Hotărârea nr. 128/2019

Hotãrârea nr. 128 privind aprobarea Actului Aditional nr 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport - distributie pentru Municipiul Ploiesti nr 2776/5246/29.04.2004


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 128 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 Ia Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 177/24.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul tehnic de specialitate nr. 2772/25.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 679/25.04.2019 al Serviciului Juridic Contencios, Contracte și Raportul de specialitate nr. 3/25.042019 (nr. registru special 21/25.04.2019) al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Avizul nr. 28/24.04.2019 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de adresele Veolia Energie Prahova S.R.L nr. 8429/23.04.2019 șinr. 8571/25.04.2019;’

In baza prevederilor art. 16.2 și 47 din Contractul de concesiune nr.2776/5246/29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.;

A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 97/09.04.2019 privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile legislației în domeniu:

 • - In baza art. 8 alin. (1) și alin (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de alimentare cu energie termică;

 • - In conformitate cu art. 8, alin. (1) și (3) lit. d2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - în temeiul art. 36 alin. 1 și 2 lit. a) și lit. d) și alin. 6 lit. a), pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești nr.2776/5246/29.04.2004, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional nr. 4 prevăzut la art. 1.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică din cadrul Primăriei Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2019

ontrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎ

SECRETAR,
ACTUL ADIȚIONAL nr.4/25.04.2019


LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI

PRAHOVA

DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRODUSA IN MOD CENTRALIZAT

IN SISTEM PRODUCȚIE - TRANSPORT - DISTRIBUȚIE

PENTRU MUNICIPIUL PLOIEȘTI nr. 2776/5246/29.04.2004

PĂRȚILE


Județul Prahova - unitate administrativ teritorială, prin Coi^si|Jițil Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, reprezentat TOADER - Președinte al Consiliului Județean Prahova;

Municipiul Ploiești - unitate administrativ teritorială, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, reprezentat de dl. Adrian DOBRE - Primar;

Acționând împreună în calitate de Concedent,

pe de o parte,


Și

Societatea Veolia Energie Prahova SRL, cu sediul în str. Gheorghe Doja nr.154 A, 10046 Ploiești, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr.J29/888/2004, CUI 16372612, legal reprezentată de Dl. Ovidiu GABOR - Administrator Unic,

In calitate de Concesionar,                             pe de altă parte.

Concedentul și Concesionarul fiind denumiți în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE :

 • (A) în anul 2003, urmare a hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Prahova și de Consiliul Local al Municipiului Ploiești (HCJ nr.28/14.03.2003 și HCL nr. 27/26.02.2003), Județul Prahova și Municipiul Ploiești au încheiat un Contract de asociere prin care au convenit constituirea serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție - transport și distribuție pentru Municipiul Ploiești (« Serviciul Public»), au definit infrastructura aferentă Serviciului Public compusă din bunuri aparținând atât Județului Prahova cât și Municipiului Ploiești („Sistemul”) și au decis să încredințeze gestiunea Serviciului Public către un operator ce urma să fie constituit împreună cu un investitor selectat printr-o procedura concurențială.

Licitația organizată în vederea selecționării investitorului a fost câștigată de societatea Dalkia România SRL, actuala Veolia Energie România SA, membră a grupului Veolia - lider mondial în serviciile pentru mediu.

La data de 29.04.2004, Concedentul a încheiat cu Concesionarul (constituit de Condedent împreună cu investitorul desemnat câștigător), Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție -transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004 („Contractul de Delegare” sau „Contractul”).

 • (B) Potrivit prevederilor legale în vigoare la data semnării prezentului                    M

(Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2005, Legea^sWrviciului^' y public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, Legea nr.98/201.S^rițfnd .... achizițiile publice, respectiv Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de'luc “‘concesiunile de servicii) de data intrării în vigoare a acestor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate.

*/

contractele încheiate înăirfte^ legi sunt supuse dispozițiilor


 • (C) Contractul de Delegare prevede posibilitatea prelungirii duratei Concesiunii (astfel cum este definită în Contract), inițial stabilită pentru o perioadă de 15 ani începând cu Data Intrării in Vigoare (01.05.2004), pentru o perioadă nu mai mare jumătatea duratei sale inițiale - art.16.2., care a preluat prevederile art.30 (3) din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor în vigoare la data atribuirii Contractului și prevăzută în mod expres la art.47 din Contract ca și act normativ de referință pe care este fondat acest Contract.

 • (D) Conform Contractului de Delegare (art.13 Investiții), Concesionarul s-a angajat să realizeze, pe durata inițială a Concesiunii, investiții în valoare de 25.074.000 Euro prin programe anuale prezentate Concedentului spre aprobare cel mai târziu la 30 noiembrie al anului precedent.

Investițiile totale realizate de Concesionar pe durata inițială a Concesiunii s-au ridicat la 34.686.000 Euro, obligația contractuală fiind îndeplinită la finalul anului 2013 și confirmată prin HCL nr.319/24.09.2014 si respectiv HCJ nr. 137/14.10.2014.

Investițiile realizate de Concesionar peste obligația contractuală, în valoare de 9.612.000 Euro, au fost analizate și confirmate de auditorul Concesionarului, societatea KPMG Audit SRL. Lista acestor Investiții este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul Act Adițional.

 • (E) în vederea eficientizării costurilor de operare și a menținerii unui preț cât mai mic al energiei termice livrate, în anul 2010 Concesionarul a instalat o unitate de cogenerare formată din turbină pe gaz și cazan recuperator („TAG”) completată în anul 2014 cu o turbină pe abur de 2MWe, care împreună formează o unitate de cogenerare în ciclu combinat („UCCC”).

 • (F) începând cu anul 2016, urmare a intrării în vigoare a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, nivelul emisiilor de poluant admise ale instalațiilor CET Brazi, IMA 1 se situează peste valorile limită de emisii (mg/Nm3) pentru NOx acceptabile, fiind necesare investiții urgente pentru conformarea acestora la normele de emisii actuale.

în plus, așa cum rezultă și din Raportul de inspecție SEVESO efectuat de ISU Prahova, GNM-CJ Prahova și APM Prahova în anul 2016, transmis Concedentului de către Concesionar, sunt necesare lucrări de consolidare (sala cazane etapa 2 x 105 MW și 1 x 50 MW) / reabilitare (coș fum nr. 2).

De asemenea, în vederea asigurării unui randament cât mai ridicat al ț^telei -------x----:------x----------:------x:x:: -■----'n»(f&rniz^

distribuție a energiei termice sunt necesare investiții de reabilitare/i


Aceste investiții / lucrări nu intră în sarcina Concesionarului.


OS

 • (G) Contractul de Delegare cuprinde, la art.23.3., o formulă de ajustare azpr^yi^energiei termice („Tariful”), convenită de Părți la data încheierii acestuia.

Pe lângă faptul că, în perioada aprilie 2011 - aprilie 2019, Concedentul nu a aprobat ajustările Tarifului pe baza formulei de ajustare solicitate de Concesionar, Tariful nu mai acoperă costurile legate de producerea, transportul și distribuția energiei termice (ceea ce a condus la afectarea echilibrului financiar al Concesiunii) iar formula de ajustare trebuie adaptată la legislația și condițiile economice actuale.

I

 • (H) Contractul de Delegare mai cuprinde, la art.23.4., o regulă privind recuperarea diferențelor înregistrate în urma modificării prețului combustibilului folosit la producerea energiei termice livrată de către Concesionar. Prin HCL nr........./25.04.2019 s-a aprobat recuperarea diferențelor înregistrate de

Concesionar în perioada ianuarie 2016 - februarie 2019, în valoare totală de 39.967.150 lei, fără TVA, prin vânzarea unei cantități totale de energie termică de 1.162.043 Gcal pe o perioadă estimată de 34 de luni începând cu luna mai 2019, la o valoare unitară de 34,39 lei/Gcal, fără TVA.

 • (I) Părțile convin continuarea parteneriatului dintre ele în condiții de echilibru contractual.

în considerarea celor de mai sus, avand in vedere art. 16.2 si art. 47 din Contractul de Delegare si conform HCL nr.97/09.04.2019, HCJ nr.31/10.04.2019 și, respectiv, Deciziilor Administratorului unic al Concesionarului nr.23 si 24 din data de 11.04.2019,

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de Delegare („Actul Adițional”), după cum urmează: (Termenii soriși cu majuscule în prezentul Act Adițional și nedefiniți în acesta au înțelesul prevăzut în Contractul de Delegare)

Art.1. Prelungirea Duratei Concesiunii

 • 1.1.   Durata Concesiunii se prelungește cu 3 ani și 14 zile, respectiv până la data de 15 mai 2022.

 • 1.2.   Prin urmare, Durata Contractului de Delegare, definită în acesta ca „perioada ce include durata Concesiunii, plus intervalul de timp dintre data semnării și data intrării in vigoare a contractului cu excepția cazurilor de încetare înainte de termen” va expira la data de 15 mai 2022 ora 24:00.

  Art.2. Investiții

  3


  2.1.


  Investițiile Concesionarului  Concedentul confirmă Investițiile realizate de Concesionar pe dur Concesiunii, iar Concesionarul confirmă (sub rezerva executării întocmai de


  către Concedent a obligațiilor prevăzute în acest Act Adițional) că nu are pretenții și nu solicită vreo compensare, prin Tarif sau în alt mod, a investițiilor de 9.612.000 Euro realizate peste obligația contractuală de 25.074.000 Euro.


 • 2.1.2. Pe durata prelungirii Duratei Concesiunii conform art.1. din prezentul Act Adițional, Concesionarul se angajează să realizeze investiții de 17.000.000 lei (aprox.3.500.000 Euro), din care 16.000.000 lei (aprox.3.250.000 Euro) în sursa de producție și 1.000.000 lei (aprox.250.000 Euro) în rețelele de distribuție, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul Act Adițional.

 • 2.1.3. Suplimentar față de investițiile prevăzute la art.2.1.2. de mai sus, Concesionarul va achiziționa UCCC de la proprietarul acesteia astfel încât la expirarea Contractului de Delegare, UCCC să devină Bun de Retur. Odată cu UCCC, Concesionarul va preda Concedentului documentația tehnică aferentă, precum și planul previzional de realizare a lucrărilor principale de mentenanță din care va rezulta numărul de ore de funcționare până la următoarea lucrare de mentenanță capitală.

 • 2.2. Investițiile Concedentului

3

 • 2.2.1. Pe durata prelungirii Duratei Concesiunii conform art.1. din prezentul Act Adițional:

 • 2.2.1.1.   Județul Prahova, proprietarul sistemului de producție și transport al energiei termice, va realiza următoarele:

 • a) înlocuirea arzătoarelor cu NOx redus la cazanul nr.5 din CET Brazi, până cel târziu la data de 15.06.2020;

 • b) lucrări de consolidare și reabilitare prevăzute în Raportul SEVESO menționat la punctul (E) din Preambul : consolidare sala cazane etapa 2 x 105 MW si 1 x 50 MW si reabilitare cos fum nr. 2, până cel târziu la data de 31.12.2020.

 • 2.2.1.2.   Municipiul Ploiești, proprietarul sistemul de distribuție și producție cu capacitate redusă, va realiza investiții în rețeaua de distribuție, pe baza proiectelor tehnice avizate de Concesionar, în valoare de cel puțin valoarea Redevenței primită de la Concesionar pe durata inițială a Concesiunii, până cel târziu la data de 15.10.2020.

 • 2.2.2. Până la realizarea investițiilor prevăzute la art.2.2.1.1. de mai sus, Concesionarul nu va putea fi ținut responsabil de neconformarea CET Brazi la obligațiile de mediu sau de eventualele consecințe ale neconformării, inclusiv suportarea oricărui cost suplimentar și/sau pierderi de venituri din exploatare.

  • 2.3. Asistenta acordată de Concesionar

   2.3.1.


Asistentă pentru obținerea de finanțare

în aplicarea prevederilor art.13.5 Investiții realizate de Concecfâfâ Contractul de Delegare, Concesionarul va acorda Concedentului asi|țen.ță"fe necesară în vederea pregătirii aplicațiilor pentru accesarea de nerambursabile (fonduri guvernamentale, granturi acordate de Uniunea.:^ Europeană, Programul Termoficare „Căldură și Confort” etc.) prin punereâ ta < dispoziție a tuturor informațiilor/documentelor necesare aflate în posesia sa și, după caz, asistență pentru pregătirea documentației necesare.

Pentru fiecare proiect/aplicație pentru care este solicitată asistența din partea Concesionarului, Părțile vor încheia un document care va detalia modalitățile de acordare a asistenței.

2.3.2. Asistenta tehnică


 • 2.3.2.1. Pe durata prelungirii Duratei Concesiunii conform art. 1 din prezentul Act Adițional, Concesionarul va acorda Concedentului asistență tehnică cu ocazia realizării proiectelor de investiții în Sistem derulate de Concedent („Proiectele”), prin specialiști ce vor fi desemnați în acest scop („Specialiștii Concesionarului”).

 • 2.3.2.2. Specialiștii Concesionarului vor analiza informațiile puse la dispoziție de Concedent sau de ceilalți intervenienți în Proiect desemnați de Concedent, vor participa la ședințele de prezentare a evoluției Proiectului și vor fi prezenți pe șantier pentru a observa desfășurarea lucrărilor, urmând a raporta Concedentului eventualele neconformități pe care le sesizează cu privire la:

 • -  respectarea cerințelor din caietul de sarcini;

 • -  respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la mediu, calitate și securitate;

 • -  respectarea cerințelor privind instalarea echipamentelor și a instalațiilor aferente în baza programului pus la dispoziție de responsabilii Proiectului;

 • -  respectarea măsurilor de calitate în execuția lucrărilor de construcții și montaj în baza documentației tehnice puse la dispoziție de responsabilii Proiectului.

 • 2.3.2.3.în scopul și pentru buna desfășurare a asistenței tehnice acordată de

Concesionar conform celor de mai sus, Concedentul va asigura:

 • -  accesul nelimitat în șantier pentru Specialiștii Concesionarului;

 • -  acces la documentația completă și actualizată a Proiectului;

 • -  soluționarea problemelor semnalate de Concesionar.

Art.3 Tariful și Formula de Ajustare

 • 3.1.   Articolul 23 Tariful și Formula de Ajustare din Contractul de Delegare se modifică după cum urmează:

 • 3.1.1. Art. 23.1. Tariful de referință se modifică si va avea următorul conținut:

> 1 !

„Tariful de referință al energiei termice, exclusiv TVA, valabil pe durata prelungirii Duratei Concesiunii conform art.1. din prezentul Act Adițional,


denumit Tref, stabilit pe baza costurilor furnizării Serviciului Public înțj de Concesionar în anul 2018, este de 336,82 lei/Gcal, compus marjă de profit, de 328,60 lei/Gcal, exclusiv TVA, avizat de cătrfy^REțpții Avizul nr. 28/24.04.2019 și 8,22 lei/Gcal, exclusiv TVA, reprezen          ‘ 2


profit de 2,5%”.

 • 3.1.2. Art. 23.2. Tarif facturat la Utilizatori se modifică și va avea următor „Pe durata de valabilitate a reglementarilor ce stabilesc prețuri difererfți achiziție a gazelor naturale, Concesionarul va practica prețuri diferențiate pe tipuri de utilizatori - utilizatorii casnici și respectiv utilizatorii non casnici, avizate de ANRE și aprobate de Concedent, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în termenul legal de maxim 30 de zile de la solicitare".

 • 3.1.3. Art. 23.3. Formula de ajustare se modifică și va avea următorul conținut:

„Formula de ajustare a Tarifului, conform avizului ANRE nr. 28/24.04.2019 este următoarea:

Tn = Tfief, * [64,96% * Pcomb. n/P comb. 2018 + 4,35% * p CO2 n/P CO22018 + 30,69%*(IPC/100)J,

unde:

Tn = prețul local al energiei termice, cu următoarea precizare:

 • -  în perioada de valabilitate a reglementarilor ce stabilesc un preț reglementat pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, TNva fi calculat și stabilit în mod diferențiat pentru utilizatorii casnici (TN casnic), respectiv pentru utilizatorii noncasnici (TN non-casnic) ;

T Ref. = tarif de referință, calculat conform costurilor aferente energiei termice din anul 2018 si care are valoarea prevăzută la art. 3.1.1.;

Pcomb. 2018 = prețul mediu al combustibilului achiziționat in anul 2018 (100,01 lei/MWhPCS - preț mediu gaze pentru CET Brazi - gaze din SNT);

Pco2 2018 = preț mediu de achiziție al CO2 de către Concesionar in 2018 (14,92 euro /tona CO2; 71,09 lei/tona CO^;

Pcomb. n = preț mediu combustibil cumpărat (lei/MWh PCS) în ultimile 6 luni precedente solicitării de ajustare, cu următoarele precizări:

 • -  în perioada de valabilitate a reglementărilor ce stabilesc un preț reglementat pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, pcomb.Nse va calcula diferențiat pentru T N casnic și pentru T Nnon-casnicl

 • -   la prima ajustare pe baza formulei de ajustare, pentru stabilirea T N casnic, respectiv TNnon.casnic, pcombN se va calcula pe baza prețurilor din factura de gaze naturale din luna anterioară solicitării de ajustare;

Pco2 n = minimul dintre prețul certificatelor de CO2 cumpărat de Concesionar în perioada precedentă solicitării ajustării (12 luni calendaristice anterioare solicitării) și media aritmetică a prețurilor cerficatelor de CO2 publicate de Ministerul Energiei pentru tranzacționarea certificatelor de CO2 pentru aceeași perioada [euro/tona COJ;

IPC = indicele prețurilor de consum calculat luând în considerare perioada curentă (cel târziu luna ultimei facturi de combustibil) față de perioada de referință decembrie 2018, conform valorilor publicate pe pagina de internet: http://statistici. insse. ro/shou/. 64,96% = ponderea cheltuielilor cu combustibilul si alte variabile altele decât cheltuielile pentru cumpărarea cerficatelor de CO2 in total cheltuieli aferente energiei termice, inregistrate in anul 2018;

4,35% = ponderea cheltuielilor pentru cumpărarea certificatelor cheltuieli aferente energiei termice, inregistrate in anul 2018; 30,69% = ponderea cheltuielilor fixe in total cheltuieli aferente inregistrate in anul 2018.


Concesionarul are dreptul să solicite ajustarea Tarifului pe bază.^n^jjșf^ ajustare de mai sus de două ori într-un an calendaristic, respectiv'^iunite ianuarie și iulie.

în perioada de valabilitate a reglementărilor ce stabilesc un preț reglementat pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, operatorul va solicita ajustarea Tarifului numai dacă variația cumulata a elementelor de cost din Formula de Ajustare este de minim 5% față de valorile acestora luate în considerare la precedenta ajustare.”

 • 3.2. Prima solicitare de ajustare a Tarifului pe baza noii formule de ajustare va fi

făcută de Concesionar în luna iulie 2019. Până la data aprobării Tarifului ajustat, Concesionarul va practica Tariful aprobat prin HCL nr....../. .04.2019.

 • 3.3. Respectarea de către Concedent:

 • (i)  a termenului de 30 de zile de la primirea solicitării transmisă de Concesionar de a supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești ajustarea Tarifului pe baza formulei de ajustare prevăzută la art. 23.3. din Contract, astfel cum a fost modificat prin prezentul Act Adițional;

 • (ii) a dreptului Concesionarului privind aplicarea imediată a Tarifului ajustat, respectiv începând cu data adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin care se aprobă noul Tarif;

 • (iii) a dreptului Concesionarului de a încasa integral Facturile Subvenție în termenul de 60 de zile de la primirea acestora de către Concedent, prevăzut la art.24.2. din Contract, astfel cum a fost modificat prin prezentul Act Adițional.

reprezintă obligații contractuale esențiale ale Concedentului în raport cu Concesionarul („Obligațiile Esențiale”)

 • 3.4.   In cazul nerespectării Obligațiilor Esențiale, prin derogare de la prevederile art.26 Rezilierea Contractului din Contractul de Delegare, se vor aplica următoarele:

 • 3.4.1.  Concedentul este de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării oricăreia dintre acestea;

 • 3.4.2.  Concesionarul are dreptul să transmită Concedentului o notificare de încetare a Contractului, având valoarea unei declarații de reziliere în sensul art. 1.552 din Codul Civil („Declarația de Reziliere”);

 • 3.4.3.  Concedentul nu va putea stabili, în baza prevederilor art. 12 alin.(6) din Legea nr.325/2008, o perioadă mai mare de 90 de zile de la data Declarației de Reziliere pentru asigurarea continuității Serviciului Public de către Concesionar.


  Art.4 Starea Sistemului la încetarea Contractului


R 0   .

o l.-), ■70 q/

Părțile convin ca, la încetarea Contractului, starea de funcționate na va fi stabilită de Părți luând ca bază de referință bilanțul ene . energetic pe conturul Sistemului ce vor fi realizate în cursul an£ij£


z ' : ă z i țâiețnțjfei ^uditulÂ

către de experți autorizați de ANRE, plătite de Concesionar și cQrriC4,nîc^ts-Concedentului.

Art.5 Alte modificări ale Contractului

 • 5.1. Moneda de referință prevăzută la art.17 Redeventa se modifică din USD în EURO.

 • 5.2. Termenul de plată a Facturilor Subvenție prevăzut la art.24.2. din Contract, de 25 de zile de la primirea acestora, se modifică și devine 60 de zile de la primirea Facturilor Subvenție.

 • 5.3. Litera g) a art.51.1.2. din cadrul art.51.1. Revizuirea Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

9

„ g) scăderea vânzărilor de energie termică sub 400.000 Gcal/an constatată în cursul anului anterior”.

 • 5.4. Cu data prezentului Act Adițional, prevederile Actului Adițional nr.3/10.06.2010 la Contract își încetează valabilitatea.

Art.6 Alte prevederi

 • 6.1.   Concesionarul confirmă (sub rezerva executării întocmai de către Concedent

a obligațiilor prevăzute în acest Act Adițional) că renunță la despăgubirile solicitate Concedentului prin adresele nr. VEP186451/14.09.2018, nr. VEP1805053/15.10.2018, nr.      VEP19000501/22.01.2019      și

nr.VEPI 9001690/07.03.2019, în sumă totală de 24.411.558 lei, din care:

 • -  suma de 12.240.772 lei reprezentând costurile cu certificatele de emisii de CO2, înregistrate de Concesionar de la data primei Notificări de revizuire a Contractului de Concesiune (02.03.2016);

 • -  suma de 12.170.786 reprezentând costurile neacoperite de Tarif cauzate de scăderea cantității de energie termică livrată către populație, înregistrate de Concesionar tot de la data primei Notificări de revizuire.

 • 6.2.   în cazul încetării Contractului înainte de termen din motive neimputabile Concesionarului, dar cu excepția Forței Majore, Concedentul va plăti Concesionarului, pe lângă sumele prevăzute în Contract și/sau în prezentul Act Adițional, si următoarele sume:

 • -  valoarea nerecuperată și/sau solicitată de Concesionar dar neaprobată de Concedent până la data încetării, a pierderilor înregistrate de Concesionar in urma modificării prețului combustibilului;

 • -  prejudiciul înregistrat de Concesionar urmare a nerespectării de către Concedent a Obligațiilor Esențiale.


Art.7 Clauze finale

 • 7.1.   Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării reprezentanții legal împuterniciți ai Părților.

 • 7.2.   Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integrantă dii

Delegare. în caz de contradicție între prevederile prezentului Act Adițional și cele ale Contractului, prevederile prezentului Act Adițional vor prevala.

 • 7.3.   Preambulul și anexele acestui Act Adițional fac parte integranta din acesta.

 • 7.4.   Prevederile prezentului Act Adițional reprezintă integralitatea voinței Părților cu privire la obiectul său.

 • 7.5.   Prezentul Act Adițional va fi interpretat și executat conform legilor din România.

Prezentul Act Adițional este semnat de către Părți astăzi, ............, în trei (3)

exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar, fiecare având valoare de original.

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


VEOLIA ENERGIE

PRAHOVA S.R.L.


PREȘEDINTE,

Bogdan Andrei TOADER

PRIMAR,

Adrian Florin DOBRE

ADMINISTRATOR UNIC,

Ovidiu GABOR

Anexa 1 - Lista investițiilor realizate peste obligația contractuala

2013

Nr.crt.

Capitol investiții/

Denumire obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata (euro)

1

Investiții pentru conformitate

Subtotal capitol 1

0

0

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

Subtotal capitol 2

O

0

3

Investiții eficienta producție

0

F

3.1

Montare CSFEPR1 Tr. I

1100000

245 278

3.2

Alte Mijloace Fixe

1822515

417870

Subtotal capitol3

2922 513

663148

4

Investiții eficienta distribuție

4.1

Modernizare sistem de automatizare - 5 PT-uri

209917

46807

F

4.2

înlocuire rețea primara Mag VI de la DN

600 la DN 300 pe distanta de 110 m traseu

159 892

35 653

Subtotal capitol 4

369809

82460

5

Investiții sistem informatic si comunicații

F

5.7

IT- Proiect ANDREI

27729

6183

5.2

IT- Proiect NAVISION (altele decât ANDREI)

95994

21405

Subtotal capitol 5

123723

27588

6

Investiții comercial

Subtotal capitol 6

0

0

Total general

3416047

773196

2014

Nr.crt.

Capitol investiții/

Denumire obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata (euro)

1

Investiții pentru conformitate

(

0

Integrarea masurilor rețea primara din PT-uri in SCADA Producție

150 000

33 466

Subtotai capitol 1

150000

33466

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

2.1

Înlocuirea a 10 vane de secțiune rețea primara existente, neetanse

198 058

44189

Subtotaicapitol’2

198058

44189

3

Investiții pentru imbunattairea performantelor tehnice - producție

0

Montare TAV 2 MW pe circuitul ieșire abur TAG

1 014 205

226279

Modernizarea vanelor de injecție pe sistemul de reglaj temperatura abur SRR, utilizând apa de injecție refulata de EPA TAG

93 256

20 806

Optimizarea recuperării de condens schimbătoare rețele BV2 si BV3

120 077

26 790

Eliminarea ramurilor inutilizabile magistrale abur de presiune medie

237 700

53 033

Subtotai capitol 3 ■

1465238

326909

4

Sistem transport si distribuție

4.1

Modernizare / Redimensionare grup de pompare existent (Q=100m3/h,P=15kW -> Q=30m3/h, P^5.5kW)

29 862

6 663

4.2

Modernizare parc contoare - înlocuire contoare cu citire manuala cu contoare cu citire radio -Etape III (IV etape)

110 441

24 640

4.3

Reconditionare rețea secundara Ploiești - 3 tronsoane. 458 ml de țeava

83 236

18 571

4.4

Reconditionare rețea primara Ploiești - 6 tronsoane, 785 ml de țeava

498162

111145

4.5

Izolarea termica a țevilor de incalzire circuit primar

71907

16 043

Subtotaicapitol 4

793608

177062

5

Altele (inclusiv racordări clienti noi, IȚ) & Proiecte multianuale

5.1

Alte mijloace fixe

504 499

112559

Subtotai capitol 5

504499

112 559

6

Comercial

6.1

Comercial: exitindere Portofoliu rețea

278805

62204

Subtotai capitol 6

278805

62204

2014-continuare

, 7

investirii rr

7.1

Investiții 1T

214064

47 760

Subtotal capitol 7

214 064

47760

, 8

Investissement 2013 avec impact 2014

8.1

Redimensionare tronson rețea recirculatie - PT18 DEM. L=550m

88272

19694

8.2

Cos fum nr. 2 - proiect tehnic pentru reparații capitale

117500

26215

8.3

înlocuire vane de etansare rețea primara

129930

28 989

r

8.4

înlocuire izolație termica rețea primara - tronson Magistrala 1 Nord

50202

11 200

8.5

înlocuire rețea primara Mag VI de la DN 600 la DN 300 pe distanta de 110 m traseu

114 739

25599

8.6

Renovare parțiala magistrala Mihai Bravu-racord Maternitate

94 759

21142

Subtotal Capitol 8

595401

132840

, 9

Reci asificari&Vanzari

9.1

Vanzari mijloace fixe - autovehicule

-63 706

-14 213

r

9.2

reclasificari

-274119

-61159

Subtotalcapitol 9

-337825

-75372

Total general

3 861847

861 616

2015

Nr.crt.

Capitol investiții/

Denumite obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata (euro)

1

Investiții pentru conformitate

0

0

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

2.1

Modernizare sistem reglaj / echilibrare rețea primara -10 vane de secțiune rețea primara

316079

71112

2.2

Achiziție utilaje

3 891

875

Subtotal capitol 2

319970

71987

3

Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice - producție

0

3.1

Modernizarea vanelor de injecție pe sistemul de reglaj temperatura abur SRR, utilizând apa de injecție refulata de EPA TAG

75599

17 008

Subtotal capitol3

75599

17008

4

Sistem transport si distribuție

4.1

Refacere rețea secundara Ploiești - 2 tronsoane 278 ml de țeava

245 341

55197

4.2

Refacere rețea primara Ploiești - 4 tronsoane 400 ml de țeava (DN 200 -400)

446245

100 397

4.3

Reabilitare izolație termica rețele primare (300mZ)

103 646

23 318

Subtotal capitol 4

795232

178 913

5

Altele (inclusiv racordări clienti noi, IT) & Proiecte multianuale

5.1

Comercial: Dezvoltare portofoliu rețea (racorduri)

164 769

37 070

5.2

Investiții IT

53 072

11940

r

5.3

Alte mijloace fixe

87521

19 691

5.4

reclasificari

■58417

-13 143

'----------------------

5,5

casari

-533940

-120127

Subtotalcapitol 5

-286995

-64569

6

Investiții de mentenanta

f            "•

6.1

Mentenanta secțiune fierbinte TAG

281 754

63 390

r

6.2

Mentenanta 30 000 h Turbina TAS (105 MW) (deschidere si control nedistructiv asupra corpului de mijloc si de presiune înalta)

10175310

2 289262

Subtotal capitol6

10457064

2352651

Total general

11360870

2 555991

2016

Nr.crt.

Capitol investiții/

Denumire obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata (euro)

1

Investiții pentru conformitate

0

0

Sublotal capitol 1

o

0

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

2.1

Studiu de fezabilitate pentru înlocuirea plafonului sala cazane /Exnertiza TR8; TR9

64 000

14 369

2.2

Studiu de fezabilitate & PT reglementare CZ5

86605

19 444

2.3

Baterii 220 CC (106 iliments - 2V. 1000)

138 000

30983

2.4

Înlocuire 10 vane de secționare rețea primara existente ne-etanse

225 323

50588

2.5

Cumpărare utila/e

19100

4288

2.6

Reparare stâlpi de susținere a conductelor de incalzire aeriene Mag Jud (minimum 50 stâlpi) de F33 V.

57286

12 861

2.7

Opt. regi. Prot. pe barele de 110, 6 si 0,4kV cu asigurarea selectivității lucrului protecțiilor electrice ale serviciilor interne si ale consumatorilor aferenti, pe cele 3 nivele de tensiuni din CETBrazi

115 000

25 819

Subibtaicdniioi ț.

705 314

158352

3

Investiții pentru imbunatiairea performantelor tehnice -producție

0

0

4

Sistem transport si distribuție

4.1

Înlocuire cantori vechi (>12 ans) : 189 (pe rețeaua secondară si primara) si 5 PDA pentru cititoare

33 786

7585

4.2

Reparare rețea secundara Ploiești - 2 tronsoane. 250 ml de conducta:

202 596

45 485

4.3

Reparare rețea primara Ploiești - 4 tronsoane, 500 ml de conducta(DN 100 -400):

616311

138 369

4.4

Înlocuire izolație defectuoasa a conductelor rețelei de incalzire (300m2)

32186

7226

4.5

Instalare 3 puncte de măsură pe nodurile din rețeaua primara

146880

32 976

Sublatal capitol 4

1 031 759

231 642

5

Altele (inclusiv racordări client! noi, IT) & Proiecte muitianuale

Alte miiloace fixe:

47 975

10 771

5.2

Clădire amplasare baterii

10165

2 282

5.3

Commerce: ext. Portofoliu rețea (conectări):

31000

6 960

5.4

Investiții IT

70 039

15 725

Subtutal capitol 5

159179

H738

Investiții de mentenanta

F---*---

6.1

Mentenanta 30 000 h Turbina TA5 (105 MW) (deschidere si control non-distructiv asupra corpurilor de presiune medie si inalta)

1 662 642

373 283

6.2

Revzie alternator Turbina TA5

387430

86 983

6.3

Lucrări de mentenanta la 25000h de funcționare si aprovizionare piese schimb aferente la compresorul de gaze K-TAG tip XBP-XA51D-52 seria XB0343

411 900

92 477

r

6.4

Overhaull Turbina de putere TAG si tratare SB risc de Lean Back

9 636933

2 163 609

r

6.5

Upgrate SCADA Producție

49 990

11223

Subtotal capitol 6,

12 148 895

2 727 576

Total general

14045147

3153307

2017

Nrxrt.

Capitol investiții/ Denumire obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata

(euro)

1

Investiții pentru conformitate

1.1

înlocuire contori vechi (> 12 ani) rețea pr si sec

124 588

26 737

1.2

înlocuire contori vechi (Cod din 2016?)

2 619

562

1.3

Studiu de fezabilitate & PT reglementare CZ5

86 647

18 595

1.4

Recertificare zone EX producție

0

0

1.5

Instalare sistem detecție incendiu (cablu termosensibil)

142 500

30 581

1.6

Recirculare rețea ECS intre PTsi punct delimitare

0

0

1.7

înlocuire cazan vara CT Bucov - 500 kW

68 960

14 799

Subtotal capitol 1

425314

91275

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

2J

Reabilitare TR 9

326 670

70105

2.2

Reparație CAFnr. 2 de 100 Gcal/h

580 050

124 482

2.3

Baterii 220 CC bloc 8, nr.3 (1000 Ah)

169 792

36 438

2.4

Upzrate SCADA Producție

0

0

2.5

Achiziție si montare pompa evacuare apa uzata cu debit 180 m3/h pentru drenarea infiltrațiilor de Ia cota -3 m

84 000

18 027

2.6

Modern inst de conservare cu aer uscat la TA 5

177112

38 009

2.7

Reparare etanșeitate ziduri pentru infiltrații de apa si consolidare clădiri pentru 12 puncte termiced

48 369

10380

2.8

înlocuire 10 vane de secționare rețea primara existente ne-etanse

199 679

42 852

2.9

Cumpărare utilaje

3 499

751

2.12

Protecție enticoroziva prin cauciucarefiltru Na

72 553

15 570

2.13

înlocuire țevi ecrane CAF2

116993

25107

Sub total capitol 2

1 778 716

381 723

3

Investiții pentru producție

Subtotal capitol 3

0

0

J17 îtintiare

4

Eficienta distribuție

4.1

Modificare schema ACC paralel PT in schema serie (20

PT)

119 362

25 616

4.2

Inloc grup, de pompaj existent (Q-100m3/h,P-15kW) cu un nou grup (Q=30m3/h, P=5,5 kW) pe 7 module si 1 punct termic (pompe subdimensionate)

161267

34 609

4.3

Refection reseau secondaire Ploiești - 2 tronțons, 250 ml du tuvau:

202159

43 385

4.4

Refection reseau primaire Ploiești - 3 tronțons, 500 ml du tuvau (DN100 -400):

1 054 552

226313

4.5

Rețea termica primara Magistrala VMihaiBravu

46223

9 920

4.6

Instalare 3 pct.de măsură pe nodurile din ret-prim

25 617

5 498

4.7

Inloc. izolației defectuoase a țevilor rețelei de incalzire(600m2)

201999

43 350

4.8

Supape de echilibrare 27 PT (etapa III/IU - total 45 PT)

288 020

61811

Suhtbtal capitol 4

2 099198

450 501

S

Altele (inclusiv racorduri clienti noi, TI) & Proiecte multianuale

5.1

Alte mijloace fixe:

64 526

13 848

5.2

Racordare SPFL Ploiești

21 930

4 706

5.3

Racordare CCS Ploiești

89 957

19305

5.4

Modul termic pentru încălzire imobil str. Sondelor nr 62A Ploiești

58 071

12 462

5.5

Comercial: Achiziție si montaj modul termic "Cămin de Batrani "-apreciere

43114

9253

5.6

Modul termic sediul ASSC Ploiești

311 801

66914

5.7

Investissement IT

25964

5572

5.8

Overhaull Turbina de putere TAG si tratare SB risc de Lean Back-apreciere

385 704

82 774

5.9

Casari mijloace fixe

-162 828

■34 944

' 5.10

Reglare trecere pe cheltuiala imobil Calarasi

-21 230

-4556

Subtotal capitol 5

817009

175335

6

Investiții de mentenanta

6.1

Minor Overhaull TAG hot section - diminuare valoare

-26 088

-5 599

6.2

Retubare condensator 1A+1B -TA 5

1 130000

242 505

6.3

Overhaul - EPA 6

155 817

33 439

6.4

înlocuire tubulatura la BV2

152 989

32 832

6.5

înlocuire tubulatura la racitori ulei TA 5 nr. 2 si 3

53100

11 396

6.6

Maintenance 25000 h MAG - minor overhall

369 148

79 221

6.7

Înlocuire compresor gaz TAG (achiziție)

2 257 786

484 535

6.8

TA 4

240 907

51 700

Subtotal capitol 6

4333659

930 030

Total general

9 453 895

202886412018

Nr.crt.

Capitol investiții/

Denumire obiectiv investiții

Valoare realizata (lei)

Valoare realizata (euro)

1

Investiții pentru conformitate

1.1

Înlocuire contori vechi (> 12 ani) rețea pr si sec

11 010

2 360

Subtotal capitol 1

11010

2 361

2

Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor

2.1

înlocuire țevi ecrane CAF2

553 510

118 680

9

2.2

Reglare TAG

-2296

-492

Subtotal capitol 2

551214

118187

3

Eficienta producție

Subtotalcapitol3

0

0

4

Eficienta distribuție

4.1

Refacere rețea primara Ploiești - 3 tronsoane, 270 ml de țeava (DN100 -400)

6894

1478

Subtotal capitol 4

6 894

1478

5

Altele (inclusiv racordări clienti noi, IȚ) & Proiecte multianuale

5.1

Alte mijloace fixe

2989

641

9

5.2

Incident rețea Primara

506 041

108 502

5.3

Consolidare pasarela pod de lemn

54834

11 757

5.4

Casari

-78 369

-16803

5.5

Reclasificari distribuție

-9193

-1 971

9

5.6

Modul termic sediul ASSC Ploiești - apreciere mijloc fix

4 816

1033

9

5.7

Racordare UPG Ploiești & clienti noi

8 038

1 724

5.8

Reclasificari comercial

-1918

-411

5.9

Licențe

58437

12 530

Subtotal capitol 5

545 676

117000

Total general

1 114 793

239 026

Veolia Energie Prahova

Administrator Unicfl


Ovidiu GABOR


Centralizator investiții realizate peste obligația contractuala

Lei

Eur

Total An 2018

1114 793

239 026

Total An 2017

9453 895

2028 864

Total An 2016

14045147

3153 307

Total An 2015

11360870

2555 991

Total An 2014

3 861847

861616

Total An 2013 parțial

3416047

773196

TOTAL

43 252 600

9612000


Anexa 2 - Investițiile previzionate a fi realizate de către Concesionar
Planul previzional al Investițiilor ce vor fi realizate de către Concesionar in perioad:

3 Mai 2019-Ms

i 2022

VEP INVESTIȚII PRODUCTIE/DISTRIBUTIE 2019-2021

Instalație

Valoare totala [mii Lei] fara TVA

2019

Retubare BB1 TAS

TAS

1 300

Overhaul TAG - GG (reparație capitala conform olan producători

TAG

14 500

Rețele agent termic (Transport/DIstributte)

RT/RS

1 000

2020

RKTA4

TA4

200

TOTAL [mii Lei] fara TVA

17 000

Veolia Energie Prahova

Administrator Unicfi

Ovidiu GABOR