Hotărârea nr. 112/2019

Hotãrârea nr. 112 privind prelucrarea din concesiunea SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL a terenului in suprafata de 50 mp din suprafata totala de 41450 mp aferenta terenului domeniu public - "Zone Verzi Soseaua Vestului" in vederea reamplasarii statiei de reglare gaze de sector de pe str. Vaslui


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 112

privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 50 m.p. din suprafața totală de 41450 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Zone Verzi Șoseaua Vestului” în vederea reamplasării stației de reglare gaze de sector de pe str. Vaslui

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 157/10.04.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 127/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 125/18.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 3836/15.04.2019 la Direcția

7                        9                             7                                    9                                                                                                             9

Tehnic-Investiții, referitor la preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 50 m.p. din suprafața totală de 41.450 m.p. aferentă terenului domeniu public- „Zone Verzi Șoseaua Vestului” în vederea reamplasării stației de reglare gaze de sector de pe str. Vaslui;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.04.2019;

Ținând cont de adresele înaintate de către Direcția Tehnic-Investiții nr. 1334/16.02.2018 și nr.9557/10.09.2018 precum și adresa înaintată de către Distrigaz Sud Rețele nr.DGSR24918/l 1.10.2018;

Luând în considerare faptul că terenul în suprafață de 50 m.p. face parte din suprafața totală de 41.450 m.p.-,, „Zone Verzi Șoseaua Vestului" ce figurează în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" atestat prin Hotărârea de Guvern nr.1359/2001;

A.

In temeiul prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.18 alin.5 și 6 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.109, 110,111,112, 113 și 138, alin (2), lit. d) din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) si              Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările'>i compOarile ulterioare’                                                          fef r»i

EM mw t /

HOTĂRĂȘTE:


\ L S >

Art. 1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în vederea reamplasării stației de reglare gaze de sector din str. Vaslui, a terenului în suprafață de 50 m.p. din suprafața totală de 41.450 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Zone Verzi Șoseaua Vestului” ce figurează în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1359/2001, imobil ce se identifică potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul excluderii imobilului - teren identificat conform art.l și diminuării suprafeței rămase în concesiune la poziția „Zone Verzi Șoseaua Vestului” de la 41.450 m.p. la 41.400 m.p.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare conform prevederilor art.l și art. 2.

Art. 4 Se aprobă schimbarea destinației zonei verzi în suprafață de 50 m.p. necesară pentru reamplasarea stației de reglare gaze de sector din str. Vaslui, din spațiu verde în spațiu destinat reamplasării stației de reglare gaze de sector din str. Vaslui.

Art. 5 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. a suprafeței de 50 m.p, teren domeniul public al municipiului Ploiești, identificat potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reamplasarea stației de reglare gaze de sector din str. Vaslui.

Art. 6 Se aprobă încheierea unei convenții privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit, ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre va constitui anexa la convenția privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit.

Art. 7 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr. 3 și convenția cuprinsă în Anexa nr. 2 precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investiții și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice. Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Contrasemnează:


/SECRETAR,

Laurentiu DITU

117 ’ Z ♦


PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ, George-Soriți-Niculae BOTEZ

LEGENDA


Conducta distribuție gaze MP execuție Vana execuție propusa

Conducta distribuție gaze OL propusa Vana propusa la dezafectat

Punct de cuplare

Cap terminal

SRS propus

Suprafața teren pentru SRS (Sm X 10m)


Specificație

Numo/Prenume

Semnătură

Elaborat

NICOLETA DUTA

Verificat

OLIVIA VOINESCU

Aprobat

DANIELA DITA


S-a încheiat prezenta convenție in baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__/____________;

I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, nr. IA, reprezentat prin Primar Adrian

Florin Dobre împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /___sa semneze prezenta convenție, in calitate de proprietar al

imobilului/teren, pe de o parte,

si

S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., Cod Unic de înregistrare.............................., cu

sediul in str. Marasesti nr. 4-6 sector 4 București, reprezentata prin................................................................. in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

 • II. OBIECTUL CONVENITEI

Art. 1 Exercitarea efectiva de către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L:

 • a) a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor în vederea realizării, reabilitării, întreținerii sau modernizării obiectivelor/sistemelor, asigurării funcționării normale a capacităților prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a intervențiilor necesare obiectivelor/sistemelor;

 • b) a dreptului de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor;

 • c) pentru accesul la locul de amplasare a acestora, instituite asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale.

III. DURATA CONVENȚIEI

Art. 2 Exercitarea drepturilor de uz, servitute si acces la utilitățile publice asupra terenului afectat, identificat conform Anexei nr. 1, se realizează cu titlu gratuit pe toata durata existentei rețelelor de gaze, conform art. 12 pct(4) din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și gazelor naturale. Prezenta convenție intra in vigoare si produce efecte de la data semnării de către reprezentanții autorizați ai pârtilor.

IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI \   *

Art.3                                                                      /« £ [ (;

 • a) Proprietarul terenului se obligă să pună la dispoziția Bene^ciârului tererittljîn

suprafață de 50 m2 identificat conform Anexei nr.l, in scopul exccuiarii lucrarilor'de instalare, reparații, întreținere si exploatare a rețelelor de gaze;          M.

 • b) Proprietarul terenului declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafață de 50 m2 identificat conform Anexei nr. 1.

 • c) Proprietarul terenului garantează Beneficiarul împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu prevederile legale.

V. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.4

 • a) Beneficiarul se obligă să folosească suprafața de teren afectata de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale și pe cele afectate de exercitarea dreptului de uz și servitute, în scopul pentru care s-a încheiat prezenta convenție ;

 • b) Beneficiarul se obligă sa degajeze terenul și să-l repună în situația inițială la sfârșitul perioadei prevăzute în prezenta convenție;

 • c) Beneficiarul se obligă sa nu cesioneze și să nu subînchirieze, parțial sau total, terenul ce face obiectul prezentei convenții, fara acordul Municipiului Ploiești;

 • d) Beneficiarul are dreptul să beneficieze de punerea la dispoziție a terenului prevăzut la art. 2 în perioada precizată în același articol;

 • e) Beneficiarul are dreptul să exercite liber și deplin drepturile de uz și servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei convenții;

Art. 5 Drepturile prevăzute de convenție în strânsă legătură cu terenul afectat de exercitarea drepturilor de uz și servitute prevăzute de lege se transmit, odată cu dreptul de proprietate asupra terenului, succesorilor cu titlu particular ai proprietarului parte la convenție.

VI. ÎNCETAREA convenției

H Art. 6. Prezenta convenție încetează înainte de termen, în următoarele cazuri:

 • - prin înțelegerea părților, fiind exclusă denunțarea unilaterală;

 • - rezilierea pentru motiv de neexecutare;

 • - desființarea titlului proprietarului;

 • - atunci când interesul public o impune.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 8. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, convenția se considera desființată la notificarea Beneficiarului de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in bSȘtuXî'So care Beneficiarului nu-si executa obligațiile. Prin urmare, rezilierea in tei notificarea Beneficiarului de către reprezentanții Municipiului Ploitrep^ < fU

*   NU’’1*       /

Art. 9. Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sedit£m!'Ben'eHcîdrului vor trebui anunțate, in termenul limita de 5 zile.

Art. 10 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acesta convenție vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 11 - Prezenta convenție s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești,

Beneficiar


MUNICIPIUL PLOIEȘTI NR.


ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de^Iitate'Ț^bl'îcă de administrare a domeniului public și privat al municipiului PloieștiMr

14782/25.08.2010

încheiat astăzi.................

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ___/__

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Alin - Mihael Danilă având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul excluderii a terenului în suprafață de 50 mp. din suprafața totală de 41.450 mp. aferentă terenului domeniul public - „Zone verzi Șoseaua Vestului”, imobil ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr......./.............. și diminuării suprafeței aflate în concesiune la poziția

„Zone verzi Șoseaua Vestului” de la 41.450 mp la 41.400 mp.”

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniuijji privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a inel exemplare, câte unul fiecare parte.                                 /

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

c și

uă)

[if A

f l

Uj concesioOK

S.C. Servicii de Gospodf

Urbană Ploiești S.R.L.,PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


Director General, Alin - Mihael Danilă


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Director Economic, Mihaela Dumitrescu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


Birou Juridic - Contencios, Simona Albulescu