Hotărârea nr. 115/2019

Hotãrârea nr. 115 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr 423/12.10.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti, referitor la unele unitati de invatamant


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 115 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.423/12.10.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 153/10.04.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 123/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 124/18.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.99/18.04.2019 la Direcția Economică, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 423/12.10.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ;

Având în vedere Raportul din data de 03.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2, poz. 28-30 și Anexa G, poz. 117 și al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 423/2018, fiind înscrise în Cărțile Funciare ale UAT Ploiești nr.: 141480, 137668;

Ținând cont de adresa nr. MDRAP 135448/DPFBL - 22525/08.02.2019 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3473/15.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.423/12.10.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea pozițiilor 28-30 din Anexa. -2 *1^ Hota nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc d< 01          ’


2 Hotararea

------------ ±.-------------7----- -------------------------------------^ojneniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel^ .           '

-la poziția 28                                                            )

 • • coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « - V

  p(jj|prtăzială


 • •  coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « Șcd£ George Coșbuc » ;

 • •  coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, suprafața teren 6426 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137668 cu nr. cadastral 137668, având ca vecinătăți la Nord str. Alexandru Lăpușneanu, la Sud Grădinița cu program prelungit nr. 32, la Est str. Ciprian Porumbescu și la Vest domeniu public - Alee»;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 -Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 »

-la poziția 29

 • • coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : «1.6.2.2 » ;

 • • coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «atelier mecanic, Corp C aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc» ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, demisol, suprafața construită la sol 54 mp, suprafața desfășurată 54 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668-C3, având ca vecinătăți la Nord, Vest și Est teren aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc, iar la Sud spațiu învățământ aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc» ;

 • • coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 10 422 lei »;

 • • coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 -Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 »

-la poziția 30

 • • coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2.» ;

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « spații învățământ Corp A și Corp B aferente Școlii Gimnaziale George Coșbuc » ;

 • •  coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins «Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17 :

 • -  spațiu învățământ Corp A, P+1E, suprafața construită la sol 303 mp, suprafața construită desfășurată 606 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668-C1, având ca vecinătăți: la Nord parțial teren aferent Școlii Gimnaziale George Coșbuc și parțial atelier mecanic, la Est teren aferent Școlii Gimnaziale George Coșbuc, la Vest parțial teren aferent Școlii Gimnaziale George Coșbuc si spațiu de învățământ C2 și la Sud teren aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc ;

 • -  spațiu învățământ Corp B, P+1E, suprafață construită la sol 409 mp, suprafață construită desfășurată 818 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr.

137668, cu nr. cadastral 137668-C2, având ca vecinătăți: la Nord teren aferent Școlii Gimnaziale George Coșbuc, la Est spațiu de învățământ CI, la Vest și Sud teren aferent Școlii Gimnaziale George Cosbuc ;

 • •   coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2.685,782,28 lei, din care Corp A =725.953,86 lei și Corp B = 1.959.828,42 lei »

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr.

1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 »

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 cu o poziție nouă identificată în Anexa ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.423/12.10.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea poziției 117 din Anexa G la Hotararea nr. 225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- la poziția 117:

 • • coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 » ;

 • • coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « Grădinița cu program prelungit nr. 23 » ;

 • • coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, suprafața totală teren 3896 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 141480 cu nr. cadastral 141480, având ca vecinătăți la Sud, Est si Vest domeniul public al municipiului Ploiești si la Nord strada Păstorilor, spațiu de învățământ corp 6, subsol tehnic, Parter + 1 Etaj, suprafața construită la sol 934 mp, suprafața desfășurată 2084 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 141480 cu nr. cadastral 141480 - C6, având ca vecinătăți pe toate latuirile teren aferent unității de învățământ;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 4.993.008,11 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr.

1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 317/2017».

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Soriift-NicuContrasemnează: /SECRETAR, /\Laurentiu DITU \V*          Z) ’      / , ’


_____

ae BOTEZ /x '.

WwO

< , ajun


.4-7 <

.•jVj w

Anexa la H.C.L./ nr. 7/5    / £o/3

COMPLETARE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ANEXA 2

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

249

1.1.5.1

Teren sport baschet și sistem nocturnă aferente Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”

Ploiești, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17 :

- Suprafață totală 606 mp, suprafață sintetică modulară sportivă plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 598 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inălțime 0,158. Total bordură 7,7 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată,

2016

245. 585,29

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

-Hotararea Consiliului Local nr.

327/29.09.2016; -Proces - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

023375/27.11.2015^

-Proces - Verb&Je^-"'^ recepție nr.^5 5095/09.03 .Hi 6'/'®

inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, având nr. cadastral 137668- C4 ;

- Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc, stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, înălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc., proiector 250W IP orientabil - 8 buc

Director Executiv,

Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Țăbîrcă


Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela MîndruțiuȘef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță