Hotărârea nr. 124/2019

Hotãrârea nr. 124 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru activitatile derulate de municipiul Ploiesti la obiectivul de investitii "Construire Gradinita program normal nr 41 Municipiul Ploiesti"


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 124 privind actualizarea indicatorilor-tehnico economici pentru activitățile derulate de Municipiul Ploiești la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță program normal nr. 41 Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 146/10.04.2019 a domnului Viceprimar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun nr. 3429/03.04.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 82/05.04.2019 al Direcției Economice și nr. 107/08.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind actualizarea indicatorilor-tehnico economici pentru activitățile derulate de Municipiul Ploiești la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță program normal nr. 41 Municipiul Ploiești”;

Ținând cont de raportul favorabil din data de 08.04.2019 al Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 23.04.2019;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economică de Avizare nr.5/10.04.2019;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru POR 2014-2020 prin Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr.POR/10/2018/10/10.1a/APC/7Regiuni;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 321/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” cod Mysmis 125155 Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr.POR/10/2018/10/10.1 a/APC/7REGIUNI;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1), art. 115, alin.(l), lit. b) și ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor - tehnico economici pentru activitățile derulate de Municipiul Ploiești la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță program normal nr. 41 Municipiul Ploiești”, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 2 SĂLI DE GRUPĂ (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP) PENTRU REGIUNEA SUD \ STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

Lucrări ce se vor executa din fonduri locale

Actualizare conf. OUG 114/2018 si suplimentare deviere rețele

Conf. HG 907/2016       canalizare conf. Aviz Apa Nova Ploiești

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

12.260,00

2.329,40

14.589,40

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

14.600,00

2.774,00

17.374,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

43.095,60

8.188,16

51.283,76

Total capitol 1

69.955,60

13.291,56

83.247,16

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

40.003,00

7.600,571      47.603,57

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare s

si asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

3.500,00

665,00

4.165,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500,00

95,00

595,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

24.000,00

4.560,00

28.560,00

Total capitol 3

30.000,00

5.700,00

35.700,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

80.852,00

15.361,88

96.213,88

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9.686,00

1.840,34

11.526,34

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

48.429,00

9.201,51

57.630,51

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

15.254,00

2.898,26

18.152,26

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

154.221,00

29.301,99

183.522,99

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) /.

£ TVA 19%

Valoare cu TVA

lei     ?

■ , W

° lei

1

2

3

i

î 5  5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli          *     \         i

5.1.

Organizare de șantier

3.264,00

O    620,16

/ 3.884,16

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1.632.001

vC ^Z, 310.08

1.942,08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.632,00

1.942,08

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.214,00

0,00

1.214,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0 00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

461,00

0,00

461,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

92,00

0,00

92,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

661,00

0,00

661,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

27.942,00

5.308,98

33.250,98

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

32.420,00

5.929,14

38.349,14

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

326.599,60

61.823,26

388.422,86

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

202.128,60

38.404,43

240.533,03

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 21.02.2019; 1 euro = 4,7559 lei

Data: 21.02.2019

întocmit,

GETRIX s£CRAIOyA..J> \


Beneficiar,

U.A.T. MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA