Hotărârea nr. 120/2019

Hotãrârea nr. 120 privind modificarea pozitiei 560 (referitoare la imobilul situat in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr 21) din Anexa nr 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiul Ploiesti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 120

privind modificarea poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 148/10.04.2019 a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 130/22.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 221/12.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 96/16.04.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 10.04.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


Contrasemnează:

INTE DE ȘEDINȚĂ,           /SECRETAR,

Laurențiu DIȚUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOd

TABEL privind modificarea poziției 560 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 21) din Anexa nr. 1 la Hotar area Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

Nagel Georg

Teren -curte

106,14 mp cotă indiviză din

534 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

560

Str. Gh. Gr.

Cantacuzino

nr.21

Ambrozie Sorin

Teren -curte

121,80 mp cotă indiviză din suprafața de 534 mp

Rusu Ștefan-Nicolae

Teren -curte

306,06 mp cotă indiviză din suprafața de 534 mp

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucurîntocmit:

Cristache Daniela