Hotărârea nr. 110/2019

Hotãrârea nr. 110 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.85/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si cesionarea formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu din Ploiesti, Piata Vest catre S.C. Hale si Piete S.A. si novarea acestor contracte prin acte aditionale


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 110

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.85/2008, cu modificările și completările ulterioare și cesionarea formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 138/10.04.2019 a domnilor consilieri Paul Alexandru Palaș și Sorin Văduva, precum și Raportul de specialitate nr.6609/09.04.2019 întocmit de către S.C. Hale și Piețe S.A., referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare și cesionarea contractelor de închiriere pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 86/10.04.2019 al Direcției Economice, de raportul de specialitate nr. 133/11.04.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu și de raportul de specialitate nr. 670/24.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 2, comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 10.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 lit. e), art. 5 pct. 3 lit. d), art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale art. 24, art. 25 alin. 2, art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, actualizată, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și ale art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A.;

A.                                                                                                                                                                                                                     L


In baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comercia^'^qp actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 45, art. Legea nr. 215/2001 privind completările ulterioare,

Art. 1 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului alee pietonală în suprafață de 2134 mp, situat în Ploiești, între străzile Baraoltului și Șoseaua Vestului, identificat în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. a aleei pietonale situate în Ploiești, între Strada Baraoltului și Șoseaua Vestului, în suprafață de 2134 m.p., identificată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă modificarea, potrivit art. 1 și art. 3 din prezenta hotărâre, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării clauzelor Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., conform Actului adițional cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, conform prevederilor art. 3 și art. 4 ale prezentei hotărâri, act adițional care constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobă preluarea de către S.C. Hale și Piețe S.A. de la Municipiul Ploiești a formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest, existente pe terenul delimitat în planul de situație, Anexa nr.l la prezenta hotărâre, la momentul adoptării prezentei, și novarea în acest sens a contractelor de închiriere și convențiilor prin acte adiționale, începând cu data de 01 mai 2019.

Art. 7 Se aprobă aplicarea de către S.C. Hale și Piețe S.A. a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere până la expirarea termenului de închiriere.

Art. 8 împuternicește Primarul municipiului Ploiești și conducerea S.C. Hale și Piețe S.A. să semneze Actele adiționale de novare la formele contractuale, în condițiile prezentei hotărâri și conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează valabilitatea.

Art. 10 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Hale și Piețe S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

1 Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.3.7.2

Alee pietonală

Suprafața =2134 mp

situată în Ploiești, între str.

Baraoltului și

Șoseaua Vestului

1991

1.045.660

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr.3 la HCL nr. IțO \ ÎOL$

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

" 1 < 1

/

ACT ADIȚIONAL NR.___

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /______între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentată prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte,

Și

S.C. Hale și Piețe S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentată prin doamna Mariana Pepelea având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional care modifică și completează prevederile contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, după cum urmează:

 • 1) Capitolul II - „Obiectul contractului de delegare de gestiune prin concesiune”, art.2.1, litera b) din contractul de concesiune se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„ - alee pietonală - situată în Ploiești, cuprinsă între Strada Baraoltului și Șoseaua Vestului, în suprafață de 2134 m.p., identificată în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr._____/_______.”

 • 2) Se completează contractul cu anexa la prezentul act adițional, ce cuprinde clauza standard privind protecția datelor personale.

 • 3) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 rămân neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor

agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 și s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Primar,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Director General,

Mariana Pepelea


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte

Șef Serviciu Viorica Pătrașcu

Vizat,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECTOR ECONOMIC

Angela Stanciulescu


SERVICIUL JURIDIC jr. Andrei Honciuc


Vizat,

Direcția Juridic, Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Ioana Geanina Serbinov

Anexa nr.4 la HCL nr. ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de închiriere teren/ convenția nr.____

încheiat astăzi___

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /______între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentată prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare proprietar,

S.C. Hale și Piețe S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentată prin doamna Mariana Pepelea având funcția de director general, în calitate de concesionar,

................................................................................... cu   sediul/domiciliul în ...........................................................................................Cod Unic de Înregistrare/Cod Numeric Personal......................................., reprezentată prin...........................................

în calitate de chiriaș

9

au convenit novarea contractului de închiriere/conventiei nr................................

9 încheiat pentru folosința terenului situat în Ploiești, str..........................,

amplasament......................în suprafață de...............m.p..

Novarea operează prin schimbarea părților contractante „Municipiul Ploiești” în calitate de proprietar al terenului, cu S.C. Hale și Piețe S.A., în calitate de concesionar al terenului, începând cu data de 01.05.2019.

Art.l In virtutea acordului de voință exprimat, Cap.I din contractul de închiriere /convenția nr............................................ se modifică în sensul că părțile contractante

sunt:

S.C. Hale și Piețe S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentată prin doamna Mariana Pepelea având funcția de director general, în calitate de concesionar,

Numeric Personal ... în calitate de chiriaș.


........................ cu sediu l/d§nno$iâl în ......................Cod Unic ^^^e^^arX/Cod , reprezentată prin...........

W-W/C/

■ '>/>-. -A «X 'z- PLoi^1 v,'

Art.2 Prevederile prezentului act adițional se completează cu prevederile Hotărârii nr...../.............a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.3 Restul clauzelor prevăzute în

...................................rămân neschimbate.


contractul de închiriere/convenția nr.


Art.4 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de

închiriere/convenția nr.........................

originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Primar,

Adrian Florin Dobre


și a fost încheiat în 3 (trei) exemplare

CONCESIONAR, S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Director General,

Mariana Pepelea


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR ECONOMIC


Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur


Angela Stanciulescu


Vizat,

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu


SERVICIUL JURIDIC jr. Andrei Honciuc


Vizat,

Direcția Juridic, Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Ioana Geanina Serbinov


CHIRIAȘ,

5 ~


ANEXA LA ACTUL ADIȚIONAL NR.___LA CONTRACTUL DEDELEGAREAu, j

GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ÎNTREȚINERE, / ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚELOR AGROALIMENTARE, A BAZARELOR, TÂRGURILOR ȘI OBOARELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ȘI Â* HALELOR CENTRALE NR. 14432/06.07.2009

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

Și

S.C. Hale și Piețe S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentată prin doamna Mariana Pepelea având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

Art. /.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • •  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • •  vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • •  vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot


fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul utilizării și după stocare

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, mo'diPieu^jsau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • •  se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

 • •  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

BENEFICIAR

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

PRESTATOR


S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Director General,

Mariana Perpelea


SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


DIRECTOR ECONOMIC

Angela Stanciulescu


SERVICIUL JURIDIC

Jr. Andrei Honciuc