Hotărârea nr. 123/2019

Hotãrârea nr. 123 privind privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participarii municipiului Ploiesti in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie", a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale de tramvaie


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 123 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 164/10.04.2019 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 159/08.04.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 112/11.04.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 89/12.04.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 23.04.2019;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 3375/14.02.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. e. și alin. 7, lit. a, art. 45 alin. 2, lit. f și art.115, alin. 1, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, după cum urmează:

 • 1. Se modifică art. 4 și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. Se aprobă achiziționarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Ploiești, a unui număr de 20 tramvaie cu lungimea de aproximativ 18,0 metri.”

 • 2.     Se modifică art. 5 și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect a!e"UAT?.Municipiul Ploiești, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport p.uț^idv-%â^aie”, în cuantum de 160.092.879,00 lei. ”

(2) Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al Mupicipiuli^^lbie^ij nr. 249/2018, se modifică conform Anexei 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.”                                                                       4*

 • 3.    Se modifică art. 6 și va avea următorul cuprins:           * VI ■

„Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Ploiești, reprezentând contribuția de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 3.201.857,58 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”. ”

 • 4.    Se modifică art. 7 și va avea următorul cuprins:

„ Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 30.400.000,00 lei, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- tramvaie”. ”

 • 5. Se introduce alin. 2 al art. 7 cu următoarea formulare:

„în funcție de răspunsurile primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice se va proceda la ajustarea sumelor în bugetul local, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru corelarea cu metodologia Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și repartizarea acestora pentru anul în curs și următorii trei ani, după caz”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, rămân neschimbate.

Art. 3 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 502/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 19/31.01.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/16.11.2018.

Art. 4 Se aprobă modificarea alineatului (4) al art. 3 din Acordul de parteneriat nr. 15649/27.07.2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, după cum urmează:

“(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului”:

Lider de parteneriat:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 Iei Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Partener:

 • - Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 190.492.879,00 lei

 • - Valoare TVA: 30.411.191,00 lei

 • - Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0

 • - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 30.400.000,00 lei

 • - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 11.191,00 lei

 • - Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 160.092.879,00 lei

 • - Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 3.201.857,58 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. ”

Art. 5 (1) Se aprobă "Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre se va constitui ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 15649/27.07.2018.

Art. 6 Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 15649 din data de 27.07.2018, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se vor efectua prin Act adițional.

Art. 7 Se împuternicește domnul Adrian Florin Dobre - în calitate de Primar al UAT Municipiul Ploiești să semneze Actul adițional la Acordul de parteneriat privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale nr. 15649/27.07.2018, ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - lider de proiect și UAT Municipiul Ploiești, cât și toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărâre. ”

Art. 8 Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019PREȘEDȚNTț DE ȘEDINȚĂ,  George-Șorih-JNiculae BOTEZ„Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie

Anexa nr. 3 - Indicatorii tehnico economici

Tvl8 - tramvaie cu lungimea de 18,0 m

Oraș

Ruta/UM

Tvl8

Ploiești

101/buc

10

Ploiești

9

102/buc

10

Total nr. mijloace de transport

buc

20

Preț estimațiv/buc. vehicul (lei)

lei

8.000.000,00

Preț estimativ total vehicul (lei)

lei

160.000.000,00

Cheltuieli de informare si

9

publicitate

lei

58.900,00

Cheltuieli cu salariile

lei

22.788,00

Total (lei)

lei

160.081.688,00

Direcția Relații Internationale

5                           5                                   5

Director executiv


Șef Serviciu Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG Milena Perpelea

Elaborat, Consilier Diana Loghin

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, tip vehicul tramvaie

FĂRĂ TVA (LEI)                |               TVA (LEI)

UM

Vehicul (troleibuz)

Categoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Subcategoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Vehicul (tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electrice!

SiL(se completează doar pentru autobuze electrice)

Vehicul (tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electricei

Sil (se completează doar pentru autobuze electricei

Total nr. mijloace de transport/nr. total sta I ii

buc.

20

X

X

X

X

X

Preț estimativ/buc. Vehicul (lei) /

Preț estimativ/buc. Stație (lei)

lei

8,000,000.00

X

X

X

X

X

Preț estimativ total vehicule (lei) / Preț estimativ total stație (lei)

lei

160,000,000.00

0.00

0.00

30,400,000.00

Categoria 6 - pentru vehicule;

Categoria 15 -pentru SiR si SiL

Subcategoria 14 -pentru vehicule;

Subcategoria 54 -pentru SiR si SiL

Cheltuieli cu salariile

lei

22,788.00

X

Categoria 9

X

- cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara orHanirramei partenerului

X

Categoria 9

Subcategoria 21

- cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama partenerului

22,788.00

X

Categoria 9

Subcategoria 22

Total cheltuieli de informare și publicitate, din care:

lei

58,900.00

11,191.00

Categoria 8

X

- anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului -obligatoriu

lei

3,000.00

570.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu

lei

3,000.00

570.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- panou de informare temporar pe durata investiției - obligatoriu

lei

5,000.00

950.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- placă permanentă la finalizarea investiției - obligatorie

lei

5,000.00

950.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- autocolante și plăcuțe pentru mijloacele de transport și echipamentele achiziționate -obligatorii

lei

30,300.00

5,757.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- afișe

lei

500.00

95.00

Categoria 8

Subcategoria 18

bannere

lei

4,000.00

760.00

Categoria 8

Subcategoria 18

spoturi audio

lei

4,600.00

874.00

Categoria 8

Subcategoria 18

spoturi video

lei

0.00

0.00

Categoria 8

Subcategoria 18

broșuri

lei

0.00

0.00

Categoria 8

Subcategoria 18

pliante

lei

3,500.00

665.00

Categoria 8

Subcategoria 18

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, din care:

lei

0.00

0.00

X

X

- cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcarte a autobuzelor electrice

lei

Categoria 14

Subcategoria 43

- alte avize, acorduri și autorizații

lei

Categoria 14

Subcategoria 43

- cheltuieli pentru acorduri, avize și autorizația de construire

lei

Categoria 17

Subcategoria 59

TOTAL

tei

160,081,688.00

30,411,191.00

TVA neeligbil

lei

30,400,000.00

TVA eligibil

lei

11,191.00

valoare totala eligibila

lei

160,092,879.00

contribuție proprie, 2%

lei

3,201,857.58

valoare totala partener, cu TVA

lei

190,492,879.00

Observație: In tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa numai în câmpurile hașurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT.

Nota nr. 1: SiR înseamnă „stație de încărcare rapidă”; SiL înseamnă „stație de încărcare lentă"

Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel încât să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului, în special în ceea ce privește încadrarea corectă a cheltuielilor în „categoriile" și „subcategoriile" stipulate, precum și încadrarea acestora în plafoanele maxime prevăzute.


Nota nr. 3: Trebuie avut în vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA următoarele categorii de cheltuieli: salariile, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele studii care stau la baza acordării avizelor ți/sau acordurilor.

Nota nr. 4: Valorile vor fi trecute în LEI, cu două zecimele, fără aproximări.

ANEXĂ

Denumire

Preț estimativ (lei) / bucată

Număr bucăți

Valoare totală

0

1

2

3=1x2

autocolant

15.00

20.00

300.00

plăcuță

1,500.00

20.00

30,000.00

afiș

25.00

20.00

500.00

banner vertical

2,000.00

2.00

4,000.00

spot audio începere proiect

2,300.00

1.00

2,300.00

spot audio finalizare proiect

2,300.00

1.00

2,300.00

pliant

7.00

500.00

3,500.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 14 -Subcategoria 43)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

aviz 2 (denumire)

acord 1 (denumire)

acord 2 (denumire)

autorizație 1 (denumire)

autorizație 2 (denumire)

TOTAL

0.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 17 -Subcategoria 59)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

aviz 2 (denumire)

acord 1 (denumire)

acord 2 (denumire)


/co *•..

//.. .<

■... i ■

' : ■' >'

:V -

r •■■Ss


q- PLOlfi

'“V-JC â V


autorizație 1 (denumire)

autorizație 2 (denumire)

TOTAL

0.00

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG


Șef Serviciu Milena Perpelea


Elaborat,

Consilier

Diana Loghin