Hotărârea nr. 108/2019

Hotãrârea nr. 108 privind repartizarea de locuinte sociale si stabilirea destinatiei de locuinta de necesitate unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 108 privind repartizarea de locuințe sociale și stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 155/10.04.2019 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu.Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.5399/10.04.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale și stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 135/22.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 10.04.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/3 decembrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f), art. 43, art. 55 și art. 56 din Legea nr.l 14/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • -  locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 59, rinei Lupu Monalisa Georgiana, ocupantă a poziției 1 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 33, rinei Constantin Lenuța, ocupantă a poziției 2 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 81, rinei Popescu Elena Gabriela, ocupantă a poziției 3 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

    locuința socială situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 2, d-nei Roșioru Gilda Silvia, ocupantă a poziției 9 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.


Art. 2 Aprobă stabilirea destinației de locuință de necesitate unei locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale, situate în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 239, cam. 27.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Contrasemnează: