Hotărârea nr. 117/2019

Hotãrârea nr. 117 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 225/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti referitor la imobilul in care a functionat Gradinita cu program prelungit nr 1


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 117

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care a funcționat

Grădinița cu program prelungit nr. 1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 152/10.04.2019 a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan si Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 117/15.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 122/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 92/12.04.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 1;

Văzând Raportul din data de 03.04.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa G, poz. 103;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 103 din Anexa G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 după cum urmează:

  • -  Coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

  • -  Coloana “denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Grădinița cu program prelungit nr. 1” ;

  • -  Coloana „elemente de identificare” va avea următorul cuprins :

” Ploiești, str, Mihai Bravu, nr. 22”:

- teren intravilan parțial împrejmuit astfel: Nord: gard de beton, Est: gard de metal și calcan, Sud: calcan, Vest:calcan și gard de beton, în suprafață de 601 mp, având ca vecinătăți la Nord: imobile cu nr. cad. 135124 și nr.cad. 135125 și str. Mihai Bravu, la Sud: imobil cu nr. cad.130960, la Est: imobil cu nr. cad. 122846, la Vest: imobile cu nr. cad. 130960 și nr. cad. 135125.”;

-grădiniță - construcție Administrativ Socială, regim de înălțime S+P, suprafață construită la sol 188 mp, suprafață desfășurată 208 mp, suprafață construită beci 27 mp, având ca vecinătăți la Nord, Sud și Est: teren aferent Grădiniței cu program prelungit nr.l, la Vest: imobil cu nr. cad. 135125.”

  • -  Coloana „valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „217 897, 25 lei”

  • -  Coloana „situația juridică” va avea următorul cuprins: „ Legea nr. 1/2011 -Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001”

(2) Imobilul menționat mai sus se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

A

Contrasemnează: /SECRETAR, Laurențiu DIȚU


V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ^382750


382700.


Str Nicplae Balceșcu


...Sf

Str. Mihai Bravu


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500382750:


382.700


Nr. cadastral

Suprafața masurata      Adresa Imobilului

60Imn       Mun' plolestlstr- Mihal Bravu, nr. 22 - Intravilan,

p     jud. Prahova

Cartea Funciara

UAT


7» X O 1 E S TI


A cw


A. Date referitoare la teren

1        Cc

eoi

Teren intravilan parțial împrejmuit astfel: \Nord: gard dc beton;

'■Est: gard de metal si calcan;

Sud: calcan;

Vest: calcan si gard de beton;

Total

601


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

C1

CAS

188

Grădiniță - Construcție Administrativ Sociala (S+P) - S.c.sol = 188mp, S.c. desf. = 208mp, S.c.beci = 27mp, an construire:.........., zidaria:..............
Executant:

ȘUSwEY GROUP S.R.L. 'ORIZATIE CLASA I 'fSgfrla R&B-3, Nr. 0778 y

" I•« Sotw notarea măsurătorilor la tțfen, . / întocmirii documentației cadjfctrale'șl'*1*1* corespondența acesteia cu realitatea din tațpn


Data: August 2018


Inspector


Confirm introducerea integrată șl atribuirea


Data