Hotărârea nr. 13/2019

Hotãrârea nr. 13 privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 13


privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 12/14.01.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.13/23.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.8/23.01.2019 la Direcția Economică și sub nr. 19/23.01.2019 la Direcției Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 18.01.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Ploiești, str. Eroilor, bloc 14F, ap.l.

în conformitate cu Raportul din data de 18.01.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

A

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

în baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit. ”a” și alin (6) lit. ”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, strada Eroilor, nr.l4, bloc 14F, ap.l, persoanei îndreptățite conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere. Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiii DIȚU


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, George-Sbrin-Niculae BOTEZ


ANEXA

LA HCL NR. I$l âO/9

Tabel privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

NR. CRT

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

NUMELE ȘI PRENUMELE

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL

JURIDIC

1.

Str.Eroilor, nr.14, bloc 14F, ap.l. (nr. inventar 3711)

Coman Victor - poziția 20 în lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Locuința formată din trei camere în suprafață de 42,61 m.p., dependințe în folosință exclusivă s

în suprafață de 7,39 m.p. și dependințe în folosință comună

5

în suprafață de 15,49 m.p.

Domeniu public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.454/31.10.2011.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,Carmen Daniela Bucur

întocmit:

Mihacla-eazacu