Hotărârea nr. 114/2019

Hotãrârea nr. 114 privind modificarea Hotararii nr 67/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind trecerea terenului cu suprafata de 11.988 mp, situat in Ploiesti, str Cosminele nr 11A, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cu modificarile ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea Hotărârii nr. 67/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 161/10.04.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.3835/15.04.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr.132/12.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 95/15.04.2019 la Direcția Economică și sub nr. 123/18.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la modificarea Hotărârii nr.67/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.04.2019;

Luând în considerare faptul că terenul situat în Ploiești str. Cosminele nr. 1 IA în suprafață de 10267 mp aparține domeniului public al municipiului Ploiești, figurează înscris în Cartea funciară cu numărul 129746 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 143506;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(7), art.3 alin.(l) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 11988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

"Art.2. (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe perioada realizării investiției, a terenului în suprafață de 10267 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr.llA, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea realizării de locuințe prin Programul guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin credit ipotecar.

  • (2) Pe terenul prevăzut la alin.(l) Agenția Națională pentru Locuințe va realiza 21 de locuințe unifamiliale, prin credit ipotecar.

  • (3) Terenul menționat la alin.(l) se identifică potrivit Planului de Parcelare - Anexa nr.l , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. 3 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 4 Orice prevedere contrară prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul nr. 5155/22.03.2010 încheiat cu Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit prevederilor art.l și art.2, precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  Georgeț-Șorin-Niculae BOT


Contrasemnează: x /secretar, 4* Laurentiu DITU
VERIFICAT.

VERIFICATOR

/ EXPERT


S.C. Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești ...

G.U I 27«x9SC7  .ZS/1212/01 1C.2010 ROZ7*<»Se7

***     Mo MU           9K»        M491J. MMM) «OM.CS44 ®«0

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMI

ÎAT.

SEF PROIECT

urb. Vladimir Cazan

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

/

DESENAT

urb. Vladimir Cazan