Hotărârea nr. 126/2019

Hotãrârea nr. 126 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 126 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 169/18.04.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul comun de specialitate nr. 42/17.04.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 126/18.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.04.2019;

Ținând cont de adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 809850/27.11.2018, prin care este înaintat autorității publice tutelare a municipiului Ploiești, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3660/26.11.2018, prin care doamna Camelia Mihaela Izvoran este desemnată pentru patru luni ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont că Ministerului Finanțelor Publice a înaintat cu adresa nr. 840371/11.04.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2002/09.04.2019, prin care mandatul doamnei Camelia Mihaela Izvoran este prelungit cu două luni;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 alin.l lit.b) și lit.d), art.5 alin.(2) lit.a) și alin.(3) și art. 64'1 alin.(l) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit.c), art.37, art.45 alin.(l), art.61 alin.(2), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu două luni, începând cu data de 27.04.2019, a mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice - doamna Izvoran Camelia Mihaela, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2002/09.04.2019.

Art. 2 Durata mandatului administratorului provizoriu încetează dacă, în interiorul termenului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, este finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre doamna Izvoran Camelia Mihaela și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art. 3 Se aprobă actul adițional la contractul de mandat încheiat cu doamna Izvoran Camelia Mihaela, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice -administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ănjgxA -WCk


ACT ADIȚIONAL nr...../..................

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. 615/10.01.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului

sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU, si

5

Doamna IZVORAN CAMELIA MIHAELA, cetățean român, domiciliat în .........., str........., nr...., bl......sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......, nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP .....................,  membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 580/20.12.2018 în calitate de MANDATAR/ADMINISTRATOR PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019,

se încheie prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 615/10.01.2019, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Durata contractului de mandat provizoriu se prelungește cu 2 (dotia^l]uni de la data 27.04.2019 până la data de 26.06.2019.                     \


■ a;

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr. 615/10.01.2019, nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

9

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dna. Camelia Mihaela IZVORAN

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia