprafața construita 571 mp.

 • - Suprafața desfasurata =571 mp.

Pavilionul G2:

 • - Suprafața construita = 547mp.

 • - Suprafața desfasurata =654 mp.

Pavilionul HI:

 • - Suprafața construita = 347 mp.

 • - Suprafața desfasurata =347 mp.

Pavilionul H2:

 • - Suprafața construita = 34 mp.

 • - Suprafața desfasurata =34 mp.

Pavilionul H3 :

 • - Suprafața construita = 584 mp.

 • - Suprafața desfasurata =584mp.

Pavilionul I:

 • - Suprafața construita = 220mp.

 • - Suprafața desfasurata =220 mp.

Pavilionul J :

 • - Suprafața construita = 269 mp.

 • - Suprafața desfasurata =314mp. Pavilionul K1 :

Suprafața construita = 4 mp. Suprafața desfasurata =4 mp.

Pavilionul K4 :
 • - Suprafața construita = 20 mp.

 • - Suprafața desfasurata =20 mp.

Pavilionul L3:

 • - Suprafața construita= 701mp.

 • - Suprafața desfasurata = 1402mp.

Pavilionul M2 :

 • - Suprafața construita = 907 mp.

 • - Suprafața desfasurata =907mp.

Pavilionul M3 :

 • - Suprafața construita =629 mp.

 • - Suprafața desfasurata =629 mp.

Pavilionul M5 :

 • - Suprafața construita = 39 mp.

 • - Suprafața desfasurata =39 mp.

Pavilionul N :

 • - Suprafața construita = 125 mp.

 • - Suprafața desfasurata =125 mp.

Pavilionul 03 :

 • - Suprafața construita = 89 mp.

 • - Suprafața desfasurata =89mp.

Pavilionul 04 :

 • - Suprafața construita = 89 mp.

 • - Suprafața desfasurata =89 mp.

Pavilionul R2 :

 • - Suprafața construita = 69 mp.

 • - Suprafața desfasurata =69 mp.

Pavilionul T :

 • - Suprafața construita =101 mp.

 • - Suprafața desfasurata =101mp.

Pavilionul TI:

 • - Suprafața construita = 83 mp.

 • - Suprafața desfasurata =83 mp.

Pavilionul M4 ;

 • - Suprafața construita == 323 mp.

 • - Suprafața desfasurata =323 mp.

Total suprafața construita = 10.492 mp.

Total suprafața desfasurata= 11.424 mp.

2.AMENAJARI LA TERENURI: Drumuri si alei interioare asfaltate


- Suprafața = 6052 mp.

Drumuri si alei interioare cu pamant: -Suprafata=5465 mp

Rețea alimentare apa

 • - Lungime = 816ml.

Rețea canalizare ;

Lungime = 1527ml.

Rețea electrica subterana;

 • - Lungime = 915 ml.

Rețea electrica aeriana;

 • - Lungime - 1460ml.

împrejmuire sarma ghimpata pe un rând;

 • - Lungime = 908 ml. împrejmuire beton prefabricat;

 • - Lungime = 398 ml.

Rețea alimentare gaze;

 • - Lungime = 440 ml.

 • 3. ALTE ACTIVE FIXE:

-Rampa metalica: 1 buc.

-Castan peste 15 cm diametru: 10 buc. -Arțar: 12 buc.

-Plopi: 60 buc.

-Salcam peste 15 cm diametru: 2 buc. -Tei peste 15 cm diametru: 25 buc. -Vișin: 1 buc.

 • 4. Teren-

Suprafata= 7,1 168 ha

Director Executiv, Carmen Dantela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca