Hotărârea nr. 125/2019

Hotãrârea nr. 125 privind propunerile autoritatii publice tutelare locale de numire a membrilor in cadrul Consiliului de administratie al SC Hale si Piete SA Ploiesti, pentru ocuparea celor doua posturi vacante


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 125 privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Haie și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motivenr. 167/15.04.04.2019a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr.38/10.04.2019 al Compartimentului de Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 120/17.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.04.2019;

Luând act de prevederile art.3, pct.2. lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin.24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(l), alin.(7), alin.(9) lit.b) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

*

In baza Raportului întocmit de comisia de selecție, privind propunerile de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr.46/10.04.2019;

Ținând cont de Raportul final nr. 44/08.04.2019 al expertului independent în recrutarea resurselor umane privind recrutarea și selecția candidaților, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr.45/08.04.2019;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.c), art. 37, art. 45 pct.(l), art. 61 pct.(2), art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind propunerile de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr. 46/10.04.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești să numească candidații propuși în Raportul comisiei de selecție de la art.l din prezenta hotărâre, respectiv doamna Manolache Marcela Cristina și doamna Bădulescu Alina, pentru ocuparea celor două posturi vacante în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Art. 3 Mandatul administratorilor propuși în numele unității administrativ -teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 11.05.2021.

Art. 4 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. "Hale și Piețe” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Comisia de selecție ”Hale și Piețe” Ploiești Data:10.04.2019Raportul comisiei de selecție                      L-

privind propunerile de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor două posturi vacante

Considerații legislative:

 • -  prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând cont de:

 • -  Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 342/11.12.2018 a S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru două locuri rămase vacante ca urmare a demisiilor domnilor Popa D.Constantin și Dănescu Nicolae;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 605/20.12.2018 prin care s-a aprobat efectuarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. "Hale și Piețe” SA Ploiești de către o comisie de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

 • -  Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.109/24.04.2017 și publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 74/28.03.2019 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești;

  - Desemnarea membrilor în consiliul de administrație se i. conformitate cu prevederile art. 29 alin.(3), alin.(4) din Ordonapl


Urgență nr. 109/2011, respectiv în baza unei evaluări sau prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității tutelârbpU împreună cu un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Reguli generale cu privire la componența consiliului de administrație:

 • • Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților (art.28 alin.(l) din OUG nr. 109/2011);

 • • Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (art.28 alin.(3) din OUG nr. 109/2011);

 • • In cazul consiliilor de administrație formate din 3-5 membri, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice (art.28 alin.(4) din OUG nr. 109/2011);

 • • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.28 alin.(6) din OUG nr. 109/2011);

 • • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor Ia nivelul consiliului de administrație.

 • • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator (art.33 din OUG nr. 109/2011).

Procedura evaluării și selectării candidaților înscriși pentru ocuparea celor două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, s-a realizat de către comisia de selecție formată din cinci membri, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța

Obiectivul comisiei a fost de a recruta doi administratori în consiliul de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Comisia de selecție și-a desfășurat activitatea în perioada februarie 2019 -aprilie 2019, în colaborare cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, parcurgând toate etapele din planul de selecție și elaborând la finalul procedurii de selecție prezentul Raport, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) din secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților”

> Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, au fost înregistrate două dosare de candidatură. Acestea au fost evaluate de către expert, care a întocmit lista lungă/scurtă nr.41/27.03.2019 și Raportul final nr.44/08.04.2019, pe care le-a înaintat autorității publice tutelare și comisiei de selecție.

Expertul a asistat Comisia de selecție la derularea interviului final al candidaților selectați din lista scurtă, care s-a desfășurat în baza planului de interviu, la sediul Consiliului Local al municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr.lA, în data de 04 aprilie 2019.

Punctarea evoluției candidaților la interviu a fost făcută de către toți membrii comisiei de selecție în mod deschis și transparent pe aceeași grilă. A fost analizată experiența, studiile de specialitate, alinierea declarației de intenție a candidaților cu Scrisoarea de așteptări a autorității publice și interviul față în față.

Consolidarea punctajelor și stabilirea listei finale a fost calculată de către expertul independent care a întocmit și prezentat Raportul final cu rezultatele

finale obținute de candidați. Expertul a plecat de la filtrarea criteriilor Supuse d^ /£ matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autoritățiftu^^SUfc?

Membrii comisiei de selecție au analizat Raportul final nr. 44/08.04.201^' cu rezultatele finale obținute de candidați, înaintat de către expertul contractat -S.C. Pluri Consultant România.

Astfel la finalizarea procedurii de selecție, Comisia de selecție:

- remarcă faptul că abilitățile și cunoștințele candidaților sunt complementare pentru formarea unei echipe de conducere performante și pe baza Raportului final nr.44/08.04.2019 întocmit de expertul independent în recrutarea resurselor umane,

- face următoarea propunere, ținând cont de clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, pentru cele două posturi vacante de membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești:

Comisia de selecție:Nr.crt.

Nume și prenume

Studii/vechime în specialitatea studiilor

Experiență în domeniul economic, juridic/ vechime totală în muncă

Punctaj criterii de evaluare/ total ponderat

1

MANOLACHE

MARCELA

Studii superioare economice și experiență în domeniul economic de peste 29 ani

29 ani ec./

31 ani

124,64

2

BĂDULESCU

ALINA

Studii superioare juridice + economice și experiență în domeniul juridic de 13 ani iar în domeniul economic 7 ani

13 ani j.+ 7 ani ec. /

21 ani

102,40

Președinte: dna.Stanciu Marilen

Membru: dl.Neagu Daniel-Puiu

Membru: di.Mateescu Marius-Nicolae

Membru dl.Sălceanu Claudia Oana


Membru: dl.Vâscan Robert-lonuț

1

Pluri Consultants

Nr. 44/08.04.2019

Proiect de Recrutare și Selecție 2019

Raport final

al proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de Administratori ai S.C. HALE SI PIEȚE S.A. Ploiești

Elaborat de: Pluri Consultants Romania,

Ioana Mădălina Popescu


Cuprins

 • 1. Procesul de recrutare si selecție derulat


 • 2. Rezultatele obținute de către candidați în etapa de selecție finală

 • 3. Considerații calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare si selecție a candidaților pentru cele doua posturi de membru CA

Pluri Consultanți

1. Procesul de recrutare și selecție derulat


IȘX              ]}

\X, ‘.X'.X'/Ș'

' >           "v 0/

,

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, ale Legii 111/2016 si ale HG 722/2016, dar și cu cele ale contractului de colaborare,

selecția candidaților din lista scurtă pentru ocuparea a două posturi de membru in CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. HALE SI PIEȚE S.A. Ploiești, s-a făcut prin

evaluarea și scorarea, atât de către expert cât și de către comisia de selecție nominalizată pentru acest proiect, a declarației de intenție elaborată și depusă în timpul precizat de către candidați, precum și în intervievarea acestora de către comisia constituită în acest scop și expert, în cadrul interviului de selecție finală. Pe baza acestor două elemente, comisia și expertul au scorat competențele și trăsăturile candidaților așa cum sunt acestea descrise în profilele stabilite de comun acord și în matricea consiliului.

Astfel, au fost evaluate următoarele competențe și trăsături:

HALE Șl PIEȚE PLOIEȘTI 2019

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt)

Pondere

1. Competente specifice sectorului

1.1 Capacitatea de a sugera acțiuni pertinente care sa conducă la imbunatatirea rezultatelor organizației

Oblig.

1

1.2 Capacitatea de a exploata optim si de a asigura mentenanta infrastructurii societății

Oblig.

1

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, financiare si sociale cu care se confrunta organizația

Oblig.

1

1.4 Capacitatea de a federa interesele acționarilor si imperativele organizației- negociere integrativa

Oblig.

1

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica

2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

2.2 Leadership

Oblig.

0.8

2.3 Bugetare

Oblig.

1

2,4 Managementul unei afaceri

Oblig

1

2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

2.6 Luarea deciziilor

Oblig

1

2.7 Managementul talentelor

oblig

0.5

2.8 Organizare pe procese

Oblig

0.7

3. Competente de guvernanta corporativa


Pluti Consultants


3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.8

3.2 Dialogul social

Oblig.

1

3.3 Monitorizarea performantei

Oblig.

1

4. Competente sociale si personale

4.1 Comunicare orala si scrisa in limba romana la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

4.2 Capacitate de a iniția, menține si dezbolta relații bazate pe încredere - relationare

Oblig.

1

4.3 Capacitatea de a reprezenta in exterior interesele organizației - reprezentativitate

Oblig.

1

5. Experiența pe plan local si național

5.1 Experiența similara pe plan local si național

Oblig.

1

5.2 Experiența similara pe plan internațional

Opt.

1

6. Reputație personala si profesionala

6.2 Notorietate in mediul personal apropiat

Opt.

0.5

6.3 Notorietate in mediul profesional apropiat

Oblig.

1

7. Independenta

7.1 Spirit antreprenorial/intraprenorial

Oblig.

1

7.2 Viziune

Oblig.

1

8. Expunere politica

8.1 Expunere politică

Oblig.

1

9. Integritate

9.1 Integritate

Oblig.

1

10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

10.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

11. Număr mandate

Oblig.

1

12. Studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, cntabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani

Opt.

1

13. înscrieri in cazierul judiciar

Oblig

1Evaluarea s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, așa cum este aceasta descrisă în HG 722/2016.

La interviul de selecție finală din data de 4 aprilie 2019 desfasurat la sediul Primăriei Municipiului Ploiești au fost invitate să participe cele 2 candidate din lista scurta care și-au depus candidatura respectiv declarația de intenție:


 • 1. Badulescu Alina

 • 2. Manolache Marcela Cristina2. Rezultatele obținute de către candidați în etapa de

selecție finală

>

HALE SI PIEȚE PLOIEȘTI 2019

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere

Badulescu Alina

Manolache Marcela

1. Competente specifice sectorului

1.1 Capacitatea de a sugera acțiuni pertinente care sa conducă la imbunatatirea rezultatelor organizației

Oblig.

1

4

5

1.2 Capacitatea de a exploata optim si de a asigura mentenanta infrastructurii societății

Oblig.

1

3

5

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, financiare si sociale cu care se confrunta organizația

Oblig.

1

3

5

1.4 Capacitatea de a federa interesele acționarilor si imperativele organizației- negociere integrativa

Oblig.

1

4

5

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica

2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

3

3.2

2.2 Leadership

Oblig.

0.8

3

4.2

2.3 Bugetare

Oblig.

1

3

4.2

2,4 Managementul unei afaceri

Oblig

1

4

4.2

2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

3

3.6

2.6 Luarea deciziilor

Oblig

1

4

4.4

2.7 Managementul talentelor

oblig

0.5

4

4.6

2.8 Organizare pe procese

Oblig

0.7

4

5

3. Competente de guvernanta corporativa

3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.8

3

3.6

3.2 Dialogul social

Oblig.

1

3

4.2

3.3 Monitorizarea performantei

Oblig.

1

4

4.8

4. Competente sociale si personale

4.1 Comunicare orala si scrisa in limba romana la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

4

5

4.2 Capacitate de a iniția, menține si dezbolta relații bazate pe incredere - relationare

Oblig.

1

3

4.4

4.3 Capacitatea de a reprezenta in exterior interesele organizației - reprezentativitate

Oblig.

1

3

4

5. Experiența pe plan local si național

5.1 Experiența similara pe plan local si național

Oblig.

1

3

4


5.2 Experiența similara pe plan internațional

Opt.

1

3

6. Reputație personala si profesionala

/

6.2 Notorietate in mediul personal apropiat

Opt.

0.5

4

5

6.3 Notorietate in mediul profesional apropiat

Oblig.

1

4

5

7. Independenta

7.1 Spirit antreprenorial/intraprenorial

Oblig.

1

3

4.2

7.2 Viziune

Oblig.

1

3

4.2

8. Expunere politica

8.1 Expunere politică

Oblig.

1

4

4

9. Integritate

9.1 Integritate

Oblig.

1

4

4

10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

10.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

5

5

11. Număr mandate

Oblig.

1

5

5

12. Studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, cntabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani

Opt.

1

5

5

13. înscrieri in cazierul judiciar

Oblig.

1

5

5

28

TOTAL

110

134

Total ponderat

102.40

124.64


Pluri Consultante


h..^!

i

3. Considerații calitative referitoare la rezultatele propă^CrJtti^: de recrutare și selecție a candidaților pentru cele două posturi^ de membru CA

în aprecierea rezultatului luăm în considerare următoarele:

Am apreciat promptitudinea cu care cele 2 candidate au răspuns solicitărilor formulate de către expert pe parcursul fiecărei etape a procedurii de recrutare și selecție;

- Apreciem profesionalismul, deschiderea și dedicarea membrilor comisiei de selecție nominalizată, care au depus eforturi pentru derularea cu succes a acestui proces; colaborarea noastră cu fiecare din membrii acestei comisii a fost foarte eficientă iar deliberările din fazele de evaluare au fost consensuale;