Hotărârea nr. 118/2019

Hotãrârea nr. 118 privind modificarea prin act aditional a contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Asociatia Filiala din Ploiesti a Uniunii Artistilor Plastici din Romania


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 118 privind modificarea prin act adițional a contractului de colaborare nr.20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 150/10.04.2019 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Bogdan Hodorog și Valentin Marcu și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 128/19.04.2019, al Direcției Economice nr.94/15.04.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 135/15.04.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr.20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Luând în considerare Procesul-verbal și Raportul din data de 10.04.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești încheiat în data de 06.03.2019;

Având în vedere Contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Ținând cont de scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.2493/05.02.2019 înaintată de către Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

A

In temeiul art. 36, alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă modificarea Anexei la Contractul de colaborare nr.20657/13.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în sensul completării acesteia prin includerea, spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 13.

(2) Anexa la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între

Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România modificată conform alineatului (1) este prevăzută în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 3 la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZAnexa nr. 1 la HCL nr. J.V?../

ANEXA LA CONTRACTUL DE COLABORARE NR. 20657/13.11

Spatiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea puse la dispoziția Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania de către Municipiul Ploiești:

 • 1) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. General Traian Mosoiu nr. IA, cu destinația birouri, in suprafața utila de 60,50 m.p. in care isi desfasoara activitatea Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania;

 • 2) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 47,80 m.p. si teren aferent in suprafața de 38,96 m.p.;

 • 3) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 65,60 m.p. si teren aferent in suprafața de 53,47 m.p.;

 • 4) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 49, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 16 m.p.;

 • 5) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 37, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 28,62 m.p.;

 • 6) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 37, cu destinația de atelier de creație,, in suprafața utila de 43,67 m.p.

 • 7) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 38, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 50 m.p.;

 • 8) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 74, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 34,74 m.p.;

 • 9) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 42,99 m.p.;

 • 10) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, cu destinația de atelier de creație, in suprafața utila de 26,30 m.p.;

 • 11) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Văleni nr.24, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 6,05 m.p.;

 • 12) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 105,83 m.p. si teren aferent in suprafața de 124,46 m.p.;

 • 13) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 64,23 m.p., si teren aferent in suprafața de 75,54 m.p.

 • 14) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 13, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 40,21 m.p.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR_______/__

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat astazi............................

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.........../...........,

între:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Piața Victoriei nr.lA, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte, Și

ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA, cu sediul in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, Cod de înregistrare Fiscala 10985057, reprezentata prin____________

_________________________, in calitate de_______   ________ ________, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014, după cum urmeaza:

 • 1)   Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI, art. 1.1. din contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 se modifica si va avea următorul conținut:

”Art. 1.1. Aportul Municipiului Ploiești consta in punerea la dispoziția Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania a unor spatii destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea, conform Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............../.............

 • 2)    Se completează contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 cu anexa la prezentul act adițional, ce cuprinde clauza standard privind protecția datelor personale.


 • 3) Restul clauzelor prevăzute în contractul de colaboraroAnî^/ 20657/13.11.2014 încheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Filialș^ih Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania rămân neschimbate. ~

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014, încheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

  Adrian Florin Dobre


ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMANIA

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciu,

Viorica Pătrascu

5

DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

întocmit,

Toma Georgeta Daniela

la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELO. PERSONALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de proprietar si

ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA, cu sediul in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, Cod de înregistrare Fiscala 10985057, reprezentata prin _____ ______ ______ ____

________________________, in calitate de__________________________, pe de alta parte,

Art. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • • informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice si în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:


• vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la șistemele deW prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele',^®'^cără^f personal

 • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

* se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

o se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți

J

@ se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

® se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

COMODATAR


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Viorica Patrascu

întocmit: Toma Georgeta Daniela