Hotărârea nr. 11/2019

Hotãrârea nr. 11 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5, M5A din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 11 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, BL M5, M5A din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 20/16.01.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 14/16.01.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 15/23.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 5/22.01.2019 la Direcția Economică, prin care se propune trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5, M5A din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului;

Având în vedere Raportul din data de 16.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că unitățile locative și boxele situate în Ploiești, str. Lupeni, Bl. M5 - M5A sunt proprietatea municipiului Ploiești în baza Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004, nr. 232/2012 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2013, nr. 144/2015 și nr.270/2018 și sunt înscrise în Cartea Funciară a UAT Ploieștil35690;

A

In conformitate cu prevederile art. 8 alin (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art.192’ alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în baza prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/09.05.2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea unor locuințe pentru tineri și a boxelor aferente situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5, M5A, identificate în Anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului.

Art. 2 Locuințele pentru tineri prevăzute la art.l, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea vânzării către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art. 3 Locuințele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4 Ia act de faptul că apartamentele identificate în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre, rămân în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiești își asumă faptul că, după aprobarea de către Guvern a proiectului de hotărâre corespunzător, va înscrie în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului imobilele trecute în proprietatea privată a statului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014”.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-S^rin-Nțculae BOTEZ

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR ȘI ALE BOXELOR AFERENTE CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI

NR. CRT.

DENUMIREA CONSTRUCȚIEI, ADRESA IMOBILULUI

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR/IMOBILULU1

1.

JUDEȚUL PRAHOVA

1.1

Locuințe pentru tineret - Strada Lupeni, nr. 7-

9, bl. M5-M5A, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 2.100,01 mp

Total locuințe: 20

Valoare de inventar = 3.886.501,34 lei

1.2

Boxele aferente locuințelor pentru tineret -Strada    Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A,

municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 188,04 mp

Total boxe: 20

Valoare de inventar = 348.005,63 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tăbîrcă

SEF SERVICIU SIB Madalin Negoita


TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR SI ALE BOXELOR AFERENTE CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA

A STATULUI

Nr. crt.

Administratorul bunului

Cod unic de identificare al administratorului bunului

Număr de identificare

MFPal bunului

Cod de clasificatie al bunului

Caracteristici tehnice

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Regim de inaltime

Suprafața

teren

Număr CF

Strada Lupeni, nr.7-9, Bl. M5-M5A

1.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

459 mp

2288,05 mp

S+P+4E+M

135690-C1-U10

135690-C1-U41 135690-C1-U9 135690-C1-U20 135690-C1-U27 135690-C1-U17 135690-C1-U22 135690-C1-U28 135690-C1-U29 135690-C1-U49

135690-C1-U5

135690-C1-U21 135690-C1-U32 135690-C1-U50 135690-C1-U8 135690-C1-U18 13569QțC1-U30 <rf5S90AT-U46 'Ț35690'-C1-u£l

135690-01^45 > . ■ . M

135690-C1-U26

135690-C1-U33 135690-C1-U37 135690-C1-U25 135690-C1-U11 135690-C1-U44 135690-C1-U13 135690-C1-U34 135690-C1-U36 135690-C1-U31

135690-C1-U51 135690-C1-U6 135690-C1-U19 135690-C1-U23 135690-C1-U7 135690-C1-U39 135690-C1-U24 135690-C1-U4 135690-C1-U35 135690-C1-U16

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Danie]# BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Fio: ’n Tăbîrcă

SEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu

SEF SERVICIU SIB MadalinNegoita

TABEL PRIVIND LOCUINȚELE ȘI BOXELE AFERENTE CARE RĂMÂN ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. Crt

Adresa imobil

Destinația apartamentului si a boxei aferente

Hotărârile Consiliului Local prin care au fost incluse unele locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Datele de identificare ale unităților locative și a boxelor aferente

1

Strada Lupeni, nr. 7-9, blocM5 ap.2 și boxa aferenta

locuința inclusa in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 168/30.05.2017

Ap. 2 - nr. camere: 2 Suprafața construita: 71,07 mp Nr. cadastral: 135690-C1-U15

Boxa nr. 2 - nr. camere : 1

Suprafața construita: 5,20 mp Nr. cadastral: 135690-C1-U47

2

Strada

Lupeni, nr. 7-9, blocM5, ap.4 și boxa aferenta

locuința inclusa in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 168/30.05.2017

Ap. 4 - nr. camere: 2 Suprafața construita: 79,37 mp Nr. cadastral: 135690-C1-U38

Boxa nr. 4 - nr. camere : 1

Suprafața construita: 6,27mp Nr. cadastral: 135690-C1-U12 -3

Strada Lupeni, nr. 7-9, blocM5A, ap.4 și boxa aferenta

locuința inclusa ir ‘bndul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.517/I9.12.2013

Ap. 4 - nr. camere: 2 Suprafața construita: 84,82mp Nr. cadastral: 135690-C1-U48

Boxa nr. 4 - nr. camere : 1

Suprafața construita: 8,73mp Nr. cadastral: I35690-C1-U42

4

Strada Lupeni, nr. 7-9, blocM5A, ap. 11 și boxa aferenta

locuința inclusa in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.521/20.12.2017

Ap. 11 - nr. camere: 2 Suprafața construita: 70,12mp Nr. cadastral: I35690-C1-U14

Boxa nr. 11 - nr. camere : 1

Suprafața construita: 7,66 mp Nr. cadastral: 135690-C1-U40

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dajflela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tăbîrcă