Hotărârea nr. 12/2019

Hotãrârea nr. 12 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 12


privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 22/16.01.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 13/16.01.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 16/23.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 6/22.01.2019 la Direcția Economică, referitor la trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului;

Având în vedere Raportul din data de 16.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că blocul de locuințe 33U1 situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 201/2007;

A

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art.192, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

In baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/09.05.2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1, identificate în Anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului.

Art. 2 Locuințele pentru tineri prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea vânzării către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art. 3 Locuințele prevăzute la art.2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4 Ia act de faptul că apartamentele identificate în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre, rămân în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiești își asumă faptul că, după aprobarea de către Guvern a proiectului de hotărâre corespunzător, va înscrie în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului imobilele trecute în proprietatea privată a statului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014”.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri

ANEXA NR. 1LAHCL

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Danie ia BucurNR. CRT.

DENUMIREA CONSTRUCȚIEI, ADRESA IMOBILULUI

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR/IMOBILULUI

1.

JUDEȚUL PRAHOVA

1.1

Locuințe pentru tineret - Strada    Ion

Maiorescu, nr. 4, bl. 33U1, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită =2700, 20 mp

Total locuințe: 20

Valoare de inventar = 5 233 021, 94 lei

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo^FlorinJZăhîrcă

SEF SERVICIU SIEB Gabriela Mindrutiu


SEF SERVICIU SIB


Negoita

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.   20f3


TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR

CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI


Nr. cri.

Administratorul bunului

Cod unic de identificare al administratorului bunului

Număr de identificare

MFPal bunului

Cod de clasificatie al bunului

Caracteristici tehnice

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Regim de inaltime

Suprafața teren

Număr CF

Strada Lupeni, nr.7-9, Bl. M5-M5A

1.

Consiliul Local al

2844855

-

8.28.12-

405 mp

2700,20 mp

S+P+8E

-

137156-C1-U22

137156-C1-U18

137156-C1-U9

137156-C1-U26

137156-C1-U4

137156-C1-U25

137156-C1-U19

137156-C1-U7

137156-C1-U32

137156-C1-U28

137156-C1-U10


râ7156-Cl-ț®4v '137156-Clhj3^ 137156-01-U23J 137156-C1-U2&/


137156-C1-U6

137156-C1-U21

137156-C1-U17

137156-C1-U2


SEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă


SEF SERVICIU SIB Madalin Negoita

ANEXA NR. 3 LA HCL

TABEL PRIVIND LOCUINȚELE CARE RĂMÂN ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIAdresa imobil


Destinația apartamentului


Hotărârile Consiliului Local prin care au fost incluse unele locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari precum și Hotărârea Guvernului României si Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin care a fost repartizat numărul de apartamente dintre Municipiul Ploiești și Ministerul Internelor si Reformei Administrative


Datele de identificare ale unităților locativeStrada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap. 25


locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari


Nr. 168/30.05.2017


Nr. camere: 1

Suprafața construita: 51,10 mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U11Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc


locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si


Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul


Nr. camere: 1 Suprafața construitul

Nr. cadastral: 1371


33Ul,ap. 5

Reformei Administrare, actual Ministerul Afacerilor Interne

Ploiești și Ministerul Interne1 "r și Reformei Administrative, aciuai Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești lanr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

3

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap. 6

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul Încheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești lanr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita:99,73mp

Nr. cadastral: 137156-C1-UI 3

4

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33U1, ap. 7

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita:99,82mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U5

5

Strada Ion

Maiorescu,

locuința transmisa in administrarea

Hotărârea Guvernului României nr.

1201/24.10.2002

Nr. camere: 3              ...... y

Suprafața construita: 101,10mip \

X.- —

2b / -Xnr. 4, bloc

33U1, ap. 8

Ministerului Internei'”- si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Protocolul incheiat intre munkmiul Ploiești și Ministerul Intemeiur și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. cadastral: 137156-C1-UI 6

6

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33U1, ap. 9

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 1

Suprafața construita:51,1 Omp

Nr. cadastral: 137156-C1-U29

7

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap. 10

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești lanr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita:99,73mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U27

,/A*/      > \ A

< v

l-oi             \ î

8

Strada Ion

locuința transmisa in

Hotărârea Guvernului României nr.

Nr. camere: 3

1 1 nn.f .—

Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap. 11

administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Suprafața construita:99,82mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U14

9

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap.l2

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita: 101,1 Omp Nr. cadastral: 137156-C1-U8

10

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33U1, ap.

29

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 1

Suprafața construita: 51,10 mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U12

11

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33U1, ap.30

locuința transmisa administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului Români^ nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești la nr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita: 100 mp Nr. cadastral: 137156-C1-U30

12

Strada Ion Maiorescu, nr. 4, bloc 33Ul,ap.

31

locuința transmisa in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului României nr. 1201/24.10.2002

Protocolul incheiat intre municipiul Ploiești și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la municipiul Ploiești lanr. 15472/03.09.2007 și la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, actual Ministerul Afacerilor Interne la nr.

524795/03.09.2007

Nr. camere: 3

Suprafața construita: 102,7 mp

Nr. cadastral: 137156-C1-U15

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

/ /


AmedeoFlorin J/ăbîixă—r

SEF SERVICIU SIEB