Hotărârea nr. 116/2019

Hotãrârea nr. 116 privind modificarea Hotararii nr 242/2000 privind insusirea "inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti", referitor la Scoala Gimnaziala "Nicolae Titulescu"


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 116 privind modificarea Hotărârii nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 151/10.04.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.121/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 118/15.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte .și sub nr.91/12.04.2019 la Direcția Economică, referitor la modificarea Hotărârii nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”;

Având în vedere Raportul din data de 03.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2, poz. 36, fiind înscris in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144878;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 177/27.04.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular propuse să funcționeze în anul școlar 2012-2013 în Municipiul Ploiești;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 36 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, astfel:

  • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

  • • coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială Nicolae Titulescu » ;

  • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, str. Popa Farcaș, nr. 23 :

  • - suprafață totală teren 4489 mp înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr.144878 cu nr. cadastral 144878, având ca vecinătăți la Nord str. Popa Farcaș, la Sud: proprietate particulară și imobile cu nr. cad. 127206 și nr. cad. 142614, la Est: imobile cu nr. cad. 5468, nr. cad,. 11655, proprietate particulară și imobil cu nr. cad 7267 și la Vest: proprietăți particulare și imobile cu nr. cad. 126706, nr. cad. 134056, nr.cad. 127701, proprietate particulară și imobil cu nr. cad. 11220 ;

  • - școala - suprafață construită la sol 928 mp, suprafață construită desfășurată 1271 mp, suprafață construită etaj 228 mp, suprafață construită subsol 115 mp, regim de înălțime 3 niveluri, construită din beton cu planșeu de beton și învelitoare de tablă, înscrisă în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 144878 cu nr. cadastral 144878 - CI, având ca vecinătăți la Nord, Sud, Est și la Vest: teren aferent Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”;

  • •  coloana « valoare de inventar » va avea următorul cuprins : « 1.522.586,83 » ;

  • •  coloana «situația juridică actuală» va avea următorul cuprins: «Legea

nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001» ;

Art. 2 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.

Art. 3 Primarul Municipiului Ploiești va face demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și va semna actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019