Hotărârea nr. 129/2019

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016 - 28 februarie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea recuperării diferențelor înregistrate datorită modificării prețului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016 - 28 februarie 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 173/23.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate nr. 2772/22.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea recuperării diferențelor înregistrate de Veolia Energie Prahova, datorită modificării prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice în perioada 01 ianuarie 2016-28 februarie 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 666/24.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 1/23.04.2019 (Nr. Registru Special 20/23.04.2019) al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Ca urmare a Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 23.04.2019 precum și Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.04.2019;

In baza prevederilor art. 23.4 din Contractul de concesiune nr.2776/5246/29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești si Veolia Energie Prahova S.R.L.;

Ținând cont de prevederile art. 7, alin. 2, litera a) din Ordonanța de Urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 (actualizată) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, alin. 2, lit. d) și art. 40, alin. 9 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizată;

în baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 43, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 1 și 2 lit. „a” și lit.”d” și alin. 6 lit. „a”, pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare a modificării prețului combustibilului în perioada 01 ianuarie 2016 - 28 februarie 2019 folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L. în cuantum de 34,39 lei/Gcal fără TVA, diferență stabilită în baza prevederilor art. 23,4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Suma totală a diferențelor de recuperat ca urmare a creșterii prețului combustibilului este de 39.967.158 lei fara TVA și se va recupera prin vânzarea unei cantități estimate totale de energie termică (populație și agenți economici) de 1.162.043 Gcal, în perioada mai 2019 - februarie 2022.

Art 2 (1) Aprobă prețul local al energiei termice livrată de Veolia Energie Prahova S.R.L. de 271,74 lei/Gcal fără TVA, ca urmare a recuperării diferențelor înregistrate datorită modificării prețului combustibilului, valabil în perioada mai 2019 -februarie 2022.

(2) Prețul de 271,74 lei/Gcal fără TVA se compune din:

  • •     237,35 lei/Gcal fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art.23.1 din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/ 31.01.2019;

  • ♦     34,39 lei/Gcal fără TVA, este valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare a modificării prețului combustibilului în perioada 01 ianuarie 2016-28 februarie 2019, aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Aprobă aportul bugetar necesar acoperirii diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație în sumă de 34.354.366 lei fără TVA, pentru perioada mai 2019 - februarie 2022, conform prevederilor art. 7 alin. (2) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011, respectiv art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006.

9

(2) Suma de 34.354.366 lei fara TVA, pentru prețul local la populație al energiei termice, se va asigura astfel:

  • - pentru perioada lmai 2019-31 decembrie 2019 (8 luni) - suma de 6.013.160 lei fără TVA.

  • - pentru perioada lianuarie 2020 - 31 dec 2020 (12 luni) - suma de 12.319.392 lei fără TVA.

  • - pentru perioada lianuarie 2021 - 31 dec 2022 (12 luni) - suma de 12.197.204 lei fără TVA.

  • - pentru perioada lianuarie 2022 -28 febr 2022 (2 luni) - suma de 3.824.610 lei fără TVA.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                      9                            7                                                     7                      9                           7

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.