Hotărârea nr. 127/2019

Hotãrârea nr. 127 privind alegerea președintelui de ședinţă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 127


privind alegerea președintelui de ședințăConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 179/25.04.2019 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 146/25.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 aprilie 2019;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.03.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Gheorghe Sîrbu-Simion în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25.04.2019.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.