Hotărârea nr. 111/2019

Hotãrârea nr. 111 privind stabilirea regimului juridic al terenurilor in suprafata de 3.36 mp si 3.50 mp aferente balcoanelor situate in Ploiesti, strada Gheorghe Doja, nr 33, bl 34B, sc A, ap 2, parter


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111 privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 3,36 m.p. și 3,50 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 158/10.04.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.128/10.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 121/18.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 3,36 m.p. și 3,50 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter;

Având în vedere Procesul verbal și Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.04.2019;

în conformitate cu prevederile art. 553, alin. 1, art.554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 3, art.4 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.115 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 3,36 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter, identificat în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 3,50 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter, identificat în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu două noi poziții, identificate potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor terenuri identificate potrivit prevederilor art. 1, art. 2 și art. 3 și înscrierea acestora în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


N383480Mun. Ploiești, str.Ghe. Doja,nr.33, bl.3^B,§c.A, -aț fi w' IS,

Unitatea Administrativ Teritoriala (9ĂT)r

PLOIEȘTI

Executant: PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CARSTEA ANDELUZIA ALINA AUT.Seria RO-PH-F,nr. 0045


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralK. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3.36

teren intravilan domeniu privat al Mun.Ploiești

TOTAL

3.36

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

3.36

TOTAL

3.36

Suprafața totala masurata a imobilului = 3.36 mp

Nr.cadastral


Suprafața masurata a imobilului (mp)Mun. Ploiești, str.Ghe. Doja,nr.33, bl.34B, ^c.Ă;'-âfem~nt-(ap‘’2,parter) -------------------------------------------------- ,. Z . Unitatea Administrativ Teritoriaia.(UATj


Executant: PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CARSTEA ANDELUZIA ALINA AUT.Seria RO-PH-F,nr. 0045


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


A. Date referitoare ia teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3.50

teren intravilan domeniu privat al Mun.Ploiesti

TOTAL

3.50

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

3.50

TOTAL

3.50

Suprafața totala masurata a imobilului = 3.50 mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastralesi corespondenta acesteia cu realitatea din teren

execute

CERTIFICAT S<V\ , „     DE    V

// AUTORIZARE 1 „li t Seria RO-PH-F Nr. 0045 |

Cârstea V. *-/ \\And®,uz'a'A,ina^7

Anexa nr.3 la H.C.L.mr.^ Jll / ?0/g>

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești:

(Anexa I - “Diverse imobile”)Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândi rii sau, după caz, al dării în folosinț ă

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică ^actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața=3,50 m.p. situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești,      str.

Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter

2019

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

Teren

Suprafața =3,36 m.p. situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești,       str.

Gheorghe Doja, nr.33, bl.34B, sc.A, ap.2, parter

2019

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BUCUR
ȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI,

Gabriela MÎNDRUTIU