Hotărârea nr. 113/2019

Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea incheierii unei conventii de constituire a dreptului de uz si servitute de trecere asupra imobilului teren in suprafata de 520 mp situat in Ploiesti, str Libertatii, nr 3


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 113


privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 154/10.04.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 124/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 137/23.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 119/23.04.2019 la Direcția Economică, privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3;

A

In conformitate cu Raportul din data de 10.04.2019 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 111/2003, cu modificările și completările ulterioare, fiind înscris în Cartea funciară a UAT Ploiești nr, 123410 cu numărul cadastral 7711;

A

In conformitate cu prevederile art.109 și art. 113 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale ;

A

In temeiul art. 874 din Codul Civil;

A

In temeiul art. 1, alin. (2), lit. f si art. 5, alin. (10) din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice;

A

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute, în favoarea Distrigaz Sud Rețele, necesară pentru instalarea, întreținerea și exploatarea conductei de gaze naturale, asupra terenului în suprafață de 520 mp, teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, identificată conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul - teren ce face obiectul încheierii convenției prevăzută la alin. 1 reprezintă suprafața cu lățimea totală de 4 m, dispusă de-a lungul celor 130 m.l. ai rețelei de gaze care se va realiza și se identifică în planul care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Exercitarea drepturilor de uz și de servitute se realizează cu titlu obligatoriu pe toată durata existenței obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării acestuia, cât și cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie, în baza legii, fără nicio altă formalitate prealabilă, conform art. 113, alin (2) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

A

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze convenția de constituire a dreptului de uz și servitute asupra imobilului teren menționată la art. 1, alin. (1).

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Contrasemnează:

INTE DE ȘEDINȚĂ, /JTX /SECRETAR, orin-Niculae BOTEZ /C ^^^auyențiu^DIȚU


ANEXA NR. 1 LA HCL


CONVENȚIE

încheiată astăzi,..................

între:


CAPITOLUL I Părțile convenției

Subemnatii, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, 100316, telefon: 0244-516699, fax: 0244-516076, cod fiscal 2844855, reprezentat prin d-1 primar Adrian Florin Dobre, in calitate de Primar, denumita in continuare PROPRIETAR,

si

Subscrisa DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, cu sediul in București, B-dul Marasesti nr.4-6, corp B, sector 4, inmatriculata la Oficiul Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/2728/2008, CUI 2330833, reprezentata de ..........................., denumita in

continuare DISTRIGAZ SUD REȚELE

Subscrisa ENGIE Romania SA, cu sediul in București, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, inmatriculata la Oficiul Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/5447/2000, CUI 13093222, reprezentata de ......................, denumita in continuare

ENGIE, pe de altă parte.

CAPITOLUL II Obiectul convenției

Exercitarea efectivă de către societate a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor în vederea realizării, reabilitării, întreținerii sau modernizării obiectivelor/sistemelor, asigurării funcționării normale a capacităților prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a intervențiilor necesare obiectivelor/sistemelor, a dreptului de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor și pentru accesul la locul de amplasare a acestora, instituite asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL III Obligațiile părților

 • 3.1. Obligațiile proprietarului

 • a) Proprietarul se obligă să pună la dispoziția societății terenul în suprafață de 520 mp (reprezintă suprafața cu lățimea totală de 4 m, dispusă de-a lungul celor 130 ml ai rețelei de gaze), parte din suprafața totala de 6084,43 mp ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 123410, cu număr cadastral 7711, necesar efectuării lucrărilor menționate mai sus, pe perioada existentei obiectivului.

 • b) Proprietarul declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafață de 520 mp, teren intravilan, necesar efectuării lucrărilor menționate mai sus.

 • c) Proprietarul garantează societatea împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu prevederile legale.

—.V A iWMWi \p >

 • d) Proprietarul este obligat să plătească taxele și impozitele legale dator^te^fei^^^ terenului proprietatea sa, inclusiv pe cele aferente terenului care face obiectiSf^rez^nț^ Ml? convenții.                                                                               \ ,C:V|V'

 • 3.2. Obligațiile societății                                                                                ...

 • a) Societatea se obligă să plătească proprietarului indemnizația în cuantum maxim de 0,94 lei/mp, cuantumul exact urmând a fi stabilit prin negociere de către reprezentantul legal al municipiului si reprezentanții societății. Indemnizația va fi determinată prin negociere cel mult la nivelul minim al chiriei pe metrul pătrat de teren stabilite pentru folosința unui teren din aceeași categorie de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află terenul/determinată de către un evaluator autorizat în condițiile legii.

Indemnizația sus menționata se calculează numai pentru suprafața de teren afectată în fapt de exercitarea efectivă a dreptului de uz și servitute și numai pe perioada existentei obiectivului necesară efectuării lucrărilor ce fac obiectul prezentei convenții.

 • b) Plata indemnizației se va face in contul proprietarului în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentei convenții (prima plata) apoi plata se va face lunar pana la data de 15 ale lunii.

 • c)  Societatea se obligă să folosească suprafețele de teren afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale și pe cele afectate de exercitarea dreptului de uz și servitute, în scopul pentru care s-a încheiat prezenta convenție.

 • d) Societatea se obligă să degajeze terenul și să-1 repună în situația inițială la sfârșitul perioadei prevăzute în prezenta convenție.

 • 3.3. îmbunătățirile care conduc la creșterea calității agricole și/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, rămân, la expirarea prezentei convenții, în deplina proprietate a proprietarului.

 • 3.4. Societatea se obligă să nu cesioneze și să nu subînchirieze, parțial sau total, terenul ce face obiectul prezentei convenții.

CAPITOLUL IV Drepturile părților

 • 4.1. Drepturile proprietarului:

 • a) să încaseze indemnizația determinată conform art. 3.2 lit. a), în termenul prevăzut la art. 3.2 lit. b);

 • b) să beneficieze de degajarea terenului la sfârșitul perioadei prevăzute de art. 3.1 lit.

 • a) și de repunerea acestuia în situația anterioară, dacă este cazul;

 • c) să obțină dreptul de proprietate asupra eventualelor îmbunătățiri aduse de societate terenului în perioada de derulare a prezentei convenții și care conduc la creșterea calității agricole și/sau la consolidarea terenului, la expirarea prezentei convenții;

 • d) să fie despăgubit pentru pagubele materiale cauzate cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a).

 • 4.2. Drepturile societății:

 • a) să beneficieze de punerea la dispoziție a terenului prevăzut la art. 3.1 lit. a) în perioada precizată în același articol;

 • b) să ocupe temporar și să folosească suprafața de teren pusă la dispoziție de proprietar în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenție;

 • c) să exercite liber și deplin drepturile de uz și servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei convenții;

 • d) să beneficieze de garanția proprietarului împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale.


l

CAPITOLUL V Durata convenției                               [

 • 5.1. Părțile convin să încheie prezenta convenție pentru terenul și pentru perioada prevăzute la. , .

art. 3.1 lit. a) din prezenta convenție.                                                        \ V

 • 5.2. Permiterea accesului în teren va avea loc la data de........................, dată la care începe

executarea prezentei convenții, iar degajarea acestuia și repunerea în situația inițială a terenului vor avea loc la data de.........................., dată la care va înceta prezenta convenție.

 • 5.3. Părțile pot conveni modificarea perioadei de execuție a prezentei convenții, prevăzută la art. 3.1 lit. a), prin act adițional.

 • 5.4. Prezenta convenție poate să înceteze înainte de termen, în următoarele cazuri:

 • - prin înțelegerea părților, fiind exclusă denunțarea unilaterală;

 • - rezilierea pentru motiv de neexecutare;

 • - desființarea titlului proprietarului.

 • 5.5. Drepturile prevăzute de convenție în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz și servitute prevăzute de lege se transmit, odată cu dreptul de proprietate asupra terenului, succesorilor cu titlu particular ai proprietarului parte la convenție.

în cazul morții proprietarului sau a încetării persoanei juridice, drepturile prevăzute de convenție în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz și servitute prevăzute de lege se transmit succesorilor universali sau cu titlu universal, în condițiile legii civile.

CAPITOLUL VI Cuantumul și plata despăgubirilor

 • 6.1. Dacă, în contextul efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a), i se produc pagube materiale proprietarului, societatea îi va plăti acestuia despăgubirile calculate, având în vedere următoarele criterii:

 • - suprafața de teren cultivată, afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

 • - valorile pentru producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, comunicate de organismele abilitate;

 • - amenajările afectate de lucrări.

 • 6.2. în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile materiale aduse terenului proprietarului, părțile vor întocmi un breviar de calcul, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

 • 6.3.  Societatea va plăti despăgubirile stabilite prin breviarul de calcul, întocmit în

conformitate cu prevederile art. 113 alin. (5)-(7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în/prin ...................................................., în termen de .......................

zile de la data semnării breviarului de calcul.

CAPITOLUL VII Clauze finale

 • 7.1. Modificarea prezentei convenții se face numai prin act adițional încheiat între părțile acesteia.

 • 7.2. Documentele anexate prezentei convenții sunt:

 • - actul de proprietate asupra terenului aparținând proprietarului, în copie;

 • - procesul-verbal de negociere a cuantumului indemnizației;

 • - raportul de evaluare a cuantumului indemnizației, dacă este cazul;

 • - breviarul de calcul al despăgubirilor, dacă este cazul.

'"O y-— a.....-'-T r* f          ’y \

' S- feW Im J

 • 7.3. Prezenta convenție, împreună cu anexele sale, reprezintă voința părților și altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

 • 7.4. Prezenta convenție a fost încheiată într-un număr de 2 (doua) exemplare originale, bâte..'-

unul pentru fiecare parte, astăzi.........................

DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR ADRIAN FLORIN DOBRE

ENGIE Romania SA

Direcția Tehnic Investiții Director Executiv, Mihaela Iamandi

Director Executiv Adjunct,

Madalina Crăciun

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcă

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv

Ioana Geanina Serbinov

Direcția Economică Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu

(J}