Hotărârea nr. 121/2019

Hotãrârea nr. 121 privind includerea unei locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti in fondul de locuinte destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea acesteia conform prefederilor legale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 121 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 149/10.04.2019 a consilierilor: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 126/10.04.2019, al Direcției Economice nr.88/11.04.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 114/12.04.2019, privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale;

A

In conformitate cu Raportul din data de 10.04.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

Ținând cont de procesul verbal din data de 10.04.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Rapsodiei, nr. 2, bl. 144, sc. B, et.l, ap. 49, persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale ;

In conformitate cu prevederile articolului nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr.515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr.310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

9                                  5                                                                                                  9                                   5

foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/27.02.2019 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin. (5) lit. ”a” și alin. (6) lit. ”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art.l 15, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, strada Rapsodiei, nr. 2, bl. 144, sc. B, et. 1, ap. 49, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3 Aprobă radierea poziției 623 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-SțfrinrNiculae BOTEZ /


i.


TABEL

privind caracteristicile unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești, ce urmeaza sa fie inclusă în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecută din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Strada Rapsodiei, nr.2, bl. 144, sc.B, et.l, ap.49 (nr. inventar 1-2 S6 0066)

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 28.90 m.p. și dependințe în folosință     exclusivă    în

suprafață de 16.86 m.p.

Domeniu privat-poziția nr. 623, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006

DIRECTORCarmen Daniela Bucur


TABELprivind propunerea de repartizare a unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

NR. CRT

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Al - Saraf Elena - poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane,         conform

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/2019

Strada Rapsodiei, nr.2, bl. 144, sc.B, et.I, ap.49

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 28.90 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16.86 m.p.

Domeniu public al municipiu lui Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dăniela Bucur