Hotărârea nr. 109/2019

Hotãrârea nr. 109 privind darea in folosinta gratuita catre OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinaria Petrobrazi a terenului in suprafata de 25 mp situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, tarlaua 44, parcela A638/40, inscris in cartea funciara nr. 133126, avand numarul cadastral 133126


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 109

privind darea în folosință gratuită către OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinăria Petrobrazi a terenului în suprafață de 25 m.p. situat în intravilanul Municipiului Ploiești, tarlaua 44, parcela A638/40, înscris în cartea funciara nr. 133126, având numărul cadastral 133126

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 171/19.04.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.129/22.04.2019, al Direcției Economice nr.100/22.04.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 140/19.04.2019 la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinăria Petrobrazi a terenului în suprafață de 25 m.p. situat în intravilanul Municipiului Ploiești, tarlaua 44, parcela A638/40, înscris în cartea funciara nr. 133126, având numărul cadastral 133126;

Văzând Procesul verbal și Raportul din data de 23.04.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c) și art. 45 din Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă darea în folosință gratuită către OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinăria Petrobrazi a terenului în suprafață de 25 m.p. situat în intravilanul Municipiului Ploiești, tarlaua 44, parcela A638/40, înscris în cartea funciara nr. 133126, având numărul cadastral 133126, în vederea amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului înconjurător.

Atribuirea terenului în folosință gratuită către OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinăria Petrobrazi se face pe durata existenței construcției.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință), în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ / SECRETAR, Laurențiu DIȚU